திருமந்திரம் நான்காம் தந்திரம் சித்த ஆகமம்
04TirumantiramTamil-English.htm

Presentation by Veeraswamy Krishnaraj

 

TMTM =TiruManTiraM by Chapters 01-09

 

TMTM

01TMTM

02TMTM

03TMTM

04TMTM

05TMTM

06TMTM

07TMTM

08TMTM

09TMTM

 

 

Tirumantiram Verses and links: Tantras 01-09. By Verses

TMTM1-336

TMTM337-548

TMTM549-883

TMTM884-1418

TMTM1419-1572

TMTM1573-1703

TMTM1704-2121

TMTM2122-2648

TMTM2649-3047

 

 

TirumantiramTamil-EnglishAll.pdf      

Tirumantiram All 9 Chapters in Tamil and English.

4. Mantra, tantra, etc.--Wikipedia

1. அசபை

41 AJAPA

884. போற்றுகின் றேன்புகழ்ந் தும்புகல் ஞானத்தைத்

தேற்றுகின் றேன்சிந்தை நாயகன் சேவடி

சாற்றுகின் றேன்அறை யோசிவ யோகத்தை

ஏற்றுகின் றேன்நம் பிரான்ஓர் எழுத்தே. 1

884: The One-Letter Mantra of Our Lord

I praise, I laud

Jnana that is our Refuge;

I adore Holy Feet of Lord,

Constant in my thought;

I expound Siva Yoga;

Hearken you!!

I chant the One Letter, Aum

Dear to our Lord.

885. ஓரெழுத் தாலே உலகெங்கும் தானாகி

ஈரெழுத் தாலே இசைந்துஅங்கு இருவராய்

மூவெழுத் தாலே முளைக்கின்ற சோதியை

மாவெழுத் தாலே மயக்கமே உற்றதே. 2

885: Letters A, U and M

By One Letter, A, He all worlds became;

By Two Letters (A and U), He the Two became--Siva and Sakti;

By Three Letters (A, U and M), He the Light* became;

By Letter M was Maya ushered in.

886. தேவர் உறைகின்ற சிற்றம் பலம்என்றுந்

தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றுந்

தேவர் உறைகின்ற திருஅம் பலமென்றுந்

தேவர் உறைகின்ற தென்பொது வாமே. 3

 

886: Glory of Chidambaram

Chitambalam is where Devas reside,

Chitambalam is where Devas reside,

Thiru Ambalam is where Devas reside,

The Sabha of the South is where Devas reside.

887. ஆமே பொன் னம்பலம் அற்புதம் ஆனந்தம்

ஆமே திருக்கூத்து அனவரத் தாண்டவம்

ஆமே பிரளயம் ஆகும்அத் தாண்டவம்

ஆமேசங் காரத்து அருந்தாண் டவங்களே. 4

 

887: Dances in the Golden Temple

In the Golden Temple is the Atbudha (Wonder) Dance,

In the Golden Temple is the Ananda (Bliss) Dance,

In the Golden Temple is the Anavarata (Eternal) Dance,

In the Golden Temple is the Pralaya (Deluge) Dance,

In the Golden Temple is the Samhara (Dissolution) Dance.

888. தாண்டவ மான தனியெழுத்து ஓரெழுத்து

தாண்டவ மானது அனுக்கிரகத் தொழில்

தாண்டவக் கூத்துததனிநின்ற தற்பரம்

தாண்டவக் கூத்துத் தமனியந் தானே. 5

 

888: One Letter Aum is Divine Dance

That which became Tandava Dance is One Letter Aum

That which became Tandava is Grace-act of Lord

He who performed Tandava is One Being Uncreated

In the Golden Hall is Tandava Dance.

889. தானே பரஞ்சுடர் தத்துவ மாய்நிற்கும்

தானே அகார உகாரம தாய்நிற்கும்

தானே பரஞ்சுடர் தத்துவக் கூத்துக்குத்

தானே தனக்குத் தராதலம் தானே. 6

 

889. God is Letter A and U

He is the Cosmic Light

He is Tattvas all;

He stands as Letters A and U

He is the Light Divine for Tattva Dance;

He is for Himself the Support All.

890. தராதல மூலைக்குத் தற்பர மாபரன்

தராதலம் வெப்பு நமசி வாயந்

தராதலம் சொல்லில் தான்வா சியவாகும்

தராதல யோகம் தயாவாசி யாமே. 7

 

890: Variations of Namasivaya

He is the Uncreated Lord, Para Para Great for worlds all

In the Sphere of Muladhara He stands as Na-Ma-Si-Va-Ya

In the Sphere of Fire He stands as Na-Ma-Si-Va-Ya

In the Sphere beyond (Sun) He stands as Na-Ma-Si-Va-Ya

In the Sphere of yoga (Moon) He stands as Ya-Va-Si.

891. ஆமே சிவங்கள் அகார உகாரங்கள்

ஆமே பரங்கள் அறியா இடம்என்ப

ஆமே திருக்கூத்து அடங்கிய சிற்பரம்

ஆமே சிவகதி ஆனந்த மாமே. 8

 

891: Letters A and U are Si and Va

Letters A and U are Si (Siva) and Va (Sakti)

They supreme are;

They are Voids, beyond reach of thought

They are Spaces Vast, of Intelligence Supreme,

Where He His Holy dance performs;

Letters A and U are Refuge Finale and Joy Eternal.

892. ஆனந்த மூன்றும் அறிவுஇரண்டு ஒன்றாகும்

ஆனந்தம் சிவாய அறிவார் பலரில்லை

ஆனந்த மோடும் அறியவல் லார்கட்டு

ஆனந்தக் கூத்தாய் அகப்படும் தானே. 9

 

892: Letters Three--Si Va Ya

Letters Si Va Ya are bliss perpetual;

Letters Si and Ya are Jnana;

Si-Va-Ya is unalloyed joy;

Not many know this,

They who realizes this in Joy

Will Him behold in Dance-Joyous (Ananda).

893. படுவது இரண்டும் பலகலை வல்லார்

படுவது ஓங்காரம் பஞ்சாக் கரங்கள்

படுவது சங்காரத் தாண்டவப் பத்தி

படுவது கோணம் பரந்திடும் வாறே. 10

 

893: Letters Two--A and U Became Five Letters

A and U are Letters Two,

All men of vast knowledge chant;

They are Letters Two

Into One and Five Letters resolve;

In them merge

The Tandava Dance of Dissolution;

In Muladhara Triangle they are,

Ascending high to Adharas rest.

894. வாறே சதாசிவ மாறிலா ஆகமம்

வாறே சிவகதி வண்டுறை புன்னையும்

வாறே திருக்கூத்து ஆகம வசனங்கள்

வாறே பொதுவாகும் மன்றின் அமலமே. 11

 

894: Letters A and U are the Agamic Mantra

They are the Sadasiva;

They are the Agamas imperishable;

They are the Godly Goal,

They are the shady Mastwood Tree where bees indwell

They are the dance Holy;

They are the Agamic teachings divine,

They are the Immaculate Purity

Of the Divine Dance Hall.

895. அமலம் பதிபசு பாசங்கள் ஆகமம்

அமலம் திரோதாயி யாகுமா னந்தமாம்

அமலம் சொல் ஆணவம் மாயை காமியம்

அமலம் திருக்கூத்து ஆமிடம் தானே. 12

 

895: Letters of Engrossing Purity

The Letters Pure are the Agamas;

The Letters Pure are Pati, Pasu Pasa;

The Letters Pure are Grace that is Bliss;

The Letters Pure are Egoity, Maya and Desire;

The Letters Pure are site of Divine Dance.

 

896. தானே தனக்குத் தலைவனு மாய்நிற்கும்

தானே தனக்குத் தன்மலை யாய்நிற்கும்

தானே தனக்குத் தன்மய மாய்நிற்கும்

தானே தனக்குத் தலைவனும் ஆமே. 13

 

896: Lord is All

Himself as His Lord stands;

Himself as His Mountain stands;

Himself as Pervasive Himself stands;

Himself He stands,

As Lord that is Himself

897. தலைவனு மாய்நின்ற தற்பரக் கூத்தனைத்

தலைவனு மாய்நின்ற சற்பாத் திரத்தைத்

தலைவனு மாய்நின்ற தாதவிழ் ஞானத்

தலைவனு மாய்நின்ற தாளிணை தானே. 14

 

897: The Lord is Supreme

He is the Lord who stood dancing eternal;

He is the Lord who the holy one is;

He is the Lord who unfolds Jnana's honey-laden Flower;

He is the Lord whose Feet are holy beyond peer.

898. இணையார் திருவடி எட்டெழுத் தாகும்

இணையார் கழலிணை ஈர்ஐஞ்ச தாகும்

இணையார் கழலிணை ஐம்பத் தொன்றாகும்

இணையார் கழலிணை ஏழா யிரமே. 15

 

898: Letters A and U are Feet of Lord

The peerless Feet of Lord are Letters A and U;

The peerless Feet of Lord are Letters Two and Five;

The peerless Feet of Lord are Letters Fifty and One

The peerless Feet are mantras seven times thousand.

899. ஏழா யிரமாய் இருபதாய் முப்பதாய்

ஏழா யிரத்தும் ஏழுகோடி தானாகி

ஏழா யிரத்துயிர் எண்ணிலா மந்திரம்

ஏழா யிரண்டாய் இருக்கின்ற வாறே. 16

 

899: The Two Became Several

The Seven Thousand mantras became Fifty

And then into the Seven with endings diverse,

Thus of the Seven Thousand mantras chanted,

That are beyond thought,

Have as vital the Seven and Two in the ultimate.

900. இருக்கின்ற மந்திரம் ஏழா யிரமாம்

இருக்கின்ற மந்திரம் எத்திறம் இல்லை

இருக்கின்ற மந்திரம் சிவன்திரு மேனி

இருக்கின்ற மந்திரம் இவ்வண்ணம் தானே. 17

 

900: All Mantras Contained in Two-Letter Mantra

Seven Thousand mantras there exist;

But none, of this potent divine;

This the mantra that is Siva's Holy Form;

And all mantra is in this contained.

901. தானே தனக்குத் தகுநட்டம் தானாகும்
தானே அகார உகாரம தாய்நிற்கும்
தானே ரீங்காரத் தத்துவக் கூத்துக்குத்
தானே உலகில் தனிநடந் தானே.
18

901: Letters A and U are Tattva Dance

He is unto Himself in His Dance;

He stands as A and U;

He is the One for Mayaic Dance of Tattvas;

He dances the Dance, peerless here below.

902. நடம்இரண்டு ஒன்றே நளினம தாகும்
நடம்இரண்டு ஒன்றே நமன்செய்யும் கூத்துலயம்
நடம்இரண்டு ஒன்றே நகைசெயா மந்திரம்
நடம்சிவ லிங்கம் நலஞ்செம்பு பொன்னே.
19

902: The Dance Transforms Jiva Into Siva

The Dance in Letters Two

It is the Dance joyous;

It is the Dance of dissolution;

It is the Dance that leads to bliss;

It is the Dance that is Siva Linga

It is the alchemy that transforms

The coppery Jiva into golden Siva.

903. செம்பொன் ஆகும் சிவாய நமஎன்னில்
செம்பொன் ஆகத் திரண்டது சிற்பரம்
செம்பொன் ஆகும் ஸ்ரீயும் கிரீயுமெனச்
செம்பொன் ஆன திருஅம் பலமே.
20

903: Sivaya Nama Purifies and Transforms Jiva

Chant "Sivaya Nama;"

Copper turns into gold;

The Chit Para there exists,

Turns copper into gold

Chant "Srim" and "Krim;"

Copper turns into gold;

The Holy Temple alchemises

Copper into gold.

904. திருஅம் பலமாகச் சீர்ச்சக் கரத்தைத்
திருஅம் பலமாக ஈராறு கீறித்
திருஅம் பலமாக இருபத்தைஞ் சாக்கித்
திருஅம் பலமாகச் செபிக்கின்ற வாறே.
21

904: How Tiru Ambala Chakra is Formed

Fashion Tiruvambala Chakra thus;

Draw six lines each, vertical and horizontal,

Thus form squares twenty and five,

And in each inscribing Letters Five

Meditate continuous.

905. வாறே சிவாய நமச்சி வாயநம
வாறே செபிக்கில் வரும்பேர் பிறப்பில்லை
வாறே அருளால் வளர்கூத்துக் காணலாம்
வாறே செபிக்கில் வரும்செம்பு பொன்னே.
22

905: Chant Sivaya Nama and Behold Dance

This the way to chant:

Sivaya Nama, Sivaya Nama;

If you chant that way,

No more birth will be;

With Lord's Grace,

You shall behold the Eternal Dance;

And copper (that is Jiva) turns into gold (that is Siva).

906. பொன்னான மந்திரம் புகலவும் ஒண்ணாது
பொன்னான மந்திரம் பொறிகிஞ்சு கத்தாகும்
பொன்னான மந்திரம் புகையுண்டு பூரிக்கிற்
பொன்னாகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொற் பாதமே.
23

906: Chant Sivaya Nama in Silence

This mantra is golden;

Chant it not loud,

Just say it;

Your body glows red,

If you take it in slow,

As you breath in,

Your body becomes gold;

And in time,

Shall you behold the Golden Feet of Lord.

907. பொற்பாதம் காணலாம் புத்திரர் உண்டாகும்
பொற்பாதத்து ஆணையே செம்புபொன் ஆயிடும்
பொற்பாதம் காணத் திருமேனி ஆயிடும்
பொற்பாத நன்னடம் சிந்தனை சொல்லுமே.
24

907: Chant Sivaya Nama and Behold Golden Feet

You shall behold the Golden Feet

You shall have children noble;

In the name of that Golden Feet I say,

The copper that is Jiva,

Will become gold that is Siva;

And as you behold the Golden Feet,

You too shall His Form assume;

Center the mantra in your thoughts,

And witness the goodly Dance of Golden Feet.

908. சொல்லும் ஒருகூட்டில் புக்குச் சுகிக்கலாம்
நல்ல மடவார் நயத்துட னேவரும்
சொல்லினும் பாசச் சுடர்ப்பாம்பு நீங்கிடும்
சொல்லும் திருக்கூத்தின் சூக்குமம் தானே.
25

908: Chant Sivaya Nama and Attain Siddhis

You may easy transmigrate into any body;

The goodly Sakti will your companion be;

If you chant the mantra,

The fiery snake of Pasa will leave you;

That mantra is the secret of the Holy Dance,

Chant it unceasing.

909. சூக்குமம் எண்ணா யிரஞ்செபித் தாலும்மேல்
சூக்கும மான வழியிடைக் காணலாம்
சூக்கும மான வினையைக் கெடுக்கலாம்
சூக்கும மான சிவனதுஆ னந்தமே.
26

909: Chant Sivaya Nama and Enjoy Bliss of Siva

It is the Sukshma (Subtle) mantra;

Chant it eight thousand times;

You shall see the (Sushumna) Path Subtle,

You may enjoy the bliss of Siva

That is subtlest of all.

910. ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஒன்றென்று அறைந்திட
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆஈஊஏஓம் என்று அறைந்திடும்
ஆனந்தம் ஆனந்தம் அஞ்சுமது ஆயிடும்
ஆனந்தம் ஆனந்தம் அம்ஹ்ரீம்அம் க்ஷம் ஆம்ஆகுமே.
27

910: Sivaya Nama are of the Life-Vowels Five and Seminal Sounds Five

One the Supreme Bliss,

One the Supreme Bliss,

Thus chant the mantra

You shall have Bliss,

Bliss has its source in Letters Five;

A-I-U-E and Aum the life vowels they are;

They become the Five Letter mantra

And joy that is within joy;

Bliss lies in the seed-letters Five;

Hum-Hrim-Ham-Ksam-Am, are they.

911. மேனி இரண்டும் விலங்காமல் மேற்கொள்ள
மேனி இரண்டும் மிகார விகாரியாம்
மேனி இரண்டும் ஊஆஈஏஓ என்று
மேனி இரண்டும் ஈஓஊஆஏ கூத்தாமே.
28

911: Two Letters Become Five Letters

The Two Letter mantra is Body of Lord

Chant it inarticulate;

As the Two suffuse your body,

You stand transformed;

The Two Letters that are Lord's Corpus

Become Five Letters that is Jiva;

U-A-I-E-O

The Two Letters that are Lord's Corpus

Become the Five Letters that is Siva Dance

I-O-U-A-E.

911: The two-letter (AU = அ-உ) Mantra is the body (of the Lord); Chant it Sotto Voce. You undergo transformation, as the two-letter Mantra pervades your body.

The two-letter body of the Lord becomes five letters: ŪĀ—Ī ĒŌ = ஊஆஈஏஓ (that are Jiva or individual soul). The two-letter body of the Lord become five letters, Ī, Ō, Ū, Ā, Ē = ஈஓஊஆஏ that are Siva Dance.

912. கூத்தே சிவாய நமமசி வாயிடும்
கூத்தே ஈஊஆஏஓம் சிவாய நம வாயிடும்
கூத்தே ஈஊஆஏஓம் சிவயநம வாயிடும்
கூத்தே இஊஆஏஓம் நமசிவாய கோளொன்று மாறே.
29

912: Dance Vowels Become Five Letter Mantra

The Dance-Letters Si Va Ya become Namasivaya

The Dance-Letters I, U, A, E and O(m) become Sivaya Nama

The Dance-Letters I, U, A, E and O(m) become Si Va Ya Nama

The Dance-Letters I, U, A, E and O(m) become the stellar mantra Nama Sivaya*

913.
ஒன்றிரண்டு ஆடவோர் ஒன்றும் உடனாட
ஒன்றிரண்டு மூன்றாட ஓரேழும் ஒத்தாட
ஒன்றினில் ஆடவோர் ஒன்பதும் உடனாட
மன்றினில் ஆடனான் மாணிக்கக் கூத்தே. 30

913: The Dance of Ruby

He danced as One, alone

He danced as Two, with Sakti

He danced as several, all life in;

He danced in Three, Sun, Moon and Fire;

He danced in Seven, the worlds that are;

He danced on one Foot;

He danced in Saktis Nine;

He danced in arena that is Space;

He danced the Dance of Ruby.

2. திருஅம்பலச் சக்கரம்

2 THIRU AMBALA CHAKRA

914.
இருந்தஇவ் வட்டங்கள் ஈராறி ரேகை
இருந்த இரேகைமேல் ஈராறு இருத்தி
இருந்த மனைகளும் ஈராறு பத்தொன்று
இருந்த மனையொன்றில் எய்துவன் தானே. 1

914: How to Form the Chakra

In the Chakra formed by lines twelve (Six Vertical and Six Horizontal)

Are the squares;

Fix the Mantra,

In the chambers five and twenty formed,

In One the Lord takes His seat.

915. தான்ஒன்றி வாழிடம் தன்எழுத் தேயாகும்
தான்ஒன்றும் அந்நான்கும் தன்பே ரெழுத்தாகும்
தான்ஒன்று நாற்கோணம் தன்ஐந் தெழுத்தாகும்
தான்ஒன்றி லேஒன்றும் அவ்அரன் தானே.
2

915: The Configuration of the 121 Lettered Chakra Diagram

In his own Letter "Si", He abides;

The four letters conjoint are great Letters of His name

On the four sides of His Chakra are His own Five letters

In the One letter He abides is Hara's mantra too.

916.
அரகர என்ன அரியதொன்று இல்லை
அரகர என்ன அறிகிலர் மாந்தர்
அரகர என்ன அமரரும் ஆவர்
அரகர என்ன அறும்பிறப்பு அன்றே. 3

916: Say "Hara Hara" and End Birth Cycle

Say "Hara Hara"

Nothing formidable to you;

They who know not this,

Say not "Hara Hara;"

Say "Hara Hara"

And you shall a Celestial be;

Say "Hara Hara"

You shall no more birth know.

917. எட்டு நிலையுள எங்கோன் இருப்பிடம்
எட்டினில் ஒன்றும் இருமூன்றும் ஈரேழும்
ஒட்டிய விந்துவும் நாதமும் ஓங்கிடப்
பட்டது மந்திரம் பான்மொழி யாலே.
4

917: The Significance of Letter "Si" in the Chakra

In the eight directions is the letter "Si" in the Chakra

From that One Letter in places eight

Arose the Five Gods,

And the Saktis Nine,

And the Bindu and Nada;

Thus flourishes the Mantra, the Word Pure.

918. மட்டவிழ் தாமரை மாதுநல் லாளுடன்
ஒட்டி இருந்த உபாயம் அறிகிலர்
விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன்
கட்டவில் லாருயிர் காக்கவல் லாரே.
5

918: Significance of Letter Om

They know not how the Lord

Became conjoint with Her,

Who, on the blooming lotus sits;

They who chant the letter aspirated "O"

Conjoint with the letter unaspirated "m"

May well preserve their life ever.

919. ஆலய மாக அமர்ந்தபஞ் சாக்கரம்
ஆலய மாக அமர்ந்தஇத் தூலம்போய்
ஆலய மாக அறிகின்ற சூக்குமம்
ஆலய மாக அமர்ந்திருந் தானே.
6

919: The Five Letters Manifest (Sthula) and Subtle (Sukshma)

The Panchakshara (Five Letters) is the Lord's Abode,

That Panchakshara Manifest (is Namasivaya)

That Subtle is Sivayanama

Thus is He in that Mantra,

Manifest and Subtle.

920. இருந்த இவ்வட்டம் இருமூன்றுஇ ரேகை
இருந்த அதனுள் இரேகை ஐந்தாக
இருந்த அறைகள் இருபத்துஐஞ் சாக
இருந்த அறையொன்றில் எய்தும் அகாரமே.
7

920: Letter Ma Central in Chakra With 25 Chambers

That Chakra is with six by six lines formed,

The lines inside are five by five

Thus in all into five and twenty chambers divided;

In Center of these is Letter Ma.

921. மகார நடுவே வளைத்திடும் சத்தியை
ஓகாரம் வளைத்திட்டு உம்பிளந்து ஏற்றி
அகாரம் தலையாய் இருகண் சிகாரமாய்
நகார வகாரநற் காலது நாடுமே.
8

921: The Yantra of Six Letters Om Na Ma Si Va Ya

Inscribe Letter 'Ma' in center

Above it describe Letter 'Va'

Surround the two by Letter 'O'

Split them in Center vertically by letter U

Place Letter 'Ya' on top,

Fix letter 'Si' on both sides,

That they look like eyes two,

The Letters 'Na' and 'A' to form the diagram's feet two.

922. நாடும் பிரணவம் நடுஇரு பக்கமும்
ஆடும் அவர்வாய் அமர்ந்தங்கு நின்றது
நாடும் நடுவண் முகம்நம சிவாய
ஆடும் சிவாயநம புறவட்டத்து ஆயதே.
9

922: A Variation of the Six-Letter Yantra

Describe Letter Pranava (OM)

In the Center on top place 'Si'

On sides two place letters 'Va' and 'Ya'

Inside inscribe Na Ma Si Va Ya

On the outer round figure Letters Si Va Ya Na Ma

923.
ஆயும் சிவாய நமமசி வாயந
ஆயும் நமசிவா யயநம சிவா
வாயுமே வாய நமசியெனும் மந்திரம்
ஆயும் சிகாரம் தொட்டநதத் தடைவிலே. 10

923: How the Five Letters are Filled in the 25-Chamber Chakra

In the row on top of Chakra

Write Si Va Ya Na Ma;

In the squares on row next

Fill Ma Si Va Ya Na

In the row third write Na Ma Si Va Ya

Still below comes Letters in order Ya Na Ma Si Va

In the squares last are Letters Va Ya Na Ma Si

Thus do you fill squares in Chakra

With 'Si' to begin and 'Si' to end.

924. அடைவினில் ஐம்பதும் ஐஐந்து அறையின்
அடையும் அறையொன்றுக்கு ஈரெழுத்து ஆக்கி
அடையும் மகாரத்தில் அந்தமாம் க்ஷவ்வும்
அடைவின் எழுத்துஐம் பத்தொன்றும் அமர்ந்ததே.
11

924: How the 51-Letter Chakra is Formed

In Chambers five and twenty

Enclose letters fifty, two in each;

With letter "A" to begin

And final letter "Ksh" to end;

These with the one letter Om;

Fifty and one in all, the letters fill,

In Chakra's chambers five and twenty.

925. அமர்ந்த அரகர வாம்புற வட்டம்
அமர்ந்த அரிகரி யாம் அதனுள் வட்டம்
அமர்ந்த அசபை யாம் அதனுள்வட்டம்
அமர்ந்தஇ ரேகையும் ஆகின்ற சூலமே.
12

925: The Yantra for the Mantra Om Hari Hara

At the outer circle describe Hara Hara,

In the inner circle describe Hari Hari,

In the inner most center place Om, the Ajapa,

Mark the ends of circle by Trident sign.

926. சூலத் தலையினில் தோற்றிடும் சத்தியும்
சூலத் தலையினில் சூழும்ஓங் காரத்தால்
சூலத்து இடைவெளி தோற்றிடும் அஞ்செழுத்து
ஆலப் பதிக்கும் அடைவதும் ஆமே.
13

926: Yantra Representing Lord's Abode

Inscribe Bija mantra Hrim

Above each trident sign;

That surounds the diagram Om

Write Letters Five

In the space betwixt trident signs;

The Chakra thus formed,

Indeed, is Lord's Abode.

927. அதுவாம் அகார இகார உகாரம்
அதுவாம் எகாரம் ஓகாரமது ஐந்தாம்
அதுவாகும் சக்கர வட்டமேல் வட்டம்
பொதுவாம் இடைவெளி பொங்குநம் பேரே.
14

927: The Yantra for Mula Chakra

In the Center inscribe our name Mula, that is Om,

Surround it in circles two concentric,

In the space between the circles two

Inscribe the Letters Five,

A, E, U, AE and O

That denote the Five Letters

Si, Va, Ya, Na, Ma.

928. பேர்பெற் றதுமூல மந்திரம் பின்னது
சோர்வுற்ற சக்கர வட்டத்துள் சந்தியின்
நேர்பெற் றிருந்திட நின்றது சக்கரம்
ஏர்பெற் றிருந்த இயல்பிது வாமே.
15

928: How to Fill in the Mula Chakra

This the Mula Chakra famed,

In space between circles two

Fill entire with Letters Five stated,

Then does Chakra its loveliness take.

929. இயலும் இம் மந்திரம் எய்தும் வழியின்
செயலும் அறியத் தெளிவிக்கு நாதன்
புயலும் புனலும் பொருந்துஅங்கி மண்விண்
முயலும் எழுத்துக்கு முன்னா இருந்ததே.
16

929: How to Chant Mula Chakra

As you describe Chakra of this mantra (Om)

The Lord as Guru will instruct you

The way to meditate on it, clear;

Anterior to chanting this mantra

Were the seed-mantras that pertains

To Wind, Water, Fire, Earth and Sky

Yam, Vam, Ram, Lam, and Ham.

930. ஆறெட்டு எழுத்தின்மேல் ஆறும் பதினாலும்
ஏறிட்டு அதன்மேல் விந்துவும் நாதமும்
சீறிட்டு நின்று சிவாய நமவென்னக்
கூறிட்டு மும்மலம் கூப்பிட்டுப் போமே.
17

930: Sum Saut Sivaya Nama

Conjoin the sixth letter U

To the forty-eighth letter S (a)

Add Bindu letter M (.)

To form the syllable Sum:

In similar fashion

Conjoin the fourteenth letter Au to S (a)

Add Nada letter Ah (:)

To form the syllable Sauh;

Chant then Si Va Ya Na Ma to follow;

Thus when you chant the mantra, full formed

As Sum Sauh Si Va Ya Na Ma,

The triple Pasas in distress howling

Takes to their heels, away, away.

931. அண்ணல் இருப்பது அவள்அக் கரத்துளே
பெண்ணின்நல் லாளும் பிரானக் கரத்துளே
எண்ணி இருவர் இசைந்துஅங்கு இருந்திடப்
புண்ணிய வாளர் பொருளறி வார்களே.
18

931: Siva and Sakti Interchange Their Bija Mantra States

The Lord is seated in His Consort's Letter (Sauh)

The Lady is seated in Her Lord's Letter (Hum)

When thus the Two are in amity seated

The holy beings comrehend the meaning inner.

932. அவ்விட்டு வைத்தங்கு அரவிட்டு மேல்வைத்து
இவ்விட்டுப் பார்க்கில் இலிங்கம தாய்நிற்கும்
மவ்விட்டு மேலே வளியுறக் கண்டபின்
தொம்மிட்டு நின்ற சுடர்க்கொழுந்து ஆமே.
19

932: Linga Chakra

Describe Letter "A"

Above it inscribe "Hara"

Further above Place Letter "E"

Then is Linga Form shaped;

Center your mind on it

And course your breath above,

You shalt vision indeed

The Dance of Divine Light.

933. அவ்வுண்டு சவ்வுண் டனைத்துமங் அங் குள்ளது

கவ்வுண்டு நிற்குங் கருத்தறி வாரில்லை

கவ்வுண்டு நிற்குங் கருத்தறி வாளர்க்குச்

சவ்வுண்டு சத்தி சதாசிவன் தானே. 20

933: Au and Sau are Mantras of Siva-Sakti Union

There is Letter Hau

There is Letter Sau

In them are comprehended all;

How they entwined are,

None knows;

They who know this union mystery

Are indeed blessed

Of both, Sakti and Sadasiva.

934. அஞ்செழுத் தாலே அமர்ந்தனன் நந்தியும்
அஞ்செழுத் தாலே அமர்ந்தபஞ் சாக்கரம்
அஞ்செழுத் தாகிய வக்கர சக்கரம்
அஞ்செழுத் துள்ளே அமர்ந்திருந் தானே.
21

934: Panchakshara Chakra

Letter-Five is seat of Nandi

Letter-Five is Holy Mantra

Letter-Five is Divine Chakra

Letter-Five is Lord's abode.

935. கூத்தனைக் காணுங் குறிபல பேசிடில்
கூத்தன் எழுத்தின் முதலெழுத்து ஓதினார்
கூத்தனொடு ஒன்றிய கொள்கைய ராய்நிற்பர்
கூத்தனைக் காணும் குறியது வாமே.
22

935: Chant Letter of Dance--Si

How do you see the Dancer?

Many are the ways;

Chant first Letter of Dance (Si),

Thou with Dancer will one in thought be;

That the way to see the Dancer truly.

936. அத்திசைக் குள்நின்ற அனலை எழுப்பிய
அத்திசைக் குள்நின்ற நவ்எழுத்து ஓதினால்
அத்திசைக் குள்நின்ற அந்த மறையனை
அத்திசைக் குள்ளுற வாக்கினன் தானே.
23

936: Chant Om and Rouse Kundalini

Kindle the Fire (Kundalini) where it dormant lies

Chant letter "OM" that in Kundalini is,

The Lord of Vedas stands in there

You His friend in there become.

937. தானே அளித்திடும் தையலை நோக்கினால்
தானே அளித்திட்டு மேலுற வைத்திடும்
தானே அளித்த மகாரத்தை ஓதிடத்
தானே அளித்ததோர் கல்லொளி யாகுமே.
24

937: Chant "Ma" of Grace--Sakti

She Herself Grace grants

If upward you lift Kundalini;

She Herself granting Grace

High above in Sahasrara places thee;

There do you chant Her syllable "Ma"

You shall indeed be placed

As unto a gem of ray serene

938. கல்லொளி யேயென நின்ற வடதிசை
கல்லொளி யேயென நின்ற னன் இந்திரன்
கல்லொளி யேயென நின்ற சிகாரத்தைக்
கல்லொளி யேயெனக் காட்டிநின் றானே.
25

938: Lord Revealed His First Letter "Si"

The North beamed in radiant light

There stood Lord of Devas (Indra) crowned in diadem bright;

And the Lord revealed His letter "Si"

Sparkling as rays within gem pure,

It beamed aloft for all to see

Unto a light set on mountain top.

939. தானே எழுகுணம் தண்சுட ராய்நிற்கும்
தானே எழுகுணம் வேதமு மாய்நிற்கும்
தானே எழுகுணம் ஆவதும் ஓதிடில்
தானே எழுந்த மறையவன் ஆமே.
26

939: The Lord is Uncreated

Himself He stands as the Soft Light Uncreated,

Himself He stands as the Vedas Self-Existent,

Chant His uplifting attributes

Himself He reveals,

The Sage Unborn of Vedas.

940. மறைய வனாக மதித்த பிறவி
மறையவ னாக மதித்திக் காண்பர்
மறையவன் அஞ்செழுத்து உள்நிற்கப் பெற்ற
மறையவன் அஞ்செழுத்து தாம்அது வாகுமே.
27

940: Lord of Vedas in Letter-Five

He, Lord of Vedas, gave us this birth,

That we might the Lord of Vedas become;

The Lord of Vedas stood within Letter-Five;

The Lord of Vedas is Himself Letter-Five.

941. ஆகின்ற பாதமும் அந்நாவாய் நின்றிடும்
ஆகின்ற நாபியுள் அங்கே மகாரமாம்
ஆகின்ற சீயுரு தோள்வவ்வாய்க் கண்டபின்
ஆகின்ற வச்சுடர் யவ்வியல் பாமே.
28

941: Five-Letter Form of Siva

His Feet are Letter "Na"

His navel is Letter "Ma"

His shoulders are Letter "Si"

His mouth Letter "Va"

His cranial center aloft is Letter "Ya"

--Thus Five-Letter Form of Siva is.

942. அவ்வியல் பாய இருமூன்று எழுத்தையும்
செவ்வியல் பாகச் சிறந்தனன் நந்தியும்
ஒவ்வியல் பாக ஒளியுற நோக்கிடில்
பவ்வியல் பாகப் பரந்துநின் றானே.
29

942: See Lord in Five-Letter

Of greatness thus are Letters two and three,

And in it as His Radiant Form Nandi shone;

See Him as Letter "OM"

Wide He spreads unto Ocean Vast.

943. பரந்தது மந்திரம் பல்லுயிர்க் கெல்லாம்
வரந்தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கித்
துரந்திடு மந்திரம் சூழ்பகை போக
உரந்தரு மந்திரம் ஓமென்று எழுப்பே.
30

943: Power of Five-Letter Mantra

That Mantra spread everywhere

That Mantra its boon grants to lives all,

Do you chant it appropriate,

All hostility that harasses you shall flee;

It is the Mantra that makes you mighty and strong;

That Mantra do you invoke chanting OM.

944. ஓமென்று எழுப்பிதன் உத்தம நந்தியை
நாமென்று எழுப்பி நடுவெழு தீபத்தை
ஆமென்று எழுப்பிஅவ் வாறுஅறி வார்கள்
மாமன்று கண்டு மகிழ்ந்திருந் தாரே.
31

944: Vision Divine Dance

Chanting Om

Invoke Holy Nandi;

Chanting "Na"

Kindle Kundalini Fire,

The goal to reach;

Make it blaze;

They who know Him thus

Verily saw Divine Dance,

For ever steeped in ecstasy.

945. ஆகின்ற சக்கரத் துள்ளே எழுத்துஐந்தும்
பாகொன்றி நின்ற பதங்களில் வார்த்திக்கும்
ஆகின்ற ஐம்பத்து ஓரெழுத்து உள்நிற்கப்
யாகொன்றி நிற்கும் பராபரன் தானே.
32.

945: Fifty-One Letters are Five-Letters Also

In Chakra that is designed

Are Letters Five in places appropriate;

There stands He the Para Para

Who the Fifty One Letters fills

946. பரமாய அஞ்செழுத்து உள்நடு வாகப்
பரமாய நவசிவ பார்க்கில் மவயரசி
பரமாய சியநம வாம்பரத்து ஓதில்
பரமாய வாசி மயநமாய் நின்றே.
33

946: Sivayanama

Inscribe Letters Five Si Va Ya Na Ma;

In the next row place Letters Ya Na Va Si Ma;

Further on place the letters in order thus:

Ma Va Ya Na Si; Si Ya Na Ma Va;

And Va Si Ma Ya Na

Thus do the Five Letters in Chakra permuted stand.

947.
நின்ற எழுத்துகள் நேர்தரு பூதமும்
நின்ற எழுத்துகள் நேர்தரு வண்ணமும்
நின்ற எழுத்துகள் நேர்தர நின்றிடில்
நின்ற எழுத்துள்ளும் நின்றனன் தானே. 34

947: Five Letters are the Five Elements and Five Colors

The Letters that stood thus

Are the Elements Five;

The Letters that stood thus

Are the Colors Five;

If Letters stood in order appropriate

He stood within the Letters, for sure

948. நின்றது சக்கரம் நீளும் புவியெல்லாம்
மன்றது வாய்நின்ற மாயநன் னாடனைக்
கன்றது வாகக் கறந்தனன் நந்தியும்
குன்றிடை நின்றிடும் கொள்கையன் ஆமே.
35

948: Chakra Leads to Nandi's Grace

Thus stood Chakra;

And thus did it extend,

To the four corners of earth;

And thus did Lord stand in Celestial arena

He, Master of comely Maya Land;

And from Nandi flowed Milk of Grace

As from mother-cow unto calf;

Nandi, who stands high aloft Mount Kailas

949. கொண்டஇச் சக்கரத் துள்ளே குணம்பல
கொண்டஇச் சக்கரத் துள்ளே குறிஐந்து
கொண்டஇச் சக்கரங் கூத்தன் எழுத்துஐந்தும்
கொண்டஇச் சக்கரத் துள்நின்ற கூத்தே.
36

949: Significance of Chakra

Within this Chakra is much good that comes

Within this Chakra are Names Five

This Chakra is Letter-Five of Dancer Divine

This Chakra is where Dance Divine incessant goes on.

950. வெளியில் இரேகை இரேகையி லத்தலை
சுளியில் உகாரமாம் சுற்றிய வன்னி
நெளிதரும் கால்கொம்பு நோவிந்து நாதம்
தெளியும் பிரகாரம் சிவமந் திரமே.
37

950: Yantra for Siva Mantra

In the Space Center (Eye-brow)

There mark letter "A"

At the top of cranium place letter "U"

Surround with letter "ma"

On its "leg" place Bindu letter "Si"

On its "horn" place Nada letter "Va"

This the Siva Mantra,

You clear shall know.

951. அகார உகார சிகார நடுவாய்
வகாரமோடு ஆறும் வளியுடன் கூடிச்
சிகார முடனே சிவன்சிந்தை செய்ய
ஓகார முதல்வன் உவந்துநின் றானே.
38

951: Three Ways of Chanting Panchakshara

With "A" and "U" to commence,

And "Si" in center

(That is, as Om Na Ma Si Va Ya),

With "A" and "U" to commence,

And "Va" and rest aspirating in breath regulated,

(That is, as Om Va Si Ya Na Ma)

With "A" and "U" to commence,

And "Si" and rest in order following,

(That is, as Om Si Va Ya Na Ma)

As you thus chant,

The Primal Lord of "Om" appears,

Rejoicing.

952. அற்ற இடத்தே அகாரமது ஆவது
உற்ற இடத்தே உறுபொருள் கண்டிடச்
செற்றம் அறுத்த செழுஞ்சுடர் மெய்ப்பொருள்
குற்றம் அறுத்த பொன்போலும் குளிகையே.
39

952: Lord is in "Aum" Beyond Adharas