7th Tantra by Tirumular (1704-2121)

Presentation by Veeraswamy Krishnaraj

 

TMTM =TiruManTiraM by Chapters 01-09

 

TMTM

01TMTM

02TMTM

03TMTM

04TMTM

05TMTM

06TMTM

07TMTM

08TMTM

09TMTM

 

 

Tirumantiram Verses and links: Tantras 01-09. By Verses

TMTM1-336

TMTM337-548

TMTM549-883

TMTM884-1418

TMTM1419-1572

TMTM1573-1703

TMTM1704-2121

TMTM2122-2648

TMTM2649-3047

 

 

TirumantiramTamil-EnglishAll.pdf      

Tirumantiram All 9 Chapters in Tamil and English.

 7. Shiva linga, Shiva worship, self-control.--Wikipedia

 

 

1. ஆறு ஆதாரம்

 

1 THE SIX ADHARAS

1704. நாலும் இருமூன்றும் ஈரைந்தும் ஈராறும்
கோவிமேல் நின்ற குறிகள் பதினாறும்
மூலம் கண்டு ஆங்கே முடிந்து முதல் இரண்டும்
காலங்கண் டான்அடி காணலும் ஆமே. 1

1704 The Six Adharas and their petals

Piercing the Chakras that are petalled

Four, Six, Ten and Twelve

And the Six and Ten still above;

Lo! Behold then the Twin petalled Center finale;

You have indeed beheld the Holy Feet of the Timeless One.

1705. ஈராறு நாதத்தில் ஈரெட்டாம் அந்தத்தின்
மேதாதி நாதாந்த மீதாம் பாராசக்தி
போதா லயத்துஅ விகாரந்தனிற்போத
மேதாதி ஆதார மீதான உண்மையே. 2

1705 The Spheres of the upper Adharas

In the Nada sphere is the Twelve petalled Center

In the Nadanta sphere is the Ten and Six petalled Center

Beyond the Nadanta is the Two-petalled Medha Center

Where Parasakti enshrined is;

Enter there in Consciousness Undifferentiated Bodha;

There, above the Medha Center, is the Truth Finale.

1706. மேல்என்றும் கீழ்என்று இரண்டற் காணுங்கால்
தான்என்றும் நான்என்றும் தன்மைகள் ஓராறும்
பார்எங்கும் ஆகிப் பரந்த பராபரம்
கார்ஒன்று கற்பகம் ஆகிநின்றானே. 3

1706 Parapara pervades all the Six Adharas

When thus through Adharas

You course Prana breath

Neither Up nor Down do you know

Neither He nor I do you cognise

The mighty Parapara that pervades all

Envelops you,

Bounteous as the celestial Kalpaka tree.

1707. ஆதார சோதனை யால்நாடி சுத்திகள்
மேதாதி ஈரெண் காலந்தத்து விண்ணொளி
போதா லயத்துப் புலன்கர ணம் புத்தி
சாதா ரணங்கெட்டான் தான்சக மார்க்கமே. 4

1707 Experience is Adhara Yoga

Ascend Adharas step by step,

Your Nadis purified thus,

You shall have ascended

Into the heavenly effulgence of Medha

Whose twin petals into Kalanta sphere rise;

And then you reach the state of Bodha,

Of Awareness Unitive, senses petrified;

That verily is Yoga--the Saha Marga.

 

1708. மேதாதி யாலே விடாதுஓம் எனத்தூண்டி
ஆதார சோதனை அத்துவ சோதனை
தாதுஆர மாசுவே தானெழச் சாதித்தால்
ஆதாரஞ் செய்போக மாவது காயமே. 5

1708 Ascending further above Six Adharas

There you stop not--at Medha's Center--

But evoke Aum,

And beyond Adharas now proceed

And ascend the Adhvas with Prana for support

When thus you practise, to perfection's end,

Your body becomes a doughty receptacle

Of Joy Eternal.

1709. ஆறந்த மும்கூடி யாரும் உடம்பினில்
கூறிய ஆதார மற்றும் குறிக்கொண்மின்
ஆறிய அக்கரம் ஐம்பதின் மேலே
ஊறிய ஆதாரத்து ஓரெழுத்து ஆமே. 6

1709 The One Letter "Aum" is beyond the Fifty Letters distributed over the Adharas

In the body where the Centers Six are,

Do seek the Adharas and above,

Over the letters five times ten

Rises the one Letter (Aum) that is basic to all.

 

1710. ஆகும் உடம்பும் அழிகின்ற அவ்வுடல்
போகும் உடம்பும் பொருந்திய வாறுதான்
ஆகிய அக்கரம் ஐம்பது தத்துவம்
ஆகும் உடம்புக்கும் ஆறந்த மாமே. 7

1710 The Letters Fifty the subtle in Adharas, and Adharas subtle are in Body

As the Gross body that decays

And the Subtle body that escapes

Are in union unseen,

So are the subtle letters fifty to tattvas that are gross,

So are the Centers Six to the body corporeal.

1711. ஆயு மலரின் அணிமலர் மேலது
ஆய இதழும் பதினாறும் அங்குள
தூய அறிவு சிவானந்த மாகிப்போய்
மேய அறிவாய் விளைந்தது தானே. 8

1711 The Sixteen-Petalled Lotus in Visuddhi Adhara Leads to Knowledge-Bliss

Above the discriminating heart's lotus

Is that jewelled flower

Of ten and six petals;

There, Awareness Pure, turns into Bliss of Siva

And to Jnana (Light of Knowledge) that is Reality Supreme.

2. அண்டலிங்கம் (உலக சிவம்)

2 THE COSMIC LINGAM

1712. இலிங்கம தாவது யாரும் அறியார்
இலிங்கம தாவது எண்டிசை எல்லாம்
இலிங்கம் தாவது எண்ணெண் கலையும்
இலிங்கம தாக எடுத்தது உலகே. 1

1712 Linga or Sadasiva is World manifest

They know not what Linga is

Linga is directions eight

Linga is Kalas, eight times eight

It is as Linga the world emerged.

1713. உலகில் எடுத்தது சத்தி முதலா
உலகில் எடுத்தது சத்தி வடிவாய்
உலகில் எடுத்தது சத்தி குணமாய்
உலகில் எடுத்த சதாசிவன் தானே. 2

1713 Sakti in Sadasiva manifested as World

In the World His Sakti He manifested first,

In the World as His Sakti's Form He pervaded

In the World His Sakti's Powers He filled

But He who this World's creation conceived

Was Sadasiva (the Linga).

1714. போகமும் முத்தியும் புத்தியும் சித்தியும்
ஆகமும் ஆறாறு தத்துவத்து அப்பாலாம்
ஏகமும் நல்கி இருக்கும் சதாசிவம்
ஆகம அத்துவா ஆறும் சிவமே. 3

1714 Sadasiva is the Adhvas too

Worldly joys and heavenly pleasures

Wisdom and miraculous powers

The body and the state beyond

The Tattvas six and thirty

All these Sadasiva granted;

The Adhvas six, too, of Agamas sacred

Are all but He--Sadasiva.

1715. ஏத்தினர் எண்ணிலி தேவர்எம் ஈசனை
வாழ்த்தினர் வாசப் பசுந்தென்றல் வள்ளலென்று
ஆர்த்தினர் அண்டங் கடந்து அப் புறநின்று
காத்தனன் என்னும் கருத்தறி யாரே. 4

1715 Lord (Sadasiva) protects the Celestials from afar

The countless Devas gloried My Lord

"O! Southern Breeze, fragrant cool" they praised,

"O! Bounteous One," they adored,

But they know not this:

From beyond the Spaces Vast

He His protection granted.

1716. ஒண்சுட ரோன் அயன் மால்பிர சாபதி
ஒண்சுட ரான இரவியோடு இந்திரன்
கண்சுட ராகிக் கலந்தெங்கும் தேவர்கள்
தண்சுட ராய்எங்கும் தற்பரம் ஆமே. 5

1716 Lord (Sadasiva) is the Light of Life of Gods

The resplendent Brahma, Vishnu, Prajapati

The luminous Sun and Indra

The bright-eyed Devas swarming celestial Spheres

He, indeed, is their Light of Life—

He the Being Uncreated.

1717. தாபரத் துள்நின்று அருளவல் லான்சிவன்
மாபரத் துண்மை வழிபடு வாரில்லை
மாபரத் துண்மை வழிபடு வாளர்க்கும்
பூவகத்து உள்நின்ற பொற்கொடி யாகுமே. 6

1717 Lord is the Golden support of Heart

Pervading all Nature, Siva blesses all;

But they know not the Truth and adore Him not;

To them that adore Him that is immanent

He is the golden stalk of the heart’s lotus within.

1718. தூவிய விமானமும் தூலமது ஆகுமால்
ஆய சதாசிவம் ஆகுநற் சூக்குமம்
ஆய பலிபீடம் பத்திர லிங்கமாம்
ஆய அரன்நிலை ஆய்ந்து கொள்வார்கட்கே. 7

1718 Sadasiva (Linga)’s Form, manifest and subtle

The Vimana pure is the Sthula Linga

The Sadasiva enshrined is Sukshma Linga

The Bali-peeta is Bhadra Linga

Thus it is for those who Siva’s Form seek.

 

1719. முத்துடன் மாணிக்கம் மொய்த்த பவளமும்
கொத்தும்அக்கொம்பு சிலைநீறு கோமளம்
அத்தன்தன் ஆகமம் அன்னம் அரிசியாம்
உய்த்த்தின் சாதனம் பூமண லிங்கமே. 8

1719 How to fix Linga

Pearls, gems, corals and emerald

Wood of sandal, granite hard, and ashes holy

Siva’s Agama, and rice in grain and cooked

When you pour in these and fix the Linga

Haunting indeed is His flavoury fragrance.

 

1720. துன்றும் தயிர்நெய் பால்துய்ய மெழுகுடன்
கன்றிய செம்பு கனல்இர தம்சலம்
வன்திறல் செங்கல் வடிவுடை வில்வம்பொன்
தென்தியங்கு ஒன்றை தெளிசிவ லிங்கமே. 9

1720 How Linga is shaped

Curd, ghee, milk and wax pure

Copper, mercury, fire and conch

Bricks hard, Bilva shapely

And Konrai bloom of golden hue

From these do you shape

The Linga’s Form Divine.

1721. மறையவர் அர்ச்சனை வண்படி கந்தான்
இறையவர் அர்ச்சனை யேயபொன் னாகும்
குறைவிலா வசியர்க்குக் கோமள மாகும்
துறையடைச் சூத்திரர் தொல்வாண லிங்கமே. 10

1721 Lingas for the Four Varnas

Of crystal made is Linga, Brahmins worship

Of gold, the Kings worship

Of emerald, the Vaisyas worship

Of stone is Linga, Sudras worship.

1722. அது வுணர்ந் தோன்ஒரு தன்மையை நாடி
எதுஉண ராவகை நின்றனன் ஈசன்
புதுஉணர் வான புவனங்கள் எட்டும்
இது உணர்ந்து என்னுடல் கோயில்கொண்டானே. 11

1722 No one way of worship

They who sought Him in one Special Way

Knew Him not in any way;

And thus it is the Lord

That the eight universes pervades;

Of my heart, too, a temple made.

1723. அகலிட மாய்அறி யாமல் அடங்கும்
உகலிட மாய்நின்ற ஊனதன் உள்ளே
பகலிட மாம்முனம் பாவ வினாசன்
புகலிட மாய்நின்ற புண்ணியன் தானே. 12

1723 God is Pervasive

In the Spaces Vast, unknown He pervades,

In the fleshly body He rapturous resides,

He abored sin and Wisdom’s Sunlight spreads

He, the Holy One, that our Refuge is.

1724. போது புனைசூழல் பூமிய தாவது
மாது புனைமுடி வானக மாவது
நீதியுள் ஈசன் உடல்விசும் பாய்நிற்கும்
ஆதியுற நின்றது அப்பரி சாமே. 13

1724 Siva’s Pervasive Form

The Earth is His flower-bedecked feet

The Heavens, His Ganga-girt crown

His Body fills the Spaces Vast

In continuity unbroken;

Thus did Lord His Form assume

From Time’s Eternity, Beginningless First.

1725. தரையுற்ற சத்தி தனிலிங்கம் விண்ணாம்
திரைபொரு நீரது மஞ்சன சாலை
வரைதவழ் மஞ்சுநீர் வானுடு மாலை
கரையற்ற நந்திக் கலையும்திக்காமே. 14

1725 Siva’s Cosmic Form

The Earth is His Sakti Peeta,

The Heavens the Linga Pure,

The billowing seas His bathing ghat,

The cascading streams on mountain tops

Their cool water laves His crown heavenly,

The countless stars, His garland;

The Eight Directions His limitless raiment.

 

3. பிண்டலிங்கம் (உடற் சிவம்)

3 MICROCOSMIC (PINDA) LINGA

 

1726. மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிவலிங்கம்
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிதம்பரம்
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சதாசிவம்
மானுடர் ஆக்கை வடிவு திருக்கூத்தே. 1

1726 Human form is Siva Linga

The Human Form is unto Siva Lingam

The Human Form is unto Chidambaram

The Human Form is unto Sadasivam

The Human Form is unto the Holy Dance, forsooth.

1727. உலந்திலர் பின்னும் உளரென நிற்பர்
நிலந்திரு நீர்தெளி யூனவை செய்யப்
புலந்திரு பூதங்கள் ஐந்தும் ஒன்றாக 
வலந்தரு தேவரை வந்திசெய் யீரே. 2

1727 Desire for Births persists

Tired they are not;

Still they want to live

In this fleshly body,

Of earth, water and other matter made;

They seek not to adore Lord

Whom the Elements Five

Together in prayer beseech.

1728. கோயில்கொண் டன்றே குடிகொண்ட ஐவரும்
வாயில்கொண் டாங்கே வழிநின் றருளுவர்
தாயில்கொண் டாற்போல் தலைவன்என் உட்புக
வாயில்கொண் டு ஈசனும் ஆளவந் தானே. 3

1728 Lord is Master of the sense gates of body

The day the Lord entered this body tabernacle

The Five Senses who their places had taken

Opened the gates;

And showed you the way of redemption;

As unto the mother’s home

He in me entered;

And taking charge of the gates, Master became.

1729. கோயில்கொண் டான்அடி கொல்லைப் பெருமறை
வாயில்கொண் டான்அடி நாடிகள் பத்துள
பூசைகொண் டான்புலன் ஐந்தும் பிறகிட்டு
வாயில்கொண் டான் எங்கள் மாநந்தி தானே. 4

1729 Lord opens the sense gates

At the Feet of the Lord

Who this body as His temple chose

Lies the forest of Vedas;

At the Feet of the Lord

Who these gates made His own

Lie the Nadis ten;

He who, our adoration received

Subduing our senses five

In me entered operating the gates wide;

He, My Lord, the Nandi Great.

4. சதாசிவ லிங்கம் (உலக முதற் சிவம்)

4 SADASIVA LINGAM

 

1730. கூடிய பாதம் இரண்டும் படிமிசை
பாடிய கையிரண்டு எட்டுப் பரந்தெழும்
தேடு முகம்ஐந்து செங்கையின் மூவைந்து
நாடும் சதாசிவம் நல்லொளி முத்தே. 1

1730 Sadasiva form with Five Faces

His twin Feet are planted on earth below;

The ten hands, the holy in praise sing,

In directions all spread;

Five His Faces that are sought,

Five times three his eyes fiery;

Thus is Sadasiva that you seek

The Pearl that is lustrous, beyond, beyond compare.

1731. வேதா நெடுமால் உருத்திரன் மேலீசன்
மீதான ஐம்முகன் விந்துவும் நாதமும்
ஆதார சத்தியும் அந்தச் சிவனொடும்
சாதா ரணமாம் சதாசிவந் தானே. 2

1731 Sadasiva comprehends all Nine God-Forms

Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesa,

And the Five-faced Lord above,

Bindu, Nada, Sakti Primal, and Siva

--All these are but Sadasiva in general.

1732. ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கலைநிலை
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கதிரெழ
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே அமர்ந்தபின்
ஆகின்ற சத்தியுள் அத்திசை பத்தே. 3

1732 When Sakti Evolutes

Within the Becoming Sakti the Kalas repose

Within the Becoming Sakti their rays emanate

Within the Becoming Sakti the Lord His seat takes

Within the Becoming Sakti the directions ten as Space appears.

1733. அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்தன ஆறங்கம்
அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்தன நால்வேதம்
அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்த சரியையோடு
அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்த சமயமே. 4

1733 When Sakti further Devolutes

In that Space thus opened up

The Six Vedangas took their place;

In that Space thus opened up

The Four Vedas took their place;

In that Space thus opened up

The Four Paths beginning with Chariya

Took their place;

In that Space thus opened up

The Saiva Truth the Four Paths comprehended

Took its place.

1734. சமயத்து எழுந்த அவத்தையீர் ஐந்துள
சமயத்து எழுந்த இராசி ஈராறுள
சமயத்து எழுந்த சரீரம்ஆ றெட்டுள
சமயத்து எழுந்த சதாசிவந் தானே. 5

1734 Sakti Devolutes still further

In that Truth arose the Avastas (States of Awareness) twice five;

In that Truth arose the Rasis (Zodiacal houses) twice six

In that Truth arose the Tattvas (Body Constituents) twice forty-eight;

In that Truth arose the Sadasiva Supreme.

 

1735. நடுவு கிழக்குத் தெற்குஉத் தரமேற்கு
நடுவு படிகநற் குங்குமவன்னம்
அடைவுள அஞ்சனம் செவ்வரத் தம்பால்
அடியேற்கு அருளிய முகம்இவை அஞ்சே. 6

1735 The Five Faces of Sadasiva and their Hues

Central, East, South, North and West

These the Five Faces of Sadasiva;

The Central Face is of crystal hue;

The Eastward Face is crimson unto Kum-Kum

The Southward Face is dark unto thick pitch

The Northward Face is red unto Aratham flower

The Westward Face is white unto milky hue;

Thus did He reveal unto me,

His lowly vassal.

1736. அஞ்சு முகமுள ஐம்மூன்று கண்ணுள
அஞ்சினொ டுஅஞ்சு கரதலம் தானுள
அஞ்சுடன் அஞ்சா யுதமுள நம்பியென்
நெஞ்சு புகுந்து நிறைந்துநின் றானே. 7

1736 Sadasiva’s Form

Five His Faces; thrice five His eyes;

Twice Five His hands number,

Five and Five Weapons He holds;

Thus my dear Lord, my heart entered

And in fullness pervaded.

1737. சத்தி தராதலம் அண்டம் சதாசிவம்
சத்தி சிவமிக்க தாபர சங்கமம்
சத்தி உருவம் அருவம் சதாசிவம்
சத்தி சிவதத்துவ முப்பத் தாறே. 8

1737 Sakti is the Kinetic and Siva the potential Aspects of God-head

Sakti is this wide world

Sakti is this universe vast

Sakti-Siva conjoint is the Kinetic and Potential

Sakti is the Formed;

Siva the Formless;

Sakti-Siva Tattvas are six and thirty true.

1738. தத்துவ மாவது அருவம் சராசரம்
தத்துவ மாவது உருவம் சுகோதயம்
தத்துவம் எல்லாம் சகலமு மாய்நிற்கும்
தத்துவம் ஆகும் சதாசிவம் தானே. 9

1738 Sadasiva is Tattva (Truth) Real

Formless is the Tattva primal

Formed, it is the world, animate and inanimate;

A source of pleasure then indeed it is;

Tattva is all and pervasive,

Sadasiva is Tattva (Truth) Real.

1739. கூறுமின் ஊறு சதாசிவன் எம்இறை
வேறோர் உரைசெய்து மிகைப்பொரு ளாய்நிற்கும்
ஏறுரை செய்தொழில் வானவர் தம்மொடு
மாறுசெய் வான் என் மனம்புகுந் தானே. 10

1739 Sadasiva is Our Lord

“Sadasiva is our Lord”—

Say this times hundred;

Anything else you try to say,

He will still be beyond it;

He suffers not those Gods

Who themselves exalt;

He, who my heart entered.

1740. இருளார்ந்த கண்டமும் ஏந்து மழுவும்
சுருளார்ந்த செஞ்சடைச் சோதிப் பிறையும்
அருளார்ந்த சிந்தையெம் ஆதிப் பிரானைத்
தெருளார்ந்தென் உள்ளே தெளிந்திருந் தேனே. 11

1740 Muse on Sadasiva’s Form

The dark throat, the up-lifted axe,

The matted red locks, the radiant crescent moon,

The Primal Lord that is Grace abounding,

Him I mused, all dark doubts dispelled.

1741. சத்திதான் நிற்கின்ற ஐம்முகம் காற்றிடில்
உத்தமம் வாமம் உரையத்து இருந்திடும்
தத்துவம் பூருவம் தற்புரு டன்சிரம்
அத்தரு கோரம் மருடத்துஈ சானனே. 12

1741 Names of the Five Faces of Sadasiva

To recount the Five Faces where His Grace abounds

Thus it is:

The Northward Face is Vama

The Westward Face is Satyojata

The Eastward Face is Tatpurusha

The Southward Face is Aghora

The Upward Face is Isana.

1742. நாணுநல் ஈசானன் நடுவுச்சி தானாகும்
தாணுவின் தன்முகம் தற்புருட மாகும்
காணும் அகோரம் இருதயம் குய்யமாம்
மாணுற வாமம்ஆம் சத்திநற் பாதமே. 13

1742 How Sakti dwells in the Five faces of Sadasiva

In the shining Isana face is Sakti’s Crown;

In the Tatpurusha face is Her Visage

In the Aghora is Her Heart and Waist;

In the Vama face are Her Feet blessed.

1743. நெஞ்சு சிரம்சிகை நீள்கவ சம்கண்ணாம்
வஞ்சமில் விந்து வளர்நிறம் பச்சையாம்
செஞ்சுறு செஞ்சுடர் சேகரி மின்னாகும்
செஞ்சுடர் போலும் தெசாயுதம் தானே. 14

1743 Form of Sakti in Sadasiva

The breast, the head, the tresses long,

The eyes, the fore-head mark, the armour

These the Sakti’s are

Of growing green hue

As lightning is She, the dazzling crowning Sakti

Fiery bright, Her ten Weapons.

1744. எண்ணில் இதயம் இறைஞான சத்தியாம்
விண்ணிற் பரைசிரம் மிக்க சிகையாதி
வண்ணங் கவசம் வனப்புடை இச்சையாம்
பண்ணுங் கிரியை பரநேந் திரத்திலே. 15

1744 The Five Saktis are seated in Sadasiva

The heart is the divine Jnana Sakti

The head the heavenly Para Sakti

The tresses the Adi Sakti

The colorful armour is Icchha Sakti

In the eyes is the active Kriya Sakti.

1745. சத்திநாற் கோணம் சலமுற்று நின்றிடும்
சத்திஅறு கோண சயனத்தை உற்றிடும்
சத்தி வட்டம் சலமுற்று இருந்திடும்
சத்தி உருவாம் சதாசிவன் தானே. 16

1745 Sakti in the First Three Adharas

In the quadrilateral Adhara (Muladhara)

Sakti in firmness stands;

In the hexagonal Adhara (Svadhishana)

Sakti is in sleep;

In the circular Adhara (Manipuraka)

Sakti is in agitation;

Of Sakti’s Form is Sadasiva.

1746. மான் நந்தி எத்தனை காலம் அழைக்கினும்
தான் நந்தி அஞ்கின் தனிச்சுடை ராய்நிற்கும்
கால் நந்தி உந்தி கடந்து கமலத்தில்
மேல் நந்தி ஒன்பதின் மேவிநின் றானே. 17

1746 Sadasiva is seated in Sahasrara

Whatso be the time you seek the great Nandi,

He stands unique,

His Five Faces glowing unto the evening sun;

Rousing the Kundalini through Yogic breathing

When you upward course through centers nine

Upon the lotus top, He aloft stands.

1747. ஒன்றிய வாறும் உடலின் உடன்கிடந்து
என்றும்எம் ஈசன் நடக்கும் இயல்பது
தென்தலைக்கு ஏறத் திருந்து சிவனடி
நின்று தொழுதேன் என் நெஞ்சத்தின் உள்ளே. 18

1747 Sadasiva abides within body

In union inseparable

He ever abides in this fleshly body

That is His nature divine;

His Perfection’s Feet upon my head I bore,

And in my heart’s deep, I prayed.

1748. உணர்ந்தேன் உலகினில் ஒண்பொரு ளானைக்
கொணர்ந்தேன் குவலயம் கோயிலென் நெஞ்சம்
புணர்ந்தேன் புனிதனும் பொய்யல்ல மெய்யே
பணிந்தேன் பகலவன் பாட்டும் ஒலியே. 19

1748 Sadasiva is realized in the Body

The shining Truth He is

Him I realized in this world below;

Into my heart’s temple here on earth

I brought Him, lo!

Him in union I embraced and prayed

Truth it is, pure and simple;

To Him, the Sun Resplendent, I sang

To music and to measure appropriate.

1749. ஆங்கவை Yமூன்றினும் ஆரழல் வீசிடத்
தாங்கிடும் ஈரேழு தான்நடு வானதில்
ஓங்கிய ஆதியும் அந்தமும் ஆமென
ஈங்கிவை தம்முடல் இந்துவும் ஆமே. 20

1749 The Lord is the Source of Light and Energy for Sun, Moon and Fire

To Sun, Moon and Fire

He lends His fiery rays;

The seven worlds twice he supports;

And in the Center of Spaces Vast

He stands,

He is the Beginning, He is the End,

His own Form, cool as moon.

1750. தன்மேனி தற்சிவ லிங்கமாய் நின்றிடும்
தன்மேனி தானும் சதாசிவ மாய்நிற்கும்
தன்மேனி தற்சிவன் தற்சிவா னந்தமாய்
தன்மேனி தானாகும் தற்பரம் தானே. 21

1750 The Lord is uncreated

He standes

His Form as Uncreated Siva Linga

His Form as Sadasiva Divine

His Form as Sivananda, bliss unalloyed

His Form as Tat-Para Eternal Supreme.

1751. ஆரும் அறியார் அகாரம் அவனென்று
பாரும் உகாரம் பரந்திட்ட நாயகி
தாரம் இரண்டும் தரணி முழுதுமாய்
மாறி எழுந்திடும் ஓசையதாமே. 22

1751 The Lord is the Cosmic sound “Aum”

None knows He is Ahara, the letter “A”

And the pervasive Sakti is Uhara, the letter “U”

The two sounds swelling alternate

Fill the world as Aum in unrelieved entirety.

1752. இலிங்கநற் பீடம் இசையும்ஓங் காரம்
இலிங்கநற் கண்டம் நிறையும் மகாரம்
இலிங்கத்து உள் வட்டம் நிறையும் உகாரம்
இலிங்கம் அகாரம் நிறைவிந்து நாதமே. 23

1752 Linga is Aum

The Linga’s Holy Pedestal is the humming Omkara (Aum)

The Linga’s Center part is filled with Ahara (A)

The Linga’s inner round is with Uhara replete (U)

Linga is Bindu-Nada, Makaram (M) pervaded.

5. ஆத்மலிங்கம் (உயிர்ச்சிவம் )

5 ATMA LINGAM

1753. அகார முதலா அனைத்துமாய் நிற்கும்
உகார முதலா உயிர்ப்பெய்து நிற்கும்
அகார உகாரம் இரண்டும் அறியில்
அகார உகாரம் இலிங்கம் தாமே. 1

1753 In the Beginning was Aum

Aharam (A) as beginning, all exist

Uharam (U) as beginning, all life exists

If Aharam Uharam are together known

Aharam Uharam is but Linga divine.

1754. ஆதாரம் ஆதேயம் ஆகின்ற விந்துவும்
மேதாதி நாதமும் மீதே விரிந்தன
ஆதார விந்து ஆதிபீட நாமே
போதாஇ லிங்கப் புணர்ச்சிய தாமே. 2

1754 Bindu is the Support and Nada the Supported

Bindu is the Support Finite

Nada in Medha as the Supported expanded;

Bindu that is Support is the Pedestal

Nada on to it is conjoint,

That verily is Linga’s union.

1755. சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே தாபரம்
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே சங்கமம்
சத்தி சிவமாம் இலிங்கம் சதாசிவம்
சத்தி சிவமாகும் தாபரம் தானே. 3

1755 Siva-Sakti (Linga) is Static, Kinetic, Sadasiva and Unborn Being

Linga that is Sakti-Siva is Static all

Linga that is Sakti-Siva is Kinetic all

Linga that is Sakti-Siva is Sadasiva

Sakti-Siva is Tatpara, the Being Unborn.

1756. தானேர் எழுகின்ற சோதியைக் காணலாம்
வானேர் எழுகின்ற ஐம்பது அமர்ந்திடம்
பூரேர் எழுகின்ற பொற்கொடி தன்னுடன்
தானேர் எழுகின்ற அகாரமது ஆமே. 4

1756 Lord is Light and Support

Upon the heavenly letters five times ten

Well may you behold the self-illumined Light (Aum);

That which thus arises with His Sakti (U)

Like a golden vine that blooms pretty

Is but He that is Ahara (A)—the Support Finite.

1757. விந்துவும் நாதமும் மேவும் இலிங்கமாம்
விந்துவ தேபீட நாதம் இலிங்கமாம்
அந்த இரண்டையும் ஆதார தெய்வமாய்
வந்து கருஐந்தம் செய்யும் அவைஐந்தே. 5

1757 Linga Comprises both Bindu and Nada

Bindu and Nada together form Linga

Bindu is the Pedestal, Nada the Linga

With them two as support divine

The Five gods arose, their Five functions to perform.

1758. சத்திநற் பீடம் தகுநல்ல ஆன்மா
சத்திநற் கண்டம் தகுவித்தை தானாகும்
சத்திநல் லிங்கம் தகும்சிவ தத்துவம்
சத்திநல் ஆன்மாச் சதாசிவம் தானே. 6

1758 All the Tattvas are in Linga

The goodly pedestal of Sakti holds the Atma Tattvas

The central part of Sakti holds the Vidya Tattvas;

The Linga of Sakti, the Siva Tattvas

Sadasiva is Sakti’s Soul Divine.

1759. மனம்புகுந்து என்னுயிர் மன்னிய வாழ்க்கை
மனம்புகுந்து இன்பம் பொழிகின்ற போது
நலம்புகுந்து என்னொடு நாதனை நாடும்
இனம்புகுந்து ஆதியும் மேற்கொண்டவாறே. 7

1759 Seek Lord within and be Blessed

In my heart He entered,

In my life’s being He entered,

He poured His blessing to my heart’s fill;

Do with me the Lord seek

He enters your home, and blesses you.

1760. பராபரன் எந்தை பனிமதி சூடி
தராபரன் தன்னடி யார்மனக் கோயில்
சிராபரன் தேவர்கள் சென்னியின் மன்னும்
அராபரன் மன்னி மனத்துஉறைந் தானே. 8

1760 Lord is Sovereign Supreme

The Supreme Parapara is He;

My Father Divine;

He sports the crescent moon;

He rules the universe;

Into the heart’s temple of His devotees too he reigns

He the Hara to whom the Immortals in worship bow

He in my heart resides firm.

 

1761
பிரான்அல்ல நாம்எனில் பேதை உலகம்
குரால்என்னும் என்மனம் கோயில்கொள் ஈசன்
அராநின்ற செஞ்சடை அங்கியும் நீரும்
பொராநின் றவர்செய்அப் புண்ணியன் தானே. 9

1761 Lord is tender as Mother-Cow

“He is not the Lord, I am the one”

If you this conceit have,

The world will call you a fool;

Tender as the yearning mother cow,

He in me is enshrined,

With serpent, fire and water in His matted lock

He, in amity, stands,

He the Holy One.

1762. அன்று நின் றான்கிடந் தான்அவன் என்று
சென்றுநின்று எண்டிசை ஏத்துவர் தேவர்கள்
என்றுநின்று ஏத்துவன் எம்பெரு மான்தன்னை
ஒன்றியென் உள்ளத்தின் உள்ளிருந் தானே. 10

1762 Hold Lord in Heart of Heart

“There He stood,” “There He lay”

--Thus the Immortals in directions eight

Adore Him;

But how shall I praise my Lord

Who in my heart’s heart ever resides.

6. ஞான லிங்கம் (உணர்வுச் சிவம் )

6 JNANA LINGAM

1763. உருவும் அருவும் உருவோடு அருவும்
மருவு பரசிவன் மன்பல் உயிர்க்கும்
குருவு மெனநிற்கும் கொள்கையன் ஆகும்
தருவென நல்கும் சதாசிவன் தானே. 1

1763 Lord is Bounteous

As Form, the Formless and Form-Formless

Thus is Parasiva in all life immanent;

As Guru, too, He stands;

Unto the Kalpaka tree His bounties bestows

He, the Sadasiva.

1764
நாலான கீழது உருவம் நடுநிற்க
மேலான நான்கும் அருவம் மிகுநாப்பண்
நாலான ஒன்றும் அருவுரு நண்ணலால்
பாலாம் இவையாம் பரசிவன் தானே. 2

1764 Sadasiva is Form-Formless

In the Center He is, Sadasiva,

The Four below are the Formed,

(Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesa)

The Four above are the Formless

(Bindu, Nada, Sakti, Siva)

Thus are His parts

He, the Parasiva.

1765. தேவர் பிரானைத் திசைமுக நாதனை
நால்வர் பிரானை நடுவுற்ற நந்தியை
ஏவர் பிரான்என்று இறைஞ்சுவர் அவ்வழி
யாவர் பிரானடி அண்ணலும் ஆமே. 3

1765 Seek Sadasiva

He is the Lord of the Immortals,

He is the Lord with Faces in directions all,

He is the Lord of Four (Brahma, Vishnu, Rudra and Mahesa)

He is Nandi that central stands;

They who adore Him as their Lord

Themselves His ways attain;

Do you, so, seek the Lord’s Holy Feet.

 

1766. வேண்டிநின் றேதொழு தேன்வினை போயற
ஆண்டொரு திங்களும் நாளும் அளக்கின்ற
காண்டகை யானொடும் கன்னி உணரினும்
மூண்டகை மாறினும் ஒன்றது வாமே. 4

1766 Sadasiva Dispels Karmas

Him I prayed,

My Karma to dispel and destroy;

He measures out Time’s Eternity

As year, month and day;

Worthy is He of your visioning;

And with His virgin Sakti seek Him;

Even when your folded hands unfold

The One is He to you.

1767
ஆதி பரந்தெய்வம் அண்டத்து நல்தெய்வம்
சோதி அடியார் தொடரும் பெருந்தெய்வம்
நீதியுள் மாதெய்வம் நின்மலர் எம்இறை
பாதியுள் மன்னும் பராசத்தி யாமே. 5

1767 Sadasiva dispenses Divine Justice

The Primal Lord is He,

The God of the Universe is He;

God is He whom the illumined devotees praise;

Great God is He of Justice Divine;

The Pure is He my Lord;

As half-and-half in Para Sakti He is.

1768. சத்திக்கு மேலே பராசத்தி தன்னுள்ளே
சுத்த சிவபதம் தோயாத தூவொளி
அத்தன் திருவடிக்கு அப்பாலைக்கு அப்பாலாம்
ஒத்தவும் ஆம்ஈசன் தானான உண்மையே. 6

1768 Truth of Supreme Siva

Beyond Sakti, inside Para Sakti

Is the Pure Siva State, as Light undimmed

Still beyond and beyond are the Lord’s Feet;

This the Truth of the Lord Supreme.

1769. கொழுந்தினைக் காணில் குவலயம் தோன்றும்
எழுந்திடம் காணில் இருக்கலும் ஆகும்
பரந்திடம் காணில் பார்ப்பதி மேலே
திரண்டெழக் கண்டவன் சிந்தையு ளானே. 7

1769 See Siva and Sakti and see All

See that Tender Flame

You will have seen all universe;

Rise and see His World

There you shall forever remain;

See the Expanses Vast

You shall have seen the Lord with Sakti entwined;

The Lord that in your thought resides.

1770. எந்தை பரமனும் என்னம்மை கூட்டமும்
முந்த உரைத்து முறைசொல்லின் ஞானமாம்
சந்தித்து இருந்த இடம்பெருங் கண்ணியை
உந்தியின் மேல்வைத்து உகந்து இருந்தானே. 8

1770 Worship Siva-Sakti and Realize Jnana

The Lord, my Father

His Sakti-Cluster, my Mother

Chant their name in order according

That verily is Jnana Divine;

Above the navel, in my heart,

There with Her He resides

In rapture unceasing.

1771. சத்தி சிவன்விளை யாட்டாம் உயிராகி
ஒத்த இருமாயா கூட்டத்து இடையூட்டிச்
சுத்தம தாகும் துரியம் பிறிவித்துச்
சித்தம் புகுந்து சிவம்அகம் ஆக்குமே. 9

1771 The Play of Sakti—Sakti activates Jiva

Into the I Group—Suddha and Asuddha

They induct the Jiva;

From Pure Turiya State disentangling him,

They his thoughts enter;

And inside him, Siva His habitation takes;

--This the play of Sakti-Siva.

 

1772. சத்தி சிவன்தன் விளையாட்டுத் தாரணி 
சத்தி சிவமுமாம் சிவன்சத் தியுமாகும்
சத்தி சிவமன்றித் தாபரம் வேறில்லை
சத்திதான் என்றும் சமைந்துரு வாகுமே. 10

1772 All Creation is Sakti-Siva Play

All the Universe is the play of Sakti-Siva

Sakti is Siva, and Siva is Sakti

Without Sakti and Siva is no manifest creation

It is Sakti and Siva that forever Form assume.

 

7. சிவலிங்கம் ( சிவகுரு )

7 SIVA LINGAM

1773. குரைக்கின்ற வாரிக் குவலய நீரும்
பரக்கின்ற காற்றுப் பயில்கின்ற தீயும்
நிரைக்கின்ற வாறிவை நீண்டகன் றானை
வரைத்து வலம்செயு மாறுஅறி யேனே. 1

1773 Siva is Immanent and Transcendent

He pervades the roaring waters of the seas

He permeates the spreading winds and flaming fire

Thus is He immanent in all Nature

Yet I know Him not, adore Him not.

1774. வரைத்து வலஞ்செய்யு மாறுஇங்குஒன்று உண்டு
நிரைத்து வருகங்கை நீர்மலர் ஏந்தி
உரைத்து அவன் நாமம் உணரவல் லார்க்குப்
புரைத்துஎங்கும் போகான் புரிசடை யோனே. 2

1774 Only Way of Knowing Siva is Worship

There is but one way here

Of knowing Him and adoring Him

They who with water and flower chant His name

They shall know Him;

And from them He of the matted lock

Separates not.

1775. ஒன்றெனக் கண்டோ ம் ஈசன் ஒருவனை
நன்றென்று அடியிணை நான்அவனைத்தொழ
வென்றுஐம் புலமும் மிகக்கிடந்து இன்புற
அன்றுஎன்று அருள்செய்யும் ஆதிப் பிரானே. 3

1775 Worship Him as the One Being

As the One and Only Being

I saw the Lord,

And full well I adored His Holy Feet,

Subduing my senses five;

And He His blessings granted,

The gracious One, the Lord Primal.

1776. மலர்ந்த அயன்மால் உருத்திரன் மகேசன்
பலந்தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம்
நலந்தரும் சத்தி சிவன்வடி வாகிப்
பலந்தரு லிங்கம் பராநந்தி யாமே. 4

1776 Linga’s Nine Aspects

Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesa

The five-faced Sadasiva, Bindu and Nada

Sakti and Siva—

All these as Linga His blessings grants,

He is but Nandi that is Para Supreme.

1777
மேவி எழுகின்ற செஞ்சுடர் ஊடுசென்று
ஆவி எழும்அள வன்றே உடலுற
மேவப் படுவதும் விட்டு நிகழ்வதும்
பாவித்து அடக்கிற் பரகதி தானே. 5

1777 Rouse Kundalini and reach Supreme State

Rouse with the flaming Kundalini

And upward your Prana course;

Halting within the body

The acts of inhalation and exhalation

This, if you, through practice accomplish

You indeed have reached

The Supreme State Divine.

8. சம்பிரதாயம் (பண்டை முறை)

8 SAMPRADAYA (HOLY ORDINATION)

1778
உடல்பொருள் ஆவி உதகத்தாற் கொண்டு
படர்வினை பற்றறப் பார்த்துக்கை வைத்து
நொடியின் அடிவைத்து நுண்ணுணர் வாக்கி
கடியப் பிறப்பறக் காட்டினன் நந்தியே. 1

1778 Lord appears as Siva Guru and Baptises the Soul

My body, wealth and life,

He took from me as sacrificial offering,

Through ritual appropriate;

He directed his spiritual glance at me

And dispelled my Karma’s network to destruction;

And then He laid His hands on me

And planting His Feet on my head

In a trice imparted Spiritual Awareness

And thus my birth’s cycle He ended

He, the Nandi,

Through these acts of Diksha, successive.

1779. உயிரும் சரீரமும் ஒண்பொரு ளான
வியவார் பரமும்பின் மேவும் பிராணன்
செயலார் சிவமும் சிற்சத்தி ஆதிக்கே
உயலார் குருபரன் உய்யக் கொண்டானே. 2

1779 Guru works for Disciple’s Redemption

Life and body, and Prana breath that fleets after,

Siva the mighty and Chit Sakti that consorts

And Param the Truth Supreme

--All these to attain,

Gurupara my redemption worked.

1780
பச்சிம திக்கலே வைத்தஆ சாரியன்
நிச்சலும் என்னை நினையென்ற அப்பொருள்
உச்சிக்கும் கீழது உள்நாக்கு மேலது
வைச்ச பதமிது வாய்திற வாதே. 3

1780 Guru imparts the Secret Divine

To His west (right), He seated me

“Daily on me meditate”—said He,

“That it is but the Truth that lies seated

Between the crown of the head and the palate of the mouth

This the Word True,

Cherish it as secret divine.”

1781. பிட்டடித்து எங்கும் பிதற்றித் திரிவோனை
ஒட்டடித்து உள்ளமர் மாசெலாம் வாங்கித்
தட்டொக்க மாறினன் தன்னையும் என்னையும்
வட்டமது ஒத்தது வாணிபம் வாய்த்ததே. 4

1781 Siva makes Jiva Pure as Himself

Indulging in talk indiscriminate

Aimless I wandered;

--Me, He made pure,

All my impurities cleansed

Me and He, to balance brought

--A barter, all to perfection indeed!

1782. தரிக்கின்ற பல்லுயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன்
இருக்கின்ற தன்மையை ஏதும் உணரார்
பிரிக்கின்ற விந்து பிணக்கறுத்து எல்லாம்
கருக்கொண்ட ஈசனைக் கண்டுகொண்டேனே. 5

1782 Siva Extricates Jiva from I

He is the Lord of all life existent,

His true nature they know not,

He extricated me from I that separates,

Lo! Then I beheld the Lord that is seed of all.

1783. கூடும் உடல்பொருள் ஆவி குறிக்கொண்டு
நாடி அடிவைத்து அருள்ஞான சத்தியால்
பாடல் உடலினில் பற்றற நீக்கியே
கூடிய தானவ னாம்குளிக் கொண்டே. 6

1783 Siva takes Jiva into Himself

Intent on redemption of my body, wealth and life

He sought me and planted His Feet on my head

And with the Grace of Sakti divine He exorcised

My love for the body fleshly;

And He and I as one He made

Intermingling in union inseparate.

1784. கொண்டான் அடியேன் அடிமை குறிக்கொள்ளக்
கொண்டான் உயிர்பொருள் காயக் குழாத்தினைக்
கொண்டான் பலமுற்றும் தந்தவன் கோடலால்
கொண்டான் எனஒன்றும் கூறகி லானே. 7

1784 Siva by taking all, Gives All

He marked me out his vassal to-be

My life, possessions and body He took as His own;

But as he it was that all my sustenance gave

How dare I say, He took anything from me?

1785. குறிக்கின்ற தேகமும் தேகியும் கூடி
நெறிக்கும் பிராணன் நிலைபெற்ற சீவன்
பறிக்கின்ற காயத்தைப் பற்றியநேர்மை
பிறக்க அறியாதார் பேயுடன் ஒப்பரே. 8

1785 Ghosts do not know the Truth of Life

This body, the Lord within,

The Prana that is breath,

And the Soul that dwells inside

The truth of all these

That to the perishable body pertains

They who know not,

Unto ghosts of the dead they are.

1786. உணர்வுடை யார்கட்கு உலகமும் தோன்றும்
உணர்வுடை யார்கட்கு உறுதுயர் இல்லை
உணர்வுடை யார்கள் உணர்ந்தஅக் காலம்
உணர்வுடை யார்கண் உணர்ந்துகண் டாரே. 9

1786 Know the Finite Truth

They the Awareness have, see worlds all,

They the Awareness have, know sorrows none,

When they that Awareness have truly realized,

They indeed have the Truth Finite seen.

1787. காயப் பரப்பில் அலைந்து துரியத்துச்
சால விரிந்து குவிந்து சகலத்தில்
ஆயஅவ் ஆறாறு அடைந்து திரிந்தோர்க்குத்
தூய அருள்தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே. 10

1787 Woken from the Primordial Turiya State,

Wandering in the Bodily State—

Active in the Sakala State

With Tattvas six times six,

On them whose souls have thus roamed,

Nandi His Grace bestowed;

What shall I say of His greatness infinite!

1788. நானென நீயென வேறில்லை நண்ணுதல்
ஊனென ஊனுயிர் என்ன உடனின்று
வானென வானவர் நின்று மனிதர்கள்
தேனென இன்பம் திளைக்கின்ற வாறே. 11

1788 Siva and Jiva are inseparable

There is approach none as I and You;

Like body and life inseparate are We;

Together are We like the heavens and the heavenly beings;

Like the honey and its sweetness that I do savour.

1789. அவனும் அவனும் அவனை அறியார்
அவனை அறியில் அறிவானும் இல்லை
அவனும் அவனும் அவனை அறியில்
அவனும் அவனும் அவனிவன் ஆமே. 12

1789 Knower becomes the Known

He and he knows Him not;

If he knows Him, then Knower is he not;

If he knows Him

Then he the Knower and He the Known

Become but one.

1790. நானிது தானென நின்றவன் நாடோ றும்
ஊனிது தானுயிர் போலுணர் வானுளன்
வானிரு மாமுகில் போற்பொழி வானுளன்
நானிது அம்பர நாதனும் ஆமே. 13

1790 Lord’s Infinite Bounty

As life and body alike feel

He in me stood in identity full;

Bounteous as He is unto the rains from heavens,

I with the heavenly Lord, one became.

1791
பெருந்தன்மை தானென யானென வேறாய்
இருந்ததும் இல்லைஅது ஈசன் அறியும்
பொருந்தும் உடல்உயிர் போல்உமை மெய்யே
திருந்தமுன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே. 14

1791 Lord wrought Me to Perfection

Himself as Being Supreme

He stood not apart from me;

That the Lord Knows;

Unto the body and life are We;

This the truth;

He to perfection wrought me

He the Lord of Immortals.

9. திருவருள் வைப்பு

9 PLACING OF GRACE

1792. இருபத மாவது இரவும் பகலும்
உருவது ஆவது உயிரும் உடலும்
அருளது ஆவது அறமும் தவமும்
பொருவது உள்நின்ற போகமது ஆமே. 1

1792 Truth is Indivisible

Darkness (ignorance) and Light (knowledge)

Are the states two;

Life and body are the forms two;

Dharma and penance are the graces two;

Truth is but the blessing within.

1793. காண்டற்கு அரியன் கருத்திலன் நந்தியும்
தீண்டற்கும் சார்தற்கும் சேயனாத் தோன்றிடும்
வேண்டிக் கிடந்து விளக்கொளி யான்நெஞ்சம்
ஈண்டிக் கிடந்தங்கு இருளறும் ஆமே. 2

1793 Pray and receive Divine Light

Elusive is He for us to see;

Beyond our Thoughts is He, the Nandi,

Distant is He to touch and feel,

Pray long in the light of your heart,

The darkness that envelops you dispelled stands.

 

1794. குறிப்பினின் உள்ளே குவலயம் தோன்றும்
வெறுப்பிருள் நீங்கில் விகிர்தனும் நிற்கும்
செறிப்புறு சிந்தையைக் சிக்கென நாடில்
அறிப்புறு காட்சி அமரரும் ஆமே. 3

1794 God’s Grace Leads to illumination

In the hint of His grace,

All universe shall be revealed to you;

When the darkness of ignorance lifts,

The Great one stands revealed;

When you seek Him,

Your swarming thoughts on Him centered,

You shall see the light of Jnana,

And thus immortal become.

1795. தேர்ந்தறி யாமையின் சென்றன காலங்கள்
பேர்ந்தறி வான் எங்கள் பிஞ்ஞகன் எம்இறை
ஆர்ந்தறி வார்அறி வேதுணை யாமெனச்
சார்ந்தறி வான்பெருந் தன்மைவல் லானே. 4

1795 Lord Knows His Devotees in Time

In ignorance my time rolled on;

Yet my Lord will in time know me;

By their light of Knowledge and love intense

He will know them,

He the Bounteous One.

1796. தானே அறியும் வினைகள் அழிந்தபின்
நானே அறிகிலன் நந்தி அறியுங்கொல்
ஊனே உருகி உணர்வை உணர்ந்தபின்
தேனே யனையன் நம் தேவர் பிரானே. 5

1796 Lord, of Himself, will Know You

Himself will know me,

When my Karmas perish;

I know not when; but Nandi will;

Do melt in piety

And reach divine Consciousness;

Sweet unto honey is our Lord of Immortals.

1797. நான் அறிந்து அன்றே இருக்கின்றது ஈசனை
வான்அறிந் தார் அறி யாது மயங்கினர்
ஊன்அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண்சுடர்
தான்அறி யான்பின்னை யார்அறி வாரே? 6

1797 If I do not Know Lord who else shall?

I have known the Lord from days bygone

But the Celestials knew Him not,

Doubt-tossed were they;

The Lord is the Light

In my fleshly body as Prana pulsates

If I know Him not, who else will?

1798. அருள்எங்கு மான அளவை அறியார்
அருளை நுகர்அமு தானதும் தேரார்
அருள்ஐங் கருமத்து அதிசூக்கம் உன்னார்
அருள்எங்கும் கண்ணானது ஆர்அறி வாரே. 7

1798 Grace is All

They know not the measure of Grace

That is pervasive all;

They know not the ambrosial sweetness

That from Grace flows;

They think not of the Five Acts

That Grace subtle performs;

Who knows how all-pervasive is Grace, indeed!

1799. அறிவில் அணுக அறிவது நல்கிப்
பொறிவழி யாசை புகுத்திப் புணர்ந்திட்டு
அறிவது ஆக்கி அடியருள் நல்கும்
செறிவொடு நின்றார் சிவம்ஆயி னாரே. 8

1799 Various Acts of Lord’s Grace

To seek the Divine Light

He grants the light of knowledge;

He infuses the organs of sense

With desire

And leads you to enlightenment;

He then seats you

In the midst of the devout and holy;

They who His Grace thus received,

Verily became Siva themselves.

1800. அருளில் பிறந்திட்டு அருளில் வளர்ந்திட்டு
அருளில் அழிந்துஇளைப் பாறி மறைந்திட்டு
அருளான ஆனந்தத்து ஆரமுது ஊட்டி
அருளால் என்நந்தி அகம்புகுந் தானே. 9

1800 From Birth to Liberation—All Acts of Grace

In His Grace was I born,

In His Grace I grew up;

In His Grace I rested in death;

In His Grace I was in obfuscation;

In His Grace I tasted of ambrosial bliss;

In His Grace, Nandi, my heart entered.

1801. அருளால் அமுதப் பெருங்கடல் ஆட்டி
அருளால் அடிபுணைந்து ஆர்வமும் தந்திட்டு
அருளானஆனந்தந்து ஆரமுது ஊட்டி
அருளால் என்நந்தி அதும்புகுந் தானே. 10

1801 More Acts of Grace

By His Grace was I bathed in the ocean of nectar;

By His Grace He rested His Feet on me

By His grace He granted the abore of devotion

By His Grace He fed me the bliss that is ambrosial

By His Grace, Nandi my heart entered.

 

1802. பாசத்தில் இட்டது அருள்அந்தப் பாசத்தின்
நேசத்தை விட்டது அருள்அந்தநேசத்தில்
கூசற்ற முத்தி அருள்அந்தக் கூட்டத்தின்
நேசத்துத் தோன்றா நிலையரு ளாமே. 11

1802 Grace Grants Mukti and Beyond

It was His grace that led me into Pasa

It was His Grace that freed me from that Pasa

It was His grace that in divine love granted Mukti

It was His Grace that granted me the love

For the State beyond Mukti.

1803. பிறவா நெறிதந்த பேரரு ளாளன்
மறவா அருள் தந்த மாதவன் நந்தி
அறவாழி அந்தணன் ஆதிப்பராபரன்
உறவாகி வந்துஎன் உளம்புகுந் தானே. 12

1803 Lord is of Infinite Grace

Of infinite Grace is the Lord

Who my birth’s bonds sundered;

Of the holiest of holy is Nandi

He is the Dharmic sea;

The Pure One;

The Primal Lord

In amity my heart entered.

1804. அகம்புகுந் தான்அடி யேற்குஅரு ளாலே
அகம்புகுந் தும்தெரி யான்அருள் இல்லோர்க்கு
அகம்புகுந்து ஆனந்த மாக்கிச் சிவமாய்
அகம்புகுந் தான்நந்தி ஆனந்தி யாமே. 13

1804 Nandi entered my Heart and made me Sivam

In my heart He entered, grace abounding;

Even if He is in there,

Those devoid of Grace know Him not;

Entering the heart,

He filled me with bliss;

As Sivam, he made me

As Nandi my heart entered,

And I blissful became.

1805. ஆயும் அறிவோடு அறியாத மாமாயை
ஆய கரணம் படைக்கும் ஐம்பூதமும்
ஆய பலஇந் திரியம் அவற்றுடன்
ஆய அருள்ஐந்து மாம் அருட் செய்கையே. 14

1805 Bounties of Lord’s Grace

He gave me the intelligence that reasons

He gave me the senses that I inscrutable fashions

He gave the five elements

And the diverse sense organs

And the Five Acts of Grace

--All these are but the bounties of His Grace.

1806. அருளே சகலமும் ஆய பவுதிகம்
அருளே சராசர மாய அமலமே
இருளே வெளியே யெனும்எங்கும் ஈசன்
அருளே சகளத்தின் அன்றிஇன் றாமே. 15

1806 All Phenomenon is manifestations of Grace

All manifestations of Nature are His Grace

All animate and inanimate are His Pure Grace

As darkness, as light, the Lord’s Grace pervades,

All, all are but the Grace of His Form manifest.

1807. சிவமொடு சத்தி திகழ்நாதம் விந்து
தவமான ஐம்முகன் ஈசன் அரனும்
பவமுறும் மாலும் பதுமத்தோன் ஈறா
நவம்அவை யாகி நடிப்பவன் தானே. 16

1807 The Nine God Forms are of Siva

Siva, Sakti, the luminous Nada and Bindu

The five-faced Sadasiva holy,

Mahesa, Rudra, Mal and the lotus-seated Brahma

--All these forms nine

He assumes.

1808. அருட்கண்இ லாதார்க்கு அரும்பொருள் தோன்றா
அருட்கண்உ ளோர்க்குஎதிர் தோன்றும் அரனே
இருட்கண்ணி னோர்க்குஅங்கு இரவியும் தோன்றாத்
தெருட்கண்ணி னோர்க்குஎங்கும் சீரொளி யாமே. 17

1808 Grace Gives Divine Vision

They whose eyes are blind

See not the sun even;

They that have vision divine

See the light everywhere;

They who have not the vision of Grace

See not the Lord that is Truth Subtle;

They that have the vision of Grace

See Hara face to face.

1809. தானே படைத்திடும் தானே அளித்திடும்
தானே துடைத்திடும் தானே மறைத்திடும்
தானே இவைசெய்து தான்முத்தி தந்திடும்
தானே வியாபித் தலைவனும் ஆமே. 18

1809 Lord Alone Performs the Five Acts

Himself creates; Himself preserves

Himself destroys; Himself obscures

Himself, all these He does

And grants Mukti after;

Himself the all-immanent Lord.

1810. தலையான நான்கும் தனதுஅரு வாகும்
அலையா அருவுரு வாகும் சதாசிவம்
நிலையான கீழ்நான்கு நீடுரு வாகும்
துலையா இறைமுற்று மாய் அல்லது ஒன்றே. 19

1810 The Form, Formless and Form-Formless Aspects of Siva

The first four (Siva, Sakti, Nada, Bindu) are His Form-less ones;

The un-moving Form-Formless is the Sadasiva;

The abiding last four (Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesa)

Are the Formed ones;

All these and the One beyond too are He.

1811. ஒன்றது வாலே உலப்பிலி தானாகி
நின்றது தான்போல் உயிர்க்குயி ராய்நிலை
துன்றி அவைஅல்ல வாகும் துணையென்ன
நின்றது தான்விளை யாட்டென்னுள் நேயமே. 20

1811 God is Immanent and Transcendent

One Being is He, immanent in all life

Indestructible He is;

In them He is; but He is not they;

He indwells them as Friend Divine

This His play, He of my heart’s desire.

1812. நேயத்தே நின்றிடும் நின்மலன் சத்தியோடு
ஆயக் குடிலைகள் நாதம் அடைந்திட்டுப்
போயக் கலைபல வாகப் புணர்ந்திட்டு
வீயத் தகாவிந்து வாக விளையுமே. 21

1812 Nadam and Bindu are Devoluted when Siva Activates Pure I Sakti

The Immaculate One who in my heart dwells

The Kudilai (Pure I) Sakti He activates;

And from that act is Nadam born;

That emanating Kala rays diverse

As seed the imperishable Bindu produces.

1813. விளையும் பரவிந்து தானே வியாபி
விளையும் தனிமாயை மிக்கமா மாயை
கிளையொன்று தேவர் கிளர்மனு வேதம்
அளவொன் றிலாஅண்ட கோடிக ளாமே. 22

1813 The Devolutes of Bindu

The Bindu that thus arose pervades everywhere;

From it rises the I per se and the Mahamaya

And from them emanate the immortals and their clans

The Mantras and the Vedas too,

And the countless countless worlds swarming in the spread.

10. அருள் ஒளி

10 LIGHT OF GRACE

1814. அருளில் தலைநின்று அறிந்துஅழுந் தாதார்
அருளில் தலைநில்லார் ஐம்பாசம் நீங்கார்
அருளின் பெருமை அறியார் செறியார்
அருளில் பிறந்திட்டு அறிந்துஅறி வாரே. 1

1814 Be Born in Grace and Receive Grace

Those who do not take their firm stand on Grace

And in conscious determination steep in it not,

Will never Grace receive;

Nor be freed of Pasas Five;

They will not know greatness that Grace gives;

They will not resolute be;

They alone know Grace who to Grace are born.

1815. வாரா வழிதந்த மாநந்தி பேர்நந்தி
ஆரா அமுதளித்து ஆனந்தி பேர்நந்தி
பேரா யிரமுடைப் பெம்மான்பேர் ஒன்றினில்
ஆரா அருட்கடல் ஆடுகென் றானே. 2

1815 Nandi Grants Unending Grace

Nandi the great, Nandi the famed,

Nandi that barred the way of my future birth;

He gave me the ambrosial bliss that never cloys;

He the Lord of a thousand names;

In one word He said, “Bathe eternally

In the unending sea of Grace.”

 

1816. ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும்
தேடியும் கண்டேன் சிவன்பெரும் தன்மையைக்
கூடிய வாறே குறியாக் குறிதந்தென்
ஊடுநின் றான்அவன் தன்னருள் உற்றே. 3

1816 Imparting Grace Siva Grants His Form to Jiva

I danced and sang and wept and lamented

Thus I sought Him, and Siva’s greatness saw,

And as I with Him united

He, His indefinable Form granted

And in me pervaded, His Grace imparting.

1817. உற்ற பிறப்பும் உறுமலம் ஆனதும்
பற்றிய மாயாப் படலம் எனப் பண்ணி
அத்தனை நீயென்று அடிவைத்தேன் பேர்நந்தி
கற்றன விட்டேன் கழல்பணிந் தேனே. 4

1817 Nandi Planted His Feet on me and imparted Grace

The birth I took,

The impurities (malas) I bore

He dispelled as but I’s cloud;

“You are of these rid”—so saying

He planted His Feet on me—

He the Nandi famed;

All unworthy knowledge I gave up,

I prostrated and at His feet prayed.

1818. விளக்கினை யேற்றி வெளியை அறிமின்
விளக்கினை முன்னே வேதனை மாறும்
விளக்கை விளக்கும் விளக்குடை யார்கள்
விளக்கில் விளங்கும் விளக்கவர் தாமே. 5

1818 Light the Lamps of God by Inner Light

Light the Lamp, and see the Void

Before the Lamp all pangs cease

They that have the Light to light the Lamp

Are but the Light, in the Divine Lamp shine.

 

1819. ஒளியும் இருளும் ஒருகாலும் தீரா
ஒளியு ளோர்க்குஅன்றோ ஒழியாது ஒளியும்
ஒளியுருள் கண்டகண் போலவே றாயுள
ஒளியிருள் நீங்க உயிர்சிவம் ஆமே. 6

1819 By Inner Light Unite One in Siva

Interminable are light and darkness

Only to those who have light, will darkness cease;

To the eyes that see light, darkness is not;

So, too, when the inner light abored darkness

The Jive with Siva one becomes.

1820. புறமே திரிந்தேனைப் பொற்கழல் சூட்டி
நிறமே புகுந்தென்னை நின்மலன் ஆக்கி
அறமே புகுந்தெனக்கு ஆரமுது ஈந்த
திறம்ஏதென்று எண்ணித் திகைத்திருந் தேனே. 7

1820 Lord is Gracious

Aimless I wandered,

On me He planted His golden Feet,

In purity He entered, and made me pure

In charity He entered, and gave me the bliss of ambrosia

What ho! This gracious act!

In wonder limitless, I stand bedazed.

1821. அருளது என்ற அகலிடம் ஒன்றும்
பொருளது என்ற புகலிடம் ஒன்றும்
மருளது நீங்க மனம்புகுந் தானைத்
தெருளுறும் பின்னைச் சிவகதி தாமே. 8

1821 Grace is the Refuge

There is a Space Vast that is Grace

There is a Refuge Safe that is Lord

In me He entered, my darkness to dispel;

Know Him fully; then indeed, is Siva-State.

1822. கூறுமின் நீர்முன் பிறந்திங்கு இறந்தமை
வேறொரு தெய்வத்தின் மெய்ப்பொருள் நீக்கிடும்
பாறணி யும்உடல் வீழலிட்டு ஆருயிர்
தேறுஅணிவோம்இது செப்பவல் லீரே. 9

1822 Save the Soul

If other gods be born, live and die

Are they the True Ones? Speak;

Let us this body leave, to vultures a prey

And save our Soul—this you should proclaim.

 

11. சிவபூசை

11 SIVA PUJA

1823. உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்
வள்ளற் பிரானார்க்கு வாய்கோ புரவாசல்
தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலன்ஐந்தும் காளா மணிவிளக்கே. 1

1823 Soul is Siva Linga

For the Bounteous Lord

This heart is the sanctum holy,

The fleshly body is temple vast

The mouth is the tower gate;

To them that discern,

Jiva is Sivalinga;The deceptive senses but the lights that illume.

1824. வேட்டவி யுண்ணும் விரிசடை நந்திக்குக்
காட்டவும் நாம்இலம் காலையும் மாலையும்
ஊட்டவி யாவன உள்ளம் குளிர்விக்கும்
பாட்டவி காட்டுதும் பால்அவி யாமே. 2

1824 Prayer is True Sacrifice

To Nandi of the spreading matted locks

That the sacrificial oblations takes,

We nothing offer;

The sacrifice that we morn and even can give

Are songs of praise that melt His heart;

Let us that sacrifice offer;

Verily, that is sacrifice, milk that is sweet.

 

1825. பான்மொழி பாகன் பராபரன் தானாகும்
ஆன சதாசிவன் தன்னைஆ வாகித்து
மேன்முகம் ஈசான மாகவே கைக்கொண்டு
சீன்முகம் செய்யச் சிவனவன் ஆகுமே. 3

1825 Worship Sadasiva and Become Siva

The Lord that with Lady of milky speech consorts

Is the Para Para Supreme;

In Him enshrine Sadasiva

His upward looking Face as Isana consider

And thus your worship perform

You shall Siva Himself become.

1826
நினைவதும் வாய்மை மொழிவதும் அல்லால்
கனைகழல் ஈசனைக் காண அரிதாம்
கனைகழல் ஈசனைக் காண்குற வல்லார்
புனைமலர் நீர்கொண்டு போற்றவல் லாரே. 4

1826 Adore the Lord and Behold Him

You can think of Him, you can speak of His Truth

But rare indeed to see the Lord of the Holy Feet;

They can but see the Lord of the Holy Feet

Who adore Him with flower and water.

1827. மஞ்சன மாலை நிலாவிய வானவர்

நெஞ்சினுள் ஈசன் நிலைபெறு காரணம்

அஞ்சமு தாம்உப சாரம்எட்டு எட்டோ டும்

அஞ்சலி யோடும் கலந்துஅர்ச்சித் தார்களே. 5

1827 Celestials Worship Lord with Archana

Why is it the Lord has taken His seat

In the heart of Beings Celestial