03TirumantiramTamil-English.htm Verses 549-883

 

 

திருமந்திரம் - 3
திருமூலர் அருளியது

Left Column = Tirumantiram by Tirumular

Right Column: Translation into English by Dr. B. Natarajan

(Modified by Himalayan Academy.)

Sri Ramakrishna Math, Chennai

Tamil Text by Madurai Project

Presentation: Veeraswamy Krishnaraj

 

TMTM =TiruManTiraM by Chapters 01-09

 

TMTM

01TMTM

02TMTM

03TMTM

04TMTM

05TMTM

06TMTM

07TMTM

08TMTM

09TMTM

 

 

Tirumantiram Verses and links: Tantras 01-09. By Verses

TMTM1-336

TMTM337-548

TMTM549-883

TMTM884-1418

TMTM1419-1572

TMTM1573-1703

TMTM1704-2121

TMTM2122-2648

TMTM2649-3047

 

TirumantiramTamil-EnglishAll.pdf      

Tirumantiram All 9 Chapters in Tamil and English.

3. Yoga practices according to the eight-angled way of Patanjali.-Wikipedia

 

அட்டாங்க யோகம்

Ashtanga Yogam

549. உரைத்தன வற்கரி ஒன்று மூடிய

நிரைத்த இராசி நிரைமுறை எண்ணிப்

பிரச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி

நிரைத்த இயமம் நியமஞ்செய் தானே.

549: Difficult to Expound is Science of Yoga

Of difficult vast to expound

Is the Science of Breath;

Closing nostril alternate

And counting time in measure appropriate

Thus did Nandi reveal at length

The eight-fold science of yoga great--

Iyama, Niyama and the rest.

550. செய்த இயம நியமஞ் சமாதிசென்

றுய்யப் பராசக்fதி உத்தர பூருவ

மெய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை

எய்த வுரைசெய்வன் இந்நிலை தானே.

550: Yoga Includes Kavacha Nyasa and Mudra

I shall reveal herein,

The ways of Iyama and Niyama,

The secret of Kavacha, Nyasa and Mudra

The paths to reach the Samadhi State;

To course Kundalini Sakti upward,

And to reach Parasakti at Cranium high.

551. அந்நெறி இந்நெறி என்னாதட் டாங்கத்

தன்னெறி சென்று சமாதியி லேநின்மின்

நன்னெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தி லேகலாம்

புன்னெறி யாகத்திற் போக்கில்லை யாகுமே.

551: Ashtanga Yoga Leads to Samadhi and to Jnana

Waver not, this way and that

Follow the way of eight-limbed Yoga

And reach Samadhi State;

They who tread that blessed path

Shall reach Jnana's peak;

No more are they in this vile flesh born.

552. இயம நியமமே எண்ணிலா ஆதனம்

நயமுறு பிராணாயா மம் பிரத்தி யாகாரஞ்

சயமிகு தாரணை தியானஞ் சமாதி

அயமுறும் அட்டாங்க மாவது மாமே.

552: Eight Limbs of Yoga

Iyama, Niyama, and Asana numberless

Pranayama wholesome and Pratyahara alike,

Dharana, Dhyana and Samadhi to triumph

--These eight are the steely limbs of Yoga.

2. இயமம்

Iyama

553. எழுந்துநீர் பெய்யினும் எட்டுத் திசையுஞ்

செழுந்த ணியமங்கள் செய்மினென் றண்ணல்

கொழுந்தண் பவளக் குளிர்fசடை யோடே

அழுந்திய நால்வர்க் கருள்புரிந் தானே.

553: Perform Niyamas Always

"The heavens may torrents pour

In directions eight;

Yet perform the holy niyamas"

--Thus spake the Lord of matted locks, cool and coral hued

To the Sages Four, in devotion immersed.

554. கொல்லான்பொய் கூறான் களவிலான் எண்குணன்

நல்லான் அடக்க முடையான் நடுச்செய்ய

வல்லான் பகுந்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம்

இல்லான் இயமத் திடையில்நின் றானே.

554: Ways of Niyama
He does not kill, he does not lie, he does not steal;
Of marked virtues is he; good, meek and just;
He shares his joys, he knows no blemish
Neither drinks nor lusts
--This the man who in Niyama's ways stands.

3. நியமம்

Niyama

555. ஆதியை வேதத்தின் அப்பொரு ளானைச்

சோதியை ஆங்கே சுடுகின்ற அங்கியைப்

பாதியுள் மன்னும் பரசக்தி யோடுடன்

நீதி யுணர்ந்து நியமத்த னாமே.

555: Way of Niyama
The Being First,
The Meaning-Central of Vedas all,
The Light Divine,
The Fire within that Light
He who shares Himself
Half-and-Half with His Sakti
And the Divine Justice thereof
--Them, he in Niyama's path knows.

556. தூய்மை அருளூண் சுருக்கம் பொறைசெவ்வை

வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்றிவை

காமங் களவு கொலையெனக் காண்பவை

நேமியீ ரைந்து நியமத்த னாமே.

556: Ten Virtues of Niyama
Purity, compassion, frugal food and patience
Forthrightness, truth and steadfastness
--These he ardently cherishes;
Killing, stealing and lusting, He abhors
--Thus stands with virtues ten
The one who Niyama's ways observes.

557. தவஞ்செபஞ் சந்தோடம் ஆத்திகந் தானஞ்

சிவன்றன் விரதமே சித்தாந்தக் கேள்வி

மகஞ்சிவ பூசையொண் மதிசொல்லீர் ஐந்து

நிவம்பல செய்யின் நியமத்த னாமே.

557: Further Ten Attributes of Niyama
Tapas, meditation, serenity, and holiness
Charity, vows in Saiva Way and Siddhanta learning
Sacrifice, Siva puja and thoughts pure
--With these ten, the one in Niyama perfects his Ways.

4. ஆதனம்

Asanas

558. பங்கய மாதி பரந்தபல் ஆதனம்

அங்குள வாம்இரு நாலும் அவற்றினுள்

சொங்கில்லை யாகச் சுவத்திக மெனமிகத்

தங்க இருப்பத் தலைவனு மாமே

558: Prominent Asanas
Numerous are the asanas
With Padmasana to commence;
Six among them are rated high
With Svastika as faultless seventh
He who postures on these asanas seven,
Verily becomes Master, for sure.

559. ஓரணை யப்பத மூருவின் மேலேறிட்

டார வலித்ததன் மேல்வைத் தழகுறச்

சீர்திகழ் கைகள் அதனைத்தன் மேல்வைக்கப்

பார்திகழ் பத்மா சனமென லாகுமே

559: Padmasana--Lotus Posture
Sit cross-legged with soles of feet upturned
Close draw the feet on thighs opposite,
Stretch then the hands afore on feet
That Padmasana is, famed far on earth.

560. துரிசில் வலக்காலைத் தோன்றவே மேல்வைத்து

அரிய முழந்தாளி லங்கையை நீட்டி

உருசி யொடுமுடல் செவ்வே யிருத்திப்

பரிசு பெறுமது பத்திரா சனமே

560: Bhadrasana--Happy Posture
Place the right leg over the left
Stretch the hands over calf of leg
Sit in posture firm and erect
That indeed is Bhadrasana.

561. ஒக்க அடியிணை யூருவில் ஏறிட்டு

முக்கி யுடலை முழங்கை தனில்ஏற்றித்

தொக்க அறிந்து துளங்கா திருந்திடிற்

குக்குட ஆசனங் கொள்ளலு மாமே

561: Kukkudasana--Cock Posture
Lift the feet on to the thighs,
Control breath and on elbows raise your body
Thus seated firm and immobile,
Thou do reach the Kukkudasana.

562. பாத முழந்தாளிற் பாணி களைநீட்டி

ஆதர வோடும்வாய் அங்காந் தழகுறக்

கோதில் நயனங் கொடிமூக்கி லேயுறச்

சீர்திகழ் சிங்கா தனமெனச் செப்புமே

562: Simhasana--Lion Posture
Stretch the hands over the calf of leg,
Lift the mouth upward,
Fix thy gaze on tip of nose,
Thus do thou Simhasana posture.

563. பத்திரங் கோமுகம் பங்கயங் கேசரி

சொத்திரம் வீரஞ் சுகாதனம் ஓரேழு

முத்தம மாமுது ஆசனம் எட்டெட்டுப்

பத்தொடு நூறு பலஆ சனமே

563: Important Asanas are Seven
Bhadra, Gomukha, Padma and Simha,
Svastika, Veera, and Sukha
These seven are asanas eminent and ancient;
Numerous as, eight, eighty and hundred, however,
Are asanas in all reckoned.

5. பிராணாயாமம்

Pranayama or BreathControl

564. ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர்த் தலைமகன்

உய்யக்கொண்டேறுங் குதிரைமற் றொன்றுண்டு

மெய்யர்க்குப்பற்றுக்கொடுக்குங் கொடாதுபோய்ப்

பொய்யரைத் துள்ளி விழுத்திடுந் தானே

564: Master the Steed of Breath
The Jiva is the master of senses five;
He is the head of the body habitat;
There is a steed he rides to his destined goal;
The masterly one the steed carries,
The feeble one it throws away
--That steed the Prana breath is.

565. ஆரிய னல்லன் குதிரை இரண்டுள

வீசிப் பிடிக்கும் விரகறி வாரில்லை

கூரிய நாதன் குருவின் அருள்பெற்றால்

வாரிப் பிடிக்க வசப்படுந் தானே

565: Control of Inhalation and Exhalation
A goodly one is Jiva
He has steeds two,
But he knows not how to master them
If the lordly Guru lends His Grace,
The steeds will tame become.

566. புள்ளினும் மிக்க புரவியை மேற்கொண்டாற்

கள்ளுண்ண வேண்டாந் தானே களிதருந்

துள்ளி நடப்பிக்குஞ் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும்

உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடை யோருக்கே

566: Breath Control Activates Body
Faster than bird that steed flies,
Far headier than wine the pleasure it gives;
It infuses vigour, dispells laziness
True we say this, let the wise listen.

567. பிராணன் மனத்தொடும் பேரா தடங்கிப்

பிராண னிருக்கிற் பிறப்பிறப் பில்லை

பிராணன் மடைமாறிப் பேச்சறி வித்துப்

பிராண னடைபேறு பெற்றுண்டீர் நீரே

567: Breath Control Yields Life Nectar
Let Prana merge in Mind
And together the two be stilled
Then no more shall birth and death be;
Therefore, learn to direct breath
In streams alternating left and right
And in silentness chant "Aum"
Then shall you sevile of the nectar of life.

568. ஏறுதல் பூரகம் ஈரெட்டு வாமத்தால்

ஆறுதல் கும்பம் அறுபத்து நாலதில்

ஊறுதல் முப்பத் திரண்டதி ரேசகம்

மாறுதல் ஒன்றின்fகண் வஞ்சக மாமே

568: Puraka Kumbhaka Resaka Alternated--Cleansing of Nadis
Purakam is to inhale by left nostril matras six and ten
Kumbhakam is to retain that breath for matras four and sixty
Resakam is to exhale thereafter for matras two and thirty
Thus alternate from left to right and right to left
With Kumbhakam in between.

569. வளியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில்

பளிங்கொத்துக் காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாந்

தௌiயக் குருவின் திருவருள் பெற்றால்

வளியினும் வேட்டு வளியனு மாமே

569: Breath Control Makes Body Light as a Carpenter-Bee
If you control the breath within,
However old your body,
Young and crystal-hard it turns
And with the goodly Guru's benign Grace,
Well may you wing your way in heaven
As unto a carpenter-bee.

570. எங்கே இருக்கினும் பூரி இடத்திலே

அங்கே யதுசெய்ய ஆக்கைக் கழிவில்லை

அங்கே பிடித்தது விட்டள வுஞ்செல்லச்

சங்கே குறிக்கத் தலைவனு மாமே

570: Breath Control Gives Supreme Strength
Wherever you be, there control breath
The body then will perish not
As you inhale, control and exhale in measure prescribed,
Well may you become a trimphant Lord
With the conch of victory,
Your achievement heralding.

571. ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்குங்

காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாரில்லை

காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாளர்க்குக்

கூற்றை யுதைக்குங் குறியது வாமே

571: Knowledge of Science of Breath Leads to Immortality
Inhalation, Exhalation, and Retention both ways
The Science of Breath thus consisting
They know not;
They who know the Science of Breath
Are destined to spurn the God of Death.

572. மேல்கீழ் நடுப்பக்க மிக்குறப் பூரித்துப்

பாலாம் இரேசகத் தாலுட் பதிவித்து

மாலாகி யுந்தியுட் கும்பித்து வாங்கவே

ஆலாலம் உண்டான் அருள்பெற லாமே

572: Effect of Puraka, Kumbhaka Resaka
In Purakam inhale breath deep
To pervade up, down and middle
In Kumbhakam retain it around the navel center;
In Resakam it is absorbed within in due measure
They who practise the Science of Breath thus
Reach the Grace of Lord
Who consumed poison deadly.

573. வாமத்தில் ஈரெட்டு மாத்திரை பூரித்தே

ஏமுற்ற முப்பத் திரண்டும் இரேசித்துக்

காமுற்ற பிங்கலைக் கண்ணாக இவ்விரண்

டோ மத்தால் எட்டெட்டுக் கும்பிக்க உண்மையே

573: Time Duration of Inhaling Retaining and Exhaling Breath
Inhaling six and ten matras by left nostril
Retaining four and sixty in the navel
Exhaling two and thirty by the right nostril,
They who control breath thus, chanting Aum
Have verily seen the Light of Truth.

574. இட்ட தவ்வீ டிளகா திரேசித்துப்

புட்டிப் படத்தச நாடியும் பூரித்துக்

கொட்டிப் பிராணன் அபானனுங் கும்பித்து

நட்டம் இருக்க நமனில்லை நமக்கே

574: How to Practise Pranayama
Inhale deep and steady,
That prana fills the nadis ten;
Exhale slow
That the body does not stir;
Retain prana breath
And downward move Apana breath
Thus sit erect and vanquish Death.

575. புறப்பட்டுப் புக்குத் திரிகின்ற வாயுவை

நெறிப்பட வுள்ளே நின்மல மாக்கில்

உறுப்புச் சிவக்கும் உரோமங் கறுக்கும்

புறப்பட்டுப் போகான் புரிசடை யோனே

575: Purify Body By Breath Control
The breath within rises
And wanders as it lists;
Control that and purify within;
Then shall your limbs glow red
Your hair turn dark
And God within shall leave you never.

576. கூடம் எடுத்துக் குடிபுக்க மங்கையர்

ஓடுவர் மீளுவர் பன்னிரண் டங்குலம்

நீடுவர் எண்விரல் கண்டிப்பர் நால்விரல்

கூடிக் கொளிற்கோல அஞ்செழுத் தாமே

576: Inhale 12 Matras; Retain 4 Matras
The Prana breath
That is damsel within body-house
Runs in and out constant;
If twelve matras inhaled
Eight matras exhaled,
The four matras retained
Shall make you divine in Siva.

577. பன்னிரண் டானை பகலஇர வுள்ளது

பன்னிரண் டானையைப் பாகன் அறிகிலன்

பன்னிரண் டானையைப் பாகன் அறிந்தபின்

பன்னிரண் டானைக்குப் பகல்இர வில்லையே

 

577: Learn to Control Breath and Master Death
The elephant that is twelve-matra breath
Is awake night and day;
The mahout (Jiva) knows not elephant;
When mahout learns to control elephant
The elephant knows not night and day;
(In eternity it exists.)

6. பிரத்தியாகாரம்

6 PRATYAHARA (Withdrawal of the senses from external objects)

578. கண்டுகண் டுள்ளே கருத்துற வாங்கிடிற்

கொண்டுகொண் டுள்ளே குணம்பல காணலாம்

பண்டுகந் தெங்கும் பழமறை தேடியை

இன்றுகண் டிங்கே இருக்கலு மாமே

578: Blessings of Mind Withdrawal
Step by step, practise mind's withdrawal
And look inward;
One by one many the good you see within;
And may you then meet the Lord,
Now and here below
Whom the ancient Vedas still searches
Everywhere.

579. நாபிக்குக் கீழேபன்னிரெண் டங்குலந்

தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிகிலர்

தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிந்தபின்

கூவிக்கொண் டீசன் குடியிருந் தானே

579: Retain Breath Below Navel Region
They know not the divine art
Of fixing breath twelve matra long,
Below the navel region;
Once they learn that art
The Lord enters within, shouting in joy.

580. மூலத் திருவிரல் மேலுக்கு முன்நின்ற

பாலித்த யோனிக் கிருவிரற் கீழ்நின்ற

கோலித்த குண்டலி யுள்ளேழுஞ் செஞ்சுடர்

ஞாலத்து நாபிக்கு நால்விரற் கீழதே

580: Where Kundalini Is
Two finger length above the anus,
Two finger length below the sex organ
Four finger length below the navel visible,
There within is Kundalini
A flaming fire lambent.

581. நாசிக் கதோமுகம் பன்னிரண் டங்குலம்

நீசித்தம் வைத்து நினையவும் வல்லையேல்

மாசித்த மாயோகம் வந்து தலைப்பெய்துந்

தேகத்துக் கென்றுஞ் சிதைவில்லை யாம

581: Breath Control for Maha Siddha Yoga
If below the nose-tip
You look twelve-finger length,
And then concentrate and meditate (on navel centre),
The mighty Siddha yoga shall yours be
And imperishable shall your body be.

582. சோதி இரேகைச் சுடரொளி தோன்றிடிற்

கோதில் பரானந்தம் என்றே குறிக்கொண்மின்

நேர்திகழ் கண்டத்தே நிலவொளி எய்தினால்

ஓதுவ துன்னுடல் உன்மத்த மாமே

582: When Light Appears
If thus meditating,
Luminescence you glimpse at the Eye-brow centre
Know you are destined for bliss unalloyed;
If at the Throat's Center
Lunar light you behold,
Then will your body,
In divine joy intoxicated be.

583. மூலத் துவாரத்தை மொக்கர மிட்டிரு

மேலைத் துவாரத்தின் மேல்மனம் வைத்திரு

வேலொத்த கண்ணை வௌiயில் விழித்திரு

காலத்தை வெல்லுங் கருத்திது தானே

583: What Kundalini Yoga is
Close the Muladhara orifice below
Center your thought on Sahasrara orifice above
And on that meditate in oneness;
Fix your dagger like vision on that Void Vast;
Thus practising Yoga,
You shall vanquish Time.

584. எருவிடும் வாசற் கிருவிரன் மேலே

கருவிடும் வாசற் கிருவிரற் கீழே

உருவிடுஞ் சோதியை உள்கவல் லார்க்குக்

கருவிடுஞ் சோதி கலந்துநின் றானே

584: Kundalini Yoga Destroys Birth
Two finger length above the anus
Two finger length below the sex organ,
Lies the Kundalini Fire
If you can meditate on the light
That burns there,
You shall be one with Lord,
Who all births destroys.

585. ஒருக்கால் உபாதியை ஒண்சோதி தன்னைப்

பிரித்துணர் வந்த உபாதிப் பிரிவைக்

கரைத்துணர் வுன்னல் கரைதல்உள் நோக்கல்

பிரத்தியா காரப் பெருமைய தாமே

585: Pratyahara
By thought concentrated,
Know clearly apart
Pasa and Pati Luminescent,
Then destroy that Pasa;
Melt in your heart for Lord,
Attain and contemplate on Jnana,
And look inward toward Him;
These the precious Ways of Pratiyahara are

586. புறப்பட்ட வாயுப் புகவிடா வண்ணந்

திறப்பட்டு நிச்சயஞ் சேர்ந்துடன் நின்றால்

உறப்பட்டு நின்றது உள்ளமும் அங்கே

புறப்பட்டுப் போகான் பெருந்தகை யானே

586: Pranayama Helps Pratyahara
If breath that is exhaled
Is contained within
The thoughts too are contained there
And the Lord shall leave you not.

587. குறிப்பினின் உள்ளே குவலயந் தோன்றும்

வெறுப்பிருள் நங்கி விகிர்தனை நாடுங்f

சிறப்புறு சிந்தையைச் சிக்கென் றுணரில்

அறிப்புறு காட்சி அமரரு மாமே

587: What Pratyhara Can Lead to
In the act of concentrated meditation
All world will be visioned;
Be rid of the despicable darkness
And seek Lord,
If your thoughts be centered firm
You shall Divine Light see
And immortal thereafter be.

7. தாரணை

Dharana (Concentrated attention)

588. கோணா மனத்தைக் குறிக்கொண்டு கீழ்க்கட்டி

வீணாத்தண் டூடே வௌiயுறத் தானோக்கிக்

காணாக்கண் கேளாச் செவியென் றிருப்பார்க்கு

வாணாள் அடைக்கும் வழியது வாமே

588: How to Practise Dharana
Let unswerving be your thought
Bind it to Muladhara fast
Look into the Void Inside through spinal shaft
See and yet see not;
Hear and yet hear not;
Thus in meditation sit;
That the sure Way to bar death's way.

589. மலையார் சிரத்திடை வானீர் அருவி

நிலையாரப் பாயும் நெடுநாடி யூடே

சிலையார் பொதுவில் திருநட மாடுந்

தொலையாத ஆனந்தச் சோதிகண் டேனே

589: Lord Dances in Sahasrara
From the peaks of Cranium ranges
The heavenly waterfall
Unceasing cascades
Coursing prana through the spinal channel;
There on the stony arena (of Mount Meru within)
The Lord performs His timeless dance;
That unending Bliss Light,
I witnessed.

590. மேலை நிலத்தினாள் வேதகப் பெண்பிள்ளை

மூல நிலத்தில் எழுகின்ற மூர்த்தியை

ஏல எழுப்பி இவளுடன் சந்திக்கப்

பாலனும் ஆவான் பராநந்தி ஆணையே

.(1). பார்நந்தி

590: Kundalini in Reverse
She is the Damsel of the Vedas;
She belongs to the astral land of Cranium;
He is the bridal lord;
He sleeps in the land of Muladhara;
Gently rouse Him,
And make Him meet Her,
You shall then be forever young
Upon lordly Nandi I avow,
This true forever and ever.

591. கடைவாச லைக்கட்டிக் காலை எழுப்பி

இடைவாசல் நோக்கி இனிதுள் இருத்தி

மடைவாயிற் கொக்குப்போல் வந்தித் திருப்பார்க்

குடையாமல் ஊழி இருக்கலு மாமே

591: Practice of Kundalini Yoga
Bind the Muladhara
Raise the Prana breath upward
Through the spinal hollow course it
And within in aptness retain,
And like a stork at stream's head
Sit calm
In singleness of thought;
Well may you live forever and ever.

592. கலந்த உயிருடன் காலம் அறியில்

கலந்த உயிரது காலின் நெருக்கங்

கலந்த உயிரது காலது கட்டிற்

கலந்த உயிருடல் காலமும் நிற்குமே

592: Practice Breath Control in Proper Time-Measure
When Pranayama is in proper time-measure practised
Breath retention will appropriate with Prana stand;
He who trains breath that is Prana,
With him shall Time and Life inseparate remain.

593. வாய்திற வாதார் மனத்திலோர் மாடுண்டு

வாய்திறப் பாரே வளியிட்டுப் பாய்ச்சுவர்

வாய்திற வாதார் மதியிட்டு மூட்டுவர்

கோய்திற வாவிடிற் கோழையுமாமே

593: Practise Breath Control in Silentness
A bull there is,
In the thoughts of those
Who silentness observe;
They who open their mouth wide
Drive it away wind-ward;
But they who are in silentness wrapped
Drive it to the Lunar Peak;
There with its horns it knocks;
And if the Gates of the Cave do not open,
It turns tail in fear.

594. வாழலு மாம்பல காலும் மனத்திடைப்

போழ்கின்ற வாயு புறம்படாப் பாய்ச்சுறில்

எழுசா லேகம் இரண்டு பெருவாய்தல்

பாழி பெரியதோர் பள்ளி அறையே

594: Longevity Gained by Breath Control
If breath that is forked in and out,
Is on mind directed and centered,
Well may you sleep
In the spacious bed chamber
Of the Body Cave
That has doors two and windows seven.
And long, long may you live there too.

595. நிரம்பிய ஈரைந்தில் ஐந்திவை போனால்

இரங்கி விழித்திருந் தென்செய்வை பேதாய்

வரம்பினைக் கோலி வழிசெய்கு வார்க்குக்

குரங்கினைக் கொட்டை பொதியலு மாமே

 

595: Mind Control Through Breath Control
If of the ten Vayus that fill the body
Five by exhalation leave,
What avails you fool!
What though you wake and pray?
They who control breath in measure ordained,
Will sure imprison mind-monkey
Within the body-fortress.

596. முன்னம் வந்தனர் எல்லாம் முடிந்தனர்

பின்னை வந்தவர்க் கென்ன பிரமாணம்

முன்னுறு கோடி உறுகதி பேசிடில்

என்ன மாயம் இடிகரை நிற்குமே

596: Make the Body Immortal
All those who came afore
Have met their final end;
What guarantee is there of any other fate,
For those who come after?
What then there to speak of the millions
And their life to be?
What delusion this!
Will the sandy bank ever hold firm?

597. அரித்த வுடலைஐம் பூதத்தில் வைத்துப்

பொருத்தஐம் பூதஞ்சத் தாதியிற் போந்து

தெரித்த மனாதிசத் தாதியிற் செல்லத்

தரித்தது தாரணை தற்பரத் தோடே

597: Dharana is Involution
To contain body's harassing senses five
In elements five,
To contain elements five
In organs cognitive internal,
To contain cognitive organs internal
Into its Primal Reals,
To contain Primal Reals
In the Being Uncreated
That, verily, is Dharana
In stages practised.

8. தியானம்

Dhyana (Meditation)

598. வருமாதி யீரெட்டுள் வந்த தியானம்

பொருவாத புந்தி புலன்போக மேவல்

உருவாய சத்தி பரத்தியான முன்னுங்

குருவார் சிவத்தியானம் யோகத்தின் கூறே

598: Dhyana is of Two Kinds
The ten--
The five elements and the five senses
Being contained, one by the other,
The internal organ Buddhi
In turn contains the senses;
Thus is Dhyana born;
The Para Dhyana first
That is on Sakti centered,
And Siva Dhyana next
That is by Guru blessed,
These two the Ways of Dhyana Yoga.

599. கண்ணாக்கு மூக்குச் செவஞானக் கூட்டத்துட்

பண்ணாக்கி நின்ற பழம்பொருள் ஒன்றுண்(டு)

அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஔiகாட்டிப்

புண்ணாக்கி நம்மைப் பிழைப்பித்த வாறே

 

599: In Dhyana the Divine Light Appears
Through eye, tongue, nose and ear
And the organ Intellect
There is an Ancient One that pervades as Nada,
Inside the palatal cavity
He shows the Cosmic Light;
He gave the fleshly body,
That we redeemed be.

600. ஒண்ணா நயனத்தில் உற்ற ஔiதன்னைக்

கண்ணாரப் பார்த்துக் கலந்தங் கிருந்திடில்

விண்ணாறு வந்து வௌiகண் டிடவோடிப்

பண்ணாமல் நின்றது பார்க்கலு மாமே

600: In Dhyana Can Be Seen the Jnana Form of Siva
In the undistracted gaze
Appears the Light
Gaze and gaze to heart's content
And mingle one with it;
The Heavenly Stream will then surge
To the spaces infinite of Void Vast;
Then may the Uncreated Being witnessed be.

601. ஒருபொழு துன்னார் உடலோ டுயிரை

ஒருபொழு துன்னார் உயிருட் சிவனை

ஒருபொழு துன்னார் சிவனுறை சிந்தையை

ஒருபொழு துன்னார் சந்திரப் பூவே

பூவையே

601: Alas! They Perform not Dhyana
Even for once they meditate not
On the mystery of Jiva within body;
Even for once they meditate not
On Siva within Jiva;
Even for once they meditate not
On Divine Jnana within Siva;
Even once they meditate not
On the Lotus within the Lunar Sphere.

602. மனத்து விளக்கினை மாண்பட ஏற்றிச்

சினத்து விளக்கினைச் செல்ல நெருக்கி

அனைத்து விளக்குந் திரியொக்கத் தூண்ட

மனத்து விளக்கது மாயா விளக்கே

602: Dhyana Brightens All Lamps Within
Light the Lamp of Mind
And dispel the Darkness of Egoity;
Extinguish the Fire of Wrath
And brighten all lamps within
Thenceforth alike,
The Mind's Lamp is an undying Lamp indeed.

603. எண்ணா யிரத்தாண்டு யோகம் இருக்கினும்

கண்ணார் அமுதினைக் கண்டறி வாரில்லை

உண்ணாடிக் குள்ளே ஔiயுற நோக்கினால்

கண்ணாடி போலக் கலந்துநின் றானே

 

603: Look Within in Dhyana
Well may they practise Yoga eight-thousand year
Still they see not Lord,
Sweet as ambrosia
And dear unto apple of eye;
But if within you seek Him enlightened
He within you is,
Even unto reflection in the mirror.

604. நாட்டமும் இரண்டும் நடுமூக்கில் வைத்திடில்

வாட்டமும் இல்லை மனைக்கும் அழிவில்லை

ஓட்டமும் இல்லை உணர்வில்லை தானில்லை

தேட்டமும் இல்லை சிவனவ நாமே

 

604: Fruits of Dhyana
If your eyes twain are
On nasal point fixed,
No sorrows befall you;
Perishes not your body;
Agitation none shall you have;
Feelings none;
Seekings none;
None that is "I";
You and Siva one become.

605. நயனம் இரண்டும் நாசிமேல் வைத்திட்

டுயர்வெழா வாயுவை உள்ளே அடக்கித்

துயரற நாடியே தூங்கவல் லார்க்குப்

பயனிது காயம் பயமில்லை தானே

605: Dhyana Leads to Cessation of Birth
Fixing the gaze on nasal point
Retaining the roaming breath within
They who can thus still the nadis,
Will sure reach the Goal
No fear of birth to be for them.

606. மணிகடல் யானை வார்குழல் மேகம்

அணிவண்டு தும்பி வளைபேரி கையாழ்

தணிந்தெழு நாதங்கள் தாமிவை பத்தும்

பணிந்தவர்க் கல்லது பார்க்கஒண் ணாதே

 

606: Varied Sound Experiences in Dhyana
Bell, sea, elephant, flute, cloud
Bee, dragon-fly, conch, drum, and lute
The subtle sounds of these ten are heard
For them alone
Who have stilled their mind in God.

607. கடலொடு மேகங் களிறொடும் ஓசை

அடவெழும் வீணை அண்டரண் டத்துச்

சுடர்மன்னு வேணுச் சுரிசங்கின் ஓசை

திடமறி யோகிக்கல் லாற்றெறி யாதே

 

607: Other Sound Experiences in Dhyana
The roar of sea, the thundering of cloud,
The trumpeting of elephant, the euphony of lute,
The music of the orbs
That glow in firmament vast,
The melody of the flute; the resonance of conch,
All these
The yogi true alone hears.

608. ஈசன் இயல்பும் இமையவர் ஈட்டமும்

பாசம் இயங்கும் பரிந்துய ராய்நிற்கும்

ஓசை யதன்மணம் போல விடுவதோர்

ஓசையாம் ஈசன் உணரவல் லார்க்கே

608: Fruits of God-Realization
Those who realize God,
They alone get qualities godly;
They join company of immortals;
Pasa vanishes;
They become immanent in all life
They hear sounds subtlest,
That emanate
Unto fragrance out of flower.

609. நாத முடிவிலே நல்லாள் இருப்பது

நாத முடிவிலே நல்யோகம் இருப்பது

நாத முடிவிலே நாட்டம் இருப்பது

நாத முடிவிலே நஞ்சுண்ட கண்டனே

609: Yoga Leads to Nadanta
Nada's End is Sakti divine
Nada's End is Yoga goodly
Nada's End is goal Finale
Nada's End is Lord Seated.

610. உதிக்கின்ற ஆறினும் உள்ளங்கி ஐந்துந்

துதிக்கின்ற தேசுடைத் தூங்கிருள் நீங்கி

அதிக்கின்ற ஐவருள் நாதம் ஒடுங்கக்

கதிக்கொன்றை ஈசன் கழல்சேர லாமே

 

610: Involution Into Nada is Final Stage
As Kundalini Fire glows in Adharas six,
The Primordial Anava Darkness flees,
In tameness followed by Indriyas Five;
Who involute in Tanmatras, their substrate;
And they in turn in Nada;
Then shall you reach Feet of Lord
That is Refuge of All.

611. பள்ளி அறையிற் பகலே இருளில்லை

கொள்ளி அறையிற் கொளுந்தாமற் காக்கலாம்

fளி தறியிலோ ரோசனை நீளிது

வௌfளி அறையில் விடிவில்லை தானே

611: The Way to Ascension to Void lies through Meditation
The mystic bed-chamber is day-light eternal
No darkness invades;
There is a way
This body to fire-chamber consigned not be;
The light of this knowledge
Is by meditation prolonged;
The Chamber of Void
Knows not end of Light ever.

612. கொண்ட விரதங் குறையாமற் றானொன்றித்

தண்டுடன் ஓடித் தலைப்பட்ட யோகிக்கு

மண்டல மூன்றினும் ஒக்க வளர்ந்தபின்

பிண்டமும் ஊழி பிரியா திருக்குமே

612: Perfect Meditation Leads to Immortality
Having abated not in the rules of vows,
The Yogi that has to meditate learned,
Coursing Kundalini through spinal column,
And passing Mandalas Three with felicity equal
He in fleshly body forever lives.

613. அவ்வவர் மண்டல மாம்பரி சொன்றுண்டு

அவ்வவர் மண்டலத் தவ்வவர் தேவராம்

அவ்வவர் மண்டலம் அவ்வவர்க் கேவரில்

அவ்வவர் மண்டல மாயமற் றோர்க்கே

613: Meditation Leads Across the Three Spheres
There is a way of reaching the Mandalas Three.
In each is its respective God;
Be you blessed
By the God appropriate
Then each Mandala leads to the other.

614. இளைக்கின்ற நெஞ்சத் திருட்டறை உள்ளே

முளைக்கின்ற மண்டலம் மூன்றினும் ஒன்றித்

துளைப்பெரும் பாசந் துருவிடு மாகில்

இளைப்பின்றி மார்க்கழி ஏற்றம தாமே

614: To Transcend Mandalas is to be Exalted
In the dark chamber of the drooping heart
Are the Mandalas Three,
He who becomes one with them
And peirces Pasas
Shall know weariness none;
To transcend the three stages of heart
Is exaltation exceeding indeed.

615. முக்குண மூடற வாயுவை மூலத்தே

சிக்கென மூடித் திரித்துப் பிடித்திட்டுத்

தக்க வலமிடம் நாழிகை சாதிக்க

வைக்கும் உயர்நிலை வானவர் கோனே

615: Immortality Through Dhyana Yoga
Uprooting the gunas three
He who controlls breath in Muladhara
And courses it alternate
Through nadi left and right,
In time measure prescribed
Will be immortal made
By Him that is King of Beings Heavenly.

616. நடலித்த நாபிக்கு நால்விரன் மேலே

மடலித்த வாணிக் கிருவிரல் உள்ளே

கடலித் திருந்து கருதவல் லார்கள்

சடலத் தலைவனைத் தாமறிந் தாரே

616: Deep Meditation on Centers Leads to God
Four finger-length above the tremulous Navel-Center
Is the petalled Heart-Center;
Two finger length still above is the Throat-Center;
Those who can meditate on it in sea-like depth
Sure knew Him;
Him the Lord of Body Corporal.

617. அறிவாய சத்தென்னு மாறா றகன்று

செறிவான மாயை சிதைத்தரு ளாலே

பிறியாத பேரரு ளாயிடும் பெற்றி

நெறியான அன்பர் நிலையறிந் தாரே

 

617: Grace Comes From Dhyana
Transcending Tattvas six and thirty unreal,
Destroying Maya's layers thick,
Transformed into Jnana Pure by Grace
Themselves that Grace inseparable Becoming
They who achieved thus
Were the goodly souls
The Way of Dhyana knew.

9. சமாதி

Samadhi (Intense contemplation)

618. சமாதி யமாதியிற் றான்செல்லக் கூடும்

சமாதி யமாதியிற் றானெட்டுச் சித்தி

சமாதி யமாதியில் தங்கினோர்க் கன்றே

சமாதி யமாதி தலைப்படுந் தானே

618: Samadhi is the Final Goal of Ashtanga Yoga
Samadhi is end of Iyama and the rest
Samadhi is consummation of Siddhis eight
Who persevere in the path from Iyama to the end
Will alone the end Samadhi attain.

619. விந்துவும் நாதமும் மேருவில் ஓங்கிடிற்

சந்தியி லான சமாதியிற் கூடிடும்

அந்த மிலாத அறிவின் அரும்பொருள்

சுந்தரச் சோதியுந் தோன்றிடுந் தானே

619: Vision of Light Resplendent in Samadhi
When in the Meru Peak of Sahasrara
Bindu and Nada flourish
In their union will Samadhi be;
And the Light Resplendent of Endless Jnana
Will then visioned be!

620. மன்மனம் எங்குண்டு வாயுவும் அங்குண்டு

மன்மனம் எங்கில்லை வாயுவும் அங்கில்லை

மன்மனத் துள்ளே மகிழ்ந்திருப் பார்க்கு

மன்மனத் துள்ளே மனோலய மாமே

620: In Samadhi Mano-Laya is Reached
Where there is mind absorption,
There life's breath is;
Where there is mind absorption none,
There life none is;
They who, in rapture, sit in mind absorption
Are verily fixed in Yoga of absorption.

621. விண்டலர் கூபமும் விஞ்சத் தடவியுங்-

கண்டுணர் வாகக் கருதி யிருப்பர்கள்

செண்டு வௌiயிற் செழுங்கிரி யத்திடை

கொண்டு குதிரை குசைசெறுத் தாரே

621: Mystic Vision in Samadhi
They who sit in Samadhi of Pure Consciousness
Vision the Mystic Woods and the Blooming Pond;
They roam in the royal expanse of Void Vast
And there at the foot of Fertile Mountain Meru,
They bridled their Horse of Breath to a stop

622. மூல நாடி முகட்டல குச்சியுள்

நாலு வாசல் நடுவுள் இருப்பிர்காள்

மேலை வாசல் வௌiயுறக் கண்டபின்

காலன் வார்த்தை கனாவிலும் இல்லையே

622: In Samadhi They Vision the Void
On top of Spinal Column in the Center
Is built a habitation unique;
Three the compartments it has
Four the doors;
Within these they sit (in Samadhi);
When through the door on top
They vision the Void
No more the word Death, aye, not even in dream

623. மண்டலம் ஐந்து வரைகளும் ஈராறு

கொண்டிட நிற்குங் குடிகளும் ஆறெண்மர்

கண்டிட நிற்குங் கருத்து நடுவாக

உண்டு நிலாவிடும் ஓடும் பதத்தையே

623: Vision Lord's Dance in Samadhi
Five the Mystic Regions,
Eight the Mountain Ranges,
Six the Adhara tribes that hold them;
With thought centered on Him
They well see Him there stand;
Partaking of the Grace of His Dancing Feet
They shall immortal be.

624. பூட்டொத்து மெய்யிற் பொறிபட்ட வாயுவைத்

தேட்டற்ற வந்நிலஞ் சேரும் படிவைத்து

நாட்டத்தை மீட்டு நயனத் திருப்பார்க்குத்

தோட்டத்து மாம்பழந் தூங்கலு மாமே

624: Samadhi Leads to Siva
Within the locked body
Is trapped the life-breath;
Course it to the Land
That no desire knows;
They who fix their gaze on Goal True
Will reach the Mango Fruit
That in the garden there hangs..

625. உருவறி யும்பரி சொன்றுண்டு வானோர்

கருவரை பற்றிக் கடைந்தமு துண்டார்

அருவரை யேறி அமுதுண்ண மாட்டார்

திருவரை யாமனந் தீர்ந்தற்ற வாறே

625: Ambrosia in Samadhi Leads to God
There is a way to vision the Lord,
The Celestial Beings churned
But with the mountain dark,
And partook of ambrosia;
But they climbed not
The heights of the Mystic Mountain
And partook not of ambrosia there flows,
For, they possess not
The unwavering mind
That soars in Samadhi high.

626. நம்பனை யாதியை நான்மறை ஓதியைச்

செம்பொனின் உள்ளே திகழ்கின்ற சோதியை

அன்பினை யாக்கி யருத்தி ஒடுக்கிப்போய்க்

கொம்பேறிக் கும்பிட்டுக் கூட்டமிட் டாரே

626: In Samadhi Oneness in God is Attained
He is our Own
He is the Primal One
He taught the Vedas Four
He is the light that glows within the purest gold
They adored Him in love
They approached Him all desires devoid
And climbed the Mystic Tree High;
Their breath halted in Samadhi
They with Him became One.

627. மூலத்து மேலது முச்சது ரத்தது

காலத் திசையிற் கலக்கின்ற சந்தினில்

மேலைப் பிறையினில் நெற்றிநேர் நின்ற

கோலத்தின் கோலங்கள் வெவ்வேறு கொண்டதே

627: Vision of Mystic Moon in Samadhi
Beyond the Muladhara
Of triple angle shaped
Where Time and Space mingle,
Aloft that Center,
Opposite the forehead
Hangs the Crescent Moon,
Of myriad shape and peerless beauty.

628. கற்பனை யற்றுக் கனல்வழி யேசென்று

சிற்பனை எல்லாஞ் சிருட்டித்த பேரொளிப்

பொற்பினை நாடிப் புணர்மதி யோடுற்றுத்

தற்பர மாகத் தகுந்தண் சமாதியே

628: Union With Siva in Samadhi
Bereft of distracting thoughts
Ascending the way of Kundalini
Seeking the Creator that created all,
Him that is Light Beauteous,
Reaching the Mystic Moon in union
He becomes one with the Being Uncreated
--That, in sooth, is Samadhi's tranquility.

629. தலைப்பட் டிருந்திடத் தத்துவங் கூடும்

வலைப்பட் டிருந்திடும் மாதுநல் லாளுங்

குலைப்பட் டிருந்திடுங் கோபம் அகலுந்

துலைப்பட் டிருந்திடுந் தூங்கவல் லார்க்கே

629: Tranquility in Samadhi
Samadhi attained, Siva is attained;
Sakti too will be caught in its fold;
Distracting passions will be dispelled;
In equanimity perfect,
Like unto a balance
Will be the mind
All this, for those who in Samadhi sleep.

630. சோதித் தனிச்சுட ராய்நின்ற தேவனும்

ஆதியும் உள்நின்ற சீவனு மாகுமால்

ஆதிப் பிரமன் பெருங்கடல் வண்ணனும்

ஆதி அடிபணிந் தன்புறு வாரே

630: Samadhi Leads to Worship by Gods
He stood as the Peerless Pillar of Light;
When Jiva in Samadhi merges in Him,
Brahma that creates
And Vishnu of the ocean-hue,
Both stand adoring him.

631. சமாதிசெய் வார்க்குத் தகும்பல யோகஞ்

சமாதிகள் வேண்டாம் இறையுட னேகிற்

சமாதிதா னில்லை தானவ னாகிற்

சமாதியில் எட்டெட்டுச் சித்தியும் எய்துமே

631: Samadhi Transcends Siddhis
To those who are in Samadhi
Many the Yogas that come of themselves
And the Siddhis eight that come unsought;
But, Samadhi none is for those who walk with God
Samadhi none is for those who become one in God.

10. அட்டாங்கயோகப் பேறு

Fruits of eight-limbed Yoga

இயமம்

Abstention from lying, killing, theft, lust, covetousness

632. போதுகந் தேறும் புரிசடை யானடி

யாதுகந் தாரம ராபதிக் கேசெல்வர்

ஏதுகந் தானிவன் என்றருள் செய்திடு

மாதுகந் தாடிடு மால்விடை யோனே

632: Lord's Devotees Reach Abode of Gods
They who seek Lord
Of the matted locks bedecked with flowers
Will sure reach Abode of Gods;
"What this devotee of mine seeks,
That I grant"
Thus blesses the Lord
That mounts the Bull
And dances to His Lady's delight.

நியமம்

Disciplinary observances

633. பற்றிப் பதத்தன்பு வைத்துப் பரன்புகழ்

கற்றிருந் தாங்கே கருது மவர்கட்கு

முற்றெழுந் தாங்கே முனிவர் எதிர்வரத்

தெற்றுஞ் சிவபதஞ் சேரலு மாமே

633: Devotees Reach World of Siva (Siva Loka)
Hold fast unto His Feet,
Adore them with love,
Sing His praise
Study His Sacred lore
Constant think of Him
You shall reach the World of Siva,
Received in full regalia
By the sacred Rishi concourse.

 

ஆதனம்

Asana or Yogic Posture

634. வந்தித் தவஞ்செய்து வானவர் கோவாய்த்

திருந்தம ராபதிச் செல்வன் இவனெனத்

தருந்தண் முழவங் குழலும் இயம்ப

இருந்தின்பம் எய்துவர் ஈசன் அருளே

634: Devotees Will Be Elevated
Infinite is Lord's Grace
He elevates His devotee unto Indra,
The Lord of Celestials;
And he shall be received,
In pomp and honour
Drums beating and pipes playing,
All glory and bliss upon him raining.

பிராணாயாமம்

Control of Breaths

635. செம்பொற் சிவகதி சென்றெய்துங் காலத்துக்

கும்பத் தமரர் குழாம்வந் தெதிர்fகொள்ள

எம்பொற் றலைவன் இவனா மெனச்சொல்ல

இன்பக் கலவி இருக்கலு மாமே

635: Devotee Welcomed by Celestials
When devotee reaches the World of Siva
He shall be received by Celestial throngs,
"Hail! Here comes our Golden Lord"
Thus shall they welcome;
And he in raptuous pleasures shall revel.

பிரத்தியாகாரம்

Pratiyaharam (Withdrawal of the senses from external objects)

636. சேருறு காலந் திசைநின்ற தேவர்கள்

ஆரிவன் என்ன அரனாம் இவனென்ன

ஏருறு தேவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ளக்

காருறு கண்டனை மெய்கண்ட வாறே

636: The Devotee Hailed as Siva Himself
When he reaches the World of Siva
The Celestials,
Who in directions eight stood
Ask, "Who is he;"
And Hara says: "He is Me;"
And the noble Devas forgather and hail him
As well as they met Siva Himself.

 

தாரணை

Dharana

637. நல்வழி நாடி நமன்வழி மாற்றிடுஞ்

சொல்வழி யாளர் சுருங்காப் பெருங்கொடை

இல்வழி யாளர் இமையவர் எண்டிசைப்

பல்வழி எய்தினும் பார்வழி யாகுமே

637: Even Celestials Have to Follow the Path of Devotees
Seeking the goodly path
They turn away Death's path;
They walk the path of Truth
They seek the path of Liberation;
Of limitless bounty they are;
Well may the Celestials
In directions eight roam
They perforce have to come
To this earth's way of devotees,
And they Him seek.

தியானம்

Dhyana

638. தூங்க வல் லார்க்கும் துணையேழ் புவனமும்

வாங்கவல் லார்க்கும் வலிசெய்து நின்றிடுந்

தேங்க வல் லார்க்கும் திளைக்கும் அமுதமுந்

தாங்கவல் லார்க்குந் தன்னிட மாமே

638: Devotee's Way is the Seeking of Gods
His (devotee's) is the World of Seeking--
Of Vishnu who sleeps on ocean
Of Brahma who creates worlds twice seven
Of Rudra who brings dissolution of life all,
Of Devas who revel in bubbling nectar.

 

சமாதி

Samadhi

639. காரிய மான உபாதியைத் தாங்கடந்

தாரிய காரணம் ஏழுந்தன் பாலுற

ஆரிய காரண மாய தவத்திடைத்

தாரியல் தற்பரஞ் சேர்தல் சமாதியே

639: In Samadhi Jiva Unites in Uncaused Being
 Transcending Jiva's caused experience limitations
Himself the Causal Tattvas Becoming,
Extinguishing the Causal sources themselves,
Thus do tapasvins unite in the Being Uncaused
That, in truth is Samadhi supreme.

 

11. அட்டமா சித்தி

The Eight Great Siddhis

640. பணிந்தெண் திசையும் பரமனை நாடித்

துணிந்தெண் திசையுந் தொழுதெம் பிரானை

அணிந்தெண் திசையினும் அட்டமா சித்தி

தணிந்தெண் திசைசென்று தாபித்த வாறே

640: Perform Siddhis in Meekness
Pray and seek Lord in directions eight
Adore Lord with constancy in directions eight
Attain Eight Siddhis Great in directions eight
And in meekness perform in directions eight.

641. பரிசறி வானவர் பண்பன் அடியெனத்

துரிசற நாடியே தூவௌi கண்டேன்

அரிய தெனக்கில்லை அட்டமா சித்தி

பெரிதருள் செய்து பிறப்பறுத் தானே

641: Nothing Impossible Then
Lord is the Prized Being of Celestials,
I sought His Feet in devotion
All my blemish vanished
And I visioned the Mystic Void
Nothing impossible for me now;
He blessed me with Eight Great Siddhis
And ended my birth to be.

642. குரவன் அருளிற் குறிவழி மூலன்

பரையின் மணமிகு சங்கட்டம் பார்த்துத்

தெரிதரு சாம்பவி கேசரி சேரப்

பெரிய சிவகதி பேறெட்டாஞ் சித்தியே

642: Sambhavi and Kechari Mudras for Siddhis
By Muladhara Way,
With Grace of Guru
Vision Sakti,
Seated fragrant and lovely;
Practise Sambhavi and Kechari mudras
You shall attain Siddhis Eight,
That to mighty Siva's goal leads.

643. காயாதி பூதங் கலைகால மாயையில்

ஆயா தகல அறிவொன் றனாதியே

ஓயாப் பதியதன் உண்மையைக் கூடினால்

வீயாப் பரகாயம் மேவலு மாமே

643: Power of Transmigration
The Elements, Kalas, Time and Maya
Escape unentangled in them,
That is but Wisdom;
And embrace fast the Truth of Lord
That Uncreated and Unending One;
Then can you transmigrate
Into mortal coils of beings other.

644. இருபதி நாயிரத் தெண்ணூறு பேதம்

மருவிய கன்ம மாமந்த யோகந்

தருமிவை காய உழைப்பாகுந் தானே

அருமிகு நான்காய் அடங்குமா சித்திக்கே

644: Karma Yoga Practices are Inferior to Eight Siddhis
Karma yoga is several, several in number;
Twenty thousand eight hundred kinds they count;
And all they can give is but physical work,
Inferior are they to the Eight Siddhis Great.

645. மதிதனில் ஈராறாய் மன்னுங் கலையின்

உதய மதுநா லொழியவோ ரெட்டுப்

பதியுமஈ ராறாண்டு பற்றறப் பார்க்கில்

திதமான ஈராறு சித்திக ளாமே

645: Twelve Years for Eight Siddhis
On the Moon's nadi to the left (Idakala)
The breath of Prana measures units twelve;
Of this, exhale four;
If the eight saved is within retained,
And that for twelve years continuous practised,
Then shall Siddhis Eight ever abide.

646. நாடும் பிணியாகு நஞ்சனஞ் சூழ்ந்தக்கால்

நீடுங் கலைகல்வி நீள்மேதை கூர்ஞானம்

பீடொன்றி னால்வாயாச் சித்திபே தத்தின்

நீடுங் துரங்கேட்டல் நீண்முடி வீராறே

646: Subtle Sounds Signifying Siddhis
Abounding in wealth of men around,
You but pave the way for birth again;
Nor can Siddhi be attained
By art, learning, genius and wisdom subtle;
At the end of diverse melodies heard in Yoga
For twelve years long
Does it take Siddhi for fullness to attain.

647. ஏழா னதிற்சண்ட வாயுவின் வேகியாந்

தாழா நடைபல யோசனை சார்ந்திடுஞ்

சூழான ஓரெட்டில் தோன்றா நரைதிரை

தாழான ஒன்பதிற் றான்பர காயமே

647: Siddhis in the Seventh, Eighth and Ninth Years
In the seventh year of his practice
The Yogi becomes fleet of foot like wind;
His footfall touches not the ground
He divines the thoughts of other beings;
In the eighth year he becomes eternal young,
For ever bereft of graying hair and wrinkled muscles
In the ninth, he transmigrates into other coils mortal.

648. ஈரைந்திற் பூரித்துத் தியான உருத்திரன்

ஏர்வொன்று பன்னொன்றில் ஈராறாம் எண்சித்தி

சீரொன்று மேலேழ் கீழேழ் புவிச்சென்று

ஏருன்று வியாபியாய் நிற்றல்ஈ ராறே

648: Siddhis in the Tenth, Eleventh and Twelfth Years
In the tenth year the yogi can expand and contract into space
In the eleventh he can assume form he meditates on;
In the twelfth all eight siddhis complete he masters;
He then gains the powers to roam the worlds
Seven above and seven below
And take one cosmic form spanning space all.

649. தானே அணுவுஞ் சகத்துத்தன் நொய்ம்மையும்

மானாக் கனமும் பரகாயத் தேகமுந்

தானாவ தும்பர காயஞ்சேர் தன்மையும்

ஆனாத வுண்மையும் வியாபியு மாம்எட்டே

649: The Eight Siddhis Enumerated
Himself the atom, himself the cosmos
Himself light, himself heavy
Himself invisible air,
Himself migrating into mortal bodies other,
Himself possessing prowess of the Truthful One
Himself immanent in all
--These eight are the Siddhis Great.

650. தாங்கிய தன்மையுந் தானணுப் பல்லுயிர்

வாங்கிய காலத்து மற்றோர் குறையில்லை

யாங்கே எழுந்தோம் அவற்றுள் எழுந்துமிக்

கோங்கி வரமுத்தி முந்திய வாறே

650: Anima Siddhi to Mukti
The Yogi assumes atom-size,
Into lives of several beings enters,
And then returns to his form original;
Either way is he least affected;
From that stage reached in Anima Siddhi,
He rises further
Into Nada chanting Aum,
And thus toward Mukti hastens.

651. முந்திய முந்நூற் றறுபது காலமும்

வந்தது நாழிகை வான்முத லாயிடச்

சிந்தை செயச்செய மண்முதல் தேர்ந்தறிந்

துந்தியில் நின்று உதித்தெழு மாறே

651: A Year for Anima
Days are counted by astral Nazhigai sixty
And year by days three hundred and sixty;
Do meditate incessant through time thus reckoned,
And pierce the Chakras upward from Muladhara;
At the Navel-Center arises the power of Anima.

652. சித்தந் திரிந்து சிவமய மாகியே

முத்தந் தெரிந்துற்ற மோனர் சிவமுத்தர்

சுத்தம் பெறலாம் ஐந்தில் தொடக்கற்றோர்

சித்தம் பரத்தில் திருநடத் தோரே

652: On the Way to Siva Mukti
They are Siva Muktas
Who turned their thoughts to Siva
Who became Siva-suffused,
Who attained Mukti
By silentness that leads to it;
They abandoned the senses five
In search of Divine Purity
Their thoughts centered on Dance Cosmic.

653. ஒத்தஇவ் வொன்பது வாயுவும் ஒத்தன

ஒத்தஇவ் வொன்பதின் மிக்க தனஞ்செயன்

ஒத்தஇவ் வொன்பதில் ஒக்க இருந்திட

ஒத்த வுடலும் உயிரும் இருந்ததே

653: How the Vayus Stand for Yogis
Nine the Vayus in body equal are,
Dananjaya, the tenth superior is,
When the nine in their channels accord
Life and body well accord, too.

654. இருக்குந் தனஞ்செயன் ஒன்பது காலில்

இருக்கும் இருநூற் றிருபத்து மூன்றாய்

இருக்கு முடலி லிருந்தில வாகில்

இருக்கும் உடலது வீங்கி வெடித்ததே

654: Importance of Dhananjaya
Dananjaya pervades other the nine Vayus
Within the body it permeates
Nadis two hundred and twenty four
If Dhananjaya does function not thus,
This body will swell and burst.

655. வீங்குங் கழலை சிரங்கொடு குட்டமும்

வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பலவதாய்

வீங்கிய வாதமுங் கூனு முடமதாய்

fவீங்கு வியாதிகள் கண்ணில் மருவியே

655: Diseases Appear When Dhananjaya Does not Function
Boils, itches and leprosy
Anaemia, and like diseases
That swellings show
Paralysis, hunchback, arthritis
And diseases of eye that bulging show
All appear
When Dananjaya in disorder functions.

656. கண்ணில் வியாதி யுரோகந் தனஞ்செயன்

கண்ணிலிவ் வாணிகள் காச மவனல்லன்

கண்ணினிற் கூர்மன் கலந்தில நாதலாற்

கண்ணினிற் சோதி கலந்ததும் இல்லையே

656: Importance of Kurma Vayu for Eye
When Dananjaya malfunctions
The eye gets diseases like cataract and glaucoma
But Kurma is goodly to the eye;
If Kurma permeates not the eye,
It receives light none.

657. நாடியின் ஓசை நயனம் இருதயந்

தூடி யளவுஞ் சுடர்விடு சோதியைத்

தேவருள் ஈசன் திருமால் பிரமனும்

ஓவற நின்றங் குணர்ந்திருந் தாரே

657: The Three Gods Animate Three Nadis
Through the Nadis that pulsate
In the ear, eye and heart
Animates the one spark of Light Divine
That is God;
The Gods, Rudra, Vishnu, and Brahma
Respective there seated art.

658. ஒன்பது வாசல் உடையதோர் பிண்டத்துள்

ஒன்பது நாடி யுடையதோ ரோரிடம்

ஒன்பது நாடி ஒடுங்கவல் லார்கட(fகு)

ஒன்பது காட்சி யிலைபல வாமே

658: Mukti Vision in Center of Nine Nadis
Within the fleshly body
That has gates nine,
There is a Center
Where the Nadis nine meet;
For them who can contain the Nadis nine
Not nine their vision, but several, several.

659. ஓங்-கிய அங்கிக்கீழ் ஒண்சுழு னைச்செல்ல

வாங்கி இரவி மதிவழி ஓடிடத்

தாங்கி உலகங்கள் ஏழுந் தரித்திட

ஆங்கது சொன்னோம் அருவழி யோர்க்கே

659: Practice of Kundalini Yoga
Kindle Kundalini Fire
That burns lamnent in Muladhara
Send it up through Sushumna
The spinal column Central,
Course into it Prana breath
That runs through Nadis Sun and Moon,
That the way to reach
The seven mystic worlds in Cranium
To them we bade this
That are wise to learn.

660. தலைப்பட்ட வாறண்ணல் தையலை நாடி

வலைப்பட்ட பாசத்து வன்பிணை மான்போல்

துலைப்பட்ட நாடியைத் தூவழி செய்தால்

விலைக்குண்ண வைத்ததோர் வித்தது வாமே

660: Conquest of Bindu Through Nadi
O! Jiva! you seek woman in lust
And Lo! like a fawn are you caught in net;
And you know how to make
Central Nadi the Way Great,
The seed (Bindu) you kept for sale,
May your own be to consume.

661. ஓடிச்சென் றங்கே ஒருபொருள் கண்டவர்

நாடியி னுள்ளாக நாதம் எழுப்புவர்

தேடிச்சென் றங்கே தேனை முகந்துண்டு

பாடியுள் நின்ற பகைவரைக் கட்டுமே

661: Raise Nada and Vision Lord Through Nadi

They who raise Nada within the Nadi

In a flash behold the Being One;

There they bibed the mystica nectar

Vanquishing besieging foes all.

662. கட்டிட்ட தாமரை ஞாளத்தில் ஒன்பது

மட்டிட்ட கன்னியர் மாதுடன் சேர்ந்தனர்

கட்டிட்டு நின்று களங்கனி யூடுபோய்ப்

பொட்டிட்டு நின்று பூரண மானதே

 

662: Reaching Purna Sakti

Up on the stalk of the Mystic Lotus bud

The Nine Virgins sweet as nectar

Joined the Lady (Kundalini)

One by one they climbed the floors

They reached the victorious top

And there into Perfection transformed.

663. பூரண சத்தி ஏழுமூன் றறையாக

ஏரணி கன்னியர் எழுநூற்றஞ் சாக்கினார்

நாரணன் நான்முக னாதிய ஐவர்க்குங்

காரண மாகிக் கலந்து விரிந்ததே

663: Poorna Sakti as the Supreme Cause Expands

Sakti that is Poorna (Perfection)

Filled Herself into Chambers Three times Seven;

The Nine lovely Virgins became a hundred and five

And as the Cause of Vishnu, Brahma

And the rest of the Gods Five

She expanded pervasive.

664. விரிந்து குவிந்து விளைந்தஇம் மங்கை

கரந்துள் எழுந்து கரந்தங் கிருக்கிற்

பரந்து குவிந்தது பார்முதற் பூதம்

இரைந்தெழு வாயு விடத்தினில் ஒடுங்கே

 

664: Poorna Sakti Involutes in Nada

The Damsel thus blossomed and expanded;

But if She chooses to hide Herself within,

The elements five and all that expanded out of Her

Will involute in the reverberant primal sound, Nada.

665. இடையொடு பிங்கலை என்னும் இரண்டு

மடைபடு வாயுவு மாறியே நிற்குந்

தடையவை யாறேழுந் தண்சுட ருள்ளே

மிடைவளர் மின்கொடி தன்னில் ஒடுங்கே

 

665: Merge in Poorna Sakti

The breath in nadis to Left and Right

When in alternation made to course,

And passes beyond the Adhara barrier Six,

There amidst the Cool Flame

Is seated Sakti of the Lightning Form,

In Her merged you be.

666. ஒடுங்கி ஒருங்கி யுணர்ந்தங் கிருக்கில்

மடங்கி அடங்கிடும் வாயு வதனுள்

மடங்கி மடங்கிடு மன்னுயி ருள்ளே

நடங்கொண்ட கூத்தனும் நாடுகின் றானே

 

666: Lord Dances in Jiva

Senses controlled,

Thought in oneness centered

If you sit in realization thus,

Prana breath that comes

Circling again and again

Will in Jiva gently merge;

Within that Jiva the Dancer dances

And I stand seeking Him there.

667. நாடியின் உள்ளே நாதத் தொனியுடன்

தேடி யுடன்சென்றத் திருவினைக் கைக்கொண்டு

பாடியுள் நின்ற பகைவரைக் கட்டிட்டு

மாடி ஒருகை மணிவிளக் கானதே

667: Through Nada Yoga I Reached to Sakti

I coursed the breath upward through Sushumna

And to the accompaniment of Nada's sound (Aum)

I sought;

And lo! there the Damsel was

And I had Her

And seized and bound the enemies shielding Her;

And thus I possessed the Jewelled Lamp of Undying Flame

The Lamp that is of salvation's Treasure House.

668. அணுமாதி சித்திக ளானவை கூறில்

அணுவில் அணுவின் பெருமையில் நேர்மை

இணுகாத வேகார் பரகாய மேவல்

அணுவத் தனையெங்குந் தானாத லென்றெட்டே

 

668: The Eight Siddhis Enumerated

To become tiny as the atom within atom (Anima)

To become big in unshakeable proportions (Mahima)

To become light as vapour in levitation (Lahima)

To enter into other bodies in transmigration (Prapt)

To be in all things, omni-pervasive (Prakamya)

To be lord of all creation in omnipotence (Isavatam)

To be everywhere in omnipresence (Vasitvam)

--These eight are the Siddhis Great.

669. எட்டா கியசித்தி யோரெட்டி யோகத்தாற்

கிட்டாப் பிராணனே செய்தாற் கிடைத்திடும்

ஒட்டா நடுநாடி மூலத்த னல்பானு

விட்டான் மதியுண்ண வும்வரு மேலதே

669: Beyond the Eight Siddhis in the Moon's Nectar

By eight-limbed yoga are Siddhis eight attained

When breath is in accord controlled;

But when Kundalini fire is through the Central Nadi coursed up,

And the Sun's mandala passed

Beyond that is the Moon's

Whence flow the ambrosia that may swilled be.

670. சித்திக ளெட்டன்றிச் சேரெட்டி யோகத்தாற்

புத்திக ளானவை எல்லாம் புலப்படுஞ்

சித்திகள் எண்சித்தி தானாந் திரிபுரை

சத்தி அருள்தரத் தானுள வாகுமே

அணிமா

670: Siddhis Lead to Mukti Only by Sakti's Grace

By eight-limbed yoga way

Not only will Siddhis eight be

And the Goal behind the Siddhis too;

With effortless ease will they all be

If but Tripura Sakti Her Grace grants.

அணிமா

Anima


671. எட்டிவை தன்னோ டெழிற்பரங் கைகூடப்
பட்டவர் சித்தர் பரலோகஞ் சேர்தலால்
இட்டம துள்ளே இறுக்கல் பரகாட்சி
எட்டு வரப்பு மிடந்தானின் றெட்டுமே

671: Beyond Siddhis is True Goal

They are Siddhas

Who together with Siddhis eight

Attain the Divine;

They reach Para Loka

And within them vision the Dear Lord

Then they reach Him true,

Going beyond the boundaries eight.

 

672
மந்தர மேறு மதிபானு வைமாற்றிக்
கந்தாய்க் குழியிற் கசடற வல்லார்க்குத்
தந்தின்றி நற்கா மியலோகஞ் சார்வாகும்
அந்த வுலகம் அணிமாதி யாமே

672: Siddhis Lead to Kamiya Loka

They who can alternate the course of breath Left and Right,

And send it upward through Spinal Cavity unerring to Mount Meru at top

To them, Kamiya Loka will of itself come;

The world that is reached by Anima and the rest of Siddhis Eight.

673. முடிந்திட்டு வைத்து முயங்கிலோ ராண்டில்

அணிந்த அணிமாகை தானாம் இவனுந்

தணிந்தவப் பஞ்சினுந் தானொய்ய தாகி

மெலிந்தங் கிருந்திடும் வெல்லவொண் ணாதே

673: Anima

Having succeeded in shooting Kundalini to Meru through
The Spinal Cavity
If he perseveres for a year,
He will attain Anima Siddhi;
Lighter than flimsiest cotton wool will he be
Yet invincible will he be.

674. ஆகின்ற வத்தனி நாயகி தன்னுடன்

போகின்ற தத்துவம் எங்கும் புகல தாய்ச்

சாகின்ற காலங்கள் தன்வழி நின்றிடின்

மாய்கின்ற தையாண்டின் மாலகு வாகுமே

674: Laghima

If after visioning Thani Nayaki (Adi Sakti)

And the Tattvas that go with Her,

For five years the yogi perseveres steadfast

He attains the Siddhi that is Laghima;

The power to penetrate anywhere at will.

 

675. மாலகு வாகிய மாயனைக் கண்டபின்

தானொளி யாகித் தழைத்தங் கிருந்திடும்

பாலொளி யாகிப் பரந்தெங்கு நின்றது

மேலொளி யாகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே

675: Vision in Laghima

When the yogi attains Laghima Siddhi,

He will glow with divine light;

With that glow suffusing milk white radiance

He will vision the heavenly glow

That is Truth.

 

676. மெய்ப்பொருள் சொல்லிய மெல்லிய லாளுடன்

தற்பொரு ளாகிய தத்துவங் கூடிடக்

கைப்பொரு ளாகக் கலந்திடு மோராண்டின்

மைப்பொரு ளாகு மகிமாவ தாகுமே

676: Mahima

A year after attaining Laghima

When Tattvas take their refuge in Sakti of Form Tender,

Will Mahima Siddhi be;

As plain as his palm

It shall be for the yogi to see.

677. ஆகின்ற காலொளி யாவது கண்டபின்

போகின்ற காலங்கள் போவது மில்லையாம்

மேனின்ற காலம் வௌiயுற நின்றன

தானின்ற காலங்கள் தன்வழி யாகுமே

677: Time Transcended in Mahima

Having seen breath transformed into light

No more does Time move; it stops;

While the Past merged into space

Of the Future He becomes the Lord.

678. தன்வழி யாகத் தழைத்திடு ஞ்aனமுந்

தன்வழி யாகத் தழைத்திடும் வையகந்

தன்வழி யாகத் தழைத்த பொருளெல்லாந்

தன்வழி தன்னரு ளாகிநின் றானே

678: Finite Attainments Through Mahima Siddhi

Through him all Jnana grows

Through him all world flourishes

Through him all things prosper

Himself in the Grace of Lord stands.

679. நின்றன தத்துவ நாயகி தன்னுடன்

கண்டன பூதப் படையவை யெல்லாங்

கொண்டவை யோராண்டு கூட இருந்திடில்

விண்டது வேநல்ல பிராத்தி யதாகுமே

679: Prapti in a Year After Visioning Sakti

He who thus stood in Mahima

Visions the Lady of Tattvas (Tattva Nayaki)

And the Celestial Bhutas,

If the yogi thus perseveres continuous for a year

Then he attains Prapti divine.

680. ஆகின்ற மின்னொளி யாவது கண்டபின்

பாகின்ற பூவிற் பரப்பவை காணலா

மேகின்ற காலம் வௌiயுற நின்றது

போகின்ற காலங்கள் போவது மில்லையே

680: Time Stops in Prapti

Having visioned the dazzling Light of Sakti,

The Siddha perceives the Cosmos vast

That unto a flower unfolds,

The past merged into Space

And the future Time for ever stops.

681. போவதொன் றில்லை வருவது தானில்லை

சாவதொன் றில்லை தழைப்பது தானில்லை

தாமத மில்லை தமரகத் தின்னொளி

யாவது மில்லை யறிந்துகொள் வார்க்கே

681: Experiences in Prapti

No going; No coming;

No death; No aging

No delay in seeing Light of Breath (Nada)

Nothing desired in particular,

Thus it is with Siddhas

Who attained this Siddhi.

682. அறிந்த பராசத்தி யுள்ளே அமரில்

பறிந்தது பூதப் படையவை யெல்லாங்

குவிந்தவை யோராண்டு கூட இருக்கில்

விரிந்தது பரகாய மேவலு மாமே.

682: Prakamya a Year After Prapti

When Prapti is attained

Parasakti resides palpably within;

And all Tattvas flee

When he is for a year thus,

He attains the power to transmigrate into alien bodies.

683. ஆன விளக்கொளி யாவ தறிகிலர்

மூல விளக்கொளி முன்னே யுடையவர்

கான விளக்கொளி கண்டுகொள் வார்கட்கு

மேலை விளக்கொளி வீடௌi தாநின்றே

683: Salvation Easy After Prakamya

They know not how the Being within

Becomes the Light Radiant;

That Light is already within in Muladhara;

With it they can see the Light of Nada above;

Them who thus seek

The Light Above leads to Liberation effortless.

ஈசத்துவம்

684. நின்ற சதாசிவ நாயகி தன்னுடன்

கண்டன பூதப் படையவை எல்லாங்

கொண்டவை யோராண்டு கூடி யிருந்திடிற்

பண்டையவ் வீசன் தத்துவ மாகுமே

684: Isatva a Year After Prakamya

A year rolls by after the Siddha attains Prakamya

And he perseveres in his adoration

Then he visions Sada Siva Sakti and Her hosts of Bhutas

And attains Isatva.

685. ஆகின்ற சந்திரன் தன்னொளி யாயவன்

ஆகின்ற சந்திரன் தட்பமு மாயிடும்

ஆகின்ற சந்திரன் தன்கலை கூடிடில்

ஆகின்ற சந்திரன் தானவ நாமே

 

685: In Isatva Yogi Becomes Moon

At that stage,

The Siddha becomes the rays of the moon

He becomes the moon's kalas in his merge

He himself the moon becomes.

686. தானே படைத்திட வல்லவ னாயிடுந்

தானே யளித்திட வல்லவ னாயிடுந்

தானே சங்காரத் தலைவனு மாயிடுந்

தானே யிவனெனுந் தன்மைய னாமே

686: Powers Isatva Confers

He acquires the power to create

He acquires the power to preserve

He shall himself be Lord of destruction

He and Isa inextricably one become.

687. தன்மைய தாகத் தழைத்த கலையினுள்

பன்மைய தாகப் பரந்தஐம் பூதத்தை

வன்மைய தாக மறித்திடில் ஓராண்டின்

மென்மைய தாகிய மெய்பொருள் காணுமே

 

687: After One Year of Isatva Yogi Attains Power to Perceive God in Vasitva

If within the cool kala of the moon

The Siddha contains the elements five

In a year shall he attain

The power rare to perceive the True One.

வசித்துவம்

688. மெய்ப்பொரு ளாக விளைந்தது வேதெனின்

நற்பொரு ளாகிய நல்ல வசித்துவங்

கைப்பொரு ளாகக் கலந்த உயிர்க்கெல்லாந்

தற்பொரு ளாகிய தன்மைய னாகுமே

688: Vasitva Confers Immenence

That power rare to perceive the True One

Is the divine Siddhi that is Vasitva

In beings all that come within his reach

He immanent becomes like God Himself.

689. தன்மைய தாகத் தழைத்த பகலவன்

மென்மைய தாகிய மெய்ப்பொருள் கண்டிடின்

பொன்மைய தாகப் புலன்களும் போயிட

நன்மைய தாகிய நற்கொடி காணுமே

689: In Vasitva the Yogi Visions Chit-Sakti

In the days the Siddha stands thus in Vasitva

Radiant as the Sun,

If he attains the rare vision of te True Being,

Golden becomes his body

Dead his sense organs,

And he visions the goodly Sakti

That lke a Tender Vine appears

690. நற்கொடி யாகிய நாயகி தன்னுடன்

அக்கொடி யாகம் அறிந்திடில் ஓராண்டு

பொற்கொடி யாகிய புவனங்கள் போய்வருங்

கற்கொடி யாகிய காமுக னாமே

690: Kamarutatva (Kamavasayitha)

After attaining Vasitva Siddhi

The Siddha perserveres in the knowledge of Sakti,

And of Siva who Her body shares;

And then a year thereafter

He attains the powers to visit worlds all,

That hang from the golden stalk of the Cosmic Flower;

Sitting inert like a flag of stone

Attains Siddhi Kamarutattva (Kamavasayitva).

691. காமரு தத்துவ மானது வந்தபின்

பூமரு கந்தம் புவனம தாயிடும்

மாமரு வுன்னிடை மெய்த்திடு மானனாய்

நாமரு வுமஔi நாயக மானதே

691: What Kamarutatva Leads to

Having attained Kamaru Siddhi

You will receive the power to pervade

As unto the flower's fragrance in Space all

Divine Fragrance yours shall be;

Transformed unto Maya Sakti,

You shall be the Lord of Light we adore.

692. நாயக மாகிய நல்லொளி கண்டபின்

தாயக மாகத் தழைத்தங் கிருந்திடும்

போயக மான புவனங்கள் கண்டபின்

பேயக மாகிய பேரொளி காணுமே

692: Visions in Kamarutatva

Having visioned the Divine Light

He abides in it as in mother's home;

The myriad worlds having visited,

He sees the Supreme light of Siva

Who has His home amidst ghosts and ghouls.

693. பேரொளி யாகிய பெரியஅவ் வேட்டையும்

பாரொளி யாகப் பதைப்புறக் கண்டவன்

தாரொளி யாகத் தரணி முழுதுமாம்

ஓரொளி யாகிய காலொளி காணுமே

693: When the Eight Siddhis are Attained

He who has mastered the Siddhis eight high.

Will be the Lord of globe entire,

Gleaming shall be his garland of victory

And His breath shall turn to peerless light.

694. காலோ டுயிருங் கலக்கும் வகைசொல்லிற்

காலது அக்கொடி நாயகி தன்னுடன்

காலது ஐஞ்நூற் றொருபத்து மூன்றையங்

காலது வேண்டிக் கொண்டஇவ் வாறே

694: Sakti Pervades Prana After Siddhis are Attained

The Way Prana mingles in Jiva

Is through Sakti of the Tender Vine

Prana pervades the five hundred then the ten.

And then the three nadis

And Sakti pervades Prana entire.

695. ஆறது வாகும் அமிர்தத் தலையினுள்

ஆறது ஆயிர முந்நூற் றொடைஞ்சுள

ஆறது வாயிர மாகு மருவழி

ஆறது வாக வளர்ப்ப திரண்டே

695: Nectar Flows When Breath Pervades Body

Inside the head ambrosia flows like a river

In nadi channels a thousand three hundred and five in number

The adharas are the Way to the thousand petalled Sahasrara;

The twin breaths Idakala and Pingala shows the Way.

696. இரண்டினின் மேலே சதாசிவ நாயகி

இரண்டது கால்கொண் டெழுவகை சொல்லில்

இரண்டது ஆயிரம் ஐம்பதோ டொன்றாய்த்

திரண்டது காலம் எடுத்ததும் அஞ்சே

696: From Ajna Where Sadasiva Nayaki is, Prana Ascends to Sahasrara of Thousand Petalled Lotus

Above the twin-petalled Center

Is the Seat of Sadasiva Sakti;

As breath in double ascends further

There is the Sahasrara of thousand petalled lotus;

And on it are the Letters Fifty and One

That in time became the Letters Five.

697. அஞ்சுடன் அஞ்சு முகமுள நாயகி

அஞ்சுடன் அஞ்சது வாயுத மாவது

அஞ்சது வன்றி இரண்டது வாயிரம்

அஞ்சது காலம் எடுத்துளும் ஒன்றே

697: Description of Sadasiva Nayaki

Five are Her awe-inspiring faces;

Ten Her weapons deadly;

Without the five-lettered mantra

No ascension is,

From the twin petalled Center to the thousand petalled;

The Five Letters in time the One Letter become (Aum).

698. ஒன்றது வாகிய தத்துவ நாயகி

ஒன்றது கால்கொண் டூர்வகை சொல்லிடில்

ஒன்றது வென்றிகொள் ஆயிரம் ஆயிரம்

ஒன்றது காலம் எடுத்துளும் முன்னே

698: How to Reach Tattva Nayaki

She is the One Being;

She is the Tattva Nayaki (Lady of the Tattvas)

When breath ascends united through Spinal Cavity

Then will that one breath reach the thousand petalled Sahasrara;

Think of Her,

A thousand year shalt thou live.

699. முன்னெழும் அக்கலை நாயகி தன்னுடன்

முன்னுறு வாயு முடிவகை சொல்லிடின்

முன்னுறும் ஐம்பத் தொன்றுடன் அஞ்சுமாய்

முன்னுறு வாயு முடிவகை யாமே

699: Prana Merges in Kalaicoursed upwards through Sushumna

Reaches the Kalai Nayaki in Sahasrara;

And there it merges with the letters Fifty and One

And then with the Letters Five

That the final end of Prana art.

700. ஆய்வரும் அத்தனி நாயகி தன்னுடன்

ஆய்வரு வாயு அளப்பது சொல்லிடில்

ஆய்வரும் ஐஞ்நூற்று முப்பதொ டொன்பது

மாய்வரு வாயு வளப்புள் ளிருந்ததே

700: Prana Reaches Tani Nayaki and Remains Exalted

The life breath that rose with the Tani Nayaki

Filled the nadis five hundred and thirty nine

(Before it upward coursed)

And remained in Sakti, total absorbed.

701. இருநிதி யாகிய எந்தை யிடத்து

இருநிதி வாயு இயங்கு நெறியில்

இருநூற்று முப்பத்து மூன்றுடன் அஞ்சாய்

இருநிதி வாயு இயங்கும் எழுத்தே

701: Prana Merges in the Five-Letters

When the precious prana reached Siva

It pervaded the nadis two hundred and thirty three

And in the Letters Five

Where Prana finally merges.

702. எழுகின்ற சோதியுள் நாயகி தன்பால்

எழுகின்ற வாயு இடமது சொல்லில்

எழுநூற் றிருபத் தொன்பா னதுநாலாய்

எழுந்துடன் அங்கி இருந்ததிவ் வாறே

702: How Prana Pervaded the Nadis

The Prana that reaches Sakti

Emanating from the four petalled Muladhara

Where Kundalini fire is,

How Prana Pervaded the Nadis

The Prana that reaches Sakti

Emanating fro

703. ஆறது கால்கொண் டிரதம் விளைத்திடும்

ஏழது கால்கொண் டிரட்டி இறக்கிட

எட்டது கால்கொண் டிடவகை யொத்தபின்

ஒன்பது மாநிலம் ஒத்தது வாயுவே

703: Samadhi When Prana Reaches the Ninth Center

When Prana course through adharas six

Then will nectar be;

Then Prana reaches the Seventh Center of the Sun

And further onward proceeds to the Eighth Center of the Moon

In the Ninth Center Prana attains Samadhi.

704. சந்திரன் சூரியன் தற்பரன் தாணுவிற்

சந்திரன் தானுந் தலைப்படுந் தன்மையைச்

சந்தியி லேகண்டு தானாஞ் சகமுகத்

துந்திச் சமாதி யுடையொளி யோகியே

704: In Samadhi Yogi Visions Light Divine

The Moon and the Sun are in the Uncreated Being

The Yogi that visions the Moon at the mystic junction of Nadis three

Is in Light merged;

He, attains Samadhi,

That had its beginning at the Navel Center.

705. அணங்கற்ற மாதல் அருஞ்சன நீவல்

வணங்குற்ற கல்விமா ஞான மிகுத்தல்

சுணங்குற்ற வாயர் சித்திதூரங் கேட்டல்

நுணங்கற் றிரோதல்கால் வேகத்து நுந்தலே

.சிணண்-குற்ற வாயர் சித்திதாண்- கேட்டல்

705: Conduct of Aspirant For Yoga Samadhi

To give up thoughts of women

To think no more of kith and kin

To be meek in learning

To abound in jnana

To be sparing of speech

To listen to deeds of Siddhi

To sit unruffled

--These the ways of the aspirant of yoga samadhi.

706. மரணஞ் சரைவிடல் வண்பர காயம்

இரணஞ் சேர்பூமி இறந்தோர்க் களித்தல்

அரணன் திருவுற வாதன்மூ வேழாங்

கரனுறு கேள்வி கணக்கறிந் தோனே

706: Prowess of Those Who Attain Samadhi

He vanquishes death and age,

He enters into other bodies at will,

He confers paradise to the dead

He assumes form divine of Gods

He becomes learned in the twenty-one branches of Sivagamic lore

He who has mastered the Science of Breath.

707. ஓதம் ஒலிக்கும் உலகை வலம்வந்து

பாதங்கள் நோவ நடந்தும் பயனில்லை

காதலில் அண்ணலைக் காண இனியவர்

நாதன் இருந்த நகரறி வாரே.

707: Seek Lord Within

Vain is it seeking Lord

Wearing away sole of their feet

In pilgrimage to corners four

Of the seagirt world;

Only those who seek Him in love intense

Shall know the City of Lord.

708. மூல முதல்வேதா மாலரன் முன்னிற்கக்

கோலிய ஐம்முகன் கூறப் பரவிந்து

சாலப் பரநாதம் விந்துத் தனிநாதம்

பாலித்த சத்தி பரைபரன் பாதமே

708: Gods in Successive Adharas and Niradharas

Brahma, Vishnu and Rudra

Maheswara, Sadasiva,

Bindu, Nada, Sakti,

Para Bindu and Para Nada

In that ascending order

They all seek

Feet of Para-Para Beyond.

709. ஆதார யோகத் ததிதே வொடுஞ்சென்று

மீதான தற்பரை மேவும் பரனொடு

மேதாதி யீரெண் கலைசெல்ல மீதொளி

ஓதா அசிந்தமீ தானந்த யோகமே

709: Unalloyed Bliss Beyond the Adhara Yoga

Worshipping the appropriate God at Centers

Ascend above;

There the cranial region is

Where Sakti and Siva reside

Shedding Sixteen Kalas of Mystic Moon;

Ascend yet beyond

There lies the region of Effulgent-Light;

Yet above it is bliss

Defying speech and thought.

710. மதியமும் ஞாயிறும் வந்துடன் கூடித்
துதிசெய் பவரவர் தொல்வா னவர்கள்
விதியது செய்கின்ற மெய்யடி யார்க்குப்
பதியது காட்டும் பரமன்நின் றானே

710: Lord Himself Appears Before Yogis

They who practise yoga

Through Nadis breath in one flowing Moon and Sun

Become Beings Celestial;

To them who perform it unceasing true

The Lord Himself reveals.

711. பொட்டெழக் குத்திப் பொறியெழத் தண்டிட்டு

நட்டறி வார்க்கு நமனில்லை தானே
கட்டவல் லார்கள் கரந்தெங்குந் தானாவர்
மட்டவிழ் தாமரை யுள்ளே மணஞ்செய்து

711: Immortality for Yogis Who Have Reached the Ultima Thule

They who control breath

Will pervade all everywhere, unseen;

They who pierce the Mystic Lotus

Sending breath up through spinal column

And taste of its fragrant nectar

Will never death know.

12. கலை நிலை

12 KALA UNWAVERING

712. காதல் வழிசெய்த கண்ணுதல் அண்ணலைக்

காதல் வழிசெய்து கண்ணுற நோக்கிடிற்

காதல் வழிசெய்து கங்கை வழிதருங்

காதல் வழிசெய்து காக்கலு மாமே

712: Yoga Leads to Divine Nectar

The Lord of the Fore-head-eye

That showed the path of Love Divine;

Seek Him in love intense;

The Ganga in cranium will in grace flow

And in love exceeding, He your saviour will be.

713. காக்கலு மாகுங் கரணங்கள் நான்கையுங்

காக்கலு மாகுங் கலைபதி நாறையுங்

காக்கலு மாகுங் கலந்தநல் வாயுவுங்

காக்கலு மாகுங் கருத்துற நில்லே

713: Anchor Thoughts Firm on Lord

Anchor your thoughts firm on the Lord

Impregnable then you shall be;

Impregnable shall be your cognition organs four;

Impregnable shall be Kalas six and ten of the Moon within;

Impregnable shall be the Prana that is of life breath.

714. நிலைபெற நின்றது நேர்தரு வாயு

சிலைபெற நின்றது தீபமும் ஒத்துக்

கலைவழி நின்ற கலப்பை அறியில்

அலைவற வாகும் வழியிது வாமே

714: Way to Steady Kalas

Straight through Sushumna

The Prana stood unwavering

As a steady flame

And unto a still stone;

They who know

How the Lord stood commingled with Kalas

Know the Way True;

Even those in despair

Will espouse that Way.

715. புடையொன்றி நின்றிடும் பூதப் பிரானை

மடையொன்றி நின்றிட வாய்த்த வழியுஞ்

சடையொன்றி நின்றஅச் சங்கர நாதன்

விடையொன்றி லேறியே வீற்றிருந் தானே

715: Steady Prana Breath, Sankara Appears

When life breath is coursed up

Through the single channel Sushumna,

The Lord of Bhuta hordes,

Sankara of matted locks

Appears before you

Mounted on the Sacred Bull.

716. இருக்கின்ற காலங்கள் ஏதும் அறியார்

பெருக்கின்ற காலப் பெருமையை நோக்கி

ஒருக்கின்ற வாயு வொளிப்பெற நிற்கத்

தருக்கொன்றி நின்றிடுஞ் சாதக னாமே

716: Sadhaka's State in Samadhi

They know not the time that passes in Samadhi

They look forward to the Big Time ahead,

Thus they direct the breath

Through the single channel Sushumna

To the void in cranium

There he stands, all conflicts resolved,

He truly is the Sadhaka.

717. சாதக மானஅத் தன்மையை நோக்கியே

மாதவ மான வழிபாடு செய்திடும்

போதக மாகப் புகலுறப் பாய்ச்சினால்

வேதக மாக விளைந்து கிடக்குமே

717: Perform Yoga Penance and Reach Lord

Thus toward that goodly state

Practise yogic penance;

If you succeed in coursing breath

Into the lotus in cranium,

You shall gain the Lord

That remains hidden in Vedas.

718. கிடந்தது தானே கிளர்பயன் மூன்று

நடந்தது தானேஉள் நாடியுள் நோக்கிப்

படர்ந்தது தானே பங்கய மாகத்

தொடர்ந்தது தானேஅச் சோதியுள் நின்றே

718: Stages of Prana's Ascending Course

The breath has stages three

As Prana it courses upward

In single stream through spinal nadi;

And then spreads into cranial space

For the lotus there to blossom

And finally merges into the Divine Flame there.

719. தனே எழுந்தஅத் தத்துவ நாயகி

ஊனே வழிசெய்தெம் உள்ளே யிருந்திடும்

வானோர் உலகீன்ற அம்மை மதித்திடத்

தேனே பருகிச் சிவாலய மாகுமே

719: Kundalini Yoga Turns the Body into Temple of Siva

The Kundalini Sakti that thus arose

Made her way aloft through the fleshly coil

And yet within me remained;

And She who created the worlds of Devas

Churned the mystic ambrosia within;

Drinking deep of it

This body became Siva's temple.

720. திகழும் படியே செறிதரு வாயு

அழியும் படியை அறிகில ராரும்

அழியும் படியை அறிந்தபின் நந்தி

திகழ்கின்ற வாயுவைச் சேர்தலு மாமே

720: Know the Mystery of Prana Merging in Nada

The breath that glows within

None knows how it merges

When you know how it merges

Then can you reach the region

Where Nandi holds His sway.

721. சோதனை தன்னில் துரிசறிக் காணலாம்

நாதனும் நாயகி தன்னிற் பிரியுநாள்

சாதன மாகுங் குருவை வழிபட்டு

மாதன மாக மதித்துக்கொள் ளீரே

சாதக மாகுண்- குருவழி பட்டு

721: Treasure Guru's Guidance for Yoga

As through breath you pierce the adharas

You shall vision clear;

Prana leaving the Kundalini Sakti

On its upward journey through Sushumna;

That you gain through the Guru guiding;

Take that as treasure precious gained.

722.

ஈராறு கால்கொண் டெழுந்த புரவியைப்

பேராமற் கட்டிப் பெரிதுண்ண வல்லீரேல்

நீரா யிரமும் நிலமாயி ரத்தாண்டும்

பேராது காயம் பிரான்நந்தி ஆணையே

722: Immortality Through Samadhi Yoga

The breath that arose twelve matras long,

If you control and absorb within,

Well may you live a thousand years on land and sea;

The body perishes not;

True this is,

Upon Lord Nandi I declare.

723. ஓசையில் ஏழும் ஔiயிங்கண் ஐந்தும்

நாசியில் மூன்றும் நாவில் இரண்டுந்

தேசியுந் தேசனுந் தன்னிற் பிரியுநாள்

மாசறு சோதி வகுத்துவைத் தானே

723: Experiences of Yogi When Prana Ascends

When Prana and Sakti their departure take

One from the other,

The yogi knows it this way;

Seven sounds he hears

Five colors he sees

Three odors he smells,

Two tastes he knows

Thus has the Lord of Light

The symptoms indicated.

காயசித்தி உபாயம்

13 WAY TO KAYASIDDHI

724. உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர்

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சேரவு மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த் தேனே

724: Importance of Preserving Body

If the body pershes, so does Prana

Nor will the Light of Truth be reached;

I learned the way of preserving my body

And so doing, my Prana too.

725. உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென் றிருந்தேன்

உடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்டேன்

உடம்புளே உத்தமன் கோயில்கொண் டான் என்று

உடம்பினை யானிருந் தோம்புகின் றேனே

725: Why I Preserve Body

Time was when I despised the body;

But then I saw the God within

And the body, I realised, is the Lord's temple

And so I began preserving it

With care infinite.

726. சுழற்றிக் கொடுக்கவே சுத்திக் கழியுங்

கழற்றி மலத்தைக் கமலத்துப் பூரித்து

உழற்றிக் கொடுக்கும் உபாயம் அறிவார்க்கு

அழற்றித் தவிர்ந்துடல் அஞ்சன மாமே

726: Purification of Internal Organs of Body

Churn the intestines in Suddhi practice

Your bowels become clean;

Then control the breath in the heart's region

And make it pervade the nadis entire;

They who can do this

Will gain a body

That no fire can burn.

727. அஞ்சனம் போன்றுட லையறு மந்தியில்

வஞ்சக வாத மறுமத்தி யானத்திற்

செஞ்சிறு காலையிற் செய்திடிற் பித்தறும்

நஞ்சறச் சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே

727: Effect of Practising Yoga at Dawn, Noon and Dusk

As body wax-like suppleness attains,

Practicing yoga in dusk

The phlegm leaves;

At noon leaves the wind that is treacherous;

At dawn practised, the bile leaves;

Thus all poison from body expelled

And you shall know no greying, nor wrinkling.

728. மூன்று மடக்குடைப் பாம்பிரண் டெட்டுள

வேன்ற வியந்திரம் பன்னிரண் டங்குலம்

நான்றவிம் முட்டை யிரண்டையங் கட்டியிட்டு

ஊன்றி யிருக்க உடம்பழி யாதே

728: Yoga Leads to Imperishable Body

Three the coils of serpent Kundalini

Ten the Vayus that agitate the body;

Twelve finger-length the Prana breath;

When the two bags of spiration

Are tight controlled,

And you sit in meditation unwavering

The body perishes not ever.

729. நூறும் அறுபதும் ஆறும் வலம்வர

நூறும் அறுபதும் ஆறும் இடம்வர

நூறும் அறுபதும் ஆறும் எதிரிட

நூறும் அறுபது மாறும் புகுவரே

729: How to Live for 166 Years

Breathe by the Right Nadi a hundred and sixty six matra

Breathe by the Left a hundred and sixty six matra

And then reverse the rhythm

If you do it in alternation thus

You shall live long

A hundred and sixty six years.

730. சத்தியார் கோயி லிடம்வலஞ் சாதித்தான்

மத்தியா னத்திலே வாத்தியங் கேட்கலாந்

தித்தித்த கூத்துஞ் சிவனும் வௌiப்படுஞ்

சத்தியஞ் சொன்னோஞ் சதாநந்தி ஆணையே

730: Divine Music in Yoga Practice

In the body-temple where Sakti is seated

If you practise transference of breath from right to left and vice versa,

You can hear the mystic sounds from Forehead Center

And Lord Siva will Himself reveal

Dancing to rhythmic music;

This we declare true

In the name of Sadasiva.

731. திறத்திறம் விந்து திகழு மகார

முறப்பெற வேநினைந் தோதுஞ் சகார

மறிப்பது மந்திர மன்னிய நாத

மறப்பெற யோகிக் கறநெறி யாமே

731: In Yoga Practice Soham is Chanted

In the Bindu that is pure by far

Shines the sound "Ha"

In the Nada that abides

Lives the sound "Sa"

Together they become the mantra "Soham"

The yogi who silent chants it while breathing

Sure attains the Holy Way.

732. உந்திச் சுழியி னுடனேர் பிராணனைச்

சிந்தித் தெழுப்பிச் சிவமந திரத்தினால்

முந்தி முகட்டின் நிறுத்தி அபானனைச்

சிந்தித் தெழுப்பச் சிவனவ நாமே

732: Course Prana and Apana Through Meditation

Rouse the Prana that resides in the Navel Center

By meditating and chanting Siva mantra;

Retain that breath in the Ajna frontal

Then rouse the apana breath by meditation;

That way you Siva become.

733. மாறா மலக்குதந் தன்மே லிருவிரற்

கூறா இலங்கத்தின் கீழே குறிக்கொண்மின்

ஆறா உடம்பிடை அண்ணலும் அங்குளன்

கூறா உபதேசங் கொண்டது காணுமே

733: Center Thy Thoughts on Muladhara

Two finger length above the anus

Where faecal matter leaves not;

And below the male organ

Is the Linga in Muladhara;

Meditate on that Center;

There resides the Lord of the six adharas;

This my upadesa, rare revealed;

Do take it and vision the Lord.

734. நீல நிறனுடை நேரிழை யாளொடுஞ்

சாலவும் புல்லிச் சதமென் றிருப்பார்க்கு

ஞாலம் அறிய நரைதிரை மாறிடும்

பாலனு மாவர் பராநந்தி ஆணையே

734: Eternal Youth Through Yoga

They who effect the mystic union

With the azure-hued Sakti within

Will shed greying and wrinkling

And regain youth for all to see;

This I say is true, by Nandi the Great.

735. அண்டஞ் சுருங்கில் அதற்கோ ரழிவில்லை

பிண்டஞ் சுருங்கிற் பிராணன் நிலைபெறும்

உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பலவுள

கண்டங் கறுத்த கபாலியு மாமே

735: Continence Leads to God-hood