இரண்டாம் தந்திரம்

Tantra Two

Author Tirumular

 

 

TMTM =TiruManTiraM

 

TMTM 01TMTM 02TMTM 03TMTM 04TMTM 05TMTM 06TMTM 07TMTM 08TMTM 09TMTM

 

TirumantiramTamil-EnglishAll.pdf      

Tirumantiram All 9 Chapters in Tamil and English.

Tantra Two: Shiva's glory, His divine acts, classification of souls etc.--Wikipedia

 

 

இரண்டாந் தந்திரம்

Tantra Two  (Verses 337-548)

1.  அகத்தியம்

Agastyam

337.
நடுவுநில் லாதிவ் வுலகஞ் சா஢ந்து
கெடுகின்ற தெம்பெரு மானென்ன ஈசன்
நடுவுள அங்கி அகத்திய நீபோய்
முடுகிய வையத்து முன்னிரென் றானே

337: The Lord Corrects the Earth's Balance Through Agastya
"Hail! Our Lord Supreme!
This earthly orb from its epicenter sways,
And dangerous on its side swerves"
Thus they bewailed, the Beings Celestial
 
And the Lord spoke: "Agastya!
You that sit in tapas hard
Amidst the blazing sacrifice--fire
Hasten to the globe's swerving side
And there be seated, its balance to redress."


338. அங்கி உதயம் வளர்க்கும் அகத்தியன்
அங்கி உதயஞ்செய் மேல்பா லவனொடு
மங்கி உதயஞ்செய் வடபால் தவமுனி
எங்கும் வளங்கொள் இலங்கொளி தானே
2.
  பதிவலியில் வீரட்டம் எட்டு

338: Agastya--A Pervasive Light
Unfailing at dawn
With the sun that doth in high heavens
Agastya lights the Fire divine;
He is the holy Muni of North
Whence the Primal Fire was born;
And the radiant light, pervasive-all.

1.   பதிவலியில் வீராட்டம் எட்டு

1.     Eight Heroic Deeds Of Siva

339.  கருத்துறை அந்தகன் தன்போல் அசுரன்

வரத்தின் உலகத் துயிர்க்களை எல்லாம்

வருத்தஞ்செய் தானென்று வானவர் வேண்டக்

குருத்துயர் சூலங்கைக் கொண்டுகொன் றானே

339: The Eight Mighty Deeds of Siva--Destruction of Antaka
"Antaka, the Asura
Frightening unto God of Death
Whose name he bore
Armed with boons divine
Harassed worlds all"
--Thus the Celestial Beings moaned to the Lord;
And the Lord,
Lifting high His trident sharp
Pierced him straight to certain death.

340.  கொலையிற் பிழைத்த பிரசா பதியைத்

தலையைத் தடிந்திட்டுத் தானங்கி யிட்டு

நிலையுல குக்கிவன் வேண்டுமென் றெண்ணித்

தலையை யா஢ந்திட்டுச் சந்திசெய் தானே

340: The Lord Punished Daksha
Daksha, the son of Brahma fatally erred;
Deadly was his sin
To defy the Lord's primacy;
And the Lord smote his head
And consigned it to flames
And then bethought;
"Such like are needed for this world
An object lesson to serve"
And so, fixing a sheep's head to the trunk
Thus let him be.

341.  எங்கும் பரந்தும் இருநிலந் தாங்கியுந்

தங்கும் படித்தவன் தாளுணர் தேவர்கள்

பொங்கும் சினத்துள் அயன்தலை முன்னற

அங்குஅச் சுதனை உதிரங்கொண் டானே

341: How the Lord Punished Aya and Atchutha
All pervasive are the Lord's feet
All worlds they support
All life they sustain;
That this the Heavenly Beings may know
In mounting anger He nipped Aya's head
And in the skull drained Atchutha's blood
(When they His supremacy defied.)

342.  எங்குங் கலந்துமென் உள்ளத் தெழுகின்ற

அங்க முதல்வன் அருமறை .(1).யோதிபாற்

பொங்குன்ய் சலந்தரன் போர்ச்செய்ய நீர்மையின்

அங்கு விரற்குறித் தாழிசெய் தானே

.(1). யோகிபாற்

342: How the Lord Destroyed Jalandhara
The Lord pervades all,
My heart too He fills with joy;
He spoke the Vedas and scriptures all;
Him--the haughty Jalandhara challenged in duel
And the Lord with his toe marked a circle
And into it He saw his final end.

343. அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராதனன்

முப்புரம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்க்கள்

முப்புர மாவது மும்மல காரியம்

அப்புரம் எய்தமை யாரறி வாரே

343: The Lord Burnt the Cities Three
The Primal Lord,
Who on His matted crimson locks
Wears Ganga's water sacred,
He destroyed the Cities Three
--Thus say the ignorant;
The Three Cities are the Triple Impurities
It is them He burnt
Who knows this truth thereof?

344. முத்தீ கொளுவி முழங்கொ஢ வேள்வியுள்

அத்தி யுரியர னாவ தறிகிலர்

சத்தி கருதிய தாம்பல தேவரும்

அத்தீயின் உள்ளெழுந் தன்று கொலையே

344: The Lord Unsloughed the Elephant
They lit the Fires Three
The sacrificial blaze roared high;
And from inside it arose
And Elephant of Evil Power,
Whose hide the Lord peeled;
Why the Lord did it, they know not;
Seeking to rival the Lord's might
The Heaven's beings performed a sacrifice unholy
And all those who from that fire arose
The Lord smote for the very fire to consume.

345. மூலத் துவாரத்து மூளும் ஒருவனை

மேலைத் துவாரத்து மேலுற நோக்கிமுற்

காலுற்றுக் காலனைக் காய்ந்தங்கி யோகமாய்

ஞாலக் கடவூர் நலமாய் இருந்ததே

345: The Lord Scorched the God of Death
The Kundalini Fire coiled in Muladhara
Upward He coursed it to Hollow on top;
That Fiery Yoga Way He scorched the God of Death
That was at Kadavoor, the holy shrine here below.

346. இருந்த மனத்தை இசைய இருத்திப்

பொருந்தி இலிங்க வழியது போக்கித்

திருந்திய காமன் செயலழித் தங்கண்

அருந்தவ யோகங் கொறுக்கை அமர்ந்ததே

346: The Lord Vanquished Kama, the God of Love
The Lord was seated in Yoga
His thoughts stilled in meditation deep;
Lo! there came Kama
To tempt the Lord with shafts of love.
But the Love-God's wiles, the Lord foiled in Yoga Way;
This He did at Korukkai, the shrine divine.

3.  இலிங்க புராணம்

Liṅga Purāṇam

347. அடிசேர்வன் என்னஎம் ஆதியை நோக்கி
முடிசேர் மலைமக னார்மக ளாகித்
திடமார் தவஞ்செய்து தேவர் அறியப்
படியார அர்ச்சித்துப் பத்திசெய் தாளே

347: The Benevolent Deeds Of The Lord--

How Sakti Won the Lord

"Of a certain will I espouse

My Lord of Divine Feet" thus saying

As Mountain King's daughter incarnate

Sakti performed penances severe;

For all celestial beings to witness,

For all earthly beings to delight,

In adoration intense to Primal Lord Divine.

348. திரிகின்ற முப்புரஞ் செற்ற பிரானை
அரியனென் றெண்ணி அயர்வுற வேண்டா
புரிவுடை யாளர்க்குப் பொய்யலன் ஈசன்
பரிவொடு நின்று பரிசறி வானே

348: The Lord is not Beyond Reach
Mighty is the Lord
The Flying Fortess He destroyed
.
Thus despair not
That He is your reach beyond;
Sure is the Lord to seekers true
In them He abideth, Grace abounding.

349. ஆழி வலங்கொண் டயன்மால் இருவரும்
ஊழி வலஞ்செய்ய ஒண்சுட ராதியும்
ஆழி கொடுத்தனன் அச்சுதற்க் கவ்வழி
.(1).
வாழி பிரமற்கும் வாள்கொடுத் தானே
.(1).
வாழிப் பிரமற்கும்

349: The Lord Blessed Aya and Mal
The Lord is the Primal One,
He is the Light Effulgent;
Seeking Him they went--Aya and Mal
Girdling the boundless oceans
And across the endless aeons;
And to Atchutha He granted the Disc Divine
And to Brahma, Jnana's Sword Eternal.

350. தாங்கி இருபது தோளுந் தடவரை
ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பில் பெருவலி
ஆங்கு நொ஢த்தம ராவென் றழைத்தபின்
நீங்கா அருள்செய்தான் நின்மலன் தானே

350: Lord Blessed Ravana
Of peerless in might and shoulder twenty
Ravana the Giant lifted lofty mount Kailas;
With toe down, the Lord but gently pressed
And lo! the Giant screamed: "Lord Eternal."

351. உறுவது அறிதண்டி ஒண்மணற் கூட்டி
அறுவகை ஆன்ஐந்தும் ஆட்டத்தன் தாதை
செறுவகை செய்து சிதைப்ப முனிந்து
மறுமழு வால்வெட்டி மாலைபெற் றானே

351: The Lord Blessed Chandeswara
Dandi, that knew the way of Hereafter
Heaped sands into linga shape
And poured on it in adoration
The five products of his herd of cows;
His father seeing beat the boy
And kicked his fond image off;
Dandi flew into a blind rage
And smote the parent's leg with sword;
And lo! the Lord
Bedecked Dandi with His own garland of flowers forever to sport.

352. ஓடிவந் தெல்லாம் ஒருங்கிய தேவர்கள்
வாடி முகமும் வருத்தத்துத் தாஞ்சென்று
நாடி இறைவா நமேன்று கும்பிட
ஈடில் புகழோன் எழுகவென் றானே.


352: The Lord is the Refuge of the Heavenly Beings too
Faces drawn in care
Hearts stricken with grief
The Devas together rushed and cried;
"Lord! we bow to You"
And thus they prayed, prostrating low;
And He of Renown unsurpassed said;
"Arise, fear not."

4.  தக்கன் வேள்வி

Daksha’s Sacrifice

353. தந்தைபி ரான்வெகுண் டாந்தக்கன் வேள்வியை

வெந்தழல் ஊடே புறப்பட விண்ணவர்

முந்திய பூசை முடியார் முறைகெட்டுச்

சிந்தினர் அண்ணல் சினஞ்செய்த போதே

353: What Befell Celestials at Daksha's Sacrifice

The Heavenly Father walked in boundless fury

Into the raging blaze of Daksha's sacrifice,

And lo! as the Lord in wrath rose

Helter-skelter ran the Devas

Deranged in directions all

--Their depraved worship unconsummated.

354. சந்தி செயக்கண் டெழுகின் றா஢தானும்

எந்தை யிவனல்ல யாமே உலகினிற்

பந்தஞ்செய் பாசத்து வீழ்ந்து தவஞ்செய்ய

அந்தமி லானும் அருள்புரிந் தானே

354: What Befell Hari

In a vain attempt to quell

The confusion that ensued

Hari rising bragged:

"Not He, but I am the beginning of things"

And so fell into this world below

A prey to Passion's consuming fetters;

Then repentant he performed tapas

And the Lord that has no beginning nor end

Bestowed His Grace on him.

355. அப்பரி சேயய நார்ப்பதி வேள்வியுள்

அப்பரி சேயங்கி அதிசய மாகிலும்

அப்பரி சேயது நீர்மையை யுள்கலந்

தப்பரி சேசிவன் ஆலிக்கின் றானே

355: To Each According to His Desert--the Way of Siva's Justice

And so it befell at Daksha's sacrifice,

And so indeed it befell;

A wonder though it be,

Verily that is what there befell;

Thus does the Lord lend His Grace

In the knowledge of each according to his desert.

356. அப்பரி சேஅயன் மால்முதல் தேவர்கள்

அப்பரி சேயவ ராகிய காரணம்

அப்பரி சங்கி யுளநாளும் உள்ளிட்

டப்பரி சாகி .(1).அலர்ந்திருந் தானே

.(1). அலந்திருந்

.(1). அமர்ந்திருந்

356: Gods Got What They Deserved

And thus it is with Aya, Mal and the rest of Gods;

And thus it is they came to what they are;

And thus it is that they are there;

And thus does the Lord sit serene within

To reward the heart that daily seeks Him true.

357. .(1). அலர்ந்திருந் தானென் றமரர் துதிப்பக்

குலந்தரும் கீழங்கி கோளுற நோக்கிச்

சிவந்த பரமிது சென்று கதுவ

உவந்த பெருவழி யோடி வந்தானே

.(1). அலந்திருந்

357: The Lord Comes to Those Who Seek Him in Yoga Way

While the heavenly Beings sang of Him

As seated in rapture serene,

He came rushing

To me along the highway of bliss that opened up

As from Muladhara the Kundalini fire shot up

To the crimson spheres of Sahasrara

In the way that is yoga.

358. அரிபிர மந்தக்கன் அருக்க னுடனே

வருமதி வாலை வன்னிநல் இந்திரன்

சிரமுக நாசி .(1).சிறந்தகை தோள்தான்

அரனருள் இன்றி அழிந்தநல் லோரே

.(1). சிந்தைகை

358: For Want of Hara's Grace They Lost All

Lacking Lord's Grace

Many the high and handsome

That destruction and disfigurement met;

Thus Hari, Brahma, and Daksha

The Sun, Moon and Fire and Indra as well

All these Gods lost

Head, face, nose, hand and shoulder; some limb or other.

359. செவிமந் திரஞ்சொல்லுஞ் செய்தவத் தேவர்

அவிமந் திரத்தின் அடுக்களை கோலிச்

செவிமந் திரஞ்செய்து தாமுற நோக்குங்

குவிமந் திரங்கொல் கொடியது வாமே

359: Self-Seeking Mantra Has Fatal Consequences

If the holy Devas

Who should Upadesa mantra chant,

Instead in self-seeking power evoke

Sacrificial mantras in Japas numberless

That verily will spell

Their own deadly end.

360. நல்லார் நவகுண்டம் ஒன்பதும் இன்புறப்

பல்லார் அமரர் பரிந்தருள் செய்கென

வில்லாற் புரத்தை விளங்கொ஢ கோத்தவன்

பொல்லா அசுரர்கள் பொன்றும் படிக்கே

360: The Lord Destroyed Asuras to Protect the Sacrificial Rites of Devas
The Immortal Many prayed to the Lord;
"O Lord ! protect the nine sacrificial pits
For the holy ones to delight"
And the Lord, who bending His Mountain-bow
Sent forth shafts of fire at Asura's city
Destroying the evil ones, never to rise again.

361. தெளிந்தார் கலங்கினும் நீகலங் காதே

அளித்தாங் கடைவதெம் ஆதிப் பிரானை

.(1).விளிந்தா னது தக்கன் வேள்வியை வீயச்

சுளிந்தாங் கருள்செய்த தூய்மொழி யானே

.(1). விளிந்தானத் தக்கனவ் வேள்வியை

361: Repent and Pray; Lord Blesses
Well may the learned in lores waver
But waver not;
Melt in love for our Primal Lord
And you shall have him sure;
He destroyed the unholy sacrifice of Daksha
And yet turning back
As they repented and prayed
He blessed them all,
He our Lord of holy speech.

5.  பிரளயம்

Deluge

362. கருவரை மூடிக் கலந்தெழும் வெள்ளத்

திருவருங் கோவென் றிகல இறைவன்

ஒருவனும் நீருற ஓங்கொளி யாகி

அருவரை யாய்நின் றருள் புரிந் தானே

362: The Lord Blesses the Two Who for Primacy Contended

When the swelling deluge at the end of Time

Swallowed the black mountain tops

Hari and Brahma fought

For primacy contending;

And then from amidst the floods arose

As an immeasurable mountain of Light

The One Lord, manifesting the Truth,

And thus blessing both.

363. அலைகடல் ஊடறுத் தண்டத்து வானோர்

தலைவன் எனும்பெயர் தான்றலை மேற்கொண்டு

உலகார் அழற்கண் டுள்விழா தோடி

அலைவாயில் வீழாமல் அஞ்சலென் றானே

363: The Lord Saved Mortals

And as high amidst the surging flood

The Lord as Flaming Mountain stood

His primacy for the Gods to know

The mortal ones

Powerless to stand the Fire-Mountain's radiant glow

Rushed to the surging waters in trembling fear;

The Lord then said to them: "Fear not! you shall be saved."

364. தண்கடல் விட்ட தமரருந் தேவரும்

எண்கடல் சூழெம் பிரானென் றிறைஞ்சுவர்

விண்கடல் செய்தவர் மேலெழுந் தப்புறங்

கண்கடல் செய்யுங் கருத்தறி யாரே.

364: Lord is Ocean of Grace

As the Ocean's swell subsided;

The ocean of immortals and Devas sang;

"Praised be Our Lord;"

Little do they know

That He who created the ocean and the firmament

Rises beyond to the Ocean of his benignant grace.

365. சமைக்கவல் லானைச் சயம்புவென் றேத்தி

அமைக்கவல் லாரிவ் வுலகத்து ளாரே

திகைத்தெண் ணீரிற் கடலொலி ஓசை

மிகைக்கொள அங்கி மிகாமைவைத் தானே

365: To Quell Rising Tides Lord Placed Primal Fire

The Lord, He creates all

Himself the Being Uncreated--

Who is there in the world below

That thinking thus holds Him to heart?

When the oceans ebbed and roared

He placed the Primal Fire to quell the tides;

How compassionate He was!

366. பண்பழி செய்வழி பாடுசென் றப்புறங்

கண்பழி யாத கமலத் திருக்கின்ற

நண்பழி யாளனை நாடிச்சென் றச்சிரம்

விண்பழி யாத விருத்திகொண் டானே.

366: The Lord Severed Head of Brahma Who Sinned

Brahma that is seated on the lotus comely

Sauntered in the Lord's path in manner unseasonable

--The sinful wretch!

The Lord sought Him

And in his severed head gathered alms

In ways the Gods approved.

6. சக்கரப்பேறு

Gift of the Discus

367. மால்போ தகனென்னும் வண்மைக்கிங் காங்காரங்

கால்போதகங் கையினோ டந்தரச் சக்கர

மேல்போக வெள்ளி மலைஅம ராபதி

பார்ப்போக மேழும் படைத்துடை யானே

367: Through Arrogance Mal Lost His Chakra

Filled with arrogance as Guru Supreme

Mal vaunted his egoism about;

Then away flew his heavenly discus,

Atop the Silver Mountains

Of the Lord of Celestial Beings

That created the seven worlds of delight.

368. சக்கரம் பெற்றுநல் தாமோ தரந்தானும்

சக்கரந் தன்னைத் .(1).தரிக்கவொண் ணாமையால்

மிக்கரன் தன்னை விருப்புடன் அர்ச்சிக்கத்

தக்கநற் சக்தியைத் தாங்கூறு செய்ததே

.(1). திரிக்கவொண்

368: The Lord Split Power of Chakra

He bestowed on Damodara the divine discus,

But potent far was it for him to hold

And so he prayed to the Lord in fervor

And the Lord split its power in twain.

369. கூறது வாகக் குறித்துநற் சக்கரங்

கூறது செய்து கொடுத்தனன் மாலுக்குக்

கூறது செய்து கொடுத்தனன் சத்திக்குக்

கூறது செய்து .(1).தரித்தனன் கோலமே

369: The Lord Split Power of Chakra*

Splitting thus the power of goodly Chakra

One part He gave to Vishnu,

One part He gave to Sakti,

And that part He on His forehead assumed.

370. தக்கன்றன் வேள்வி தகர்த்தநல் வீரர்பால்

தக்கன்றன் வேள்வியில் தாமோ தரந்தானுஞ்

சக்கரந் தன்னைச் சசிமுடி மேல்விட

அக்கி உமிழ்ந்தது வாயுக் கரத்திலே

 

370: At Daksha's Sacrifice Chakra Lost Power

At the crescent-bedecked head of Valiant Lord,

That destroyed the depraved sacrifice of Daksha,

Damodara aimed his discus;

And then the doughty Lord sent forth a sneeze;

And lo! a gusty tempest blew

And down fell discus, powerless against Supreme God.

7. எலும்பும் கபாலமும்

Skeleton and Skull

371. எலும்புங் கபாலமும் ஏந்தி எழுந்த

வலம்பன் மணிமுடி வானவ ராதி

எலும்புங் கபாலமும் ஏந்தில நாகில்

எலும்புங் கபாலமும் இற்றுமண் ணாமே

 

371: Why The Lord Wears Skull and Bone

He is the Lord of all Celestial Beings,

Who wear bejeweled crowns of dazzling beauty;

But the Lord did bedeck Himself in Skull and Bone

How is it?

If He bears not skull and bone.

Dust unto dust will theirs be.

8. அடிமுடி தேடல்

In Search of Crown and Feet of Siva

372. பிரமனும் மாலும் பிரானேநான் என்னப்

பிரமன்மால் தங்கள்தம் பேதைமை யாலே

பரமன் அனலாய்ப் பரந்துமுன் நிற்க

அரனடி தேடி அரற்றுகின் றாரே.

372: Brahma and Mal Seek His Feet

In ignorance gross, Brahma and Mal

Each bragged Himself as Lord Supreme;

Then as a pillar of Fire the Lord stood before them

And they search and scream

In vain His Feet to behold.

373. ஆமே ழுலகுற நின்றேம் அண்ணலுந்

தாமே ழுலகில் தழற்பிழம் பாய்நிற்கும்

வானே ழுலகுறும் மாமணி கண்டனை

யானே அறிந்தேன் அவன் ஆண்மையாலே

 

373: But I Knew Lord, By His Grace Abounding

Yet I knew the Lord

Through His Grace abounding;

He who fills the seven heavens

He who stood as Pillar of Fire

The seven worlds pervading,

He of the bejeweled throat.

374. ஊனாய் உயிராய் உணர்வங்கி யாய்முன்னஞ்

சேணாய்வா னோரங்கித் திருவுரு வாய் அண்டத்

தாணுவும் ஞாயிறுந் தண்மதி யுங்கடந்

தாண்முழு தண்டமு மாகிநின் றானே

374: Lord is Omnipresent

The Lord is life, body and consciousness

Fire that enveloped the firmament far

Transcending sun and moon

He pervades the Cosmic space--

Holy thus His Form of yore

Support of Universe vast.

375. நின்றான் நிலமுழு தண்டத்துள் நீளியன்

அன்றே யவன்வடி வஞ்சின ராய்ந்தது

சென்றார் இருவர் திருமுடி மேற்செல

நன்றாங் கழலடி நாடவொண் ணாதே.

375: The Two Saw not His Form Entire

He stood filling Cosmic space

And the two in fear trembled

They went searching His Form entire

The one seeking the crown

The other His Feet

Neither found them.

376. சேவடி ஏத்துஞ் செறிவுடை வானவர்

மூவடி தாவென் றானும் முனிவரும்

பாவடி யாலே பதஞ்செய் பிரமனுந்

தாவடி யிட்டுத் தலைப்பெய்து மாறே

376: The Two Contended For Primacy

Vishnu, adored of the Devas,

That asked of Mahabali for three feet land

And Brahma

Whom the rishis in hymnal praise please,

The two in ego contended

For primacy to gain.

377. தானக் கமலத் திருந்த சதுமுகன்

தானக் கருங்.(1).கடல் வாழித் தலைவனும்

ஊனத்தின் உள்ளே உயிர்போல் உணர்கின்ற

தானப் பெரும்பொருள் தன்மைய தாமே

.(1).கடலூழித்

377: The Lord Animates Within Brahma and Vishnu Also

The four headed God on lotus seated

The comely lord on dark sea sleepeth

They both are of the essence same

Of the One Great who cognizes all,

As unto life within the fleshly body.

378. ஆலிங் கனஞ்செய் தெழுந்த பரஞ்சுடர்

மேலிங்ஙன் வைத்ததோர் மெய்ந்நெறி முங்கண்

டாலிங் கனஞ்செய் துலகம் வலம்வருங்

கோலிங் கமைஞ்சருள் கூடலு மாமே

378: Know God's Truth and Be Blessed Now and Hereafter

Know afore

The Truth of Divine flame that enveloped all

And hold fast unto that;

Then may you receive

The scepter to hold domain over earth

And the Grace to follow in heaven above.

379. வாள்கொடுத் தானை வழிபட்ட தேவர்கள்

ஆள்கொடுத் தெம்போல் அரனை அறிகிலர்

ஆள்கொடுத் தின்பங் கொடுத்துக் கோளாகத்

தாள்கொடுத் தானடி சாரகி லாரே

379: Only in Self-Surrender Will the Lord Be Truly Known

The Lord granted the Sword of Protection

To Beings Celestial that prayed to Him

But they know Him not entire

As I who His vassal became;

He granted me Himself

He granted me Bliss

And His Feet's grace as final prize;

They approach not His Feet thus.

380. ஊழி வலஞ்செய்தங் கோரும் ஒருவற்கு

வாழி சதுமுகன் வந்து வெளிப்படும்

வீழித் தலைநீர் விதித்தது தாவென

ஊழிக் கதிரோன் ஒளியைவென் றானே

 

380: Lord Decreed Brahma's Fate

Inscrutable is the Lord

He defies Time's infinite vistas;

The four-headed Brahma prayed;

"Do reveal Yourself

And on this bowed head decree my Fate,"

And the Lord,

Surpassing far the dazzle of the sun at end of Time

Revealed Himself as Light Pure.

9. படைத்தல்

Creation Microcosmic

381. ஆதியோ டந்தம் இலாத பராபரம்

போதம தாகப் புணரும் பராபரை

சோதி யதனிற் பரந்தோன்றத் தோன்றுமாந்

தீதில் பரையதன் பால்திகழ் நாதமே

381: Act of Creation by the Primal One

Paraparam that has neither Beginning nor End,

In pure Consciousness consorted with Paraparai

And in that Light Pure arose Param;

And from union of Param with Parai immaculate

Was Nada born.

382. நாதத்தில் விந்துவும் நாதவிந் துக்களில்

தீதற் றகம்வந்த சிவன்சத்தி என்னவே

பேதித்து ஞானங் கிரியை பிறத்தலால்

வாதித்த விச்சையில் வந்தெழும் விந்துவே.

382: Creation Continues

Nada united with Bindu

From the union of Nada-Bindu

Was Siva and Sakti born;

From them evoluted the three--

Jnana, Kriya and Iccha;

Iccha then sought union with Bindu.

383. இல்லது சத்தி இடந்தனில் உண்டாகிக்

கல்லொளி போலக் கலந்துள் ளிருந்திடும்

வல்லது ஆக வழிசெய்த அப்பொருள்

சொல்லது சொல்லிடில் தூராதி தூரமே

383: Latent Maya Evolutes

From thence evoluted Maya

Latent in Sakti like lustre in crystal

Mighty its power

Beyond power of speech to recount.

384. தூரத்திற் சோதி தொடர்ந்தொரு சத்தியாய்

ஆர்வத்து நாதம் அணைந்தொரு விந்துவாய்ப்

பாரச் சதாசிவம் பார்முதல் ஐந்துக்கும்

சார்வத்து சத்திஓர் சாத்துமா னாமே.

From Mahat evolved five elements: earth, water, fire, ether and space. Dr. B. Natarajan.

384: Evolution of Maan Sakti--the Substratum of Matter

Away in the far distance of Time

Paraparam and Paraparai conjoined

Then did Nada with Bindu;

And further on Sadasiva with Sakti;

Thus was Maan born  (Maan = mahat)

The finite support of elements five.

385. மானின்கண் வானாகி வாயு வளர்ந்திடும்

கானின்கண் நீருங் கலந்து கடினமாய்த்

தேனின்கண் ஐந்துஞ் செறிந்தைந்து பூதமாய்ப்

பூவின்கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே

385: Universe of Five Elements--Evolutes

Out of Maya evolved space

From space, ether

From ether, water

From water, earth's hard crust;

Thus they formed in succession

The elements five;

They were for the universe

The nectar unto Flower.

386. புவனம் படைப்பான் ஒருவன் ஒருத்தி

புவனம் படைப்பார்க்குப் புத்திரர் ஐவர்

புவனம் படைப்பானும் பூமிசை யானாய்

புவனம் படைப்பானப் புண்ணியன் தானே

386: Sadasiva is the Source of Creation

Sada-Siva, the He-She, creates universe all,

He has sons five

The Holy One that creates universe all

Himself as lotus-seated Brahma

The Creator became.

387. புண்ணியன் நந்தி பொருந்தி உலகெங்கும்

தண்ணிய மானை வளர்த்திடுஞ் சத்தியுஞ்

கண்ணியல் பாகக் கலவி முழுதுமாய்

மண்ணியல் பாக மலர்ந்தெழு பூவிலே

387: In the Union of Sadasiva with Maan Sakti Blossomed the Universe

The Holy Nandi that is Sadasiva

And the Sakti that devoluted Maan

Together in looks united in full;

And from that union arose the universe

As unto a blossom gently opening.

388. நீரகத் தின்பம் பிறக்கும் நெருப்பிடை

காயத்திற் சோதி பிறக்கும்அக் காற்றிடை

ஓர்வுடை நல்லுயிர்ப் பாதம் ஒலிசத்தி

நீரிடை மண்ணின் நிலைபிறப் பாமே

388: How the Elements Five Evoluted

From Fire emanated water

From Wind emanated light

From Space emanated sound

From Water emanated earth

This the way the elements five evoluted.

389. உண்டுல கேழும் உமிழ்ந்தான் உடனாகி

அண்டத் தமரர் தலைவனும் ஆதியுங்

கண்டச் சதுர்முகக் காரணன் தன்னொடும்

பண்டிவ் வுலகம் படைக்கும் பொருளே

389: The Primal One Created the Universe With Brahma and Vishnu

With Hari who spat out the seven worlds

With Brahma, the four headed maker

The Primal One, the Lord of Celestial Beings

Created, of yore, this universe vast.

390. ஓங்கு பெருங்கடல் உள்ளுறு வானொடும்

பாங்கார் கயிலைப் பராபரன் தானும்

வீங்குங் கமல மலர்மிசை மேலயன்

ஆங்குயிர் வைக்கும் அதுவுணர்ந் தானே

390: Creation is an Act of Pure Consciousness by the Primal One

The Supreme One aloft the Mount Kailas

With Hari in the ocean bed

And Brahma on the blooming lotus

Created life

By Consciousness Pure.

Verse 390. The Primal One created this vas universe by pure consciousness. He created Brahma the Creator and Vishnu who contains in himself the seven worlds. –Dr. B. Natarajan.

391. காரணன் அன்பிற் கலந்தெங்கும் நின்றவன்

நாரணன் நின்ற நடுவுட லாய்நிற்கும்

பாரணன் அன்பிற் பதஞ்செய்யும் நான்முகன்

ஆரண மாஉல காயமர்ந் தானே

391: The Primal One is Narayana and Brahma as Well

He is the First Cause,

All-pervasive in love;

He is Vishnu; He is Brahma,

He is Veda, the Cosmos, the Abiding One.

392. பயன்எளி தாம்பரு மாமணி செய்ய

நயன்எளி தாகிய நம்பன்ஒன் றுண்டு

அயஓளி யாயிருந் தங்கே படைக்கும்

பயனெளி தாம்வய ணந்தெளிந் தேனே

392: As Light Within Brahma, the Primal One Creates

A rare Ruby--He is easy of reach,

The One Lord--He is easy of love,

He is the light within Brahma;

And now I know why the Creator does it easy so.

393. போக்கும் வரவும் புனிதன் அருள்புரிந்

தாக்கமுஞ் சிந்தைய தாகின்ற காலத்து

மேக்கு மிகநின்ற எட்டுத் திசையொடுந்

தாக்குங் கலக்குந் தயாபரன் தானே

393: At the Creation the Compassionate One Pervades All Space

Death and birth, the Holy One in Grace ordained;

And in that hour when by His Thought

He Commenced the act of Creation

He fills and pervades in eight directions

He, the Compassionate One.

394. நின்றுயி ராக்கு நிமலன்என் னாருயிர்

ஒன்றுயி ராக்கும் அளவை உடலுற

முன்துய ராக்கும் உடற்குந் துணையதா

நன்றுயிர்ப் பானே நடுவுநின் றானே.

394: The Lord Animates the Body in Justice

The Immaculate One creates all;

And as He created me too,

He animates within me

A support to the body, an heir to karmic ills;

Verily, the Lord is the Just one.

395. ஆகின்ற தன்மையில் அக்கணி கொன்றையன்

வேகின்ற செம்பொனின் மேலணி மேனியன்

போகின்ற சீவன் புகுந்துட லாய்உளன்

ஆகின்ற தன்மைசெய் ஆண்டகை யானே.

395: Lord is the Refuge of All Departed Life

In the act of creations

He stands adorning death's bones and konrai's blooms,

His resplendent Form out-shines red-hot gold;

A refuge vast of all departed life;

The Lord that performs the act of Becoming.

396. ஒருவன் ஒருத்தி விளையாடல் உற்றார்

இருவர் விளையாட்டும் எல்லாம் விளைக்கும்

பருவங்கள் தோறும் பயன்பல வான

திருவொன்றிற் செய்கை செகமுற்று மாமே.

396: Creation the Play of He-She

He-and-She commenced play

The play of Two produced all;

With seasons changing, diverse the produce;

When He-and-She in holy union join

Complete be the act of creation.

397. புகுந்தறி வான்புவ னாபதி அண்ணல்

புகுந்தறி வான்புரி சக்கரத் தண்ணல்

புகுந்தறி வான்மலர் மேலுறை புத்தேள்

புகுந்தறி யும்முடிக் காகிநின் றாரே.

397: The Three Gods Enter Within Us and Know All

The Lord of universe vast enters within and cognizes

So does Hari that wields the Chakra;

And so too Brahma on the lotus flower seated;

They Three stood within

As treasure-heap of cognition all.

398. ஆணவச் சத்தியும் ஆம்அதில் ஐவருங்

காரிய காரண ஈசர் கடைமுறை

பேணிய ஐந்தொழி லால்விந்து விற்பிறந்து

ஆணவம் நீங்கா தவரென லாகுமே.

398: The Five Gods Were Born of Anava Sakti

Out of the union of Anava Sakti with Bindu

The Five Gods were born.

Brahma, Vishnu, Rudra, Sadasiva and Maheswara.

For the five acts to perform--

Creation, preservation, destruction, obscuration and redemption--

As One from the other in causative succession;

Born as they were of the Anava Sakti,

Of Anava they were not rid.

Dr. B. Natarajan: Out of Apara Bindu uniting with Anava (iccha) sakti in the impure maya sphere were born the five gods—Sadasiva, Mahesvara, Rudra, Vishnu, and Brahma— to perform their respective functions; and being born of anava sakti, they were not free from the taint of individualizing the malam (anava malam)

399. உற்றமுப் பாலொன்று மாயாள் உதயமா

மற்றைய மூன்று மாயோ தயம்விந்து

பெற்றவன் நாதம் பரையிற் பிறத்தலால்

துற்ற பரசிவன் தொல்விளை யாட்டிதே.

399: Creation the Play of the Ultimate

Out of Ichcha of the Saktis three arose Maya;

And Maya in union with Bindu yielded

The rest of Mayas three (Suddha, Asuddha and Prakriti)

(The Bindu was of Nada born)

And Nada was of Parai born;

And all this in the Creative play of Parasiva, the Unltimate.

400. ஆகாய மாதி சதாசிவ ராதியென்

போகாத சத்தியுட் போந்துடன் போந்தனர்

மாகாய ஈசன் அரன்மால் பிரமனாம்

ஆகாயம் பூமி காண அளித்தலே.

400: The Five Gods Were the Primal Family for Five Duties to Perform

From out of Anava Sakti

Arose the Primal Family;

Sadasiva was the First Born;

With Him came the brothers

Maheswara, Rudra, Vishnu and Brahma--

Each to perform on heaven and earth

His allotted function--Creation, Preservation and the rest.

401. அளியார் முக்கோணம் வயிந்தவந் தன்னில்

அளியார் திரிபுரை யாமவள் தானே

அளியார் சதாசிவ மாகி அமைவாள்

அளியார் கருமங்கள் ஐந்துசெய் வாளே.

401: Maya Sakti Born of Bindu Performs the Five Acts

From Bindu by Orderly triangle denoted

The honeyed Sakti Tripurai devoluted;

She it is the Compassionate Sadasiva became;

She it is the five merciful deeds performs.

402. வாரணி கொங்கை மனோன்மணி மங்கலி

காரணி காரிய மாகக் கலந்தவள்

வாரணி ஆரணி வானவர் மோகினி

பூரணி .(1).போதாதி போதமு மாமே.

402: Names of Glories of Maya Sakti

She is Manonmani, the ample-bosomed;

Mangali, the ever auspicious;

Varani of elephant form

Arani of haunting forests

Mohini of tempting beauty

Poorani--the Perfect Being,

Cause-Effect conjoint in one

--She, Consciousness beyond Consciousness.

403. நின்றது தானாய் நிறைந்த மகேசுரன்

சென்றங் கியங்கும் அரந்திரு மாலவன்

மன்றது செய்யும் மலர்மிசை மேலயன்

என்றிவ ராக இசைந்திருந் தானே.

403. One Sadasiva Became Five

Sadsiva that stood as One

Animated Maheswara;

And then Hara, Hari and Brahma,

Thus did the One become the familial Five.

404. ஒருவனு மேஉல கேழும் படைத்தான்

ஒருவனு மேஉல கேழும் அளித்தான்

ஒருவனு மேஉல கேழுந் துடைத்தான்

ஒருவனு மேஉல கோடுயிர் தானே.

404: Sadasiva Alone Performs the Five Functions

The One alone created the worlds seven;

The One alone spanned the worlds seven;

The One alone survived the worlds seven;

The One alone pervaded body and life.

405. செந்தா மரைவண்ணன் தீவண்ணன் எம் இறை

மைந்தார் முகில்வண்ணன் மாயஞ்செய் பாசத்தும்

கொந்தார் குழலியர் கூடிய கூட்டத்தும்

அந்தார் பிறவி அறுத்துநின் றானே

ஐந்தார் பிறவி அமைத்து நின்றானே

405: Of Red Lotus Hue is Our Lord!

Of red lotus hue is our Lord!

Of Crimson fire hue is our Lord!

He sundered the chain of births,

That the dark cloud hued Mal in pasa bound,

And to flower-bedecked Maya-Crowd, consigned.

406. தேடுந் திசைஎட்டுஞ் சீவன் உடல்உயிர்

கூடும் பிறவிக் குணஞ்செய்த மாநந்தி

ஊடும் அவர்தம் துள்ளத்துள் ளேநின்று

நாடும் வழக்கமும் நான்அறிந் தேனே

406: Sadasiva is in the Heart of Even Those Who Doubt Him

He is Nandi the Great;

In directions eight,

He is life pervasive;

He brings body and soul together in birth;

Even in the heart of those who doubt Him, He is;

And from there He seeks them;

This I have known Him oft perform.

407. ஓராய மேஉல கேழும் படைப்பதும்

ஓராய மேஉல கேழும் அளிப்பதும்

ஓராய மேஉல கேழுந் துடைப்பதும்

ஓராய மேஉல கோடுயிர் தானே.

407: The One Holy Family Performs All

The One Family creates the worlds seven;

The One Family preserves the worlds seven;

The One Family destroys the worlds seven;

The One Family pervades all life and body.

408. நாதன் ஒருவனும் நல்ல இருவருங்

கோது குலத்தொடுங் கூட்டிக் குழைத்தனர்

ஏது பணியென் றிசையும் இருவருக்

காதி இவனே அருளுகின் றானே.

408: The Act of Genesis

The One Lord and the goodly two (Maya Saktis)

Together stirred and Commingled the Family Impure (of matter)

The Two then besought of the Lord:

"What shall we make? Command us, O Lord"

And the Lord Himself then spells them out.

409. அப்பரி செண்பத்து நான்குநூ றாயிரம்

மெய்ப்பரி செய்தி விரிந்துயி ராய்நிற்கும்

பொய்ப்பரி செய்திப் புகலும் மனிதர்கட்

கிப்பரி சேஇருள் மூடிநின் றானே.

409: He Pervades All Creation as Life Within

And so,

Through creations four and eighty lakhs of species

He filled as life within;

Then men who in doubt ask: How is it?

Are verily to enveloping darkness condemned.

410. ஆதித்தன் சந்திரன் அங்கிஎண் பாலர்கள்

போதித்த வானொலி பொங்கிய நீர்ப்புவி

வாதித்த சத்தாதி வாக்கு மனாதிகள்

ஓதுற்ற மாயையின் விந்துவின் உற்றதே.

410: Varieties of Creation

The Sun, Moon, Agni and rest of celestials,

The space, air, fire, water and earth

The sound, word, mind andd the like

All these were of Maya born,

In union with Bindu.

10. காத்தல்

Sustenance

411. புகுந்துநின் றான்வெளி யாய்இரு ளாகிப்

புகுந்துநின் றான்புகழ் வாய்இகழ் வாகிப்

புகுந்துநின் றான்உட லாய்உயி ராகிப்

புகுந்துநின் றான்புந்தி மன்னிநின் றானே.

411: The Spirit Pervades All

As Light and Darkness He pervaded,

As Fame and Blemish He pervaded,

As Body and Life He pervaded,

As my constant thought He pervaded.

412. தானே திசையொடு தேவரு மாய்நிற்குந்

தானே உடலுயிர் தத்துவ மாய்நிற்குந்

தானே கடல்மலை யாதியு மாய்நிற்குந்

தானே உலகில் தலைவனு மாமே.

412: He is the Totality

Himself as space and celstials stands,

Himself as body, life and matter stands,

Himself as sea, hill and dale stands,

Himself--all worlds' Lord Supreme.

413. உடலாய் உயிராய் உலகம தாகிக்

கடலாய் கார்முகில் நீர்ப்பொழி வானாய்

இடையாய் உலப்பிலி எங்குந்தா னாகி

அடையார் பெருவழி அண்ணல் நின்றானே.

413: The True Way*

As body, life, and world,

As sea, cloud and cloud-laden sky,

Permeating all, indestructible and continuous

The Lord stands in Majesty

The True way that never closes.

414. தேடுந் திசைஎட்டுஞ் சீவன் உடல்உயிர்

கூடு மரபிற் குணஞ்செய்த மாநந்தி

ஊடும் அவர்தம துள்ளத்து ளேநின்று

நாடும் வழக்கமும் நான்அறிந் தேனே.

414: Sadasiva is in the Heart of Even Those Who Doubt Him

He is Nandi the Great;

In directions eight,

He is life pervasive;

He brings body and soul together in birth;

Even in the heart of those who doubt Him, He is;

And from there He seeks them;

This I have known Him oft perform.

415. தானொரு காலந் தனிச்சுட ராய்நிற்குந்

தானொரு கால்சண்ட மாருத மாய்நிற்குந்

தானொரு காலந் தண்மழை யாய்நிற்குந்

தானொரு காலந்தண் மாயனு மாமே.

415: Lord is Diverse*

At the end of aeons,

Once He stands as Pure Light,

Once as the tempestuous typhoon,

Once as incessant rain,

Once as Vishu, floating on the deluge.

416. அன்பும் அறிவும் அடக்கமு மாய்நிற்கும்

இன்பமும் இன்பக் கலவியு மாய்நிற்கும்

முன்புறு காலமும் ஊழியு மாய்நிற்கும்

அன்புற ஐந்தில் அமர்ந்துநின் றானே.

416: He Stands in Divine Love*

As love, wisdom and meekness He stands,

As pleasure and pleasureable union He stands,

As Time's Beginning and End He stands,

As Five elements filled He stands in love divine.

417. உற்று வனைவான் அவனே உலகினைப்

பெற்று வனைவான் அவனே பிறவியைச்

சுற்றிய சாலுங் குடமுஞ் சிறுதூதை

மற்றும் அவனே வனையவல் லானே.

417: He Fashions Things Big and Small

Himself fashions worlds all in detail minute

Himself fashions life, conferring birth

Himself fashions things big and small

--The cauldron, the pitcher and the pot

Himself He fashions these and more

--He the Architect Almighty.

418. உள்ளுயிர்ப் பாயுட லாகிநின் றான்நந்தி

வெள்ளுயி ராகும் வெளியான் நிலங்கொளி

உள்ளுயிர்க் கும்உணர் வேயுட லுட்பரந்

தள்ளுயி ராவண்ணந் தாங்கிநின் றானே.

418: He is Nandi*

He is Life within; He is the body corporeal;

He is Spirit Pure; He is space Infinite;

He is Light Radiant; He is Consciousness inside;

Animating life in the body

He supports me;

--He is Nandi.

419. தாங்கருந் தன்மையுந் தானவை பல்லுயிர்

வாங்கிய காலத்து மற்றோர் பிறிதில்லை

ஓங்கி எழுமைக்கும் யோகாந்த மவ்வழி

தாங்கிநின் றானும்அத் தாரணி தானே.

419: He Supports All Worlds

A miracle indeed it is

To sustain the myriad lives in the Universe;

Not less so,

When after total destruction

He draws them unto Himself;

He supports too

That Seventh World

The Path of yoga leads to.

420. அணுகினுஞ் சேயவன் அங்கியிற் கூடி

நணுகினும் ஞானக் கொழுந்தொன்று நல்கும்

பணுகினும் பார்மிசைப் பல்லுயி ராகித்

தணிகினும் மண்ணுடல் அண்ணல்செய் வானே.

420: He Grants Immortal Body to Those Who Seek Him in Love

Well may you seek Him

Through rituals before fires,

Distant only shall He be;

Seek Him in yearning love

Bend low on ground

Hanker after Him life after life,

The great One Shall Grant you the body immortal.

11. அழித்தல்

11. Destruction

421. அங்கிசெய் தீசன் அகலிடஞ் சுட்டது

அங்கிசெய் தீசன் அலைகடற் சுட்டது

அங்கிசெய் தீசன் அசுரரைச் சுட்டது

அங்கியவ் வீசற்குக் கைஅம்பு தானே.

421: Fire is Lord's Shaft*

With fire the Lord burnt all Space

With fire the Lord burnt the Oceans,

With fire the Lord burnt the Asuras

Fire, verily, is the Lord's shaft on hand.

422. இலயங்கள் மூன்றினும் ஒன்றுகற் பாந்த

நிலையன் றழிந்தமை நின்றுணர்ந் தேனால்

உலைதந்த மெல்லா஢ போலும் உலகம்

மலைதந்த மானிலந் தான்வெந் ததுவே.

422: Three are His Layas*

Three are His layas--the moments of Repose

Of them one, karpandha--the end of aeons,

I witnessed;

All things fell uprooted in destruction

This orb then was unto a boiling rice pot

Its mountains and valleys alike burnt to ashes.

423. பதஞ்செய்யும் பாரும் பனிவரை எட்டும்

உதஞ்செய்யும் ஏழ்கடல் ஓதம் முதலாங்

குதஞ்செய்யும் அங்கி கொளுவியா காசம்

விதஞ்செய்யும் நெஞ்சில் வியப்பில்லை தானே

423: The Fire Spreads*

The earth on which we tread

The snow-clad mountains eight.

The seven seas whose ebbing tides roar,

Over all these and else

The Fire that resides in Muladhara spreads;

And the spreading conflagration turned

Earth and sky seem alike;

--This the truth, imagination none.

424. கொண்டல் வரைநின் றிழிந்த குலக்கொடி

அண்டத்துள் ஊறி யிருந்தெண் டிசையாதி

ஒன்றின் பதந்செய்த ஓம்என்ற அப்புறக்

குண்டத்தின் மேலங்கி கோலிக் கொண்டானே.

The Descent of Grace

The grace of Bindu descended from the cloud-clad mountains

Pervaded the universe, and all the quarters

Entered in Pranava and abides as Kundalini in Muladhara.

Dr. B. Natarajan

424: The Fire Spreads to the Seas Also

From aloft the cloud laden mountains

She descended--

The benign river Ganga;

Into the earth the waters seeped

In directions eight,

Emptying itself eventually

Into the deep pit that is the Ocean,

That Constant sings the praise of Lord

With Chant of "Aum"

--That Ocean too the fire gulped in fury.

425. நித்தசங் காரம் உறக்கத்து நீள்மூடம்

வைத்தசங் காரமுஞ் சாக்கிரா தீதமாஞ்

சுத்தசங் காரந் தொழிலற்ற கேவலம்

உய்த்தசங் காரம் பரன் அருள் உண்மையே.

425: Four Forms of Death or Mergence

Daily death is the state of sense loss in sleep;

Fated Death is no-return to waking;

Pure Death is when the Soul reacheth inertia;

Redeemed Death is being in Lord's Grace True.

426. நித்தசங் காரம் இரண்டுடல் நீவுதல்

வைத்தசங் காரமும் மாயாசங் காரமாஞ்

சுத்தசங் காரம் மனாதீதந் தோய்வுறல்

உய்த்தசங் காரஞ் சிவன் அருள் உண்மையே.

426: What Transpires in the Four Deaths

In Daily Death, are bodies gross and subtle transcended;

In Fated Death, is the Mayaic body annihilated;

In Pure Death, Mind and cognates merge in Infinite

In Redemption Death, Siva's Grace descends true.

427. நித்தசங் காரம் கருவிடர் நீக்கினால்

ஒத்தசங் காரமும் உடலுயிர் நீவுதல்

சுத்தசங் காரம் அதீதத்துட் டோ ய்வுறல்

உய்த்தசங் காரம் பரனருள் உண்மையே

427: Four Forms of Death (Mergence)

When but birth--impediment uprooted,

Daily Death is unto Fated Death

And Fated Death unto Pure Death

And Pure Death unto Redemption Death

In that alone is the Truth--Jiva becoming Siva.

428. நித்தசங் காரமும் நீடிளைப் பாற்றலின்

வைத்தசங் காரமும் மன்னும் அனாதியிற்

சுத்தசங் காரமுந் தோயாப் பரன்அருள்

உய்த்தசங் காரமும் நாலா மதிக்கிலே.

428: Thus Four are the Deaths (Mergence)

Thus are Deaths Four;

The Daily Death in deep Sleep;

The Fated Death that gives the soul a longer rest;

The Pure Death that puts the Soul in primal quiescence;

The Redemption Death that steeps the Soul in Lord's Grace.

429. பாழே முதலா எழும்பயிர் அப்பயிர்

பாழாய் அடங்கினும் பண்டைப்பாழ் பாழாகா

வாழாச்சங் காரத்தின் மாலயன் செய்தியாம்

பாழாம் பயிராய் அடங்கும்அப் பாழிலே.

429: Void the Beginning and End

Out of Void, a plant (soul) it sprang,

To the Void it returns;

Yet shall it not be Void again;

In that Void, exhausted, it shall die;

That the fate of Hari and Brahma too,

Who the holocaust of Samhara survive not.

430. தீயவைத் தார்மிங்கள் சேரும் வினைதனை

மாயவைத் தான்வைத்த வன்பதி ஒன்றுண்டு

காயம்வைத் தாங்கலந் தெங்கும் நினைப்பதோர்

ஆயம்வைத் தானுணர் வாரவைத் தானே.

430: Scorch Your Karmas

Scorch the gathering Karmas

And exhaust them;

There is One who annihilates them

And the city where He does it

He fashioned the body, He pervades everywhere.

He placed the Mind and cognate tattva group besides,

He gave us Wisdom ample to discriminate.

12. மறைத்தல்

Obscuration

431. உள்ளத் தொருவனை உள்ளுறு சோதியை

உள்ளம்விட் டோ ரடி நீங்கா ஒருவனை

உள்ளமுந் தானும் உடனே இருக்கினும்

உள்ளம் அவனை உருவறி யாதே.

431: He is Within You Yet You Know Him Not

He is the One within; He is the Light within;

He moves not a wee bit from within

He and your heart are thus together,

Though, the heart His Form knows not.

432. இன்பப் பிறவி படைத்த இறைவனுந்

துன்பஞ்செய் பாசத் துயருள் அடைத்தனன்

என்பிற் கொளுவி இசைந்துறு தோற்றசை

முன்பிற் கொளுவி முடிகுவ தாமே.

432: The Lord Gave This Life

The Lord who gave life so sweet

Imprisoned me in pasa’s miseries;

A skeletal frame He fashioned,

With flesh and skin He clothed it;

Lighting then the spark of life

To annihilation He hastened me.

433. இறையவன் மாதவன் இன்பம் படைத்த

மறையவன் மூவரும் வந்துடன் கூடி

இறையவன் செய்த இரும்பொறி யாக்கை

மறையவன் வைத்த பரிசறி யாதே..

433: Even the Three Gods do not Know the Mystery of Life

With Hara, Hari and Brahma assembling

The Primal Lord fashioned this body,

The subtle organs of sense built-in;

Why the Holy One did it,

The three know not the mystery.

434. காண்கின்ற கண்ணொளி காதல்செய் தீசனை

ஆண்பெண் அலியுரு வாய்நின்ற ஆதியை

ஊண்படு நாவுடை நெஞ்சம் உணர்ந்திட்டுச்

சேண்படு பொய்கைச் செயலணை யாரே.

434: Adore and Attain

The Lord is the light of our eyes

He loves us

He is the Primal One

--Male, Female and Neuter is He;

Tongues praising and hearts melting,

They seek not the path

That leads to the Celestial Lake.

435. தெருளும் உலகிற்குந் தேவர்க்கும் இன்பம்

அருளும் வகைசெய்யும் ஆதிப் பிரானுஞ்

சுருளுஞ் சுடருறு தூவெண் சுடரும்

இருளும் அறநின் றிருட்டறை யாமே.

435: He Dispels the Darkness Within

The Primal Lord blesses all

Denizens of earth below and heaven above;

From the black chamber of the Soul

He dispels darkness;

And within radiates the pure rays of His dazzling light.

436. அரைகின் றருள்தரும் அங்கங்கள் ஓசை

உரைக்கின்ற ஆசையும் ஒன்றோடொன் றொவ்வாப்

பரக்கும் உருவமும் பாரகந் தானாய்க்

கரகின் றவைசெய்த காண்டகை யானே.

436: Dispel Darkness and Give Thine Light

Lord! Your Form fills all the worlds

Yet You are invisible;

How my eyes long to see You!

My senses clamor aloud

In desire contending;

Save me, my Lord;

And bless me with Your grace inscrutable.

437. ஒளித்துவைத் தேனுள் ளுறவுணர்ந் தீசனை

வெளிப்பட்டு நின்றருள் செய்திடு மீண்டே

களிப்பொடுங் காதன்மை என்னும் பெருமை

வெளிப்பட் டிறைஞ்சினும் வேட்சியு மாமே.

437: The Hidden One Will Reveal Himself

I held my Lord in me concealed,

I adored Him in my heart's depths,

Lo! He revealed Himself unto me

And blessed me--here below,

Well may you adore Him

Revealing the rapture abounding and love endearing

That too pleases Him far.

438. நின்றது தானாய் நிறைந்த மகேசுரன்

சென்றங் கியங்கும் அரந்திரு மாலவன்

மன்றது செய்யும் மலர்மிசை மேலயன்

என்றிவ ராகி இசைந்திருந் தானே.

438: One Became Five*

The Sadasiva that stood as one

Animated Maheswara;

And then Hara, Hari, and Brahma

Thus did the One become the familial five.

439. ஒருங்கிய பாசத்துள் உத்தமச் சித்தன்

இருங்கரை மேலிருந் தின்புற நாடி

வருங்கரை ஓரா வகையினிற் கங்கை

அருங்கரை பேணில் அழுக்கற லாமே.

439: He is the Pure One

He is the Pure One

The Siddha in whom Pasa lies prostrate;

Be firmly seated on land here below

And Seek Him in ways felicitous--

That you may vision the Land Beyond;

Not doing this,

You are like one

Who is seated on the banks of Ganga,

Yet remains unwashed and impure.

440. மண்ணொன்று தான்பல நற்கல மாயிடும்

உண்ணின்ற யோனிகட் கெல்லாம் ஒருவனே

கண்ணொன்று தான்பல காணுந் தனைக்காணா

அண்ணலும் இவ்வண்ண மாகிநின் றானே.

440: The Eye Sees Not Itself

One clay, many the receptacles

One God, pervades species all;

The eye sees things several

Yet itself it sees not;

Thus it is, we see not the God in us.

13. அருளல்

Bestowal of Grace

441. எட்டுத் திசையும் எறிகின்ற காற்றொடு

வட்டத் திரையனல் மாநிலம் ஆகாயம்

ஒட்டி உயிர்நிலை என்னுமிக் காயப்பை

கட்டி அவிழ்ப்பான் கண்ணுதல் காணுமே.

441: Life and Death are Acts of God

He is the Wind that Blows in Directions Eight

He is the wavy ocean that girdles the earth,

He is fire, earth and sky;

Know this:

He is the One that binds and unbinds

The body that holds life precious.

442. உச்சியில் ஓங்கி ஒளிதிகழ் நாதத்தை

நச்சியே இன்பங்கொள் வார்க்கு நமன்இல்லை

விச்சும் விரிசுடர் மூன்றும் உலகுக்குத்

தச்சு மவனே சமைக்கவல் லானே.

442: Lord is the Substance and Architect

Who seeks the luminous Nada atop

And of its sweetness savor

Know of death--no more;

The Lord is the seed of all

Of Sun, Moon and Fire

Of the Universe Vast

That Architect that builds all as well.

443. குசவன் திரிகையில் ஏற்றிய மண்ணைக்

குசவன் மனத்துற்ற தெல்லாம் வனைவன்

குசவனைப் போல்எங்கள் கோன்நந்தி வேண்டில்

அசைவில் உலகம் அதுயிது வாமே.

443: Potter Fashions as His Fancy Takes

The potter mounts the clay on the wheel

The potter fashions as he conceives

Even as the Potter our Lord Nandi is;

He sways the world, this way and that

The way His Fancy takes.

444. விரியுடை யான்விகிர் தன்மிகு பூதப்

படையுடை யான்பரி சேஉல காக்குங்

கொடையுடை யாங்குணம் எண்குண மாகுஞ்

சடையுடை யாஞ்சிந்தை சார்ந்துநின் றானே.

444: He Dwells in My Thoughts

He is Lord Supreme;

He has bull for His mount;

Mighty demons for army;

Boundless is His munificence

He gifts the world for us;

His goodness alone is goodness;

He is of matted locks;

He dwells in my thoughts.

445. உகந்துநின் றேபடைத் தான்உல கேழும்

உகந்துநின் றேபடைத் தான்பல ஊழி

உகந்துநின் றேபடைத் தான்ஐந்து பூதம்

உகந்துநின் றேஉயிர் ஊன்படைத் தானே

445: In Love, He Created

In fondness for us He created the seven worlds,

In fondness for us He created the several eons

In fondness for us He created the five elements;

In fondness for us He created this body and breath.

446. படைத்துடை யான்பண் டுலகங்கள் ஏழும்

படைத்துடை யான்பல தேவரை முன்னே

படைத்துடை யான்பல சீவரை முன்னே

படைத்துடை யான்பர மாகிநின் றானே

446: God Created All, Himself the Param Uncreated

Of yore He created worlds seven

Of yore He created celestials countless

Of yore He created species numberless

He who of yore created all

Himself stood as Primal Param uncreated.

447. ஆதி படைத்தனன் ஐம்பெரும் .(2).பூதம்

ஆதி படைத்தனன் .(3).ஆசில்பல் ஊழி

ஆதி படைத்தனன் எண்ணிலி தேவரை

ஆதி படைத்தவை தாங்கிநின் றானே

447: He Who Created, Sustained As Well

The Primal One created the elements five;

The Primal One created the endless eons past;

The Primal One created the countless heavenly beings,

The Primal One created and sustained as well.

448. அகன்றான் அகலிடம் ஏழுமொன் றாகி

இவன்றா னெனநின் றெளியனும் அல்லன்

சிவன்றான் பலபல சீவனும் ஆகி

நவின்றான் உலகுறு நம்பனு மாமே.

448: The Pervasive Siva is Here as Well

The infinite spaces of the Seven worlds

He filled in oneness, expanding limitless

Yet is He not easy of reach;

Siva Himself into myriad Jivas pervaded

In this worlds as well, He our Lord.

449. உண்ணின்ற சோதி உறநின்ற ஓருடல்

விண்ணின் றமரர் விரும்பும் விழுப்பொருள்

மண்ணின்ற வானோர் புகழ்திரு மேனியன்

கண்ணின்ற மாமணி மாபோத மாமே.

449: He is the Object of All Knowledge

He is the light within

He is the body without

The precious object, beloved of immortals above,

The Holy Form, adored of saintly beings below,

He is the pupil of your eyes;

He the Object of all Knowledge.

450. ஆரும் அறியாத அண்டத் திருவுருப்

பார்முத லாகப் பயிலுங் கடத்திலே

நீரினிற் பால்போல நிற்கின்ற நேர்மையைச்

சோராமற் காணுஞ் சுகம்அறிந் தேனே.

450: The Lord Pervades All in Partiality to None

His is the Cosmic Form that none know

He is the infinite space that fills the universe;

He is the space in the tiny pot too;

Inseparable as water in milk

He pervades all in union close;

Impartial indeed His Goodness;

Unwearied His bliss--I knew.

14. கரு உற்பத்தி

Creation Microcosm

451. ஆக்குகின் றான்முன் பிரிந்த இருபத்தஞ்

சாக்குகின் றானவ னாதிஎம் ஆருயிர்

ஆக்குகின் றான்கர்ப்பக் கோளகை யுள்ளிருந்

தாக்குகின் றான்அவன் ஆவ தறிந்தே

451: God Creates From Within the Womb

He conjoins the tattvas five and twenty

That in life past departed from me;

To my dear life awaken;

Thus He creates, seated within the globular womb

He the Primal One creates

Knowing what I am to be.

452. அறிகின்ற மூலத்தின் மேல்அங்கி அப்புச்

செறிகின்ற ஞானத்துச் செந்தாள் கொளுவிப்

பொறைநின்ற இன்னுயிர் போந்துற நாடிப்

பறிகின்ற பத்தெனும் பாரஞ்செய் தானே

452: The Lord Grants Breath and the Child is Born

Above the Muladhara

The Kundalini fire abides;

There in the water-filled womb

The infant lay, its tiny feet entangled;

That the sweet life in patience waiting

Its onward course may seek,

He ordained, releasing the Pranas ten.

453. இன்புறு காலத் திருவர்முன் பூறிய

துன்புறு பாசத் துயர்மனை வானுளன்

பண்புறு காலமும் பார்மிசை வாழ்க்கையும்

அன்புறு காலத் தமைத்தொழிந் தானே

453: The Course of Life Was Ordained at Time of Union

When parents two in pleasure united,

Then was ordained, this body,

The sorrow-house of vexing pasa;

When that is to be,

At that hour of union, He ordained;

He, the Heavenly Lord.

454. கருவை ஒழிந்தவர் கண்டநால் மூவேழ்

புருடன் உடலில் பொருந்துமற் றோரார்

திருவின் கருக்குழி தேடிப் புகுந்த

உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே

454: Through That Union Entered the 25 Tattvas to Make the Infant Body

They who birth's finale saw,

Alone knew how purusha,

Of Tattvas five and twenty

The body Corporeal entered;

None else know,

That which sought woman's birth-pit,

In form twain, rushed within.

455. விழுந்தது லிங்கம் விரிந்தது யோனி

ஒழிந்த முதல்ஐந்தும் ஈரைந்தொ டேறிப்

பொழிந்த புனல்பூதம் போற்றுங் கரணம்

ஒழிந்த நுதல்உச்சி உள்ளே ஒளித்ததே

455: The Tattvas Remained in the Forehead of the Foetus

The penis pierced; the vagina opened,

And together they rushed in

The Tattvas in groups of Five--

The Elements Five,

The tanmatras Five,

The sense organs Five gross,

And the Five Subtle,

And cognizing organs four--Mind, Intellect, Will and Egoity

And in the Centre of Forehead they all lay, concealed.

456. பூவின் மணத்தைப் பொருந்திய வாயுவுந்

தாவி உலகில் தரிப்பித்த வாறுபோல்

மேவிய சீவனில் மெல்லநீள் வாயுவுங்

கூவி அவிழுங் குறிக்கொண்ட போதே

456: Prana Enters Jiva at Birth

As unto when flower blossoms, the breeze spreads fragrance,

In spaces all around

So does Prana over Jiva extend,

Gently unfolding at the time destined.

457. போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்தெட்டும்

மூழ்கின்ற முத்தனும் ஒன்பது வாய்தலும்

நாகமும் எட்டுடன் நாலு புரவியும்

பாகன் விடானெனிற் பன்றியு மாமே.

457: The Lord Drives in the Tattvas into the Infant Body

The eight constituents of body subtle

That ultimately leave,

The eight and ten Tattvas that sneak in,

With Purusha in them immersed

The orifices nine,

The Kundalini that serpent-like coils,

The life breath twelve-finger breadth long,

--If these, the Divine Charioteer drives not in,

Verily may the infant be less than human (say, pig).

458. ஏற எதிர்க்கில் இறையவன் றானாகும்

மாற எதிர்க்கில் அரியவன் றானாகும்

நேரொக்க வைக்கின் நிகர்ப்போதத் தானாகும்

பேரொத்த மைந்தனும் பேரர சாளுமே.

458: The Child With the Three Gunas in Balance is Fit for Rulership

When in sex union,

The male flow in force dominates

The infant is born with Tamasic qualities of Rudra;

When the flow in reverse is,

The Sattvic quality of Hari dominates;

When the two in balance flow,

The Rajasic quality of Brahma prevails;

He is to kingship born

In whom gunas three proportionate sway.

459. ஏயங் கலந்த இருவர்தஞ் சாயத்துப்

பாயுங் கருவும் உருவா மெனப்பல

காயங் கலந்தது காணப் பதிந்தபின்

மாயங் கலந்த மனோலய மானதே

459: Into the Foetus Mayaic Mind was Placed

There two in accord united;

And from their vital flows

Emerged the infant form;

But when into it Jiva,

Who in myriad bodies has dwelt of yore,

Now entered,

Lo! it is dominated by Mind;

Maya subtle pervades it.

460. கர்ப்பத்துக் கேவல மாயாள் கிளைகூட்ட

நிற்குந் துரியமும் பேதித்து நினைவெழ

வற்புறு காமியம் எட்டாதல் மாயேயஞ்

சொற்புறு தூய்மறை வாக்கினாஞ் சொல்லே

460: Jiva Gets Consciousness and Desires
There in the pregnant womb,
The soul lay in Primordial quiescence (Turiya State)
From that State Maya and Her tribe aroused it;
And conferred Consciousness;
And Maya's evolutes eight--Desires and the rest,
Thus say scriptures, holy and true.

461. என்பால் மிடைந்து நரம்பு வா஢க்கட்டிச்

செம்பால் இறைச்சி திருந்த மனைசெய்து

இன்பால் உயிர்நிலை செய்த இறையோங்கும்

நன்பால் ஒருவனை நாடுகின் றேனே

 

461: How the Body is Fashioned
With skeletal bones He erected the frame;
With tendons circuitous He fastened it;
With blood and flesh He cemented it;
Thus did Lord fashion this body-mansion,
For dear life to dwell
Him I seek forth, endearment increasing.

462. பதஞ்செய்யும் பால்வண்ணன் மேனிப் பகலோன்

இதஞ்செய்யு மொத்துடல் எங்கும் புகுந்து

குதஞ்செய்யும் அங்கியின் கோபந் தணிப்பான்

விதஞ்செய்யு மாறே விதித்தொழிந் தானே

462: The Lord Contains the Fire in Muladhara
He is milky white in hue

Effulgent is He unto the sun;
He is benignant;
He pervades the entire body
And diffuses His tenderness;
He contained the rage of fire in Muladhara
This He ordained, in ways diverse.

463. ஒழிபல செய்யும் வினையுற்ற நாளே

வழிபல நீராடி வைத்தெழு வாங்கிப்

பழிபல செய்கின்ற பாசக் கருவைச்

சுழிபல வாங்கிச் சுடாமல்வைத் தானே

463: The Lord Preserves the Fetus
Even the day, ruinous Karma trailed after Jiva,
He designed ways of preservation numerous;
He surrounded the fetus with water
Kept it safe from burning Muladhara Fire,
He drew charmed circles eddying,
Around the budding life, from Pasa harassing
And so preserved it safe and cool.

464. சுக்கில நாடியில் தோன்றிய வெள்ளியும்

அக்கிர மத்தே தோன்றுமவ் வியோனியும்

புக்கிடும் எண்விரல் புறப்பட்டு நால்விரல்

அக்கரம் எட்டும்எண் சாணது வாகுமே

464: Breathing and Size of Infant
The Silvery semen welled up
And met the vaginal flow, alike surging,
And lo! then was born the infant
Inhaling eight and exhaling four
Finger-length of breath,
And measuring eight finger-span
Of its own tiny palm.

465. போகத்துள் ஆங்கே புகுந்த புனிதனுங்

கோசத்துள் ஆகங்கொணர்ந்த கொடைத்தொழில்

ஏகத்துள் ஆங்கே இரண்டெட்டு மூன்றைந்து

மோகத்துள் ஆங்கொரு முட்டைசெய் தானே

 

465: Body of 25 Tattvas
In to the union, the Holy One entered;
Gathering Tattvas five and twenty
Fashioned the (five)-sheathed body;
Munificent indeed was his gift!
A veritable Bundle of Desire He made.

466. பிண்டத்தில் உள்ளுறு பேதைப் புலன்ஐந்தும்

பிண்டத்தி னூடே பிறந்து மாத்தத

அண்டத்தின் உள்ளுறு சீவனும் அவ்வகை

அண்டத்து நாதத் தமர்ந்திருந் தானே

466: After Death, Senses End With Body; Jiva Ends in Nada
The five senses with their foolish ways
Are in this body born;
And there they subside;
So does Jiva
That permeates macrocosm
Surely subside in Nada.

467. இலைபொறி யேற்றி யெனதுடல் ஈசன்

துலைப்பொறி யிற்கரு ஐந்துட னாட்டி

நிலைபொறி முப்பது நீர்மை கொளுவி

உலைப்பொறி ஒன்பதில் ஒன்றுசெய் தானே

467: The 35 Tattvas Introduced
As on to a leaf-like device
He mounted my life;
And there;
With balance like precision planted,
Subtle senses five;
And other Tattvas thirty;
And thus fashioned a body;
A steaming cauldron with openings nine.

468. இன்புற் றிருவர் இசைவித்து வைத்தமண்

துன்பக் கலசம் அணைவான் ஒருவனே

ஒன்பது நீர்ச்சால் கலசம் பதினெட்டு

வெந்தது சூளை விளைந்தது தானே

468: Lord Creates
In union's rapture they kneaded the clay
For Him to fashion sorrow's tenement;
The kiln burnt, the pitcher emerged,
With channels nine and Tattvas eighteen.

469. அறியீ ருடம்பினி லாகிய வாறும்

பிறியீ ரதனிற் பெருகுங் குணங்கள்

செறியீ ரவற்றினுட் சித்திகள் இட்ட

தறியவீ ரைந்தினு ளானது பிண்டமே

469: Lord Placed the Six Adharas
You know not the six centers within;
You realize not the great good that wells therein;
You seek not the Siddhis within them;
Know this,
The fleshy body is but of ten senses made.

470. உடல்வைத்த வாறும் உயிர்வைத்த வாறும்

மடைவைத்த ஒன்பது வாய்தலும் வைத்துத்

திடம்வைத்த தாமரைச் சென்னியுள் அங்கிக்

கடைவைத்த ஈசனைக் கைகலந் தேனே

470: Lord Placed Divine Jnana in Cranium
He fashioned this body,
Into that body He breathed life;
And set gates nine;
And then into the lotus-like cranium
He lit the Fire (of Divine Jnana),
The Lord made these,
And Him I salute in endearment intense.

471. கேட்டுநின் றேன்எங்குங் கேடில் பெருஞ்சுடர்

மூட்டுகின் றான்முதல் யோனி மயனவன்

கூட்டுகின் றான்குழம் பின்கரு வையுரு

நீட்டுநின் றாகத்து நேர்ப்பட்ட வாறே

471: Lord Creates Life From Primal Seed of Causation
The Lord is Limitless Light;
He kindles all life from Primal Womb;
He stirs the liquid-seed of Causation;
He endows it with form expansive;
Him I seek in heaven and earth.

472. பூவுடன் மொட்டுப் பொருந்த அலர்ந்தபின்

காவுடைத் தீபங் கலந்து பிறந்திடும்

நீரிடை நின்ற குமிழி நிழலதாய்ப்

பாருடல் எங்கும் பரந்தெட்டும் பற்றுமே

472: Body's Impermanence
In the union of sexes opposite
The light of life is born shielded true;
A bubble it is in Life's watery expanse;
A shadow that spreads on earth below;
Sheathed in the subtle Body-Eight.

473. எட்டினுள் ஐந்தாகும் இந்திரி யங்களும்

கட்டிய மூன்று கரணமு மாய்விடும்

ஒட்டிய பாச உணர்வென்னுங் காயப்பை

கட்டி அவிழ்த்திடுங் கண்ணுதல் காணுமே

473: Lord Gives and Lord Takes Life
Of the eight organs of Body Subtle,
Are senses protean five
And cognitive instruments three--
Mind, will and cognition;
Know the dear Lord
Who fastened this body-bag,
With Desire's sticky glue
Will in time unfasten it too.

474. கண்ணுதல் நாமங் கலந்துடம் பாயிடைப்

பண்ணுதல் செய்து பசுபாசம் நீங்கிட

எண்ணிய வேதம் இசைந்த பரப்பினை

மண்முத லாக வகுத்துவைத் தானே

474: Lord Gave Means of Redemption
The Lord made the body,
A name and form it assumed;
Then, for Jiva his redemption to seek
He created earth and Tattvas many,
--Thus speak the Vedas.

475. அருளல்ல தில்லை அரனவன் அன்றி

அருளில்லை யாதலி னவ்வோர் உயிரைத்

தருகின்ற போதிரு கைத்தாயர் தம்பால்

வருகின்ற நண்பு வகுத்திடுந் தானே

475: He Placed Jiva in Care of Two Foster-Mothers
None the Grace but Hara's,
None Hara's but the Grace,
And so as He bestows life,
He bestows, too,
The Loving care of foster mother twine,
(Maya and Mamaya.)

476. வகுத்த பிறவியை மாதுநல் லாளுந்

தொகுத்திருள் நீக்கிய சோதி யவனும்

பகுத்துணர் வாக்கிய பல்லுயிர் எல்லாம்

வகுத்துள்ளும் நின்றதோர் மாண்பது வாமே

476: Then Siva and Sakti Pervaded Jivas
Sakti, the Conjoint Cause of creation,
The Luminous One that dispelled darkness total,
Together created the myriad lives,
Their genus and species,
And having done that, they pervaded them too;
Oh! magnificence non-pareil!

477. மாண்பது வாக வளர்கின்ற .(1).வன்னியுங்

காண்பது ஆண்பெண் அலியெனுங் கற்பனை

பூண்பது மாதா பிதாவழி போலவே

ஆம்பதி செய்தானச் சோதிதன் ஆண்மையே

 

477: He Printed the Sex of the Infant
The seed of life,
As a steady flame in womb burns
It takes shape one of three
Male, female and hermaphrodite;
How the father and mother at union were,
Even so He printed the sex,
Righteous indeed was that Luminous One.

478. ஆண்மிகில் ஆணாகும் பெண்மிகிற் பெண்ணாகும்

பூணிரண் டொத்துப் பொருந்தில் அலியாகும்

தாண்மிகு மாகில் தரணி முழுதாளும்

பாணவ மிக்கிடில் பாய்ந்ததும் இல்லையே

478: Sex Determined at Sexual Union
The masculine flow dominates, the infant is male born,
The feminine dominates, the infant is female born;
When the two are in force equal, a hermaphrodite is born;
When masculine flow gushes in plenty,
The infant born will sway the world entire;
When masculine flow is scanty,
Naught indeed conception is.

479. பாய்ந்தபின் னஞ்சோடில் ஆயுளும் நூறாகும்

பாய்ந்தபின் நாலோடில் பாரினில் எண்பதாம்

பாய்ந்திடும் வாயுப் பகுத்தறிந் திவ்வகை

பாய்ந்திடும் யோகிக்குப் பாய்ச்சலு மாமே

479: Age is Determined
If after emission,
The male's breath five finger-length extends,
The infant born lives a hundred years;
When breath to four finger measure stretches,
To age eighty the infant lives;
The Yogi who knows the science of breath control
If in sex act He indulges,
He, the vital flow, accordingly regulates.

480. பாய்கின்ற வாயுக் குறையிற் குறளாகும்

பாய்கின்ற வாயு விளைக்கின் முடமாகும்

பாய்கின்ற வாயு நடுப்படிற் கூனாகும்

பாய்கின்ற வாயுமா தர்க்கில்லை பார்க்கிலே

480: Birth Imperfections Explained
When after intercourse, the man is short of breath,
The infant born a dwarf will be;
When breath spires feeble,
The issue may, of defective limbs be born;
When breath halts in mid-act
A hunch-back will be born;
All these apply not,
To woman's breathing rhythm.

481. மாதா உதரம் மலமிகில் மந்தனாம்

மாதா உதரம் சலமிகில் மூங்கையாம்

மாதா உதரம் இரண்டொக்கில் கண்ணில்லை

மாதா உதரத்தில் வந்த குழவிக்கே.

481: How Deaf, Dumb, and Blind are Born
When at the time of union,
The mother's bowels are heavy exceeding,
A dullard will be born;
If urine exceeds,
A dumb will be born;
If both exceed,
A blind will be born;
Thus is it for the infant born
The mother's condition according.

482. குழவியும் ஆணாம் வலத்தது வாகில்

குழவியும் பெண்ணாம் இடத்தது வாகில்

குழவியும் இரண்டாம் அபான னெதிர்க்கில்

குழவி அலியாகுங் கொண்டகால் ஒக்கிலே

482: Breathing at Union Decides Sex of Baby
If breath spires leading on nostril right,
The infant born will a male be;
If on the nostril left,
A female will be born;
If the descending current Apana,
Opposes the ascending current Prana,
Twins there shall be;
If in measure equal the breath rhythm runs,
Through nostrils right and left,
Hermaphrodite shall be the baby born.

483. கொண்டநல் வாயு இருவர்க்கும் ஒத்தெழில்

கொண்ட குழவியுங் கோமள மாயிடுங்

கொண்டநல் வாயு இருவர்க்குங் குழறிடில்

கொண்டதும் இல்லையாங் கோள்வளை யாட்கே

483: How a Handsome Baby is Born
If in Male and Female breath runs
In measure equable,
The infant born will exceeding handsome be;
When in both breath rhythm falters,
No Conception will there be.

484. கோள்வளை உந்தியிற் கொண்ட குழவியுந்

தால்வளை யுள்ளே தயங்கிய சோதியாம்

பால்வளர்ந் துள்ளே பகலவன் பொன்னுருப்

போல்வளர்ந் துள்ளே பொருந்துரு வாமே

484: How Infant in the Womb Grows
The infant-seed
The damsel in her womb bore
Nourished by bright milk
That is fed by Sakti in Eye-brow Centre
Grew,
Beaming like the golden rays of rising sun
Inside, it took form appropriate.

485. உருவம் வளர்ந்திடும் ஒண்டிங்கள் பத்திற்

பருவம தாகவே பாரினில் வந்திடும்

மருவி வளர்ந்திடு மாயையி னாலே

அருவம தாவதிங் காரறி வாரே

485: Maya Fosters the Baby
In months ten, it forms full
And then on earth in time appointed, it lands;
And grows, Maya fostering;
But who knows that Formless Maya!

486. இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள்

தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்திலன்

பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்

கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே

486: Maya's Hidden Act
He who planted seed, knew it not;
She who received saw it not;
The Creator knew, but he told none;
The Lord who Truth reveals is also there;
Yet I saw not Maya,
How cunning was her stealthy Conduct!

487. இன்புற நாடி இருவருஞ் சந்தித்துத்

துன்புறு பாசத்தில் தோன்றி வளர்ந்தபின்

முன்புற நாடி நிலத்தின்முன் தோன்றிய

தொன்புற நாடிநின் றோதலு மாமே

487: In Manhood Jiva Seeks God
Seeking pleasure, the two met;
In pasa's misery was it born and bred;
And having grown to stature
Grew to manhood here below;
Well may it seek the Ancient One
That before all worlds was.

488. குயிற்குஞ்சு முட்டையைக் காக்கைக் கூட்டிட்டால்

அயிர்ப்பின்றிக் காக்கை வளர்க்கின் றதுபோல்

இயக்கில்லை போக்கில்லை ஏனென்ப தில்லை

மயக்கத்தால் காக்கை வளர்க்கின்ற வாறே

488: How Maya Fosters Babe
The koil bird leaves its egg in the crow's nest;
The crow hatches it, nurses it, suspecting nothing;
It does not move it, does not reject it,
Does not ask why,
So does Maya the young one foster.

489. முதற்கிழங் காய்முளை யாயம் முளைப்பின்

அதற்புத லாய்ப்பல மாய்நின் றளிக்கும்

அதற்கது வாயின்ப மாவதுபோல

அதற்கது வாய்நிற்கும் ஆதிப் பிரானே

489: God Protects Jiva at All Stages
The Lord is the Primal One;
The root, the shoot, the plant and fruit;
Thus He blesses all life;
To each, He grants his life's pleasure,
With each, He stands according.

490. ஏனோர் பெருமைய னாகிலும் எம்மிறை

ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந் தங்குளன்

வானோர் அறியும் அளவல்லன் மாதேவன்

தானே அறியுந் தவத்தினி னுள்ளே

490: Lord Appears in Prayer and Penance
My Lord is of infinite greatness,
Yet is He within the littleness of this fleshly body;
Beyond the ken of Celestials is He;
Yet in prayer and penance
He himself shall appear before you.

491. பரத்திற் கரைந்து பதிந்தநற் காயம்

உருத்தரித் திவ்வுடல் ஓங்கிட வேண்டித்

திரைக்கடல் உப்புத் திரண்டது போலத்

திரித்துப் பிறக்குந் திருவரு ளாலே

491: Birth is by Lord's Grace
Even unto the salt that from wavy sea emerges,
Out of Tattvas that arose in Para,
Was this body formed;
To be born thus is His Grace indeed!

15. மூவகைச்சீவ வர்க்கம்

The Three Categories of Jivas

492. சத்தி சிவன்விளை யாட்டால் உயிராக்கி

ஒத்த இருமாயா கூட்டத் திடைப்பூட்டிச்

சுத்தம தாகுந் துரியம் புரிவித்துச்

சித்தம் புகுந்து சிவமய மாக்குமே

492: Play of Sakti-Siva Infuses Divine Spirit
Out of Sakti-Siva Play
Life blossomed;
And Jiva who was in pure Kevala state
Of Turiya quiescence
Was freed and consigned to the folds of Maya,
And the Lord then entered Jiva's thought
And suffused his being with Divine Spirit.

493. விஞ்ஞானர் நால்வரு மெய்ப்பிரள யாகலத்

தஞ்ஞானர் மூவருந் தாங்கு சகலத்தின்

அஞ்ஞானர் மூவரு மாகும் பதின்மராம்

விஞ்ஞான ராதியர் வேற்றுமை தானே

493: The Three Categories From Ten Classes
Vignanars true are of groups four
Pralayakalas are of three;
Sakalars below are another three
Thus are Jivas grouped, ten in all.

494. விஞ்ஞானர் கேவலத் தாரது விட்டவர்

தஞ்ஞானர் அட்டவித் தேசராஞ் சார்ந்துளோர்

எஞ்ஞானர் ஏழ்கோடி மந்திர நாயகர்

மெய்ஞானர் ஆணவம் விட்டுநின் றாரே

494: The Four Classes of Vijnars
Vijnanakalars are of classes four;
Those who are in Kevala (Anava) state,
Next are those who are Self-realised;
Those who reached the state of Eight Vidyeswaras,
And finally are those who rank as the Seven Crores of Manthra Nayakas;
Those who are of Egoity Impure rid
Are the truly realised beings (no more are they Jivas).

495. இரண்டா வதில்முத்தி எய்துவர் அத்தனை

இரண்டாவ துள்ளே இருமல பெத்தர்

இரண்டாகு நூற்றெட்டு ருத்திரர் என்பர்

முரண்சேர் சகலத்தர் மும்மலத் தாரே

495: The Three Classes of Pralaya Kalas
Of the Pralayakalars three,
Are those who Mukti attained;
Another, by malas twine (Egoity and Karma) bound;
Yet another, the Rudras Hundred and Eight;
The Sakalas have all malas three.

496. பெத்தெத்த சித்தொடு பேண்முத்தச் சித்தது

ஒத்திட் டிரண்டிடை யூடுற்றார் சித்துமாய்

மத்தது மும்மலம் வாட்டுகை மாட்டாதார்

சத்தத் தமிழ்ந்து சகலத்து ளாரே

496: The Three Classes of Sakalas
Sakalas three are:
Those who have attained Siddhis miraculous,
Those who have attained Mukti (Jivan)
Those who have attained neither
--All powerless to conquer Malas three
And in sound and other senses immersed.

497. சிவமாகி ஐவகைத் திண்மலஞ் செற்றோர்

அவமாகார் சித்தர்முத் தாந்தத்து வாழ்வார்

பவமான தீர்வோர் பசுபாசம் அற்றோர்

நவமான தத்துவம் நாடிக்கண் டோ ரே

 

497: Stages of Attainment in Mala Riddance
They who are of five malas hard rid,
Themselves Siva become;
They blemishless become,
They become Siddhas,
Attain state of Mukti Finale,
They uproot Jiva's bondage,
End cycle of births;
They alone are,
Who truth of peerless Tattvas realised.

498. விஞ்ஞானர் ஆணவ கேவல மேவுவோர்

விஞ்ஞானர் மாயையில் தங்கும் இருமலர்

அஞ்ஞானர் அச்சக லத்தர் சகலராம்

விஞ்ஞான ராதிகள் ஒன்பான்வே றுயிர்களே

498: Nine Gradations of Jivas
Vijnanakalas are of gradations three;
Those who in quiescent Anava alone abides; (the Pralayakala among Vijnanas)
So are Pralayakalas of gradations three;
And Sakalas too;
Thus are there nine classes of Jivas,
Evolving in gradations separate.

499. விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய்யகங் கூடிய

அனையான கன்மத்தி நால்சுவர் யோனிபுக்

கெஞ்ஞான மெய்தீண்டி யேயிடை யிட்டுப்போய்

மெய்ஞ்ஞான ராகிச் சிவமேவல் உண்மையே

499: How Sakalas Among Vijnanakalas Attain Siva-State
Vijnanakalas may by karma assume form corporeal;
But by performing holy deeds,
Acquire Celestial frame
And higher Jnana Form;
And Constant striving thus,
Gain wisdom perennial
And in the end Siva Himself become.

500. ஆணவந் துற்ற வவித்தா நனவற்றோர்

காணிய விந்துவா நாத சகலாதி

ஆணவ மாதி யடைந்தோ ரவரன்றே

சேணுயர் சத்தி சிவதத் துவமாமே வரன்றே

சேணுயர் சத்தி சிவதத் துவமாமே

500: How Jivas Reach Siva
Rid themselves of Anava entire
And consciousness lost of all Jiva memory,
They Bindu and Nada become,
The highest heavenly goal
Of one-ness with Siva Tattva;
Albeit all three, Sakala and the rest of yore possessed,
The primal impurities triple,
Anava, Maya and Karma.

16. பாத்திரம்.

The Worthy Souls

501. திலமத் தனைபொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால்

பலமுத்தி சித்தி பரபோக மும்

தரும்நிலமத் தனைபொன்னை நின்மூடர்க்கு ஈந்தால்

பலமும்அற் றெபர போகமும் குன்றுமே.

501: Give Freely to Sivajnanis
Give a wee bit to Sivajnani,
You shall attain Siddhi, Mukti and heavenly bliss;
Give a world of gold to the witless,
You shall become poor losing all joys.

502. கண்டிருந் தாருயிர் உண்டிடுங் காலனைக்

கொண்டிருந் தாருயிர் கொள்ளும் குணத்தனை

நன்றுணர்ந் தார்க்கருள் செய்திடு நாதனைச்

சென்றுணர்ந் தார்சிலர் தேவரு மாமே.

502: Lord's Devotees are Elevated Souls
Death waits for the moment due
And seizes lives;
But the Lord seizes Death's life;
Such indeed, His Prowess is;
He blesses all who know Him true;
They who sought Him, immortals became.

503. கைவிட்டி லேன்கரு வாகிய காலத்து

மெய்விட்டி லேன்விகிர் தன்அடி தேடுவன்

பொய்விட்டு நானே புரிசடை யானடி

நெய்விட் டிலாத விடிஞ்சிலு மாமே.

503: Lord's Feet are unto a Self-Effulgent Lamp
I gave Him not up even while in womb;
I forgot not the truth of His holy Feet;
I gave up falsehood and sought them;
The Feet of Lord of matted locks
Are a Lamp no oil feeds.

504. ஆவன ஆவ அழிவ அழிவன

போவன போவ புகுவ புகுவன

காவலன் பேர்நந்தி காட்டித்துக் கண்டவன்

ஏவன செய்யும் இளங்கிளை யோனே.

504: Lord does Things Appropriate to Those of Tender Love
Those that are destined to be
Let them be;
Those that are destined not to be
Let them not be;
Those that are destined to go
Let them go;
Those that are destined to come
Let them Come;
The Mighty Nandi shows all
And witnesses all:
All things appropriate,
He does
To those of tender love for Him.

17. அபாத்திரம்.

The Unworthy Souls

505. கோல வறட்டைக் குனிந்து குளகிட்டுப்

பாலைக் கறந்து பருகுவதே ஒக்கும்

சீலமும் நோன்பும் இலாதவர்க்கு ஈந்தது

காலங் கழிந்த பயிரது ஆகுமே.

505: Giving to Unworthy is Undesirable
Well may you tender her;
And with fresh grass feed her,
The barren cow can no milk give;
Even so is giving
Unto those who neither good nor holy are;
Unto a crop they are,
Raised in season improper.

506. ஈவது யோக இயம நியமங்கள்

சார்வ தறிந்தன்பு தங்கு மவர்க்கன்றி

ஆவ தறிந்தன்பு தங்கா தவர்க்களுக்கு

ஈவ பெரும்பிழை என்றுகொள் ளீரே.

506: Do not Give to Those Who Have no Love for God
Give only unto those
Who follow the way of Yoga, Iyama, and Niyama,
And who adore Lord, in constancy abiding;
To give those who have no love for God,
A heinous crime, indeed it is.

507.  ஆமாறு அறியான் அதிபஞ்ச பாதகன்

தோமாறும் ஈசற்குந் தூய குரவற்கும்

காமாதி விட்டோ ர்க்குந் தரல்தந்து கற்பிப்போன்

போமா நரகில் புகான்போதங் கற்கவே.

507: He Who Gives to Sivajnanis will Become a Jnani
He who gives to Gods, Guru,
And the Goodly ones
Who are of passions rid,
Will a Jnani become,
Imparting Jnana appropriate to disciples several;
For him is not the burning hell,
That is destined for perpetrators
Of deadly sins five,
Who know not consequences dire.

508. மண்மலை யத்தனை மாதனம் ஈயினும்

அண்ணல் இவனென்றே அஞ்சலி அத்தனாய்

எண்ணி இறைஞ்சாதார்ககு ஈந்த இருவரும்

நண்ணுவர் ஏழா நரகக் குழியிலே.

508: Do not Give to Unworthy; the Giver and the Receiver Both Reach Hell
You may give away wealth
As massive as a mountain;
Yet if you give it
To those that adore not our Lord,
You shall with them reach
The Seventh Hell of ineffable pain.

18. தீர்த்தம்.

Holy Waters

509. உள்ளத்தின் உள்ளே உளபல தீர்த்தங்கள்

மெள்ளக் குடைந்துநின் றாடார் வினைகெடப்

பள்ளமும் மேடும் பரந்து திரிவரே

கள்ள மனமுடைக் கல்வியி லோரே.

509: The Holy Waters are Within Us
Within this body are many Holy Waters;
They take not gentle dips in them
And drive Karma away;
Vainly do they roam hill and dale,
Witless men of confused mind they are!

510. தளியறி வாளர்க்குத் தண்ணிதாய்த் தோன்றும்

குளியறி வாளர்க்குக் கூடவும் ஒண்ணான்

வளியறி வாளர்க்கு வாய்க்கினும் வாய்க்கும்

தெளியறி வாளர்தம் சிந்தையு ளானே.

510: Lord Abides in Jnana Thought
To them who love Him dear,
The Lord will appear delicious cool;
To them steeped in worldly pleasures,
He will appear never;
To Yogis who breath control;
But sure does He
In thoughts abide,
Of Jnanis, who doubt-free see.

511. உள்ளத்தின் உள்ளே உணரும் ஒருவனைக்

கள்ளத்தி னாரும் கலந்தறி வார்இல்லை

வெள்ளத்தை நாடி விடும்அவர் தீவினைப்

பள்ளத்தல் இட்டதோர் பத்துள் ளாமே.

511: Men of False Faith do not See Lord Within
The Lord is within them,
Yet they know Him not,
They of faith false;
Limitless the flow of their evil deeds;
Down down the deep drain it goes,
Never its destination to know.

512. அறிவார் அமரர்கள் ஆதிப் பிரானைச்

செறிவான் உறைபதம் சென்று வலங்கொள்

மறியார் வளைக்கை வருபுனல் கங்கைப்

பொறியார் புனல்மூழ்கப் புண்ணிய ராமே.

512: Bathe in Ganga and Be Purified
They who adore Him,
Reach His heavenly abode;
Thus it is,
Immortals know Primal Lord;
Bathe in pellucid waters of Sacred Ganga
That from Lord's crest here descend;
You shall holy become,
Saved of impurities sinful.

513. கடலில் கெடுத்துக் குளத்தினில் காண்டல்.

(1).உடலுற்றுத் தேடுவார் தம்மைஒப் பாரிலர்

திடமுற்ற நந்தி திருவரு ளால்சென்று

உடலிற் புகுந்தமை ஒன்றறி யாரே.

 

513: Seek not Lord Elsewhere; He is Within Thee
They dropped gold in sea,
And looked hard for it in pond;
Nothing indeed to match their folly;
Within you is Nandi,
Firm as rock of ages,
Yet they know Him not, and seek Him not
Lacking in Grace, they sure are.

514. கலந்தது நீரது உடம்பில் கறுக்கும்

கலந்தது நீரது உடம்பில் சிவக்கும்

கலந்தது நீரது உடம்பில் வெளுக்கும்

கலந்தது நீர்அனல் காற்றது வாமே.

 

514: Water Within Forms Vital Body Constituent
Water that mixes in body, black urine becomes,
Water that mixes in body, red blood becomes
Water that mixes in body, white semen becomes,
Water that primal arose,
Land, wind and rest of elements became.

திருக்கோயில்

Holy Temple

515. தாவர லிங்கம் பறித்தொன்றில் தாபித்தால்

ஆவதன் முன்னே அரசு நிலைகெடும்

சாவதன் முன்னே பெருநோய் அடுத்திடும்

காவலன் பேர்நந்தி கட்டுரைத் தானே.

515: Dangers of Transplanting Linga
Let them beware who transplant
A Linga at a Shrine established;
Even before the transplant is completed,
The Kingdom will to disaster fall;
And disease fell chased culprit to sure death;
Thus did He declare,
Nandi, the Divine Protector.

516. கட்டுவித் தார்மதில் கல்லொன்று