Chapter 08 Tirumantiram Verses 2122-2648 by Tirumular

Presentation by Veeraswamy Krishnaraj

 

TMTM =TiruManTiraM by Chapters 01-09

 

TMTM

01TMTM

02TMTM

03TMTM

04TMTM

05TMTM

06TMTM

07TMTM

08TMTM

09TMTM

 

 

Tirumantiram Verses and links: Tantras 01-09. By Verses

TMTM1-336

TMTM337-548

TMTM549-883

TMTM884-1418

TMTM1419-1572

TMTM1573-1703

TMTM1704-2121

TMTM2122-2648

TMTM2649-3047

 

 

TirumantiramTamil-EnglishAll.pdf      

Tirumantiram All 9 Chapters in Tamil and English.

 8. The stages of soul experience .Wikipedia

 

1. உடலிற் பஞ்சபேதம்

FIVE DIVISIONS OF THE BODY

2122. காயப்பை ஒன்று சரக்குப் பலவுள

மாயப்பை ஒன்றுண்டு மற்றுமோர் பையுண்டு

காயப்பைக்கு உள்நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால்

மாயப்பை மண்ணா மயங்கிய வாறே. 1

2122 Body Bag and Maya Bag

The body is a bag

Many the ingredients it holds;

There is yet another bag within;

It is the Maya bag;

When the Thief (Jiva)

The body bag leaves,

The Maya bag

Unto dust becomes.

2123. அத்தன் அமைத்த உடல்இரு கூறினில்

சுத்தம தாகிய சூக்குமம் சொல்லுங்கால்

சத்த பரிச ரூப ரசகந்தம்

புத்திமான் ஆங்காரம் புரியட்ட காயமே. 2

2123 Subtle Body

Of the body thus God shaped,

In parts two,

Sukshma (Subtle) is One;

That a body of constituents eight is;

--Sound, touch, shape, taste and smell

Buddhi (Intellect), Man (Mind) and Ahankhara (Egoity)

That the Puriashta body is (subtle).

2124. எட்டினில் ஐந்தாகும் இந்திரி யங்களும்

கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆயிடும்

ஒட்டிய பாசம் உணர்வுஅது வாகவே

கட்டி அவிழ்ந்திடும் கண்ணுதல் காணுமே. 3

2124 Five Indriyas and Three Karanas

Of the organs eight thus stated,

First Five are Indriyas (External Sense Organs)

The rest three are Karanas (Internal Sense Organs)

To these attached is primordial Pasa's sentience,

Thus He binds them

And unbinds them,

He, the Lord of Forehead-Eye.

2125. இரதம் உதிரம் இறைச்சிதோல் மேதை

மருவிய அத்தி வழும்பொடு மச்சை

பரவிய சுக்கிலம் பாழாம் உபாதி

உருவ மலால்உடல் ஒன்றென லாமே. 4

2125 Gross Body

Lymph, blood, flesh, skin, and tendons,

Bones, marrow, fat, brain and semen,

--Of these into one shape made

Is the body gross,

By sorrow harassed.

2126. ஆரே அறிவார் அடியின் பெருமையை

யாரே அறிவார் அங்கவர் நின்றது

யாரே அறிவார் அறுபத்தெட்டு ஆக்கையை

யாரே அறிவார் அடிக்காவல் ஆனதே. 5

2126 God is Within the Body

Who knows the greatness of His Holy Feet

Who knows

There within the body He stood!

Who knows this body

Of Tattvas six and ten and eight!

Who knows that

He is its Yeoman Guard!

2127. எண்சாண் அளவால் எடுத்த உடம்புக்குள்

கண்கால் உடலில் சுரக்கின்ற கைகளில்

புண்கால் அறுபத்தெட்டு ஆக்கை புணர்கின்ற

நண்பால் உடம்பு தன் னால் உடம் பாமே. 6

2127 Twenty-Four Bodily Tattvas (Universals)

The body eight spans* measures

With eyes, legs and hands

That serve to cover it;

In that body of pores and sores

He conjoins Tattvas twenty and four

In love divine;

Thus this body He fashions,

That has four more to speak of.

2128. உடம்புக்கும் நாலுக்கும் உயிராகிய சீவன்

ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழியாகப் பிரமம்

கடந்தொறும் நின்ற கணக்கது காட்டி

அடங்கியே அற்றது ஆரறி வாறே. 7

2128 Jiva Has Five Experiences

The Jiva that as experient spirit stood (in Avastas)

In all bodies, this and four rest (Jagra, Swapna, Sushupti, Turiya and Turiyatita)

Will in Para merge;

Who knows the way it merges

Into Param that pervades all

As unto space in every pot,

Inside and out!

2129. ஆறுஅந்த மாகி நடுவுடன் கூடினால்

தேறிய மூவாறும் சிக்கென்று இருந்திடும்

கூறுங் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே

ஊறும் உடம்பை உயிருடம்பு எண்ணுமே. 8

2129 Kala Body Holds Life

If through Adharas six

You unite through central Sushumna,

The nine orifices tightly controlled will be;

The body within of Kalas eighteen formed* will be;

That the body of Jiva will be.

2130. மெய்யினில் தூல மிகுந்த முகத்தையும்

பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும்

கையினில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும்

ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே. 9

2130 Bodies--Gross, Subtle and Causal Merge In Para

The Gross body with presence prominent,

The Subtle body that invisible takes shape,

And the Causal body that by inference is,

--All these bodies are

That in Lord's Feet merge.

2131. காயும் கடும்பரி கால்வைத்து வாங்கல் போல்

சேய இடம்அண்மை செல்லவும் வல்லது

காயத் துகிர் போர்வை ஒன்றுவிட்டு ஆங்குஒன்றிட்டு

ஏயும் அவரென்ன ஏய்ந்திடும் காயமே. 10

2131 Jiva Incarnates in Many Bodies

As unto the prancing steed

That forward leaps

The Jiva, too, traverses near and far;

As unto those who doff one garment

And another

The Jiva, too, from one to the other body moves.

2132. நாகம் உடல்உரி போலும்நல் அண்டச

மாக நனாவில் கானாமறந் தல்லது

போகலும் ஆகும் அரன்அரு ளாலே சென்று

ஏகும் இடம்சென்று இருபயன் உண்ணுமே. 11

2132 In the Waking State Dreams are Forgotten;

So it is Through Successive Lives

Even as the snake sloughs off its skin

And another assumes;

Even as the bird its shell leaves

And another life pursues;

In its waking state the Jiva forgets

Happenings of the dream state;

Thus does Jiva from one body to another migrate;

Until with Grace of Hara

It reaches where it is destined to be;

And there experiences

The Karmas two, good and evil.

2133. உண்டு நரக சுவர்கத்தில் உள்ளன

கண்டு விடும்சூக்கம் காரண மாச்செலப்

பண்டு தொடரப் பரகாய யோகிபோல்

பிண்டம் எடுக்கும் பிறப்பு இறப்பு எய்தியே. 12

2133 Cycle of Births and Deaths

Having experienced hell and heaven,

Jiva leaves Subtle body;

Entering Causal body its course continues;

And unto the Yogi that transmigrates

Enters yet another body;

Thus entangled in cycle of birth and death.

2134. தான்அவ னாகிய தற்பரம் தாங்கினோன்

ஆனவை மாற்றிப் பரமத்து அடைந்திடும்

ஏனை உயிர்வினைக்கு எய்தும் இடம்சென்றும்

வானும் நிலனும் புகுந்தும் வருந்துமே. 13

2134 The Birth Cycle ends only when Jiva Unites in God

The Jiva that realized

"I" and "You" are one,

Is in Tatpara state;

Its course inherent diverting

Will reach Param;

The rest of Jivas

Reaching their destined abodes

In heaven and earth

Will in sorrow wallow.

2135. ஞானிக்குக் காயம் சிவமாகும் நாட்டிடில்

ஞானிக்குக் காயம் உடம்பே அதுவாகும்

மேனிக்கும் யோகிக்கும் விந்துவும் நாதமும்

மோனிக்குக் காயம்முப் பாழ்கெட்ட முத்தியே. 14

2135 Body Substrates of Evolved Beings

Siva is the ground (Dhanu) of Jnani's body,

Jnani's body is Siva's body,

Yogi's body is Nada and Bindu,

Mauni's body is Mukti

Beyond Voids Three.

2136. விஞ்ஞானத் தோர்க்குஆ ணவமே மிகுதனு

எஞ்ஞானத் தோர்க்குத் தனுமாயை தான்என்ப

அஞ்ஞானத் தோர்க்குக் கன்மம் தனுவாகும்

மெஞ்ஞானத் தோர்க்குச் சிவதனு மேவுமே. 15

2136 Body Substrates of Jivas in Three Stages of Evolution

Anava (Egoity) is the (Dhanu) ground of Vijnanis

Maya is the ground of Pralayakalas

Karma is the ground of Sakalas

Siva is the ground of Jnanis True.

2137. மலமென்று உடம்பை மதியாத ஊமர்

தலமென்று வேறு தரித்தமை கண்டீர்

நலமென்று இதனையே நாடி இருக்கில்

பலமுள்ள காயத்தில் பற்றும்இவ் அண்டத்தே. 16

2137 Lord is in Body, do not Despise it

Dumb fools are they

Who as Mala (Impurity) despise the body;

Other places as holy

They go about seeking;

They who consider "Good this is"

And in it seek the Lord,

Shall experience macrocosm entire,

In their body tenacious

(That microcosm is.)

2138. நல்ல வசனத்து வாக்கு மனாதிகள்

மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே

அல்ல செவிசத்த மாதி மனத்தையும்

மெல்ல தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே. 17

2138 God Rejoices in the Body of the Good

Those who are

Of goodly speech, deed and thought,

In their hearts

The Pure One gently sports;

Those who are

Of evil ears, speech, and mind

Emaciated they live, their faces in hunger drawn.

2. உடல்விடல்

2. Giving up Body

2139. பண்ணாக்கும் காமம் பயிலும் வசனமும்

விண்ணாம் பிராணன் விளங்கிய சத்தமும்

புண்ணாம் உடலில் பொருந்தும் மனத்தையும்

அண்ணாந்து பார்க்க அழியும் உடம்பே. 1

2139 Sublimate Speech and Thought Godward

The sweet speech, love intones

The loud sound, airy prana articulates

The mind within fleshly body dwells

--All these you upward course (in Yogic way),

No more, the thoughts of body be.

2140. அழிகின்ற ஓர் உடம்பு ஆகும் செவிகள்

கழிகின்ற காலவ் விரதங்கள் தானம்

மொழிகின்ற வாக்கு முடிகின்ற நாடி

ஒழிகின்ற ஊனுக்கு உறுதுணை இல்லையே. 2

2140 When Body Perishes, Nothing There Is

The body perishes;

With it, ears and eyes;

Speech and pulse;

Fasts and gifts;

Nothing left, for dying flesh to lean on.

2141. இலையாம் இடையில் எழுகின்ற காமம்

முலைவாய நெஞ்சத்து மூழ்கும் உளத்துத்

தலையாய மின்னுடல் தாங்கித் திரியும்

சிலையாய சித்தம் சிவமுன் இடைக்கே. 3

2141 The Pure Will Reach God

The heart that lusts after

Slender-waisted damsels,

Will in distress immersed be;

They, with hearts pure,

Body glowing as lightning

And Will made of iron

Are for Siva's presence destined.

3. அவத்தை பேதம் - கீழால் அவத்தை

43 AVASTA DIFFERENCES--LOWER AVASTA*5

2142. ஐஐந்து மத்திமை யானது சாக்கிரம்

கைகண்ட பன்னான்கில் கண்டம் கனாஎன்பர்

பொய்கண் டிலாத புருடன்இத யம் சுழுனை

மெய்கண் டவன் உந்தி ஆகும் துரியமே. 1

2142 Where Tattvas Stand in the Four States of Jiva Awareness

In the Waking State (Jagra)

The Tattvas twenty and five

In Eye-Brow Center their position take;

In the Dream State (Swapna)

Tattvas ten and four

In Throat Center their hold take;

In Deep Sleep state (Sushupti)

The Purusha (Soul) stands

Alone in Heart Center;

In Turiya State (Fourth)

He (Purusha) stands

In Center that is Navel.

2143. முப்பதோடு ஆறின் முதல்நனா ஐந்தாகச்

செப்புஅதில் நான்காய்த் திகழ்ந்திரண்டு ஒன்றாகி

அப்பதி யாகும் நியதி முதலாகச்

செப்பும் சிவம்ஈறாய்த் தேர்ந்துகொள் ளீரே. 2

2143 Siva the Beginning and End of Five Avastas

Of the Five Avastas Jagra commencing

That to Tattvas six and thirty pertain,

The Fourth is the luminous Turiya;

Passing beyond to Turiyatita

The Two in One inseparate merge

The Jiva himself Siva becoming;

This the Order do know,

The Siva that stands in the Beginning

Becomes verily in End of Experience all.

2144. இந்தியம் ஈரைந்து ஈரைந்து மாத்திரை

மந்திர மாய்நின்ற மாருதம் ஈரைந்தும் அந்தக்

கரணம் ஒருநான்கும் ஆன்மாவும்

பந்தஅச் சாக்கரப் பாலது ஆகுமே. 3

2144 Instruments of Experience

Indriyas ten (five sensory organs and five motor organs)

Their Tanmatras ten (Subtle potent elements of Indriyas)

The Vayus ten (winds) that secret work,

The Antakaranas four (inner seats of thought)

And Purusha, the Experient Jiva,

--All these (instruments of experience)

Are again and again entangled

In the cycle of life's awareness.

2145. பாரது பொன்மை பசுமை உடையது

நீரது வெண்மை செம்மை நெருப்பது

காரது மாருதம் கறுப்பை உடையது

வானகம் தூமம் மறைந்துநின் றாரே. 4

2145 The Five Elements Also Are Within Body

Earth is of color, gold pure;

Water is white;

Fire red;

Wind dark;

Space smoky;

Thus the five elements concealed stand within.

2146. பூதங்கள் ஐந்தும் பொறியவை ஐந்துளும்

ஏதம் படஞ்செய்து இருந்து புறநிலை

ஓதும் மலம்குணம் ஆகும்ஆ தாரமொடு

ஆதி அவத்தைக் கருவிதொண் ணூற்றாறே. 5

2146 Ninety-Six Tattvas

The elements five, too,

To sense organs additional function;

The five permeating each of Malas three,

Gunas three, and Adharas six;

Together with Tattvas thirty and six,

The organs of Avastas

Are six and ninety, in all.

2147. இடவகை சொல்லில் இருபத்தஞ்சு ஆனை

படுபர சேனையும் பாய்பரி ஐந்தும்

உடையவன் மத்திமை உள்ளுறும் நால்வர்

அடைய நெடுங்கடை ஐந்தொடு நான்கே. 6

2147 In Waking State Jiva is With Twenty-Four Tattvas

In Jagra State

The Jiva of Tattvas five and twenty

Its position takes

In Eye-Brow center;

With elephants Five, (sensory organs)

Infantry Five (motor organs)

Cavalry Five (internal sense potencies)

And Elements Five,

Inside Soldiery Four (the Antakaranas)

He with Tattvas twenty and four

Stands at the Gate of Waking (Jagra) state;

Thus, Tattvas stand in centers respective.

2148. உடம்பும் உடம்பும் உடம்பைத் தழுவி

உடம்பிடை நின்ற உயிரை அறியார்

உடம்பொடு உயிரிடை நட்புஅறி யாதார்

மடம்புகு நாய்போல் மயங்குகின் றாரே. 7

2148 Know the Relationship Between Body and Jiva

The bodies (Causal, Subtle and Gross) embrace one another,

But the Jiva within body stood,

They know not;

They who the kinship between body and Jiva

Understood not,

Are verily bewildered

Unto the dog that into a kitchen abrupt strays.

2149. இருக்கின்ற வாறுஒன்று அறிகிலர் ஏழைகள்

மருக்கும் அசபையை மாற்றி முகந்து

கருக்கொண்டு காமாரி சார முகந்தேர்ந்து

உருக்கொண்டு தொக்க உடல்ஒழி யாதே. 8

2149 Meet God in the Body By the Yoga Way

They know not how To-Be;

Poor are they in Spirit;

Those, who,

Course upward the vital Ajapa*

(Through breathing in Yoga way)

And sublimate the Bindu,

They meet the Lord

That destroyed Kama, the God of Love;

Comely their body becomes

And indestructible here remains.

2150. ஒளித்திட்ட டிருக்கும் ஒருபதி னாலை

அளித்தவன் என்னுள்ளே ஆரியன் வந்து

அளிக்கும் கலைகளி னால்அறு பத்து

ஒளித்திட்டு வைத்தான் ஒடுங்கிய சித்தே. 9

2150 Lord Placed in Concealment the Sixteen Kalas

and the Fourteen Inner Tattvas

The Tattvas four and ten*

That in me lay concealed,

The Pure One appeared

And in bounty revealed;

The Kalas six and ten

That to me lend grace,

He placed, to none beknown,

My thoughts in Him to center.

2151. மண்ணினில் ஒன்று மலர்நீரும் மருங்காகும்

பொன்னினில் அங்கி புகழ்வளி ஆகாயம்

மன்னும் மனோபுத்தி ஆங்காரம் ஓர்ஒன்றாய்

உன்னின் முடிந்தது ஒருபூத சயமே. 10

2151 Conquer the Five Elements and the Four Karanas

The Earth and Water expanses;

The Fire that blazes in color gold,

The Wind and Space

The Mind, Will, Intellect and Egoity

On their quintessence,

You in succession contemplate;

Then victorious you stand, the elements vanquishing.

2152. முன்னிக்கு ஒருமகன் மூர்த்திக்கு இருவர்

வன்னிக்கு மூவர் வதுவைக்கு நால்வர்

கன்னிக்கு பிள்ளைகள் ஐவர் முனாள்இல்லை

கன்னியைக் கன்னியே காதலித் தானே. 11

2152 Out of the Five Elements are Born the Five Senses

One the child for Space--Sound

Two for Wind--Sound and Touch

Three for Fire--Sound, Touch and Light

Four for Water--Sound, Touch, Light and Taste

Five for Earth--Sound, Touch, Light, Taste and Smell

This was not of yore there, before creation began

Before the Virgin Sakti (Spirit), the Virgin Maya (Matter) loved.

2153. கண்டன ஐந்தும் கலந்தனதான் ஐந்தும்சென்று

உண்டன நான்கும் ஒருங்கே உணர்ந்தபின்

பண்டைய தாகிப் பரந்து வியாக்கிரத்து

அண்டமும் தானாய் அமர்ந்துநின்றானே. 12

2153 Fourteen Tattvas in Dream State

In Dream State

The Senses Five experienced;

The Tanmatras Five too;

And Antakaranas Four as well;

Having experienced thus in Dream State

The Jiva returned to Jagra State to experience;

There he stood in full knowledge of world.

2154. நின்றவன் நிற்கப் பதினாலில் பத்துநீத்து

ஒன்றிய அங்தக் கரணங்கள் நான்குடன்

மன்று கலந்த மனைவாழ்க்கை வாதனை

கன்றிய கண்டத்தில் கண்டான் கனவதே. 13

2154 But Only the Four Intelligence Organs are Involved in Dream Vision

Thus it is, Jiva with Tattvas four and ten

In Dream State stands;

But with the ten sense organs uninvolved

With Antahkaranas Four alone,

And aided by the memory

Of earthly life here below,

He (Jiva) in the Throat-Center,

Dreams visioned.

2155. தானம் இழந்து தனிபுக்கு இதயத்து

மானம் அழிந்து மதிகெட்டு மாலாகி

ஆன விரிவுஅறி யாஅவ் வியத்தத்தில்

மேனி அழிந்து கழுத்தியது ஆமே. 14

2155 Deep Sleep in Heart-Center

Leaving the Throat Center there,

Alone, he (Jiva) enters the Heart's-Center

There, Egoity (Ahamkara) lost, Intellect (Buddhi) lost,

Cognition (Mind) lost

In the State that discerns not world,

Consciousness of body bereft,

He (Jiva) reached the Deep Sleep State of Sushupti.

2156. கழுமுனையைச் சேர்ந்துள மூன்றுடன் காட்சி

கெழுமிய சித்தம் பிராணன்தன் காட்சி

ஒழுகக் கமலத்தின் உள்ளே யிருந்து

விழுமப் பொருளுடன் மேவிநின் றானே. 15

2156 Tattvas in Deep Sleep

Having reached Deep Sleep State of Sushupti,

He with three there remains;

--Chitta (Will), Prana (Vital Breath) and Sentience of Self,

Thus into the Herat-Center Jiva enters

There one with the Subtle Object he stands

(In the state of Sushupti Deep.)

2157. தானத்து எழுந்து தருக்கு துரியத்தின்

வானத்து எழுந்துபோய் வையம் பிறகிட்டுக்

கானத்து எழுந்த கருத்தின் தலையிலே

ஊனத்து அவித்தைவிட்டு ஊமன்நின் றானே. 16

2157 Nada Peaks in Turiya or Fourth State

From Sushupti Center,

He further moves continuing,

Into Turiya Expanse

Leaving thoughts of world below;

On to peaks of Nada (in navel center) he ascends;

There rid of primordial ignorance,

He remains in Mauna (Silentless).

2158. Yஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில்

ஆமை அகத்தினில் அஞ்சம் அடங்கிடும்

ஓமயம் உற்றுஅது உள்ளொளி பெற்றது

நாமயம் அற்றது நாம்அறி யோமே. 17

2158 Turiyatita Experience

When with silent letter "M"

The articulate letters "A" and "U" conjoins,

The Five Senses are withdrawn,

As limbs within the tortoise;

Then Jiva is by "Aum" pervaded;

The light Divine beams from within;

The Self its sentience loses;

--This we know not.

2159. துரியம் இருப்பதும் சாக்கிரத்து உள்ளே

நரிகள் பதினாலு நஞ்சுண்டு செத்தன

பரிய புரவியும் பாறிப் பறந்தது

துரியம் இறந்திடம் சொல்லஒண் ணாதே. 18

2159 State Beyond Turiya--(Turiyatita)

Turiya is in Jagrat experienced;

The foxes fourteen* (Indriyas etc.) of themselves die;

The swiftly steed of Prana flees,

How that State beyond Turiya (Turiyatita) is,

Impossible to state, indeed.

2160. மாறா மலம்ஐந்தால் மன்னும் அவத்தையில்

வேறாய மாயா தநுகர ணாதிக்குஇங்கு

ஈறாகா தேஎவ்வுயிரும் பிறந்துஇறந்து

ஆறாத வல்வினை யால்அடி யுண்ணுமே. 19

2160 All Jivas Experience These States of Awareness

Contaminated by Primordial Mala (Impurities) Five,

Jivas, all, the Five States of Awareness experience;

Endless indeed are the bodies and organs

That Maya endows;

All Souls, caught in birth and death,

Are by Karma alike struck.

2161. உண்ணும்தன் ஊடாடது ஊட்டிடு மாயையும்

அண்ணல் அருள்பெற்ற முத்தியது ஆவது

நண்ணல் இலாஉயிர் ஞானத்தி னால்பிறந்து

எண்னுறு ஞானத்தின் நேர்முத்தி எய்துமே. 20

2161 Maya Gives States of Experience For God's Grace to Attain;

Jnanis Reach Mukti Direct

Maya feeds Jiva with Avasta experiences unbroken,

For the Jiva by Lord's Grace

To attain Mukti;

But the Jivas in Jnana born

Them Maya nears not;

And contemplating in Jnana

They direct attain Mukti.

2162. அதிமூட நித்திரை ஆணவம் நந்த

அதனால் உணர்வோன் அருங்கன்மம் முன்னி

நிதமான கேவலம் இத்திறம் சென்று

பரமாகா ஐஅவத் தைப்படு வானே. 21

2162 Consciousness Begins With Egoity

In the Primordial Slumber State of Jivas (Kevala State)

Devoid of Awareness,

Egoity is activated;

Then Consciousness springs,

And actions diverse Jiva pursues;

From the State of Kevala

Thus passing out,

He the Five States (Avastas) experiences,

Until he becomes Para Supreme.

2163. ஆசான்முன் னேதுயில் மாண வகரைத்

தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல்போல்

நேசாய ஈசனும் நீடுஆண வத்தரை

ஏசாத மாயாள்தன் னாலே எழுப்புமே. 22

2163 Maya Awakens Soul From Primordial (Kevala) Slumber

As with his staff the teacher rouses the pupil

Who in his presence slumbers,

Even unto it,

The benevolent Lord with Maya awakens

The Soul that in prolonged Egoity slumbers.

2164. மஞ்சொடு மந்தா கினிகுட மாம்என

விஞ்சுஅறி வில்லோன் விளம்பும் மிகுமதி

எஞ்சலில் ஒன்றெனு மாறுஎன இவ்வுடல்

அஞ்சணும் மன்னன்அன் றேபோம் அளவே. 23

2164 Life After Death Is

They who say: "After death nothing left;

The Jiva the five states experienced

Forever fled;"

They are verily unenlightened surpassing;

They might as well say:

"The heavenly Ganga Mandakini

That from clouds aloft streams forth

Ends as an empty pot."

2165. படியுடை மன்னவன் பாய்பரி ஏறி

வடிவுடை மாநகர் தான்வரும் போது

அடியுடை ஐவரும் அங்குஉறை வோரும்

துடியில்லம் பற்றித் துயின்றனர் தாமே. 24

2165 In Turiyatita State Tattvas Remain Behind In Body

When the Earthly King, that is Jiva,

Mounting the steeds swift (of consciousness),

At the Lovely City (of Turiyatita) arrives,

The Senses Five

And Tattvas rest that remained behind,

But slept in the body,

That vibrant once was.

2166. நேரா மலத்தை நீடுஐந்து அவத்தையின்

நேரான வாறுஉன்னி நீடு நனவினில்

நேரா மலம்ஐந்தும் நேரே தரிசித்து

நேராம் பரத்துடன் நிற்பது நித்தமே. 25

2166 Be Freed of Malas to Reach God

In the States Five,

In purity, vision Malas Five

That pure are not;

See, in the Waking State

They trouble you not;

Straight confront them;

Then shall you with Para direct,

Forever and ever be.

4. மத்திய சாக்கிர அவத்தை

Mid-jagrat-Avasta

2167. சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் திரோதாயி

சாக்கிர சொப்பனம் தன்னிடை மாமாயை

சாக்கிரம் தன்னில் அழுத்திதற் காமியம்

சாக்கிரம் தன்னில் துரியத்து மாயையே. 1

2167 Maya's Manifestations in the Four States of Consciousness

In the Waking State--

Within the Waking State

Is Tirodayi (obfuscation Sakti) active;

In the Dream State--

Within the Waking State

Is Mamaya (Impure);

In the State of Deep Sleep--

Within the Waking State

Is Kamya (of self delusion);

In the Fourth Turiya State

Within the Waking State

Is Maya (Pure). 1

2168. மாயை எழுப்பும் கலாதியை மற்றதின்

நேய இராகாதி ஏய்ந்த துரியத்துத்

தோயும் கழுமுனை கனாநனா வும்துன்னி

ஆயினன் அந்தச் சகலத்துஉ ளானே. 2

2168 In Turiya, Kalas and Raga Arise

In that Turiya State

Within the Waking State (of Jiva)

Maya rouses the Kalas and Ragas,

Then passing back through the States

Of Sushupti, Dream and Waking

The Jiva to Sakala State returns. 2

2169. மேவிய அந்த கண் விழிகண் குருடனாம்

ஆவயின் முன்அடிக் காணு மதுகண்டு

மேவும் தடிகொண்டு சொல்லும் விழிபெற

மூவயின் ஆன்மா முயலும் கருமமே. 3

2169 Jivas Grope Their Way Back to Sakala Jagra State

The blind one,

Eyes he has; but vision none;

And so gropes for the steps,

He made of yore;

Having found them,

He seizes a stick

And with its aid

Finds the Way;

Even unto it

Do the Jivas with avastas three

Seek to march back their way. 3

2170. மத்திமம் ஒத்த சிலந்தி வலயத்துள்

ஒத்துஅங் கிருந்து உயிருண்ணு மாறுபோல்

அத்தனும் ஐம்பொறி ஆடகத்துள் நின்று

சத்த முதல்ஐந்தும் தான்உண்ணு மாறே. 4

2170 Seated in the Body, Jiva Experiences

The Spider

Standing at the web's center,

Catches prey and feeds;

Even unto it,

The Jiva standing within the body stage,

Where the senses in merriment dance

Experiences the sensations five,

Sound and the rest four.

2171. வைச்சன வச்சு வகையிரு பத்தஞ்சும்

உச்சம் உடன்அணை வான்ஒரு வன்உளன்

பிச்சன் பெரியன் பிறப்பிலி என்றென்று

நச்சி அவனருள் நான்உய்ந்த வாறே. 5

2171 God Placed the Twenty-Five Tattvas for Jiva

One there is,

Who placed Tattvas five and twenty,

With them in my body I abide;

"Mad is He, Great is He, Birthless is He"

--Thus in endearment I sought Him;

And by the Grace He granted,

Redeemed am I.

2172. நாலா றுடன்புருடன் நல்தத் துவமுடன்

வேறான ஐ ஐந்து மெய்ப்புரு டன்பரன்

கூறா வியோமம் பரம்எனக் கொண்டனன்

வேறான நாலேழு வேதாந்த தத்துவமே. 6

2172 Vedanta School Reckons Tattvas Differently As Twenty-Eight

With Tattvas four and twenty,

And Purusha Tattva to add,

Thus are Tattvas five and twenty;

Differently reckoned as five and twenty,

And with Purusha

And the Void (Vyoma) which is not Para,

And Para

Are Tattvas as eight and twenty reckoned,

In the school of Vedanta.

2173. ஏலங்கொண்டு ஆங்கே இடையொடு பிங்கலை

கோலங்கொண்டு ஆங்கே குணத்துடன் புக்கு

மூலங்கொண்டு ஆங்கே முறுக்கிமுக் கோணிலும்

காலங்கொண் டான்அடி காணலும் ஆமே. 7

2173 Practise Yoga

Course the breath in ways appropriate

Through Nadis, Idakala and Pingala,

Seat yourself in Asanas (postures) comely,

And agreeably direct the breath within;

Through Muladhara, that is triangle shaped

Upward ascend;

Verily may you see the Feet

Of Lord, that is Timeless Eternity.

2174. நாடிகள் பத்தும் நலந்திகழ் வாயுவும்

ஓடிய காலில் ஒடுங்கி யிருந்திடும்

கூடிய காமம் குளிக்கும் இரதமும்

நாடிய நல்ல மனமும் உடலிலே. 8

2174 Yoga Brings Rapture

The ten Nadis (pulsating nerves invisible)

And the ten Vayus (winds)

Will in ascending breath subside;

Rapturous your state shall be;

Agreeable your taste shall be;

Perfect your mind shall be;

In the your goodly body.

2175. ஆவன ஆக அழிவ அழிவன

போவன போவ புகுவ புகுவன

காவலன் பேர்நந்தி காட்டித்துக் கண்டவன்

ஏவன செய்யும் இலங்கிழை யோனே. 9

2175 Nandi Guides and Witnesses All

Let them be that are to be;

Let them die that are to die;

Let them leave that are to leave;

Let them enter that are to enter;

The Kingly Nandi makes us see all

And Himself, witnesses all;

All things appropriate He does;

He, of tender love.

2176. பத்தொடு பத்துமோர் மூன்றும் பகுதியும்

உய்த்த துரியமும் உள்ளுணர் காலமும்

மெய்த்த வியோமமும் மேலைத் துரியமும்

தத்துவ நாலேழ் எனஉன்னத் தக்கதே. 10

2176 Tattvas Are Reckoned As Twenty-Eight In Yet Another Way

The sense organs ten and ten,

The intellectual organs one and three,

The Turiya State,

Time subjectively cognised,

The undifferentiated Void

And the Turiyatita above

--Thus it is as eight and twenty, too

The Tattvas reckoned are.

2177. விளங்கிடு முந்நூற்று முப்பதோடு ஒருபான்

தளங்கொள் இரட்டிய தாறு நடந்தால்

வணங்கிடும் ஐம்மலம் வாயு எழுந்து

விளங்கிடும் அவ்வழி தத்துவம் நின்றே. 11

2177 Breath Control For Ridding Malas

If ten times three hundred and thirty

The breath twelve finger-length

As Prana ascends upward,

The Malas Five subdued are;

So do the Tattvas, according.

2178. நாலொரு கோடியே நாற்பத்தொண் ணாயிரம்

மேலுமோர் ஐந்நூறு வேறாய் அடங்கிடும்

பாலவை தொண்ணூறோடு ஆறுள் படும்அவை

கோலிய ஐ ஐந்துள் ஆகும் குறிக்கிலே. 12

2178 By Breath Control Tattvas Subside Within Body

If breath appropriate spirated

Times, four crores and forty eight thousand five hundred,*

Then cessation there shall be for Prana's movement;

It in the ninety-six (Tattvas) subsides;

The ninety-six in turn

In Tattvas five and twenty merge.

2179. ஆகின்ற தொண்ணூறோடு ஆறும் பொதுஎன்பர்

ஆகின்ற ஆறாறு அருஞ்சைவர் தத்துவம்

ஆகின்ற நாலேழ் வேதாந்தி வயிணவர்க்கு

ஆகின்ற நாலாறுஐ ஐந்துமாயா வாதிக்கே. 13

2179 Tattvas Differently Counted By Different Schools of Philosophy

Tattvas six and ninety are the over-all;

Out of them, six and thirty are the Tattvas for Saivas;

Eight and twenty for Vedantins;

Four and twenty for Vainavas;

Five and twenty for Mayavadins.

2180. தத்துவ மானது தன்வழி நின்றிடில்

வித்தக னாகி விளங்கி யிருக்கலாம்

பொய்த்துவ மாம்அவை போயிடும் அவ்வழி

தத்துவம் ஆவது அகார எழுத்தே. 14

2180 Letter-Sound "A" is Primal Tattva (Truth)

If Jiva can make Tattvas function his way,

He a wise one shall be;

Illumined in Knowledge Divine,

False devotion no more shall be;

The Tattva Supreme is the primal letter-sound.*

2181. அறிவொன் றிலாதன ஐஏழும் ஒன்றும்

அறிகின்ற என்னை அறியாது இருந்தேன்

அறிகின்றாய் நீஎன்று அருள்செய்தார் நந்தி

அறிகின்ற நானென்று அறிந்து கொண்டேனே. 15

2181 Jiva Alone is the Sentient Being

Tattvas Thirty and Six

Are insentient verily (devoid of knowledge)

I am the sentient one;

Yet I knew not Myself;

"You shall know yourself"

--Thus in Grace, Nandi declared;

That I am the Knower,

I have now known.

2182. சாக்கிர சாக்கிர மாதி தனில்ஐந்தும்

ஆக்கும் மலாவத்தை ஐந்து நனவாதி

போக்கி இவற்றொடும் பொய்யான ஆறாறு

நீக்கி நெறிநின்றுஒன்று ஆகியே நிற்குமே. 16

2182 Transcend Five States of Consciousness and Thirty-Six Tattvas;

Beyond is Union in God

In the Waking State

Are States of experiences five

Malas create;

Disentangling from these states five,

And from Tattvas unreal, thirty and six,

In the holy way Jiva stood,

And one with Him union attained.

2183. ஆணவ மாதி மலம்ஐந்து அவரோனுக்கு

ஆணவ மாதிநான் காம்மாற்கு அரனுக்கு

ஆணவ மாதிமூன்று ஈசர்க்கு இரண்டென்ப

ஆணவம் ஒன்றே சதாசிவற்கு ஆவதே. 17

2183 Number of Malas for the Five Gods

Five are the Malas

For Brahma on the Lotus Bloom,

Anava (Egoity) and the rest; (Anava, Maya, Karma, Mayeyam and Tirodayi)

Four are the Malas for Vishnu;

Anava and others (Mayeyam devoid)

Three for Rudra,

Anava and Others (Mayeyam and Tirodayi devoid);

Two for Mahesa

Anava and Karma;

One alone for Sadasiva--Anava.

5. அத்துவாக்கள்

45 ADHVAS (HIGHER STEPS)

2184. தத்துவம் ஆறாறு தன்மனு ஏழ்கோடி

மெய்த்தரு வன்னம்ஐம் பான்ஒன்று மேதினி

ஒத்துஇரு நூற்றுஇரு பான்நான்குஎண் பான்ஒன்று

வைத்த பதம்கலை ஓர்ஐந்தும் வந்தவே. 1

2184 The Six Higher Steps

Six times six are the Tattvas;

Seven Crores are the Mantras;

Fifty and one are the Varnas (letter-sounds);

Two hundred and twenty four are the Bhuvanas; global constellations;

Eighty and one are the Padas Primal,

Five, the Kalas rare.

2185. நாடிய மண்டலம் மூன்றும் நலந்தெரிந்து

ஓடும் அவரோடு உள்இரு பத்துஐஞ்சும்

கூடுவர் கூடிக் குறிவழி யேசென்று

தேடிய பின்னர்த் திகைத்திருந் தார்களே. 2

2185 Ascend Beyond the Three Spheres

The three Spheres within (Sun, Moon, and Fire)

They ascend and traverse, (in yogic way)

Having traversed,

They with Tattvas five and twenty

In one unite;

Further coursing the breath

Upward through Sushumna

They search;

And having sought,

Self-Consciousness lost,

They there remain.

2186. சாக்கிர சாக்கிர மாதித் தலையாக்கி

ஆக்கிய தூலம் அளவாக்கி அதீதத்துத்

தாக்கிய அன்பான தாண்டவம் சார்ந்துஅது

தேக்கும் சிவமாதல் ஐந்தும் சிவாயவே. 3

2186 The Fifth State of Turiyatita

Waking within the Waking State,

And experiencing the rest of States,

The body and breath appropriate trained,

They reach the Turiyatita;

There they witness the felicitous Dance of Lord;

Drinking the fill of bliss

They Siva Become;

All these five, the Grace-fruits of Siva are.

6. சுத்த நனவாதி பருவம்

46 SUDDHA JAGRA AND OTHER STATES

2187. நானவாதி தூலமே சூக்கப் பகுதி

அனதான ஐஐந்தும் விந்துவின் சத்தி

தனதாம் உயிர்விந்து தான்நின்று போந்து

கனவா நனவில் கலந்ததுஇவ் வாறே. 1

2187 Bindu Power Permeates Tattvas

The gross body of Waking State,

The subtle body of Dream State,

Together of Tattvas five and twenty

Are of Bindu's Power verily;

That Power permeating Jiva

Penetrates, the Waking and Dream States.

2188. நனவில் அதீதம் பிறந்தார் கிடந்தார்

நனவில் துரியம் நிகழ்ந்தார் தவழ்ந்தார்

நனவில் சுழுத்தி நடந்தார் வளர்ந்தார்

நனவில் கனவுஓட நன்செய்தி யானதே. 2

2188 Progression of the States of Consciousness Towards Siva-Goal

They who reach the Turiyatita

Within the Waking State

Actionless lie;

They who reach the Turiya

Within the Waking State

Crawl (towards the Goal);

They who experience the Sushupti (Deep Sleep)

Within the Waking State

Are Jivas yet developing;

They who dream

Within the Waking State

Are Jivas hastening towards goodly Goal.

2189. செறியுங் கிரியை சிவதத் துவமாம்

பிறிவில் சுகயோகம் பேரருள் கல்வி

குறிதல் திருமேனி குணம்பல வாகும்

அறிவில் சராசரம் அண்டத் தளவே. 3

2189 Chariya, Kriya, Yoga and Jnana--Where They Lead To

The acts of Kriya lead to Siva Tattva;

The practice of prolonged Yoga

Leads to Divine Grace and Knowledge;

Contemplation of Lord's Form, (in Chariya)

Confers blessings many;

In Jnana is comprehended

All Cosmic creation at once.

2190. ஆதி பரஞ்சிவம் சத்தி சதாசிவம்

ஏதம்இல் ஈசன்நல் வித்தியா தத்துவம்

போதம் கலைகாலம் நியதிமா மாயை

நீதிஈ றாக நிறுத்தினன் என்னே. 4

2190 Devolutes of Paraparam

The Beginningless Param

Thus the order brought about:

Siva, Sakti, and Sadasiva,

The Isa Pure, and the goodly Vidya Tattvas

Bodha, Kalas, Time, Niyati and Mamaya (Impure Maya)

--These devolutes in gradation appropriate

He established,

In wonder surpassing indeed!

2191. தேச திகழ்சிவம் சத்தி சதாசிவம்

ஈசன் அனல்வித்தை இராகம் கலைகாலம்

மாசகல் வித்தை நியதி மகாமாயை

ஆசில் புருடாதி ஆன்மாஈ றாறே. 5

2191 Jiva Ascends These Devolutes to Reach Paraparam

The luminous Siva, Sakti and Sadasivam,

The Maheswara, the Pure Vidya, and Ragas,

Kalas, Time (Kala), Knowledge (Bodha), Niyati, and Mahamaya

The Purusha (soul),

Together these twelve

(Art for the Jiva to ascend.)

2192. ஆணவம் மாயையும் கன்மமும் ஆம்மலம்

காணும் முளைக்குத் தவிடுஉமி ஆன்மாவும்

தாணுவை ஒவ்வாமல் தண்டுலமாய் நிற்கும்

பேணுவாய் மற்றுநின் பாசம் பிரித்தே. 6

2192 Malas Inherent to Jiva

Anava (Egoity), Maya (Ignorance) and Karma (Action)

These the Malas (Impurities) are;

They are like the embryo, the bran and the husk

Are unto the grain of rice;

They touch not the Lord, but apart stand;

Be rid of your Pasas one by one,

And adore the Lord.

2193. பசுக்கள் பலவண்ணம் பாலொரு வண்ணம்

பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் ஒருவண்ணம்

பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன்கோல் போடில்

பசுக்கள் தலைவனைப் பற்றி விடாவே. 7

2193 Lord is the Cow-Herd (Pasupati); Jiva the Cow (Pasu)

Many the color of cows,

But one the color of milk;

And of peerless hue

Is Lord, the cowherd;

When the cowherd

Who tends the cows

His guiding staff shows,

The cows will not their Master leave.

2194. உடல்இந் தியம்மனம் ஒண்புத்தி சித்தம்

அடலொன்று அகந்தை அறியாமை மன்னிக்

கெடும்அவ் வுயிர்மயல் மேலும் கிளைத்தால்

அடைவது தான்ஏழ் நரகத்து ளாயே. 8

2194 Jiva a Prey to Tattvas and Pasas

The body, indriyas, mind

The intellect, will, egoity and ignorance

To these the Soul a prey falls;

If the Pasas further sprout in him,

To hell, he speeds fast.

2195. தன்தெரியாத அதீதம்தற்கு ஆணவம்

சொல்தெரி கின்ற துரியம்சொல் காமியம்

பெற்ற சுழுத்திப்பின் பேசுறும் காதலாம்

மற்றது உண்டிக் கனவுநன வாதலே. 9

2195 Limitations of Experiences in the Five States of Awareness

In Turiyatita State

The Consciousness of the Self is not;

In Turiya State

The Consciousness of the Self

Through spoken word comprehended

Still burns;

In the Sushupti State that is Maya bound,

The Desire-potency to speak afterward exists;

In the Waking State and the Dream State

Experiences in ways diverse.

2196. நனவில் கனவுஇல்லை ஐந்து நனவில்

கனவிலாச் சூக்குமம் காணும் சுழுத்தி

தனலுண் பகுதியே தற்கூட்டும் மாயை

நனவில் துரியம் அதீதம் தலைவந்தே. 10

2196 Turiyatita State Inner Divisions--Jagra and Sushupti;

But No Dream State

In the five states of Consciousness,

In the Waking State of Turiyatita no dream,

The Subtle body sees;

In the Sushupti State there,

The self experiences the Self (Consciousness withdrawn);

In the Jagra State of Turiyatita

Maya still is.

2197. ஆறாறில் ஐஐந்து அகல நனாநனா

ஆறாம் அவைவிட ஆகும் நனாக்கனா

வேறான ஐந்தும் விடவே நனாவினில்

ஈறாம் சுழுத்தி இதில்மாயை தானே. 11

2197 Tattvas Acting in Waking, Dream and Deep Sleep States

In the Waking State within the Waking State

Are Tattvas, five times five

Out of six times six;

When six out of Tattvas in Waking State leave,

Then is Dream State in Waking;

When further beyond five Tattvas leave,

Then ensues Sushupti

Where the Maya functions.

2198. மாயையில் வந்த புருடன் துரியத்தில்

ஆய முறைவிட்டு அதுவும்தான் அன்றாகிச்

சேயதே வலவித் துடன் செல்லச் சென்றக்கால்

ஆய தனுவின் பயனில்லை யாமே. 12

2198 In Turiya Maya Leaves and Jiva Merges in Bindu

The Purusha (Experient Soul) of Sushupti

When reaches Turiya State

The Maya too leaves,

And if one with Kevala (Primordial) Bindu comes;

Then no more the body its uses has.

2199. அதீதத் துரியத்து அறிவனாம் ஆன்மா

அதீதத் துரியம் அதனால் புரிந்தால்

அதீதத்து எழுந்து அறிவாகிய மானன்

முதிய அனலில் துரியத்து முற்றுமே. 13

2199 In Turiyatita Jiva Becomes Knower and Passes Beyond

to Luminous Siva Turiya State

In that Turiyatita State,

The Soul is the Knower verily;

When he passes beyond

From that Turiyatita State

Where Jiva the Knower is

He merges into Luminous Turiya (Siva Turiya)

That the ultimate state is.

2200. ஐஐந்து பத்துடன் ஆனது சாக்கிரம்

கைகண்ட ஐஐந்தில் கண்டம் கனாஎன்பர்

பொய்கண்ட மூவர் புருடன் சுழுனையின்

மெய்கண்டவன்உந்தி மேவல் இருவரே. 14

2200 Tattvas and Their Centers of Action

During the Five States of Consciousness

Tattvas five and twenty and ten to add,

Are the instruments thirty and five

In Jagra;

With instruments five and twenty

In the Throat-Center

Is Dream State;

With three

The Purusha is in Sushupti;

When the two (Purusha and Prana)

The Navel-Center reaches

Then is the Turiya State true.

2201. புரியட் டகமே பொருந்தல் நனவு

புரியட் டகந்தன்னில் மூன்று கனவு

புரியட் டகத்தில் இரண்டு கழுத்தி

புரியட் டகத்தொன்று புக்கல் துரியமே. 15

2201 Tattvas of the Subtle Body in the Five States of Consciousness

In Jagra State

All the eight Tattvas

Of the Puriyashta (Subtle) body are;

In Dream State

The three Tattvas

Of the Subtle Body are;

In Sushupti State,

Two of the Subtle Body remain;

In Turiya State,

Only one is behind left,

With Purusha.

2202. நனவில் நனவு புனலில் வழக்கம்

நனவிற் கனவு நினைத்தல் மறத்தல்

நனவிற் சுழுத்திஉள் நாடல் இலாமை

நனவில் துரியம் அதீதத்து நந்தியே. 16

2202 Experiences in the Five States of Consciousness Within Jagra

Jagra in Jagra

Pertains to Senses;

Svapna in Jagra

Is of thinking and forgetting;

Sushupti in Jagra

Is seeking inward;

Turiya in Jagra

Is abstaining from seeking;

In the state of Turiyatita

Is Nandi verily.

2203. கனவில் நனவுபோல் காண்டல் நனவாம்

கனவினில் கண்டு மறத்தல் கனவாம்

கனவில் சுழுத்தியும் காணாமை காணல்

அனுமாதி செய்தலில் ஆன துரியமே. 17

2203 Four Inner States of the Dream State

To vision in dream

As in Jagra,

Is Jagra-in-Dream State;

To vision and forget

In Dream

Is Dream-in-Dream State.

To vision and non-vision

Is Sushupti-in-Dream State

To infer events

Is Turiya in Dream State.

2204. சுழுத்தி நனவுஒன்றும் தோன்றாமை தோன்றல்

சுழுத்தி கனவுஅதன் உண்மை சுழுத்தியில்

சுழுத்தி அறிவுஅறி வாலே அழிகை

சுழுத்தித் துரியமாம் சொல்லறும் பாழே. 18

2204 Sushupti and Its Inner Divisions

Jagra-in-Sushupti

Is to vision it as non-vision;

Dream-in-Sushupti

Is to know it as dream;

Sushupti-in-Sushupti

Is to know that there is no knowledge of it;

Turiya in Sushupti

Is inexplicable Void.

2205. துரிய நனவாம் இதமுணர் போதம்

துரியக் கனவாம் அகமுணர் போதம்

துரியச் சுழுத்தி வியோமம் துரியம்

துரியம் பரமெனத் கோன்றிடும் தானே. 19

2205 Turiya and Its Inner Divisions7Jagra-in-Turiya

Is (God) Consciousness, external;

Svapna-in-Turiya

Is (God) Consciousness internal;

Sushupti-in-Turiya

Is Void inexplicable;

Turiya-in-Turiya

Is to vision Param Supreme.

2206. அறிவுஅறி கின்ற அறிவு நனவாம்

அறிவுஅறி யாமை அடையக் கனவாம்

அறிவுஅறி அவ்அறி யாமை சுழுத்தி

அறிவுஅறி வாகும் ஆன துரியமே. 20

2206 Jiva-Knowledge in Relation to Para-Knowledge in the Four States

Jiva-knowledge cognising Para-Knowledge is Jagrat

Jiva-knowledge cognising-ceasing is Dream;

Jiva-knowledge cognising,

Yet knowing it not, is Sushupti;

Jiva-knowledge merging in Para-Knowledge

Is Turiya verily.

2207. தான் எங்கும் ஆயவன் ஐம்மலம் தான்விட்டு

ஞானம் தனதுரு வாகி நயந்தபின்

தான்எங்கு மாய்நெறி நின்றது தான்விட்டு

மேல்நந்தச் சூக்கம் அவைவண்ணம் மேலிட்டே. 21

2207 Jiva's Experiences in Turiya State

He (Jiva) then pervasive becomes;

Shedding Malas five,

He takes the Form of Jnana;

Experiencing that,

Abandoning his pervasiveness,

He ascends higher,

The Subtle Form of Pranava (Aum)

To assume.

2208. ஐஐந்தும் ஆறும்ஓர் ஐந்தும் நனாவினில்

எய்யும் நனவு கனவு சுழுத்தியாம்

மெய்யும்பின் சூக்கமும் மெய்ப்பகுதி மாயை

ஐயமும் தான்அவன் அத்துரி யத்தனே. 22

2208 Tattvas in the Inner Divisions of Turiya State

Thirty and Six are Tattvas

In Jagra-in-Turiya;

In Svapna in that Turiya;

And in Sushupti-in-Turiya

In Turiya-in-Turiya

The Body Gross and the Body Subtle

To the Suddha Maya belong;

He who that Turiya-in-Turiya State attains

Master, indeed, Becomes.

2209. ஈதென்று அறிந்திலன் இத்தனை காலமும்

ஈதென்று அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திலேன்

ஈதென்று அறியும் அறிவை அறிந்தபின்

ஈதென்று அறியும் இயல்புடை யோனே. 23

2209 New Knowledge

This I knew not,

All these days;

This when I know,

Nothing else I knew;

When I knew,

This the Truth

Then I Knew I am It.

2210. உயிர்க்குஉயி ராகி உருவாய் அருவாய்

அயல்புணர் வாகி அறிவாய்ச் செறிவாய்

நயப்புறு சத்தியும் நாதன் உலகாதி

இயற்பின்றி எல்லாம் இருண்மூட மாமே. 24

2210 Immanence of Sakti and Siva

As Life of Life,

As Form and Formless,

As Jiva-Sentience and Knowledge-Divine

All pervasive, He stands;

If Sakti and Siva

In world immanent are not,

Verily, verily, all is inert darkness,

In ignorance entire steeped.

2211. சத்தி இராகத்தில் தான்நல் உயிராகி

ஒத்துறி பாச மலம்ஐந்தோடு ஆறாறு

தத்துவ பேதம் சமைத்துக் கருவியும்

வைத்தனன் ஈசன் மலம்அறு மாறே. 25

2211 Raison D'Etre of Creation

In endearment wondrous

The Lord moved Sakti into Creative activity;

And to primordial Pasas five,

Conjoined Tattvas thirty and six

And fashioned the body organs too,

--That your Malas sundered be.

2212. சாக்கிரா தீதத்தில் ஆணவம் தன்னுண்மை

சாக்கிரா தீதம் துரியத்தில் தானுறச்

சாக்கிரா தீதத்தில் ஆணவம் தான்விடாச்

சாக்கிரா தீதம் பரன்உண்மை தங்குமே. 26

2212 Jagrat-atita State Leads to Turiya-In-Turiya (Para Turiya)

In Jagrat-atita State

Anava (Egoity), forsooth, is;

Even when the Soul enters

The Turiya state in Jagrat-atita (Turiya-in-Turiya State)

Anava still is of Jagrat-atita state;

Jagrat-atita is,

Where Truth of Para is.

2213. மலக்கலப் பாலே மறைந்தது சத்தி

மலக்கலப் பாலே மறைந்தது ஞானம்

மலக்கலப் பாலே மறைந்தனன் தாணு

மலக்கலப்பு அற்றால் மதியொளி யாமே. 27

2213 Mala-Contamination is Root of All Evil

By Mala-Contamination

Was Sakti obscured;

By Mala-Contamination

Was Jnana obscured;

By Mala-Contamination

Was Param obscured;

He who is freed

Of Mala-Contamination

Is verily the Enlightened One.

2214. திகைக்கின்ற சிந்தையுள் சிங்கங்கள் மூன்று

நகைக்கின்ற நெஞ்சுள் நரிக்குட்டி நான்கு

வகைக்கின்ற நெஞ்சினுள் ஆனைக்கன்று ஐந்து

பகைக்கின்ற நெஞ்சுக்குப் பாலிரண் டாமே. 28

2214 Enemies of Thought For God

In their bewildered thoughts

Are the lions three (lust, anger and ignorance);

In their bouncing thoughts

Are the jackals four (mind, intellect, will and egoity)

In their sensory thoughts

Are the elephants five (taste, sight, touch, sound, smell)

These the foes (internal and external)

Of the contending mind.

2215. கதறு பதினெட்டுக் கண்களும் போகச்

சிதறி எழுந்திடுஞ் சிந்தையை நீரும்

விதறு படாமுன்னம் மெய்வழி நின்றால்

அதிர வருவதோர் ஆனையும் ஆமே. 29

2215 Give Up Distractions and Take to the True Way

With streaming eyes eighteen

Your thoughts in distraction wander;

Before you tremble in death,

Take to the True Way;

You shall indeed meet

The mighty Lord of your soul.

2216. நனவகத் தேயொரு நாலைந்தும் வீடக்

கனவகத் தேஉள் கரணங்க ளோடு

முனவகத் தேநின்று உதறியுட் புக்கு

நினைவகத்து இன்றிச் சுழுத்திநின் றானே. 30

2216 Jiva Devoid of Thought in Sushupti

Of the Tattvas in Waking State

Four times five are behind left;

The Tattvas four that Antahkaranas form

In Dream State are;

--These you shake off

And into yourself enter;

Then thoughts devoid

The Soul in Sushupti Stands.

2217. நின்றவன் ஆசான் நிகழ்துரி யத்தனாய்

ஒன்றி உலகின் நியமாதிகள் உற்றுச்

சென்று துரியாதீ தத்தே சிலகாலம்

நின்று பரனாய் நின்மல னாமே. 31

2217 Evolution of Jiva to Para State

The Soul who thus stood

Has verily a Master become;

He enters the Turiya State

And remains in the Eight-fold Yoga;

He then attains Turiyatita State;

And further a while after

He becomes Para the Pure.

2218. ஆனஅவ் ஈசன் அதீதத்தில் வித்தையாத்

தான்உலகு உண்டு சதாசிவ மாசத்தி

மேனிகள் ஐந்தும்போல் விட்டுச் சிவமாகி

மோனம் அடைந்தொளி மூலத் னாமே. 32

2218 Further Evolution to Primal Light

He who thus Isa Became

Reaching Turiyatita State,

As Pure Jnana comprehends worlds all;

Then He further attains the Five Forms,

Sadasiva, Mahesvara, Rudra, Hari and Brahma;

Having experienced those stages,

Jiva becomes Siva;

Then, further attaining Mauna (Divine Silentless) State,

He merges in the Primal Light.

2219. மண்டலம் மூன்றினுள் மாயநன் நாடனைக்

கண்டுகொண்டு உள்ளே கருதிக் கழிகின்ற

விண்டவர் தாமரை மேலொன்றும் கீழாக

அண்டமும் தானாய் அகத்தினுள் ஆமே. 33

2219 Lord is Within

He is the Lord of Maya Land,

Where the Spheres Three within are;

He is the One whom I see within

And pine incessant for;

He is the Lotus that blooms in the cranium,

With its stalk stemming deep in my heart.

2220. போதறி யாது புலம்பின புள்ளினம்

மாது அறி யாவகை நின்று மயங்கின

வேதுஅறி யாவணம் நின்றனன் எம்இறை

சூதறி வாருச்சி சூடிநின் றாரே. 34

2220 The Dawn of Light Within in Yoga

The birds (Malas) shrilled

Unaware of the shimmering dawn;

Bewildered were they,

Their mother (Sakti) unrecognising;

Beyond Vedas stood He my Lord;

They who knew the Mystic Way (of Yoga)

Reached to Him inside their very head.

2221. கருத்தறிந்து ஒன்பது கண்டமும் ஆங்கே

பொருந்தறிந் தேன்புவ னாபதி நாடித்

திருத்தறிந் தேன்மிகு தேவர் பிரானை

பருத்தறிந் தேன்மனம் மன்னிநின் றேனே. 35

2221 I Saw Him Within In the Nine Centres

In contemplation deep I sought

The Lord of worlds all,

In the Nine Centres within;

Distinct I saw Him,

He, the Lord of Celestials all;

Intense I sought Him,

And He in my thoughts unfailing stood.

2222. ஆன விளக்கொளி தூண்டும் அவன் என்னத்

தான விளக்கொளி யாம்மூல சாதனத்து

ஆன விதிமூலத் தானத்தில் அவ்விளக்கு

ஏனை மதிமண்ட லம்கொண்டு எரியுமே. 36

2222 Kundalini Yoga Experience

As one that kindles the lamp's flame,

So do you,

The Lamp's Flame in Muladhara kindle;

That Lamp in Muladhara lighted,

Encompassing the Sphere of Moon, glows.

2223. உள்நாடும் ஐவர்க்கு மண்டை ஓதுங்கிய

விண்நாட நின்ற வெளியை வினவுறில்

அண்ணாந்து பார்த்துஐவர் கூடிய சந்தியில்

கண்நாடி காணும் கருத்ததுஎன் றானே. 37

2223 God is Inward Where the Five Sense Controlled Meet

If you ask,

How the Heavenly Space within the cranium is,

Where the inward looking Five abide,

Verily it is,

Unto gazing upward into a mirror

(Seeing the self-reflected in crystal purity)

At a junction

Where the Five, in control, meet.

2224. அறியாத வற்றை அறிவான் அறிவான்

அறிவான் அறியாதான் தன்னறிவு ஆகான்

அறியா தவத்தை அறிவானைக் கூட்டி

அறியாது அறிவானை யார்அறிவாரே. 38

2224 Lord is the Knower; He makes the Jiva Experience

the Five States of Awareness

The knower he is,

Who things unknown knows;

The knower,

Who the Self knows not,

Is knower none;

The Jiva the Five Avastas knows not;

He, Lord, makes him know

To none beknown;

Who indeed does Him know?

2225. துரிய தரிசனம் சொற்றோம் வியோமம்

அரியன தூடணம் அந்தண வாதி

பெரியன கால பரம்பின் துரியம்

அரிய அதீதம் அதீதத்த தாமே. 39

2225 Turiya in Turiya is Para Turiya; Beyond is Turiyatita

The visioning of Turiya State

We thus far spoke of;

The Void of Turiya State

Is state rare;

Unimportant indeed,

Are the states Jagra and the rest;

Great, great, by far

Is the Timeless Para Turiya;

Transcending it is Turiyatita;

Rarer even far that State is.

2226. மாயையிற் சேதனன் மன்னும் பகுதியோன்

மாயையின் மற்றது நீவுதல் மாயையாம்

கேவல மாகும் சகலமா யோனியுள்

தோயும் மனிதர் துரியத்துள் சீவனே. 40

2226 Seek Para Turiya and Reach Siva's State

The World of Maya (Prakriti)

Belongs to Jiva;

To leave that Maya

Is to reach Kevala Maya State;

To be born again and again

As diverse life forms,

Is the State--Sakala;

In Para Turiya is Siva State.

7. கேவல சகல சுத்தம்

47 KEVALA, SAKALA, SUDDHA

2227. தன்னை அறிசுத்தன் தற்கேவ லன்தானும்

பின்னம் உறநின்ற பேத சகலனும்

மன்னிய சத்தசத் துச்சத சத்துடன்

துன்னவர் தத்தம் தொழில்கள் வாகவே. 1

2227 Sat, Asat and Sat-Asat Nature of Suddha, Kevala, Sakala States

He who cognises the Self

Is in Suddha State;

He who is not

Is in Kevala;

He who cognises in distracting differences

Is in Sakala;

In Sat (Real), Asat (Unreal) and Sat-Asat (Real-Unreal)

They respective conjoin;

Each according to his cognising state.

2228. தானே தனக்குப் பகைவனும் நட்டானும்

தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும்

தானே தான்செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும்

தானே தனக்குத் தலைவனும் ஆமே. 2

2228 Importance of Self-Cognition-Suddha State

Himself unto himself

Is foe and friend;

Himself unto himself

Is the here and hereafter;

Himself his Karmas

He experiences;

Himself unto himself

His master be.

2229. ஆமுயிர் கேவலம் மாமாயை யின்நடந்து

ஆம்உயிர் மாயை எறிப்ப அறிவுற்று

காமியம் மாமேய மும்கல வாநிற்பத்

தாம்உறு பாசம் சகலத்து ஆமே. 3

2229 Evolution of the Sakala State of the Soul

The Soul in Kevala State

Inert reposes;

On it the Mamaya (Asuddha Maya) acts;

By the action

The Soul receives powers of cognition;

And then mixing with Desire (Kamiyam)

And the Objects of Desire (Mayeyam)

In Pasa it full enters;

That the State of Sakala is.

2230. சகல அவத்தையில் சார்ந்தோர் சகலர்

புகலும் மலம்மூ வகையும் புணர்ந்தோர்

நிகரில் மலரோன்மால் நீடுபல் தேவர்கள்

நிகழ்நரர் சீடம் அந்தமும் ஆமே. 4

2230 Who Are the Sakalas?

Sakalas are those

Who in Sakala State are;

Steeped they are in Pasas three;

The peerless Brahma, Hari,

The Celestials numerous,

The humans here below

And all lives unto the tiny worm,

All, all, are Sakalas verily.

2231. தாவிய மாயையில் தங்கும் பிரளயம்

மேவிய மற்றது உடம்பாய்மிக் குள்ளன

ஓவல் இலக்கணர் ஒன்றிய சீகண்டர்

ஆவயின் நூற்றெட்டு உருத்திர ராமே. 5

2231 Who Are the Pralayakalas

Pralayakalas in Maya (Asuddha) world abide;

Of Maya their bodies are in main;

Of comeliness eternal are they;

The Srikanta

And the eight and hundred Rudras;

--(These the Pralayakalas are.)

2232. ஆகின்ற கேவலத்து ஆணவத்து ஆனவர்

ஆகின்ற வித்தேச ராம்அனந் தாதியர்

ஆகின்ற எண்மர் எழுகோடி மந்திரர்

ஆகின்ற ஈசர் அநேகரும் ஆமே. 6

2232 Who Are the Vijnanakalas

Vijnanakalas are souls, other numerous,

They reside in the State of Kevala;

They are possessed of Anava (mala)--alone;

The eight Vidyesvaras beginning with Ananta

The (Maha) Mantraresvaras that seven crore number,

--(These the Vijnanakalas are.)

2233. ஆம்அவ ரில்சிவ னார்அருள் பெற்றுளோர்

போம்மலந் தன்னால் புகழ்விந்து நாதம்விட்டு

ஒம்மய மாகி ஒடுங்கலின் நின்மலம்

தோம்அறும் சுத்த அவத்தைத் தொழிலே. 7

2233 Suddha or Pure State

Of them,

Those who receive Siva's Grace

From Anava mala get liberated;

Transcending the states of Bindu (light) and Nada (sound)

As Aum (Pranava) they become;

And in Siva Pure they merge;

That verily is the Suddha (Pure) State (Avasta).

2234. ஒரினும் மூவகை நால்வகை யும்உள

தேரில் இவைகே வலம்மாயை சேர்இச்சை

சார்இய லாயவை தாமே தணப்பவை

வாரிவைத்து ஈசன் மலம்அறுத் தானே. 8

2234 Four Divisions of Vijnanakalas

When you think of it,

Of these Souls in gradation three,

Vijnanakalas have divisions four.

They are shrouded in Kevala (Asuddha) Maya;

Inclined are they to be gripped by Desire,

Yet, of themselves they leave all;

When the Lord His Grace bestows;

And together the Malas sunders.

2235. பொய்யான போதாந்தம் ஆறாறும் விட்டகன்று

எய்யாமை நீங்கவே எய்தவன் தானாகி

மெய்யாம் சராசர மாய்வெளி தன்னுட்புக்கு

எய்தாமல் எய்தும்சுத் தாவத்தை என்பதே. 9

2235 When is Suddha State Reached?

Abandoning the illusory Tattvas

Six times six;

Rid of ignorance

The Jiva becomes Siva Himself;

And pervading all Creation

He enters the Void true;

This the Suddha State,

That of himself the Jiva reaches.

2236. அனாதி பசுவியாத்தி யாகும் இவனை

அனாதியில் வந்த மலம்ஐந்தால் ஆட்டி

அனாதியில் கேவலம் அச்சக லத்திட்டு

அனாதி பிறப்புறச் சுத்தத்துள் ஆகுமே. 10

2236 How Suddha State is Reached

Eternal is he, Jiva; pervasive too is he;

Immersing him in Eternal Malas five,

The Lord lifts him

From the Primordial Kevala State

And consigns to Sakala State;

Thence,

Freed from unceasing whirl of birth

The Jiva, Suddha State reaches.

2237. அந்தரம் சுத்தாவத் தைகே வலத்தாறு

தந்தோர்தம் சுத்தகே வலத்தற்ற தற்பரத்

தின்பால் துரியத் திடையே அறிவுறத்

தன்பால் தனையறி தத்துவந் தானே. 11

2237 Knowledge of Self in Turiya Leads to Suddha State

The Suddha State is the ultimate;

The Jiva that passes through Kevala

When it reachs Turiya

Receives knowledge of Tatpara,

--Who beyond States, Kevala and Suddha, exists--

Thus realizing the Self within.

2238. ஐ ஐந்து ஒடுங்கும் ஆன்மாவில் ஆன்மாவும்

மெய்கண்டு சுத்த அவத்தையில் வீடாகும்

துய்யஅவ் வித்தை முதன்மூன்றும் தொல்சத்தி

ஐயன் சிவன்சத்தி யாம்தோற்றம் அவ்வாறே. 12

2238 Involution of Tattvas After Jiva Reaches Suddha State

The Tattvas five times five

Will into the Soul involute;

The Soul, having realized Suddha State,

Will in Suddha Vidya Tattva merge;

The first three of this category

(Suddha Vidya, Isvaram and Sadakyam)

Will in Sakti involute;

Beyond the Sakti is Siva

(Of the Siva Tattva)

Thus involuting, the Soul returns to the Beginning;

This the order (in reverse) of evoluting too.

2239. ஐஐந்தும் ஆன்மாவில் ஆறோடு அடங்கியும்

மெய்கண்ட மேல்மூன்றும் மேவுமெய் யோகத்தில்

கைகண்ட சத்தி சிவபாகத் தேகாண

எய்யும் படியடங்கும் நாலேழ் எய்தியே. 13

2239 Involution of Tattvas Further Explained

The Tattvvas five times five of Purusha

Into the Six (Vidya Tattvas) involute;

They into the three Siva Tattvas higher above involute,

Who in turn merges into Sakti Bindu

Who with Siva (Nada) stands;

--Thus is the ultimate of involution reached

Into Tattvas four and seven.

2240. ஆணவத் தார்ஒன்று அறியாத கேவலர்

பேணிய மாயைப் பிரளயா கலராகும்

காணும் உருவினர் காணாமை காண்பவே

பூணும் சகலர்முப் பாசமும் புக்கோரே. 14

2240 Souls are Ranked as Vijnanakalas, Pralayakalas, and Sakalas

According to the Number of Malas They Possess

The Kevalas (Vijnanakalas) are inert

With Anava alone possessed;

The Pralayakalas have Maya

In addition;

They see with form unseen;

The Sakalas are Souls

In all three Malas steeped.

2241. ஆணவம் ஆகும் விஞ்ஞான கலருக்குப்

பேணிய மாயை பிரளயா கலருக்கே

ஆணவ மாயையும் கன்மம் மூன்றுமே

காணும் சகலர்க்குக் காட்டும் மலங்களே 15

2241 Further explained

The Vijnanakalas possess Anava mala alone;

The Pralayakalas have Maya too;

Anava, Maya, and Karma

--All three the Sakalas have

These their Malas are.

2242. கேவலம் தன்னில் கிளர்ந்தவிஞ் ஞாகலர்

கேவலம் தன்னில் கிளர்விந்து சத்தியால்

பூவயின் கேவலத்து அச்சக லத்தையும்

மேவிய மந்திர மாமாயை மெய்ம்மையே. 16

2242 Sakalas in Vijnanakalas

The Vijnanakalas

Who stand in Kevala (inert State)

By the power of Bindu,

That in Kevala is,

Become activated as Sakalas within Kevala;

And so attain the truth of Mamaya

Who the power of Mantra holds.

2243. மாயையில் மன்னும் பிரளயா கலர்வந்து

மாயையும் தோன்றா வகைநிற்க ஆணவ

மாய சகலத்துக் காமிய மாமாயை

ஏயமன் நூற்றெட்டு உருத்திரர் என்பவே. 17

2243 Pralayakalas--108 Rudras

The Pralayakalas in Maya (Suddha) reside;

Yet that Maya affects them not;

They stand with Anava;

With Mamaya's (Asuddha) Kamya desires that Sakalas possess;

They verily are the Rudras One Hundred and Eight.

2244. மும்மலம் கூடி முயங்கி மயங்குவோர்

அம்மெய்ச் சகலத்தர் தேவர் சுரர்நரர்

மெய்ம்மையில் வேதா விரிமிகு கீடாந்தத்து

அம்முறை யோனிபுக்கு ஆர்க்கும் சகலரே. 18

2244 Sakalas Have All Three Malas

They who in Malas three enveloped

In worldly life wallow,

Are the Sakalas per se;

Thus are the Devas, the humans,

And the rest of Brahma's creation numerous

Unto the very worm

That life's womb enters;

--All these are Sakalas that crowd the world.

2245. சுத்த அவத்தையில் தோய்ந்தவர் மும்மலச்

சத்துஅசத்து ஓடத் தனித்தனி பாசமும்

மத்த இருள்சிவ னான கதிராலே

தொத்தற விட்டிடச் சுத்தஆ வார்களே. 19

2245 Rid of Malas, Souls Become Suddhas

They who Suddha State reach,

By luminous Grace of Siva

Stand dispelled of Malas triple,

That Sat-Asat are;

And of dark Pasas, one by one;

Having thus rid them entire,

They become Suddhas ever.

2246. தற்கே வலம்முத்தி தானே தனிமையாம்

பிற்பால் சகலம் கலாதிப் பிறிவதாம்

சொற்பால் புரிசுத்த கேவலம் சாக்கிரம்

தற்பால் புரிவது தற்சுத்தம் ஆமே. 20

2246 Gradations of Suddha States--Suddha-Kevala, Suddha-Sakala,

Suddha-Jagra, and Suddha-Suddha

In Suddha-Kevala-Mukti State

The Jiva stands alone;

When afterward

The Kalas leave,

Then is Suddha-Sakala-Mukti;

When in sound Aum

The Soul as one stands,

Then is Suddha (Kevala) Jagra Mukti;

Still beyond,

The Soul Itself within Itself stands

Then is Suddha-within-Suddha-Mukti State.

2247. அறிவின்றி முத்தன் அராகாதி சேரான்

குறியொன்றி லாநித்தன் கூடான் காலதி

செறியும் செயலிலான் தினங்கற்ற வல்லோன்

கிறியன் மலவியாபி கேவலம் தானே. 21

2247 Suddha-Kevala-Mukti State Described

Inert without knowledge,

Unaffected by desires,

Goal-less, everlasting,

Unattached to Kalas,

Actionless,

Incapable of daily experiences,

By Malas deceitful infused,

--Thus is Jiva in Kevala-Mukti State.

2248. விந்துவும் மாயையும் மேவும் கிரியையும்

சந்தத ஞான பரையும் தனுச்சுத்தி

விந்துவின் மெய்ஞ்ஞான மேவும் பிரளயர்

வந்த சகலசுத் தான்மாக்கள் வையத்தே. 22

2248 Pralayakalas That Are Suddhas Among Sakalas

Bindu, Maya and Kriya

They possess;

The power of interminable Jnana Sakti

Is their substrate (Dhanu);

In Bindu they attain Divine Knowledge;

Thus are the Pralayakalas of this world;

Albeit Sakalas,

They are Suddhas here below.

2249. கேவல மாதியின் பேதம் கிளக்குறில்

கேவல மூன்றும் கிளரும் சகலத்துள்

ஆவயின் மூன்று மதிசுத்த மூடவே

ஓவலில் லாஒன்பான் ஒற்றுணர் வோர்கட்கே. 23

2249 Nine Subtle Divisions For the Soul in the Three States Kevala, Sakala and Suddha

To speak of the subtle divisions

In the three States--Kevala, Sakala and Suddha

It is like this:

Kevala-Kevala, Kevala-Sakala, and Kevala-Suddha,

Sakala-Kevala, Sakala-Sakala, and Sakala-Suddha,

Suddha-Kevala, Suddha-Sakala, and Suddha-Suddha

--Thus are the combinations nine in all

For those in depth see.

2250. கேவலத்தில் கேவலம் அதீதா தீதம்

கேவலத் தில்சகலங்கள் வயிந்தவம்

கேவத் திறசுத்தம் கேடில்விஞ் ஞாகலர்க்கு

ஆவயின் நாதன் அருண்மூர்த்தி தானே. 24

2250 Kevala State Subdivisions for Jiva

Kevala-in-Kevala is atita-atita state,

Kevala-Sakala is the Vaindava manifestations in Suddha Maya State;

Kevala-Suddha is the State of holy Vijanankalas,

That State leads Soul to Grace Embodied.

2251. சகலத்தில் கேவலம் சாக்கிரா தீதம்

சகல சகலமே சாக்கிர சாக்கிரம்

சகலத்திற் சுத்தமே தற்பரா வத்தை

சகலத்தில் இம்மூன்று தன்மையும் ஆமே. 25

2251 Sakala State Subdivisions for Jiva

Sakala-Kevala is the Jagrat-atita State;

Sakala-Sakala is the Jagrat-within-Jagrat State

Sakala-Suddha is the State of Tat-para (self-illumined)

All these in the state of Sakala occur.

2252. சுத்தத்தில் சுத்தமே தொல்சிவ மாகுதல்

சுத்தத்தில் கேவலம் தொல்லுப சாந்தமாம்

சுத்த சகலம் துரிய விலாசமாம்

சுத்தத்தில் இம்மூன்றும் சொல்லலும் ஆமே. 26

2252 Suddha State Subdivisions for Jiva

Suddha-Kevala is State of Upasantha

Suddha-Sakala is Turiya expansive state;

Suddha-Suddha is State of Siva-Becoming;

These three belong to Suddha State.

2253. சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் கனவொடுஞ்

சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி துரியமே

சாக்கிரா தீதம் தனிற்சுகா னந்தமே

ஆக்கு மறையாதி ஐம்மல பாசமே. 27

2253 Bliss of Jagratatita State

Jagrat-In-Jagrat, Dream-in-Jagrat;

Sushupti-in-Jagrat and the Turiya-in-Jagrat,

Transcending these states all,

Is Jagratatita that confers Bliss Divine;

The Malas primordial that five are,

Away vanish ever and ever.

2254. சாக்கிரா தீதத்தில் தானறும் ஆணவம்

சாக்கிரா தீதம் பிராவத்தை தங்காது

ஆக்கு பரோபதி யாஉப சாந்தத்தை

நோக்கும் மலங்குணம் நோக்குதல் ஆகுமே. 28

2254 In Jagratatita State is Upasantha

In the state of Jagratatita

Anava is rooted entire;

Jagratatita, Para-Avasta (Siva) state is not;

But sure it confers Upasantha

That by Para caused;

Will Jiva, thereafter,

Ever look at Malas and Gunas?

2255. பெத்தமும் முத்தியும் பேணும் துரியமும்

சுத்த அதீதமும் தோன்றாமல் தானுணும்

அத்தன் அருள்என்று அருளால் அறிந்தபின்

சித்தமும் இல்லை செயல்இல்லை தானே. 29

2255 All Higher Experiences Come to Jiva By God's Grace

The states of Bondage (Boddha), of Liberation (Mukti)

Of Turiya, and Suddha-atita

--All these, the Jiva will subtle experience;

By Lord's Grace they come;

And when that knowledge by Grace dawns,

Neither thought nor action

The Jiva any more has.

2256. எய்திய பெத்தமும் முத்தமும் என்பன

எய்தும் அரன்அரு ளேவிளை யாட்டோ டு

எய்திடு உயிர்சுத்தத் திடுநெறி என்னவே

எய்தும் உயிர்இறை பால்அறி வாமே. 30

2256 Lord's Play Takes Jiva To God-Knowledge

The states of Bondage and Liberation

Of Hara's Grace, they come

It is His play

To take Jiva to Suddha goal;

That it might God-Knowledge receive.

2257. ஐம்மலத் தாரும் மதித்த சகலத்தர்

ஐம்மலத் தாரும் அருவினைப் பாசத்தார்

ஐம்மலத் தார்சுவர்க் கந்நெறி யான்பவர்

ஐம்மலத் தார்அர னார்க்குஅறி வோரே. 31

2257 Sakalas Can Attain God-Knowledge

They of Five Malas are Sakalas,

They of Five Malas are Pasa bound

They of Five Malas rule

The Celestial world of Svarga

They of Five Malas can (ultimate) attain God-Knowledge.

2258. கருவில் அதீதம் கலப்பிக்கும் மாயை

அரிய துரியம் அதிலுண்ணும் ஆசையும்

உரிய கழுனை முதல்எட்டும் சூக்கத்து

அரிய கனாத்துலம் அந்தன வாமே. 32

2258 Experiences in the Five States of Consciousness

In Jiva's Atita State

Anava is;

In Turiya State

Maya permeates;

In Sushupti State,

Are desires for Maya experiences planted;

In Dream State

Functions the Subtle Body with Tattvas eight;

In the Waking State

Activated is the Body Gross.

2259. ஆணவம் ஆகும் அதிதம்மேல் மாயையும்

பூணும் துரியம் சுழுத்திபொய்க் காமியம்

பேணும் கனவும் மாமாயை திரோதாயி

காணும் நனவில் மலக்கலப்பு ஆகுமே. 33

2259 Malas for Jiva in Different States of Consciousness

In (Kevala) Atita State

Anava is;

In Turiya State

Maya too is;

In Sushupti State

Seed of Karma,

Kamya; an addition is;

In Dream State

Mamaya (Illusory perception) also is;

In Waking State

Tirodayi joins (Obfuscations);

Thus are the Five Malas

To Jiva in Sakala State attached.

2260. அரன்முத லாக அறிவோன் அதீதத்தன்

அரன்முத லாமாயை தங்கிச் சுழுனை

கருமம் உணர்ந்து மாமாயைக் கைகொண்டோ ர்

அருளும் அறைவார் சகலத்துற் றாரே. 34

2260 Malas Restated

The Jiva in Atita State,

Realizes Primal Para;

The Jiva in Turiya stands in Maya (Suddha),

That has its beginning in Hara;

In Sushupti Karma Mala comes in;

In Dream State Mamaya (Asuddha) envelops,

In Waking State comes Tirodayi, that obfuscates

Thus the Jiva in Sakala State stands.

2261. உருவுற்றுப் போகமே போக்கியம் துற்று

மருவுற்றுப் பூதம னாதியான் மன்னி

வரும்அச் செயல்பற்றிச் சத்தாதி வைகிக்

கருவுற் றிடுஞ் சீவன் காணும் சகலத்தே. 35

2261 Condition of Sakala State

They get body-form

And experience enjoyments diverse;

They are by elements pervaded

And conjoined to Mind and rest of cognitive organs;

They get attached to Karmas

They abide in Tanmatras

Thus are they born

--These Jivas in Sakala State.

2262. இருவிடை ஒத்திட இன்னருள் சத்தி

மருவிட ஞானத்தில் ஆதனம் மன்னிக்

குருவினைக்கொண்டருள் சத்திமுன் கூட்டிப்

பெருமலம் நீங்கிப் பிறவாமை சுத்தமே. 36

2262 Sakala Jiva'a Journey to Suddha State

They reach the State

When deeds good and bad

Equable become (Iruvinai Oppu);

When Sakti's Grace

On them descends (Sathini Padam);

When on the pedestal of Grace

They thus get seated,

Then with the aid of Guru Holy

They reach the Presence of Sakti's Grace;

Finally rid of the Primordial Mala (Anava)

They reach the State of Suddha

That no birth thereafter gives.

2263. ஆறாறும் ஆறதின் ஐ ஐந்து அவத்தையோடு

ஈறாம் அதீதத் துரியத்து இவன்எய்தப்

பேறான ஐவரும் போம்பிர காசத்து

நீறார் பரம்சிவம் ஆதேய மாகுமே. 37

2263 Turiyatita is the State Ultimate

With Tattvas six times six

And Avastas of ten states

He, Jiva, enters the final state

Of Turiyatita,

Then will the Divine Gift be (Mukti);

And Jiva merges into the Light Resplendent;

Which the Five Gods reach;

There, the Siva of Holy Ashes,

Jiva's Refuge Final are.

2264. தன்னை அறியாது உடலைமுன் தான்என்றான்

தன்னைமுன் கண்டான் துரியம் தனைக்கண்டான்

உன்னும் துரியமும் ஈசனோடு ஒன்றாக்கால்

பின்னையும் வந்து பிறந்திடும் தானே. 38

2264 Self-Realization Only in Turiya State--It Is Not Ultimate

Knowing not the Self,

Jiva deemed body as the Self;

When he saw the Real Self;

He attained Turiya State;

But even in that Turiya State,

If he, Jiva, with Lord united not,

He will again born be, here below.

2265. சாக்கிரத் தன்னில் அதீதம் தலைப்படில்

ஆக்கிய அந்த வயிந்தவம் ஆனந்தம்

நோக்கும் பிறப்புஅறும் நோன்முத்தி சித்தியாம்

வாக்கும் மனமும் மருவல்செய் யாவே. 39

2265 Only With Turiyatita State Birth Cycle Ends

If in Waking State

The Jiva realizes the Atita State

The Vaindavas (the Tattvas) that Maya caused

Will their malevolence shed;

The birth's whirl will cease;

Goodly Mukti and Siddhi then attained;

Speech and thought cease to be.

2266. அப்பும் அனலும் அகலத்து ளேவரும்

அப்பும் அனலும் அகலத்து ளேவாரா

அப்பும் அனலும் அகலத்துள் ஏதெனில்

அப்பும் அனலும் கலந்ததுஅவ் வாறே. 40

2266 Beyond Turiyatita is Void

In the void beyond the Atita State,

Sakti (Water) and Siva (Fire) will appear,

Water and Fire do not together in space appear,

How then does Water and Fire in Void appear?

That way are they mingled

Sakti (Water) and Siva (Fire), there.

2267. அறுநான்கு அசுத்தம் அதிசுத்தா சுத்தம்

உறும்ஏழு மாயை உடன்ஐந்தே சுத்தம்

பெறுமாறு இவைமூன்றும் கண்டத்தால் பேதித்து

உறும்மாயை மாமாயை ஆன்மாவி னோடே. 41

2267 Thirty-six Tattvas Reckoned as (5) Pure, (7) Pure-Impure and (24) Impure

Of Tattvas,

Six times four are Asuddha (Impure)

Seven are Suddha-Asuddha (Misra or Pure-Impure)

Five with Pure Maya are Suddha (Pure)

These in three divisions are thus parted

As Suddha (Pure), Suddha-Asuddha (Pure-Impure), and Asuddha (Impure)

All these with Jiva at appropriate stages stand.

2268. மாயைகைத் தாயாக மாமாயை ஈன்றிட

ஆய பரசிவன் தந்தையாய் நிற்கவே

ஏயும் உயிர்க்கே வலசகலத்து எய்தி

ஆய்தரு சுத்தமும் தான்வந்து அடையுமே. 42

2268 The Journey from Kevala to Suddha Through Sakala States Helped by

Siva as Father, Maya (Pure) as Mother and Mamaya (Impure) as Nurse

Parasiva for father;

Maya (Pure) for mother;

Mamaya (Impure) for nurse;

Thus does Jiva

Its birth take,

And journeying the states of Kevala, and Sakala

Final reaches the Suddha State.

8. பராவத்தை

48 PARA-AVASTA

2269. அஞ்சும் கடந்த அனாதி பரன்தெய்வம்

நெஞ்சம தாய நிமலன் பிறப்பிலி

விஞ்சும் உடலுயிர் வேறு படுத்திட

வஞ்சத் திருந்த வகையறிந் தேனே. 1

2269 Mystery of Parting Life From Body

The Lord is the Para;

He is beginningless;

He is beyond five states of experience,

He is the Pure One,

Seated within the heart;

He is birthless;

Why this lovely body and life

He parts--

That mystery, I knew.

2270. சத்தி பராபரம் சாந்தி தனிலான

சத்தி பரானந்தம் தன்னில் சுடர்விந்து

சத்திய மாயை தனுச்சத்தி ஐந்துடன்

சத்தி பெறுமுயிர் தான்அங்கத்து ஆறுமே. 2

2270 Thirty-six Saktis are Dynamic Aspects of Static Parapara

Sakti in Parapara is Para Sakti;

Sakti in Santhi is Chit Sakti;

Sakti in Paranand is Icca Sakti;

Sakti in luminous Bindu is Jnana Sakti;

Sakti in Maya is Kriya Sakti;

When Jiva these Saktis receive,

Then it reposes integral in the Divine.

2271. ஆறாறுக்கு அப்பால் அறிவார் அறிபவர்

ஆறாறுக்கு அப்பால் அருளார் பெறுபவர்

ஆறாறுக்கு அப்பால் அறிவாம் அவர்கட்கே

ஆறாறுக்கு அப்பால் அரன்இனி தாமே. 3

2271 Beyond Tattvas is Divine Bliss

They who know Him

Beyond the Tattvas six times six

Truly know Him;

Beyond the Tattvas six times six

They receive His Grace;

They who have Knowledge True

Beyond the Tattvas six times six

Only to them, is He the Divine Bliss;

He the Hara

That is beyond the Tattvas,

Six times six.

2272. அஞ்சொடு நான்கும் கடந்துஅக மேபுக்குப்

பஞ்சணி காலத்துப் பள்ளி துயில்கின்ற

விஞ்சையர் வேந்தனும் மெல்லிய லாளொடு

நஞ்சுற நாடி நயம்செய்யு மாறே. 4

2272 When Jiva is Rid of Malas by Siva-Sakti

Transcending the organs five (external)

And the four (internal),

In the (union) within of five (states) avastas,

The Jiva slumbers;

Then does the wondrous Lord

Appearing with Sakti of slender Form

Rid the Jiva of its poisons (Malas),

Forever to rejoice.

2273. உரிய நனாத்துரி யத்தில் இவளாம்

அரிய துரிய நனவாதி மூன்றில்

பரிய பரதுரி யத்தில் பரனாம்

திரிய வரும்துரி யத்தில் சிவமே. 5

2273 Beyond Turiya is Turiya-Turiya or Para Turiya; and Para-atita Turiya

is Further Beyond

In Jagra-Turiya State

The Jiva realizes Self;

Then beyond are States

Turiya-Jagrat, Turiya Svapna, Turiya Sushupti, and Turiya-Turiya

In that Para Turiya State the Jiva is Para;

In the Turiya State still beyond, (Para-Turiya-atita)

Jiva becomes Siva.

2274. பரமாம் அதீதமே பற்றறப் பற்றப்

பரமாம் அதீதம் பயிலப் பயிலப்

பரமாம் அதீதம் பயிலாத் தபோதனார்

பரமாகார் பாசமும் பற்றொன்றுஅ றாதே. 6

2274 In Para-atita Turiya State Jiva Becomes Beyond-Param

In desire bereft of desires,

As Jiva aspires to Para-atita-turiya State

And steadfast perseveres in it,

He becomes Beyond-Param (Siva);

The tapasvins who practise not

Will never Param become;

They are forever fettered

In Pasas several.

2275. ஆயும்பொய்ம் மாயை அகம்புற மாய்நிற்கும்

வாயு மனமும் கடந்துஅம் மயக்கறின்

தூய அறிவு சிவானந்த மாகிப்போய்

வேயும் பொருளாய் விளைந்தது தானே. 7

2275 Freed of Maya, Jnana Dawns and Bliss Ensues

The Maya we seek to understand

Envelops Soul, inside and out;

The hypnosis it creates baffles thought and word;

When you are freed from it,

Your knowledge becomes purified;

It is transmuted into Sivananda

And becomes a protective roof over you.

2276. துரியப் பரியில் இருந்தஅச் சீவனைப்

பெரிய வியாக்கிரத் துள்ளே புகவிட்டு

நரிகளை ஓடத் துரத்திய நாதர்க்கு

உரிய வினைகள் நின்று ஓலமிட் டன்றே. 8

2276 From Turiya to Turiyatita

The Jiva was in Turiya State;

Unto a swift steed

Was into the Turiyatita Jagra State led;

The Master

Thus had the (Karmic) jackals chased away;

And the Karmas stood howling,

Disappointed sore.

2277. நின்றஇச் சாக்கிர நீள்துரி யத்தினின்

மன்றனும் அங்கே மணம்செய்ய நின்றிடும்

மன்றன் மணம்செய்ய மாயை மறைந்திடும்

அன்றே இவனும் அவன்வடி வாமே. 9

2277 In Turiyatita State Jiva Becomes Siva

In this Turiyatita Jagrat State

The Lord of Dance with Jiva in union stands

When that union takes place

Maya vanishes away;

That very day Jiva attains Siva Form.

2278. விரிந்திடில் சாக்கிரம் மேவும் விளக்காய்

இருந்த இடத்திடை ஈடான மாயை

பொருந்தும் துரியம் புரியல்தா னாகும்

தெரிந்த துரியத்துத் தீதுஅக லாதே. 10

2278 Maya Lights the Path to Turiyya and There Remains

If in Jagra State

Where Jiva is,

He upward, ascends,

Well may Maya serve

A lamp to light his path;

Then, when he reaches Turiya State,

He his Self realizes;

Albeit in that Turiya State

Maya will still be.

(The Soul should further ascend to the Turiyatita State.)

2279. உன்னை அறியாது உடலைமுன் நான்ஒன்றாய்

உன்னை அறிந்து துரியத்து உறநின்றாய்

தன்னை அறிந்தும் பிறவி தணவாதால்

அன்ன வியாத்தன் அமலன் என்று அறிதியே. 11

2279 Self-Realization in Turiya State is not the End

Knowing not your Self

You deemed body as Self;

When in Turiya you entered,

You realized the Self;

Even though you realized Self,

Birth's cycle will leave you not;

(Therefore, ascend further upward

Into the Turiyatita State)

And unite in Lord,

Pervasive and Pure.

2280. கருவரம்பு ஆகிய காயம் துரியம்

இருவரும் கண்டீர் பிறப்புஇறப்பு உற்றார்

குருவரம் பெற்றவர் கூடிய பின்னை

இருவரும் இன்றிஒன் றாகி நின் றாரே. 12

2280 Beyond Turiya State is Union in Siva7This body is to birth subject,

Turiya State belongs to body and Jiva alike;

These subject to birth and death are;

When on them Grace of Holy Guru descends,

Two there is none,

Jiva in Siva unites one.

2281. அணுவின் துரியத்தில் ஆன நனவும்

அணுஅசை வின்கண் ஆனகனவும்

அணுஅசை வில்பரா தீதம் கழுத்தி

பணியில் பரதுரி யம்பர மாமே. 13

2281 Beyond Four States in Turiya is Para Turiya

If Jiva in Turiya State

Having experienced in succession

Jagra, Svapna, Sushupti states within,

Perseveres further,

Then he enters Para Turiya;

There verily Jiva becomes Para.

2282. பரதுரி யத்து நனவும் பரந்து

விரிசகம் உண்ட கனவும்மெய்ச் சாந்தி

உருவுறு கின்ற சுழுத்தியும் ஓவத்

தெரியும் சிவதுரி யத்தனு மாமே. 14

2282 End of Para Turiya is Siva Turiya

Succeeding Para Turiya Jagra State

Is the Para Turiya Svapna State

That engrosses the universe entire;

Then is Para Turiya Sushupti State

Where Upasantha (Peace beyond understanding) is;

That transcending, Jiva reaches Siva Turiya State.

2283. பரமா நனவின்பின் பால்சக முண்ட

திரமார் கனவும் சிறந்த சுழுத்தி

உரமாம் உபசாந்தம் உற்றல் துறவே

தரனாம் சிவதுரி யத்தனும் ஆமே. 15

2283 *End of Para Turiya is Siva Turiya

Succeeding Para Turiya Jagra State

Is the Para Turiya Svapna State

That engrosses the universe entire;

Then is Para Turiya Sushupti State

Where Upasantha (Peace beyond understanding) is;

That transcending, Jiva reaches Siva Turiya State.

2284. சீவன் துரியம் முதலாகச் சீரான

ஆவ சிவன்துரி யாந்தம் அவத்தைபத்தும்

ஓவும் பராநந்தி உண்மைக்குள் வைகியே

மேவிய நாலேழ் விடுவித்துநின் றானே. 16

2284 Beyond the Ten Avastas in Jiva Turiya, Para Turiya and

Siva Turiya is the Eleventh State of Consciousness of Para Nandi (Siva)

Thus Jiva, who has Para become,

From Jiva Turiya onward

Up to Siva Turiya,

Ten avastas (States) experiences;

Then enters the State Eleventh

Where he merges into Truth of Para Nandi (Siva)

And finally goes beyond,

All eleven States thus ensured.

2285. பரம்சிவன் மேலாம் பரமம் பரத்தில்

பரம்சிவன் மேலாம் பரநனவாக

விரிந்த கனாவிடர் வீட்டும் கழுமுனை

உரந்தரும் மாநந்தி யாம்உண்மை தானே. 17

2285 Further Beyond Para Siva State is Paramam (Brahmam),

Paramparam and Para Maha Sivam

Beyond Para Siva is Paramam (Brahmam);

Beyond Paramam is Paramparam (Para Brahmam);

Thus are states ascending;

From Para Siva Jagra, to Para Siva Svapna, and to Para Siva Sushupti

The Jiva that has Para Siva become reaches

The Finite Truth that is Para Nandi.

2286. சார்வாம் பரம்சிவன் சத்தி பரநாதம்

மேலாய விந்து சதாசிவம் மிக்கோங்கிப்

பாலாய்ப் பிரமன் அரிஅம ராபதி

தேவாம் உருத்திரன் ஈசனாம் காணிலே. 18

2286 Nine Manifestations of Para Siva

Pertaining to Para Siva

Are the (Para) Sakti,

Para Nada and Para Bindu;

And Sadasiva, Brahma, and Hari;

Rudra the Lord of Devas,

And Mahesvara to count.

2287. கலப்புஅறி யார்கடல் சூழ்உல கேழும்

உலப்புஅறி யார்உட லோடுஉயிர் தன்மை

அலப்புஅறிந்து இங்குஅர சாளகி லாதார்

குறிப்பது கோலம் அடலது வாமே. 19

2287 True Knowledge

Knowing that not

They rule not the (Spiritual) Kingdom;

In pomp and vanity they indulge;

That indeed is sorrow;

They know not, He pervades all;

They know not

The sea-girt seven Worlds

Will a shamble be;

They know not

That Siva with Jiva and Body

Commingling stands.

2288. பின்னை அறியும் பெருந்தவத்து உண்மைசெய்

தன்னை அறியில் தயாபரன் எம்இறை

முன்னை அறிவு முடிகின்ற காலமும்

என்னை அறியலுற்று இன்புற்ற வாறே. 20

2288 End Ego-Awareness; Self is Realized;

Perform penances true

That your Future holds;

Know thyself,

And the merciful Lord

His Grace confers;

When my ego awareness ended,

Then I knew my Self;

And bliss am I.

2289. பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்

பொன்னின் மறைந்தது பொன்னணி பூடணம்

தன்னை மறைத்தது தன்கர ணங்களாம்

தன்னின் மறைந்தது தன்கர ணங்களே. 21

2289 Way of Self-Realization Through Thought Process

Think of gold jewellery,

Thought of gold metal is not;

Think of gold metal

Thought of jewellery is not;

Think of sense organs, Self is not;

Think of Self, sense organs are not.

2290. மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை

மரத்தின் மறைந்தது மாமத யானை

பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம்

பரத்தை மறைந்தது பார்முதல் பூதமே. 22

2290 Sublimation of Thought

Think of wood

Image of toy-elephant recedes;

Think of toy-elephant

Image of wood recedes;

Think of elements five

Thought of Param recedes

Think of Param,

Thought of elements recedes.

2291. ஆறாறு ஆகன்று நமவிட்டு அறிவாகி

வேறான தானே யகாரமாய் மிக்கோங்கி

ஈறார் பரையின் இருளற்ற தற்பரன்

பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே. 23

2291 Knowledge of Siva, Sakti and Jiva (Si-Va-Ya) is Liberation

Transcending Tattvas

Six times six,

Abandoning

The letters "Na" and "Ma"

Knowledge Becoming,

Jiva thus liberated rises,

As letter "Ya;"

Merging in letter "Va" denoting Sakti

And in letter "Si" denoting Siva

Jiva ("Ya") becomes Si Va Ya

That Mukti is.

2292. துரியத்தில் ஓரைந்தும் சொல்அக ராதி

விரியப் பரையில் மிகும்நாதம் அந்தம்

புரியப் பரையில் பராவத்தா போதம்

திரிய பரமம் துரியம் தெரியவே. 24

2292 Experiences in Para Turiya

The Turiya State holds

The Letters-Five (Panchakshara);

In the Para Turiya Jagra State

Are the letters Fifty and One;

In the Para Turiya Svapna State

Is Nada;

In the Para Turiya Sushupti State

Is Bodha;

Beyond appears Paramam (Brahmam).

In Para Turiya-Turiya State.

2293. ஐந்தும் சகலத்து அருளால் புரிவற்றுப்

பந்திடும் சுத்த அவத்தைப் பதைப்பினில்

நந்தி பராவத்தை நாடச் சுடர்முனம்

அந்தி இருள்போலும் ஐம்மலம் மாறுமே. 25

2293 Pure (Suddha) Experience and Supreme (Para) Experience Beyond Jiva Experiences

In Sakala condition of Jiva,

These five experiences are by Grace attained;

Then follows the Suddha Avasta (Pure Experience) State;

That in intensity experiencing,

The Para Avasta (Supreme Experience) of Nandi is attained;

Then, as before light darkness flees;

The Five Malas for ever vanish.

2294. ஐஐந்து மட்டுப் பகுதியும் மாயையும்

பொய்கண்ட மாமாயை தானும் புருடன்கண்டு

எய்யும் படியாய் எவற்றுமாய் அன்றாகி

உய்யும் பராவத்தை உள்ளுதல் சுத்தமே. 26

2294 State of Suddha Avasta (Pure Experience)

The limited sphere of Tattvas

Five times Five,

And Maya Impure,

--Unreal are they;

Leaving them,

Let Jiva ascend

Into the Sphere of Mamaya (Pure-Impure);

Penetrating it,

Further beyond

In the State of Para-Avasta, (Pure Experience)

That is Pure (Suddha);

There the Soul is All-Existence

And Non-Existence at once.

2295. நின்றான் அருளும் பரமும்முன் நேயமும்

ஒன்றாய் மருவும் உருவும் உபாதியும்

சென்றான் எனைவிடுத்து ஆங்கிச் செல்லாமையும்

நன்றான ஞானத்தின் நாதப் பிரானே. 27

2295 Lord As Guru Guides the Soul's Journey

As Grace, He stood

As Param, He stood

As Love, He stood;

As one Form merged,

He stood;

He transcended experiences all,

But abandoned me not

He, the Lordly Guru, the Natha,

Of Divine Jnana.

9. முக்குண நிர்க்குணம்

9 TRIPLE GUNAS AND NIRGUNA (SANS GUNA)

2296. சாத்திகம் எய்தும் நனவெனச் சாற்றுங்கால்

வாய்ந்த இராசதம் மன்னும் கனவென்ப

ஒய்த்திடும் தாமதம் உற்ற சுழுத்தியாம்

மாய்த்திடும் நிற்குணம் மாசில் துரியமே. 1

2296 Gunas experiences in States of Consciousness.

Sattvic is Guna in the Waking State,

Rajas in Dream State,

Tamas in Deep Sleep State,

Nirguna, that other three Gunas destroys,

Is attribute of Turiya State Pure.

10. அண்டாதி பேதம்

10 COSMIC DIVISIONS

2297. பெறுபகி ரண்டம் பேதித்த அண்டம்

எறிகடல் ஏழின் மணல்அள வாகப்

பொறியொளி பொன்னணி யென்ன விளங்கிச்

செறியும் அண் டாசனத் தேவர் பிரானே. 1

2297 Cosmic Space is God's Seat of Throne

In the vast spaces of Cosmos

Are universes numberless

That evolved and separated;

Countless are they

Unto the sands that are

On the shores of seven seas;

Sparkling as a jewel of gold

That dazzles

They form His Seat of Throne

--For Him, the Lord of Celestials.

2298. ஆனந்த தத்துவம் அண்டா சலத்தின்மேல்

மேனிஐந்தாக வியாத்தம்முப் பத்தாறாய்க்

தான்அந்த மில்லாத தத்துவம் ஆனவை

ஈனமி லா அண்டத்து எண்மடங்கு ஆமே.

2298 God is Principle of Bliss Beyond Tattvas

On that Seat of Throne

He sits as Bliss-Principle (Tattva)

Five, His Forms

Thirty-six the Tattvas He pervades;

Nay,

The Tattvas He pervades

Are eight times by far as numerous

As universes in spaces Vast,

Himself beyond Tattvas' end.

11. பதினோராம் தானமும் அவத்தையெனக் காணல்

11 THE ELEVENTH STATE IS ALSO AVASTA

2299. அஞ்சில் அமுதும்ஓர் ஏழின்கண் ஆனந்தம்

முஞ்சில்ஓங் காரம் ஓர் ஒன்பான் பதினொன்றில்

வஞ்சக மேநின்று வைத்திடில் காயமாம்

கிஞ்சுகக் செவ்வாய்க் கிளிமொழி கேளே. 1

2299 Attainments in Higher Experience (Para Avasta)

In the Fifth State (Jiva Turiyatita) is Ambrosia;

In the Seventh State (ParaTuriya-Jagrat) is Bliss;

Above in Ninth State (ParaTuriya-Sushupti) is Aum;

In the Eleventh State (Siva Turiya)

Illumined the Jiva standeth;

Abiding there He the (Divine) Body, attains;

Listen damsel that is red-mouthed as parrot!

--These the attainments of the Higher States (of Jiva) are.

2300. புருட னுடனே பொருந்திய சித்தம்

அருவமொ டாறும் அதீதத் துரியம்

விரியும் சுழுத்தியின் மிக்குள்ள எட்டும்

அரிய பதினொன்று மாம்அவ் அவத்தையே. 2

2300 Tattvas Fade in the Finite Stage

Even in the Atita Turiya State

Six Tattvas formless abide

--The Purusha cum Chitta, and Five formless Tattvas;

In the Sushupti State of Atita Turiya,

The rest eight are;

Only in the Eleventh State, nothing of Tattvas is.

2301. காட்டும் பதினொன்றும் கைகலந் தால்உடல்

நாட்டி அழுத்திடின் நந்திஅல்லால் இல்லை

ஆட்டம்செய் யாத அதுவிதி யேநினை

ஈட்டு மதுதிடம் எண்ணலும் ஆமே. 3

2301 There Nandi Alone Is

When the eleven States are thus cognised,

And the Jiva fixes firm in the Jnana Body

There is none but Nandi;

That Being Immutable

Contemplate in order;

Sure believe, you can the Goal reach.

12. கலவு செலவு

12 UNITING AND EXITING

2302. கேவலம் தன்னில் கலவச் சகலத்தின்

மேவும் செலவு விடவரு நீக்கத்துப்

பாவும் தனைக்கண்டால் மூன்றும் படர்வற்ற

தீதறு சாக்கிரா தீதத்தில் சுத்தமே. 1

2302 Beyond Kevala, Sakala and Self-Realization States is Suddha Avasta

The Jiva in its primal condition

Is in the Kevala State;

When it mixes with Tattvas

It departs and enters the Sakala State;

Released from there,

It realizes the Self;

When it transcends all the states three,

It enters the Jagratatita State;

There it is Pure (Suddha).

2303. வெல்லும் அளவில் விடுமின் வெகுளியைச்

செல்லும் அளவும் செலுத்துமிஹ் சிந்தையை

அல்லும் பகலும் அருளுடன் தூங்கினால்

கல்லும் பிளந்து கடுவெளி யாமே. 2

2303 Vision of Void

Give up anger (Egoity)

As far as you can;

Direct your thoughts (Godward)

As far as it goes;

If with Lord's Grace

You slumber (in contemplation)

Day and night,

Even mountains will break;

And you shall vision the Void interminable.

13. நின்மல அவத்தை

13 PURE AVASTA (DEVOID OF MALAS

2304. ஊமைக் கிணற்றகத் துள்ளே உறைவதோர்

ஆமையின் உள்ளே அழுவைகள் ஐந்துள

வாய்மையின் உள்ளே வழுவாது ஒடுங்குமேல்

ஆமையின் மேலும்ஓர் ஆயிரத்து ஆண்டே. 1

2304 Merge in Silentness, Senses Withdrawn

Deep in the Well of Silentness (Mauna)

Is a turtle--Jiva--(with Malas Five withdrawn)

If from Truth you deviate not,

And in (It) merge entire,

You shall indeed live

A thousand years beyond the turtle.

2305. காலங்கி நீர்பூக் கலந்தஆ காயம்

மாலங்கி ஈசன் பிரமன் சதாசிவன்

மேலஞ்சும் ஓடி விரவவல் லார்கட்குக்

காலனும் இல்லை கருத்தில்லை தானே. 2

2305 Experience of Higher States Brings Immortality

Air, fire, water, earth and space,

Hari, Rudra, Mahesvara, Brahma and Sadasiva,

They who transcend these elements and Gods five

And into Higher States enter,

Will never death see;

Thoughts none other will they have

Except be of God.

2306. ஆன்மாவே மைந்தன் ஆயினன் என்பது

தான்மா மறையறை தன்மை அறிகிலர்

ஆன்மாவே மைந்தன் அரனுக்கு இவன்என்றால்

ஆன்மாவும் இல்லையால் ஐஐந்தும் இல்லையே. 3

2306 Jiva Son of Siva

Jiva is the son,

All the hoary scriptures thus say;

That they know not

The Jiva indeed is the Son of Hara;

For, without Jiva,

None the Tattvas five times five be.

2307. உதயம் அழுங்கில் ஒடுங்கல்இம் மூன்றின்

கதிசாக் கிரங்கன வாதி சுழுத்தி

பதிதரு சேதனன் பற்றாம் துரியத்து

அதிசுப னாய்அனந் தான் அந்தி யாகுமே. 4

2307 In Turiya is bliss Exceeding

Unto being born, living, and dying

Are the experiences three

Of Waking, Dreaming and Deep Sleep States;

When Jiva reaches Turiya State,

And there abides,

Exceeding Pure he becomes,

And infinite bliss he enjoys.

2308. எல்லாம்தன் னுட்புக யாவுளும் தானாகி

நல்லாம் துரியம் புரிந்தக்கால் நல்லுயிர்

பொல்லாத ஆறாறுள் போகாது போதமாய்ச்

செல்லாச் சிவகதி சென்றுஎய்தும் அன்றே. 5

2308 From Turiya State No Return to Tattvas

All within him (Jiva),

And he in all without;

Thus if Jiva

The Turiya State experiences,

No more shall it return

To Tattvas six times six;

Divine Knowledge (Bodha)

It will attain;

And so reach Siva-State.

2309. காய்ந்த இரும்பு கனலை அகன்றாலும்

வாய்ந்த கனலென வாதனை நின்றாற்போல்

ஏய்ந்த கரணம் இறந்த துரியத்துத்

தோய்ந்த கருமத் துரிசுஅக லாதே. 6

2309 Yet in Turiya, Karmic Effects Are

Well may you iron

From fire remove;

The iron still retains

The effect of fire (experience);

So too,

Even if sense organs

Are in Turiya State extinguished

The impure effect of Karmic acts

Will still there be.

2310. ஆன மறையாதி யாம் உரு நந்திவந்து

ஏனை அருள்செய் தெரிநனா அவத்தையில்

ஆன வகையை விடும்அடைத் தாய்விட

ஆன மாலதீதம் அப்பரந் தானே. 7

2310 In Turiyatita State All Malas Disappear Entire

In the burning state of Jagra avasta

Diverse are the (Jiva's) experiences;

Give them up, give them up entire;

And with Grace of Nandi

That is Veda embodied,

You shall reach the Atita State

Bereft of Malas;

Then shall you the very Para be.

2311. சுத்த அதீதம் சகலத்தில் தோய்வுறில்

அத்தன் அருள்நீங்கா ஆங்கணில் தானாகச்

சித்த சுகத்தைத் தீண்டாச் சமாதிசெய்து

அத்தனோடு ஒன்றற்கு அருள்முத லாமே. 8

2311 Relapse Into Sakala State and Redemption by Grace

Those who have reached

The Suddha Atita-State

If to the Sakala State relapse,

Lord's Grace, them leave not;

Still standing close to Lord,

They enjoy not pleasures of world;

And at the end, Samadhi entering,

They in Lord as one unite;

--All these by Grace ultimate.

2312. வேறுசெய் தான்இரு பாதியின் மெய்த்தொகை

வேறுசெய் தான்என்னை எங்கணும் விட்டுய்த்தான்

வேறுசெய் யாஅருள் கேவலத் தேவிட்டு

வேறுசெய் யாஅத்தன் மேவிநின் றானே. 9

2312 All Are Acts of Grace

He parted Himself

In halves two;

He created the cluster of Tattvas

That to body pertain;

He let me be into births and places several;

He took me into inert Arul Kevala State,

And there left me,

The Lord in me uniting.

2313. கறங்குஓலை கொள்ளிவட் டம்கட லில்திரை

நிறஞ்சேர் ததிமத்தன் மலத்தே நின்றங்கு

அறங்காண் சுவர்க்க நரகம் புவிசேர்த்து

கிரங்கா உயிர்அரு ளால்இவை நீங்குமே. 10

2313 Power of Grace

The toy whirl of leaves made

The fire wheel of torches made,

The billowy waves of the blue sea,

The curd that stands with the churn

--All these are by some other force moved;

So too, the Jiva pushed by Malas,

Enter hell, heaven and earth

And stand sore troubled;

--All these away vanished

When Grace does descend.

2314. தானே சிவமான தன்மை தலைப்பட

ஆன மலமும்அப் பாச பேதமும்

ஆன குணமும் பரான்மா உபாதியும்

பானுவின் முன்மதி போல்பலராவே. 11

2314 In Jiva-Siva Union All Fade

When that State is attained,

Where the Self becomes Siva,

The Malas, the Pasas diverse,

Gunas and experiences

That arose for the estranged Jiva,

Will all, all, fade,

Even as does the beams of the moon

In the presence of the rising sun.

2315. நெருப்புண்டு நீருண்டு வாயுவும் உண்டங்கு

அருக்கனும் சோமனும் அங்கே அமரும்

திருத்தக்க மாலும் திசைமுகன் தானும்

உருத்திர சோதியும் உள்ளத்து ளாரே. 12

2315 When Jiva Becomes Pervasive as Siva

Within them,

(Who have attained Siva-State,)

There is fire, water and air;

The sun and the moon are there seated;

Hari, Brahma and Rudra

Are also in their heart.

2316. ஆனைகள் ஐந்தம் அடங்கி அறிவென்னும்

ஞானத் திரியைக் கொளுவி அதனுட்புக்கு

ஊனை இருளற நோக்கும் ஒருவற்கு

வானகம் ஏற வழிஎளி தாமே. 13

2316 Attain Jnana and Enter Heavenly Home

He who, the elephants of senses five subdues,

Lights the lamp of Jnana

And entering its radiance,

Drives the darkness within;

For him

It is easy

To ascend the Heavenly Home (Siva Loka).

2317. ஆடிய காலில் அசைக்கின்ற வாயுவும்

தாடித் தெழுந்த தமருக ஓசையும்

பாடி எழுகின்ற வேதாக மங்களும்

நாடியின் உள்ளாக நான்கண்ட வாறே. 14

2317 Dance of Siva Seen Within

The moving breeze

That the Dancing Feet wafts;

The vibrant sound

That the Damaruka drum emitts;

The celestial music,

That the chanting Vedas and Agamas produces;

All these in nadis within I experienced.

2318. முன்னை அறிவினில் செய்த முதுதவம்

பின்னை அறிவினைப் பெற்றால் அறியலாம்

தன்னை அறிவது அறிவாம் அஃ தன்றிப்

பின்னை அறிவது பேயறி வாகுமே. 15

2318 Self-Knowledge is True Knowledge

The effect of goodly tapas

In past performed,

Can with knowledge

In present be discerned;

Self-knowledge is knowledge true,

The rest is but knowledge demented.

2319. செயலற் றிருக்கச் சிவானந்த மாகும்

செயலற் றிருப்பார் சிவயோகம் தேடார்

செயலற் றிருப்பார் செகத்தோடுங் கூடார்

செயலற் றிருப்பார்க்கே செய்தியுண் டாமே. 16

2319 In Actionless Contemplation Divine Message Comes

To be actionless is Siva's bliss;

They who are actionless

Seek not Siva Yoga;

They who are actionless

Will not in world merge;

Only to them who are actionless

Is the Divine message to be.

2320. தான்அவ னாகும் சமாதிகை கூடினால்

ஆன மலம்அறும் அப்பசுத் தன்மைபோம்

ஈனமில் காயம் இருக்கும் இருநிலத்து

ஊனங்கள் எட்டும் ஒழித்தொன்று வோர்கட்கே. 17

2320 In Samadhi Jiva Unites in Siva

They who attain Samadhi

They and He one become;

Sundered will be Malas,

Vanished the Jiva-State;

Their body (as Divine Light)

Will in Siva's World be;

They in Siva unite

Devoid of blemishes eight.

2321. தொலையா அரனடி தோன்றும் அம் சத்தி

தொலையா இருளொளி தோற்ற அணுவும்

தொலையாத் தொழின்ஞானம் தொன்மையில் நண்ணித்

தொலையாத பெத்தம்முத் திக்கிடை தோயுமே. 18

2321 Pedda or Jiva Mukti

At the eternal Feet of Hara,

The Sakti appears;

And as it appears

The interminable darkness

Of Jiva disappears,

And Light dawns;

And Jiva perserveres incessant

In the way of time-honoured Jnana

And thus reaches the State of Pedda (Jiva) Mukti.

2322. தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ்சத்தி

மான்றும் தெருண்டும் உயிர்பெறும் மற்றவை

தான்தரு ஞானம் தன் சத்திக்குச் சாதனாம்

ஊன்றல்இல் லாஉள் ளொளிக்கு ஒளி யாமே. 19

2322 Jiva Knowledge is Doubt-Tossed; Siva Knowledge is Light Divine

As the Sakti aids the Jiva

In Boddha as well as Mukti

Jiva that is doubt-tossed in the first,

Becomes doubt-free in the second;

And in that condition