09TirumantiramTamil-English by Tirumular

Verses: 2649-3047

Presentation by Veeraswamy Krishnaraj

 

TMTM =TiruManTiraM by Chapters 01-09

 

TMTM

01TMTM

02TMTM

03TMTM

04TMTM

05TMTM

06TMTM

07TMTM

08TMTM

09TMTM

 

 

Tirumantiram Verses and links: Tantras 01-09. By Verses

TMTM1-336

TMTM337-548

TMTM549-883

TMTM884-1418

TMTM1419-1572

TMTM1573-1703

TMTM1704-2121

TMTM2122-2648

TMTM2649-3047

 

TirumantiramTamil-EnglishAll.pdf      

Tirumantiram All 9 Chapters in Tamil and English.

 9. Panchadsara manthiram, Shiva's dance, the state of samadhi, etc. Wikipedia

1. குருமட தரிசனம்

1 DARSHAN OF GURU MONASTERY

2649. பலியும் அவியும் பரந்து புகையும்

ஒலியும் ஈசன் தனக்கென்ற உள்கிக்

குவியும் குருமடம் கண்டவர் தாம்போய்த்

தளிரும் மலரடி சார்ந்துநின் றாரே. 1

2649: Gurus Have Reached Lord's Feet

Smoke and sound

Oblations and sacrificial offering

In worship spread;

"All these are for my Lord;"

The Gurus who thus meditate,

Who have monasteries founded,

Have verily reached Feet of Lord.

2650. இவன்இல்லம் அல்லது அவனுக்கு அங்கு இல்லை

அவனுக்கும் வேறு இல்லம் உண்டா அறியின்

அவனுக்கு இவனில்லம் என்றென்று அறிந்தும்

அவனைப் புறம்புஎன்று அரற்றுகின் றாரே. 2

2650: Lord is in the Body

None the habitation the Lord has

But the body-house of Jiva;

Or has the Lord any other home?

Let them find out;

Even after having found out

That Jiva's body is Siva's home

They say, "He (Lord) is outside."

2651. நாடும் பெருந்துறை நான்கண்டு கொண்டபின்

கூடும் சிவனது கொய்மலர்ச் சேவடி

தேட அரியன் சிறப்பிலி எம்இறை

ஓடும் உலகுயிர் ஆகிநின் றானே. 3

2651: Great Way of Seeking

Having discovered the Great Way of seeking

The flower-decked feet of Siva I reached within;

Beyond seeking is He;

Greatness indeed is where He resides;

He stood as life of the revolving world.

2652. இயம்புவன் ஆசனத் தோடு மலையும்

இயம்புவன் சித்தக் குகையும் இடமும்

இயம்புவன் ஆதாரத் தோடு வனமும்

இயம்புவன் ஈராறு இருநிலத் தோர்க்கே. 4

2652: Revelation of Lord's Abode

I shall reveal where He is seated;

And where His mountain is;

I shall reveal where His retreat-cave is

And where that is located;

I shall reveal where His Adharas (triple) are;

And the forest where He is

All these eight I shall reveal

To denizens of world here below.

2653. முகம்பீடம் மாமடம் முன்னிய தேயம்

அகம்பர வர்க்கமே ஆசில்செய் காட்சி

அகம்பர மாதனம் எண்எண் கிரியை

சிதம்பரம் தற்குகை ஆதாரம் தானே. 5

2653: Lord is in Guru's Monastery

The Guru-face is Lord's pedestal

The monastery is Lord's Holy Land;

The Holy Assembly of blemishless vision

Is Lord's abode;

The heart that performs the Sixteen worships inside

Is Lord's sacred throne;

The Adharas within

Are Lord's astral cave.

2654. அகமுக மாம்பீடம் ஆதார மாகும்

சகமுக மாம்சத்தி யாதன மாகும்

செகமுக மாம்தெய்வ மேசிவ மாகும்

அகமுகம் ஆய்ந்த அறிவுடை யோர்க்கே. 6

2654: Lord's Abode Inside the Body

The Adharas six are His pedestal inward

The Sakti pervasive is His Throne

The universal God within is Siva Himself;

Thus it is,

For these who inward reflect and know.

2655. மாயை இரண்டும் மறைக்க மறைவுறும்

காயம்ஓர் ஐந்தும் கழியத்தா னாகியே

தூய பரஞ்சுடர் தோன்றச் சொரூபத்துள்

ஆய்பவர் ஞானாதி மோனத்த ராமே. 7

2655: Jnanis Seek Lord Within the Light of Manifestness

Mayas twine envelope the body of sheaths five

When their end they reach,

The Holy Light of itself appears;

Those who seek the Truth in that Manifestness (Svarupa)

Are the Jnanis, in Silentness Exceeding.

2. ஞானகுரு தரிசனம்

2 DARSHAN OF JNANA GURU

2656. ஆறொடு முப்பதும் அங்கே அடங்கிடில்

கூறக் குருபரன் கும்பிடு தந்திடும்

வேறே சிவபதம் மேலாய் அளித்திடும்

பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே. 1

2656: When the Holy Guru Appears

When the Tattvas six and thirty subdued are,

Then shall the Holy Guru appear

For you to adore;

Siva-State too will on you be conferred;

And then will well up the Bliss Ineffable.

2657. துரியங்கள் மூன்றும் கடந்தொளிர் சோதி

அரிய பரசிவம் யாவையும் ஆகி

விரிவு குவிவுஅற விட்ட நிலத்தே

பெரிய குருபதம் பேசஒண் ணாதே. 2

2657: Parasivam is Beyond the Three Turiyas

Beyond the Turiyas Three

Is the Light Resplendent;

It is the Parasiva that pervades all;

In that Land

That knows neither contraction nor expansion

Are the Feet of Guru Holy

That, beyond speech, is.

2658. ஆயன நந்தி அடிக்குஎன்தலைபெற்றேன்

வாயன நந்தியை வாழ்த்தஎன் வாய்பெற்றேன்

காயன நந்தியைக் காணஎன் கண்பெற்றேன்

சேயன நந்திக்குஎன் சிந்தைபெற் றேனே. 3

2658: What These Body Organs are for

To bear Nandi's Feet, I was gifted this head;

To praise Nandi Great, I was gifted this mouth;

To vision Nandi Eternal, I was gifted these eyes;

To think of Nandi afar, I was gifted this mind.

2659. கருடன் உருவம் கருதும் அளவில்

பருவிடம் தீர்ந்து பயம்கெடு மாபோல்

குருவின் உருவம் குறித்த அப் போதே

திரிமலம் தீர்ந்து சிவன்அவன் ஆமே. 4

2659: At the Thought of Guru's Form Impurities Vanish

At the thought of Garuda's form

The serpent's poison leaves

Its terrors lose;

Unto it,

At the thought of Guru's form

The triple Malas leave instant;

The Jiva then Siva becomes.

2660. அண்ணல் இருப்பிடம் ஆரும் அறிகிலர்

அண்ணல் இருப்பிடம் ஆய்ந்துகொள் வார்களுக்கு

அண்ணல் அழிவின்றி உள்ளே அமர்ந்திடும்

அண்ணலைக் காணில் அவன்இவன் ஆமே. 5

2660: When Jiva Becomes Siva

None know where the Lord resides,

To those who seek where the Lord resides

The Lord within them resides;

When they the Lord see,

Jiva becomes Siva.

2661. தோன்ற அறிதலும் தோன்றல் தோன்றாமையும்

மான்ற அறிவு மறிநன வாதிகள்

மூன்றவை நீங்கும் துரியங்கள் மூன்றற

ஊன்றிய நந்தி உயர்மோனத் தானே. 6

2661: God is in the Silentness of Perception Beyond Three Turiyas

To perceive the things that appear,

To perceive the things that appear not,

That is Knowledge Higher;

To perceive the things in ways different

As in waking, dreaming and rest of states,

-These three perceptions will there be not,

In the State the Three Turiyas transcended;

There Nandi stands firm, in Silentness Exalted.

2662. சந்திர பூமிக் குள்தன்புரு வத்திடைக்

கந்த மலரில் இரண்டிதழ்க் கன்னியும்

பந்தம் இலாத பளிங்கின் உருவினள்

பந்தம் அறுத்த பரம்குரு பற்றே. 7

2662: Sakti is in Ajna Center

In the Center between the eye-brows

Is the Sphere of the Moon;

There on the flower of petals two

Is Virgin Sakti seated;

Radiant as Crystal is Her Form;

(To vision Her)

Seek you the Guru

Who all bonds sundered.

2663. மனம்புகுந் தான்உலகு ஏழும் மகிழ

நிலம்புகுந் தான்நெடு வானிலம் தாங்கிச்

சினம்புகுந் தான்திசை எட்டும்நடுங்க

வனம்புகுந் தான்ஊர் வடக்கென்பது ஆமே. 8

2663: Siva is in Sahasrathala (North)

Into heart He entered,

For the seven Worlds to rejoice;

Into earth He entered

For the heavens to support;

Into rage He entered

For the eight directions to tremble;

Into wilderness He entered

His abode in North Mountain to be.

2664. தானான வண்ணமும் கோசமும் சார்தரும்

தானாம் பறவை வனமெனத் தக்கன

தானான சோடச மார்க்கந்தான் நின்றிடில்

தாமாம் தசாங்கமும் வேறுள்ள தானே. 9

2664: Way of Seeking Within Leads to Supreme Attainment

Of five sheaths is the Jiva's body;

Unto a forest is that body

Where the Jiva-bird its abode has;

If the Jiva seeks the Way of Sixteen worships

Then is Jiva's Ten attainments are.

2665. மருவிப் பிரிவுஅறி யாஎங்கள் மாநந்தி

உருவம் நினைக்க நின்று உள்ளே உருக்கும்

கருவில் கரந்துஉள்ளம் காணவல் லார்க்குஇங்கு

அருவினை கண்சோரும் அழிவார் அகத்தே. 10

2665: Love Lord and Sever Pasas

Our Holy Nandi

Once He loves, separation Knows not;

Think of His Form

And within you He melts;

Enter into His Essence

And see Him in your heart;

For those who can do this,

The seminal Karmas slumbering die;

The Ego-Consciousness forever perishes.

2666. தலைப்பட லாம்எங்கள் தத்துவன் தன்னைப்

பலப்படு பாசம் அறுத்துஅறுத் திட்டு

நிலைப்பெற நாடி நினைப்பற உள்கில்

தலைப்பட லாகும் தருமமும் தானே. 11

2666: Lord can be Reached by Earnest Seeking

Reach you may

Our Holy One that is Truth Perfect;

Sunder Pasas strong and away cast them;

Seek Him firm and think constant within;

Reached then shall be

The Holy One that is Dharma.

2667. நினைக்கின் நினைக்கும் நினைப்பவர் தம்மைச்

சுனைக்குள் விளைமலர்ச் சோதியி னானைத்

தினைப்பிளந் தன்ன சிறுமைய ரேனும்

கனத்த மனத்தடைந் தால்உயர்ந் தாரே. 12

2667: Think of Him and He Thinks of You

Think of Him,

And He thinks of those who think of Him;

Think of Him, the radiance that is,

Of the Flower that blooms in the Divine Fount within;

Smaller than the split grain may they be,

But if firm they hold Him,

Great they shall sure be.

2668. தலைப்படும் காலத்துத் தத்துவம் தன்னை

விலக்குறின் மேவை விதியென்றும் கொள்க

அனைத்துஉல காய் நின்ற ஆதிப் பிரானை

நினைப்புறு வார்பத்தி தேடிக் கொள்வாரே. 13

2668: In Seeking be not Discouraged by Initial Failures

When you seek to reach the Lord

And have a miss,

Take it as the work of your evil Karma in the past,

And so persevere in your devotion fervent;

You shall at last reach the Primal Lord.

2669. நகழ்வுஒழிந் தார்அவர் நாதனை யுள்கி

நிகழ்வுஒழிந் தார்எம் பிரானொடும் கூடித்

திகழ்வொழிந் தார்தங்கள் சிந்தையின் உள்ளே

புகழ்வழி காட்டிப் புகுந்துநின் றானே. 14

2669: How Lord Enters Within

Thinking of Lord

Their inconstancy lost;

Uniting in Lord

Their existence lost;

In their thoughts

Their ego lost;

Thus he entered

Showing the Way Illumined.

2670. வந்த மரகத மாணிக்க ரேகைபோல்

சந்திடு மாமொழிச் சற்குரு சன்மார்க்கம்

இந்த இரேகை இலாடத்தின் மூலத்தே

சுந்தரச் சோதியுள் சோதியும் ஆமே. 15

2670: Holy Guru Shows the Light in Eye-Brow Center

Unto a lustrous ray of red gem

On to a green stone set

Is the Holy Guru's Jnana precept;

That ray in the eye-brow Center is;

It is the Light within the Light Resplendent.

2671. உண்ணும் வாயும் உடலும் உயிருமாய்க்

கண்ணுமா யோகக் கடவுள் இருப்பது

மண்ணு நீரனல் காலொடு வானுமாய்

விண்ணு மின்றி வெளியானோர் மேனியே. 16

2671: God's Form

As mouth, eye, body and life

The Yoga-God is;

Beyond earth, water, fire, wind and sky

Void His Form is.

2672. பரசு பதியென்று பார்முழு தெல்லாம்

பரசிவன் ஆணை நடக்கும் பாதியால்

பெரிய பதிசெய்து பின்னாம் அடியார்க்கு

உரிய பதியும்பா ராக்கி நின்றானே. 17

2672: His Love for Sakti and His Devotees

Praise Him as your Pati (Lord)

In all Worlds Parasiva's writ runns;

His one half to the Great Grace lends;

The other half to His devotees gave

For their goal to reach;

He who this world fashioned.

2673. அம்பர நாதன் அகலிடம் நீள்பொழில்

தம்பர மல்லது தாமறியோம் என்பர்

உம்பருள் வானவர் தானவர் கண்டிலர்

எம்பெரு மான்அருள் பெற்றிருந் தாரே. 18

2673: By Grace He Can Be Seen

He is the Lord of Heavens,

By the vast spatial glades surrounded;

Except Him we know Param (supreme) none;

Of the Celestials, Vanavas and Dhanavas,

None have seen Him ever;

Only those who received His Grace

Have seen Him forever.

2674. கோவணங் கும்படி கோவண மாகிப்பின்

நாவணங் கும்படி நந்தி அருள்செய்தான்

தேவணங் கோம்இனிச் சித்தம் தெளிந்தனம்

போய்வணங் கும்பொரு ளாயிருந் தோமே. 19

2674: Grace Gives Clear Vision

He made Jivas renounce

That they the Lord adore;

He made them praise Him in words meek;

That He the Nandi His Grace confers;

No more the other Gods we adore;

Our vision is clear now;

We became the Object

For other Jivas to seek and worship.

3. பிரணவ சமாதி

3 PRANAVA SAMADHI

2675. தூலப் பிரணவம் சொரூபானந்தப் பேருரை

பாலித்த சூக்கும மேலைப் சொரூபப்பெண்

சூலித்த முத்திரை ஆங்கதிற்காரணம்

மேலைப் பிரணவம் வேதாந்த வீதியே. 1

2675: Articulate Pranava is Siva's Form; Inarticulate Pranava Sakti's Form

The Sthula (articulate) Pranava (Aum)

Is the mighty key-word to Bliss of Manifestness (Svarupa)

The Sukshma (inarticulate) Pranava

Is Sakti's Divine Manifestness (Svarupa)

The Mudra (Jnana) is the Cause of that Manifestness

The Pranava aloft is the Vedanta Highway.

2676. ஓம்எனும் ஓங்காரத் துள்ளே ஒருமொழி

ஓம்எனும் ஓங்காரத் துள்ளே உருஅரு

ஓம்எனும் ஓங்காரத் துள்ளே பலபேதம்

ஓம்எனும் ஓங்காரம் ஒண்முத்தி சித்தியே. 2

2676: Greatness of Aum

Aum is the one Word Supreme;

Aum is the Form-Formless;

Aum is the Infinite Diversity;

Aum is Siddhi and Mukti radiant.

2677. ஓங்காரத் துள்ளே உதித்தஐம் பூதங்கள்

ஓங்காரத் துள்ளே உதித்த சராசரம்

ஓங்கார தீதத்து உயிர்மூன்றும் உற்றன

ஓங்கார சீவ பரசிவ ரூபமே. 3

2677: In Aum Jiva, Para and Siva Merge

In Aum arose the elements five;

In Aum arose the creation entire;

In the atita (finite) of Aum

The three Jivas merged;

Aum is the Form

Of Jiva, Para and Siva in union.

2678. வருக்கம் சுகமாம் பிரமமும் ஆகும்

அருக்கம் சராசரம் ஆகும் உலகில்

தருக்கிய ஆதாரம் எல்லாம்தன் மேனி

சுருக்கம்இல் ஞானம் தொகுத் துணர்ந் தோரே. 4

2678: Aum is Bliss of Brahman, the Universe and the Adharas

That letter-cluster (Aum made up of letters A-U-M)

Is the Bliss of Brahman;

The Subtle One

As visible creation vast expands;

The Adharas, all, comprise its Form;

Thus is it Known to Jnanis of knowledge vast.

2679. மலையும் மனோபவம் மருள்வன ஆவன

நிலையில் தரிசனம் தீப நெறியாம்

தலமும் குலமும் தவம்சித்த மாகும்

நலமும்சன் மார்க்கத்து உபதேசம் தானே. 5

2679: Goodly Teaching of Sanmarga

My despairing thoughts

Are in confusion thrown;

The steady thoughts

Lead to vision clear of Light Divine;

The steadfast mind

Is the place, environs and devotion appropriate;

Goodly indeed is Upadesa (teaching) of Sanmarga (Jnana).

2680. சோடச மார்க்கமும் சொல்லும்சன்மார்க்கிகட்கு

ஆடிய ஈராறின் அந்தமும் ஈரேழிற்

கூடிய அந்தமும் கோதண்ட மும்கடந்து

ஏறியே ஞானஞே யாந்தத்து இருக்கவே. 6

26803: Ascending Order to Finite Goal Within

To vision the Sixteen-Petalled Center within is Sodasa

It is the Way of Sanmargis;

Beyond is the end of Nine centers,*

Still beyond is Pranava

Ascending further beyond is the End Finite,

Of Jnana (Knowledge) and Jneya (Known) in one.

4. ஒளி.

4 LIGHT

2681. ஒளியை அறியில் உருவும் ஒளியும்

ஒளியும் உருவம் அறியில் உருவாம்

ஒளியின் உருவம் அறியில் ஒளியே

ஒளியும் உருக உடனிருந் தானே. 1

2681: Know Light Within

Know the Light, your Form becomes Light;

Know the Hidden Form; you that Form become;

Know the Light's Form; you that Light become;

That Light within you to melt, He in love stands.

2682. புகல்எளி தாகும் புவனங்கள் எட்டும்

அகல்ஒளி தாய்இருள் ஆசற வீசும்

பகல்ஒளி செய்தும் அத்தா மரையிலே

இகல்ஒளி செய்துஎம் பிரான்இருந் தானே. 2

2682: That Light Dispels Soul's Darkness

Easy to enter the Universe of Eight;*

That spreading Light of immense vastness

Dispells the Primordial darkness entire;

In the Mystic Lotus within as day-light it spreads;

Dispelling contending Pasas,

Was my Lord there seated.

2683. விளங்கொளி அங்கி விரிகதிர் சோமன்

துளங்கொளி பெற்றன சோதி யருள

வளங்கொளி பெற்றதே பேரொளி வேறு

களங்கொளி செய்து கலந்து நின்றானே. 3

2683: The Light Within is the Source of All Light

The luminaries Fire, Sun and Moon

Their luminousness received by Grace of Divine Light;

The Light that gave that Light

Is a Mighty Light of Effulgence Immense;

That Light dispelling my darkness,

In me stood into oneness suffused.

2684. இளங்கொளி ஈசன் பிறப்பொன்றும் இல்லி

துளங்கொளி ஞாயிறும் திங்களும் கண்கள்

வளங்கொளி அங்கியும் மற்றைக்கண் நெற்றி

விளங்கொளி செய்கின்ற மெய்காய மாமே. 4

2684: Lord's Form is Light

The Lord is the Effulgent Light,

Birth He has none;

The luminous sun and moon are His eyes;

The lustrous fire is His Fore-Head Eye;

Thus is His Resplendent Form of dazzling Light.

2685. மேல்ஒளி கீழ்அதன் மேவிய மாருதம்

பால்ஒளி அங்கி பரந்தொளி ஆகாசம்

நீர்ஒளி செய்து நெடுவிசும்பு ஒன்றிலும்

மேல்ஒளி ஐந்தும் ஒருங்கொளி யாமே. 5

2685: That Light Engrosses the Light of the Five Elements

Below that Light Above

Is the wind, earth, fire, sky and water;

Rousing the Light (of Kundalini) within

You shall in the astral sphere be;

There indeed is the one Light

That engrosses the lights of elements five.

2686. மின்னிய தூவொளி மேதக்க செவ்வொளி

பன்னிய ஞானம் பரந்து பரத்தொளி

துன்னிய ஆறுஒளி தூய்மொழி நாடொறும்

உன்னிய வாறுஒளி ஒத்தது தானே. 6

2686: The Light Within is the Blending of All Lights-Jnana, Siva and Pranava

That Light within

Is pure as light of lightning;

It is Light that is great and red;

It is the Light of Param

That beams Jnana;

It is the Light of Adharas six ascended,

It is the Light born of constant thought on Pure Word (Aum)

It is the Light that is blended of these lights all.

2667. விளங்கொளி மின்னொளி யாகிக் கரந்து

துளங்கொளி ஈசனைச் சொல்லும்எப் போதும்

உளங்கொளி ஊனிடை நின்றுயிர்க் கின்ற

வளங்கொளி எங்கும் மருவிநின் றானே. 7

2687: The Little Light Within Points to the Effulgent Light

The Effulgent Light stands as a sparkling light concealed

That ever to the shining Lord points;

It is the light of the heart;

It is the rich light that within the body pulsates

Pervading all,

-Thus did the Lord as Light stand.

2688. விளங்கொளி அவ்வொளி அவ்விருள் மன்னும்

துளங்கொளி யான்தொழு வார்க்கும் ஒளியான்

அளங்கொளி ஆரமு தாகநஞ் சாரும்

களங்கொளி ஈசன் கருத்தது தானே. 8

2688: Divine Light Devours Soul's Darkness

Luminous is that Light;

It is Light that devours Soul's darkness;

It is Light of those who adore Him in Jnana Light;

He devours the poison that with ambrosia arises

From the milky seas

And holds it in His throat ever;

Unto it, is His Light too.

2689. இயலங்கியது எவ்வொளி அவ்வொளி ஈசன்

துலங்கொளி போல்வது தூங்கருட் சத்தி

விளங்கொளி மூன்றே விரிசுடர் தோன்றி

உளங்கொளி யுள்ளே ஒருங்கிகின் றானே. 9

2689: When the Lights of Siva and Sakti Blend in Jiva Light

As unto the Light of Lord

That in Him reposes;

Is the Light of His Sakti Grace,

When the three lights Sun, Moon and Fire

Within shines by Yoga Way,

The Lord, indeed, nears you,

As one Light in your inner Light.

2690. உலங்கொளி யாவதுஎன் உள்நின்ற சீவன்

வளங்கொளி யாய்நின்ற மாமணிச் சோதி

விளங்கொளி யாய்மின்னி விண்ணில் ஒடுங்கி

வளங்கொளி ஆயத்து ளாகிநின் றானே. 10

2690: Lord's Light and Jiva's Light Merge Within

The Light within is but Jiva;

The Lord too who stood within was a gemly Light Effulgent;

Flashing as lightning in the astral sphere,

That Light with Sakti's Light and Jiva's Light into one merged.

2691. விளங்கொளி யாய்நின்ற விகிர்தன் இருந்த

துளங்கொளி பாசத்துள் தூங்கிருள் சேராக்

களங்கிருள் நட்டமே கண்ணுதல் ஆட

விளங்கொளி உள்மனத்து ஒன்றிநின் றானே. 11

2691: Dancing in the Darkness of Pasa, Siva Light Enters Ummara Sakti

The Lord that is Light Effulgent,

Entering the dark arena of Pasa

Dances as Light in that darkness;

As the Forehead-Eyed God thus dances,

He as Light Effulgent in Ummara Sakti merged.

2692. போது கருங்குழற் போனவர் தூதிடை

ஆதி பரத்தை அமரர் பிரானொடும்

சோதியும் அண்டத்துஅப் பாலுற்ற தூவொளி

நீதியின் நல்லிருள் நீக்கிய வாறே. 12

2692: Siva's Light Becomes Sakti's Light of Grace

Those who thus went by the Secret Way of Yoga,

Reached Sakti of dark fragrant tresses;

Primal Parai She is;

One with Lord of Celestial's Light She is;

-The Light beyond the Pure Void;

That Light of Her forever dispelled Pasa's creeping darkness.

2693. உண்டில்லை என்னும் உலகத்து இயல்பிது

பண்டில்லை என்னும் பரங்கதி யுண்டுகொல்

கண்டில்லை மானுடர் கண்ட கருத்துறில்

விண்டில்லை உள்ளே விளக்கொளி யாமே. 13

2693: Even Sceptics Can Reach that Light if they Seek in Devotion

"God there is; God there is none"

Thus the men of world diverse hold;

Will they who hold "Primal there is none,"

Ever reach Siva State?

Even they who say, "We saw not God"

If in devotion stand,

He as Light Effulgent in them is;

He the Light of Astral Sphere (Chidambaram) within.

2694. சுடருற ஒங்கிய ஒள்ளொளி ஆங்கே

படருறு காட்சிப் பகலவன் ஈசன்

அடருறு மாயையின் ஆரிருள் வீசில்

உடலுறு ஞாலத் துறவியின் ஆமே. 14

2694: He Who Receives Siva's Light Becomes Jivan Mukta, Rid of Mayaic Darkness

The light Effulgent that glows afar

Is the Lord that spreads His beams as unto the Sun;

When He the Maya's darkness dispells,

Jiva in this body, a Jnani-Renunciate becomes (Jivan Mukta).

2695. ஒளி பவ ளத்திரு மேனிவெண் ணீற்றன்

அளிபவ ளச்சொம்பொன் ஆதிப் பிரானும்

களிபவ ளத்தினன் காரிருள் நீங்கி

ஒளிபவ ளத்தென்னோடு ஈசன் நின் றானே. 15

2695: Jiva Purified by Siva's Light Unites in Him

His Holy Form is of shimmering coral-hue;

He wears the holy ashes pure white;

He is crimson as pure gold and coral ripe;

He is the Primal Lord;

When I, dispelled of my darkness,

Shone as coral red,

He, the Dancing Lord,

In me in union stood.

2696. ஈசன்நின் றான்இமை யோர்கள் நின் றார்நின்ற

தேசம்ஒன் றின்றித் திகைத்துஇழைக் கின்றனர்

பாசம்ஒன் றாகப் பழவினை பற்றற

வாசம்ஒன் றாமலர் போன்றது தானே. 16

2696: Jiva then Blossoms as Divine Flower

In the Heavens stood Lord;

The Celestials, too, stood there;

Yet they knew Him not,

And bewildered ever stand;

When Pasa's desires

And the odor of Karma Past

Together leave,

The Jiva as a Flower of Divine blossoms.

2697.தானே யிருக்கும் அவற்றில் தலைவனும்

தானே யிருக்கும் அவனென நண்ணிடும்

வானாய் இருக்கும்இம் மாயிரு ஞாலத்துப்

பானாய் இருக்கப் பரவலும் ஆமே. 17

2697: Seek Himself as Yourself

Himself as Lord

In all things, He alone is;

Himself is Yourself

Thus you seek Him;

The very Heaven is He in this vast earth;

Sweet is He;

May you Him adore.

5. தூல பஞ்சாக்கரம்

5 STHULA (ARTICULATE) PANCHAKSHARA

2698. ஐம்பது எழுத்தே அனைத்துவே தங்களும்

ஐம்பது எழுத்தே அனைத்துஆக மங்களும்

ஐம்பது எழுத்தின் அடைவை அறிந்தபின்

ஐம்பது எழுத்தே அஞ்செழுத் தாமே. 1

2698: Fifty Letters Become Five

The letters Fifty are Vedas all;

The letters Fifty are Agamas all;

When the secret of letters Fifty is known,

The Fifty letters, Five Letters Became.

2699. அகார முதலாக ஐம்பத்தொன்று ஆகி

உகார முதலாக ஓங்கி உதித்து

மகார இறுதியாய் மாய்ந்துமாய்ந்து ஏறி

நகார முதலாகும் நந்திதன் நாமமே. 2

2699: Fifty Letters Became Fifty-One

With the letter "A" intoned in commencement,

The letters Fifty, Fifty-One became;

With letter "U" intoned high with letter "A",

And with letter "M", it (A&U&M as AUM) ended;

And again with letter "N" rising,

It became Nandi's name "Aum Nama Sivaya."

2700. அகராதி ஈரெண் கலந்த பரையும்

உகராதி தன்சத்தி உள்ளொளி ஈசன்

சிகராதி தான்சிவ வேதமே கோணம்

நகராதி தான்மூலமந்திரம் நண்ணுமே. 3

2700: Seek the Seminal Mantra Nama Sivaya

In the sixteen letters commencing with "A"

(Of the Shodasa Flower within*)

Is the Parai (Sakti);

In the Unmani Sakti beginning with "U"

Is the light of Lord within;

The Mantra commencing with letter "Si" (Sivaya Nama)

Is Siva and Vedas all;

With letter "Na" commencing

That order reversed

Is Nama Sivaya;

That verily is the seminal Mantra;

That Mantra do seek.

2701. வாயொடு கண்டம் இதயம் மருவுந்தி

ஆய இலிங்கம் அவற்றின்மேல் அவ்வாய்த்

தூயதோர் துண்டம் இருமத் தகம்செல்லல்

ஆயதுஈ றாம்ஐந்தோடு ஆம்எழுத்து அஞ்சுமே. 4

2701: How Aum and the Five Letters are Distributed in the Six Centers

In the six Adharas (centers) within

Are distributed the Five Letters and Aum;

That comprise Aum Nama Sivaya (Na, Ma, Si, Va, Ya);

In the Muladhara is Na

In the Svadhishtana is Ma

In the Navel Center is Si

In the Heart Center is Va

In the Throat Center is Ya

In the Eye-brow Center is Aum.

2702. கிரணங்கள் ஏழும் கிளர்ந்தெரி பொங்கிக்

கரணங்கள் விட்டுயிர் தானெழும் போது

மரணம்கை வைத்துஉயிர் மாற்றிடும் போதும்

அரணம்கை கூட்டுவது அஞ்செழுத் தாமே. 5

2702: The Five Letters are the Life's Refuge

When the seven beams of Prana in fury rise,

When the four cognitive senses, their leave take,

And as Death's Hand stretched and seizes,

Life ebbs away;

Then shall the Five Letters above the Soul's refuge be.

2703. ஞாயிறு திங்கள் நவின்றெழு காலத்தில்

ஆயுறு மந்திரம் ஆரும் அறிகிலார்

சேயுறு கண்ணி திருஎழுத்து அஞ்சையும்

வாயுறு ஓதி வழுத்தலும் ஆமே. 6

2703: Chant Five Letters at Dawn and Dusk

When the Sun and the Moon rise,

They know not the mantra to chant and muse;

Well may they then chant full-mouthed

The Holy Mantra, Five-Lettered,

Wholesome, and praise the Lord;

-The Mantra that is so sacred to Sakti

Who with Siva stands.

2704. தெள்ளமுது ஊறச் சிவாய நமஎன்று

உள்ளமுது ஊற ஒருகால் உரைத்திடும்

வெள்ளமுது ஊறல் விரும்பிஉண் ணாதவர்

துள்ளிய நீர்போல் சுழல்கின்ற வாறே. 7

2704: Chant Sivaya Nama in God-Love

Chant that mantra Sivaya Nama once,

Your heart welling up in God-Love;

Then will transparent ambrosia within you well up;

They who seek not that pure ambrosia to drink

Will be unto bubbles of a water-fall,

That know rest none from birth's whirl, ever.

2705. குருவழி யாய குணங்களில் நின்று

கருவழி யாய கணக்கை அறுக்க

வரும்வழி மாள மறுக்கவல் லார்கட்கு

அருள்வழி காட்டுவது அஞ்செழுத் தாமே. 8

2705: The Five Letters Will Close the Gateway to Birth

Take to the Way the Guru showed,

And blot out the reckoning of births;

To them who seek to close the birth's cyclic way

The Five-Letters alone show the Grace-Way.

2706. வெறிக்க வினைத்துயிர் வந்திடும் போது

செறிக்கின்ற நந்தி திருஎழுத்து ஓதும்

குறிப்பது உன்னில் குரைகழல் கூட்டும்

குறிப்பறி வான்தவம் கோன்உரு வாமே. 9

2706: Blessings of the Five Lettered Mantra-of Siva's Feet and Form

When Karma's miseries harass you,

Chant the Five-Lettered Mantra

Of Nandi pervasive;

If you thus seek Him,

He, the Grace of His Holy Feet confers;

Your devotion shall lead you to Siva Form.

2707. நெஞ்சு நினைந்துதம் வாயாற் பிரான்என்று

துஞ்சும் பொழுதுன் துணைத்தாள் சரண்என்று

மஞ்சு தவழும் வடவரை மீதுரை

அஞ்சில் இறைவன் அருள்பெற லாமே. 10

2707: Siva's Five Letter Mantra is the Final Refuge

Think of Him in your heart,

Praise Him as "My Lord"

When Death approaches you, say:

"Lord, You alone are my Refuge;"

Then will you receive

The Grace of Lord in Letters Five seated,

The Lord who resides

In the snow-clad mountain of North (Kailas).

2708. பிரான்வைத்த ஐந்தின் பெருமை யுணராது

இராமாற்றம் செய்வார்கொல் ஏழை மனிதர்

பராமுற்றும் கீழோடு பல்வகை யாலும்

அராமுற்றும் சூழ்ந்த அகலிடம் தானே. 11

2708: Letters Five Alone Can Dispel Darkness

Knowing not the greatness

Of our Lord's Letters Five,

Will they ever dispel their darkness?

Poor in spirit are they, (who think otherwise);

They will to the nether world consigned be

Surrounded by serpents of diverse species.

6. சூக்கும பஞ்சாக்கரம்

6 SUKSHMA (INARTICULATE) PANCHAKSHARA

2709. எளிய வாதுசெய் வார்எங்கள் ஈசனை

ஒளியை உன்னி உருகும் மனத்தராய்த்

தெளிய ஒதிச்சிவாயநம என்னும்

குளிகை யிட்டுப் பொன் னாக்குவன் கூட்டையே. 1

2709: Sivayanama is Alchemic

In slighting terms they speak of our Lord;

With thoughts centering on the Light

And hearts melting in love

Let them chant His name;

With the alchemic pill of Sivaya Nama

He will turn thy body gold.

2710. சிவன்சத்தி சீவன் செறுமல மாயை

அவஞ்சேர்த்த பாச மலம்ஐந்து அகலச்

சிவன்சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர

அவம்சேர்த்த பாசம் அணுககி லாவே. 2

2710: Si-Va-Ya-Na-Ma Brings Union of Jiva With Siva-Sakti

The Letters Si Va Ya Na Ma denote

Siva, Sakti, Jiva, Mala and Maya respective;

Chant it, for the five Pasas-Mala to disappear;

When with Siva and Sakti, Jiva unites

(That is when you say Si Va Ya)

The harassing Pasas flee away.

2711. சிவன்அரு ளாய சிவன்திரு நாமம்

சிவன்அருள் ஆன்மா திரோதம் மலமாயை

சிவன்முத லாகச் சிறந்து நிரோதம்

பவமது அகன்று பரசிவன் ஆமே. 3

2711: The Five Letters Denote the Five Relations in the Liberation Process

The Five-lettered name of Siva (Sivayanama)

Is Siva-Sakti (Grace);

Si for Siva, Va for Sakti, Ya for Jiva,

Na for Tirodayi and Ma for Maya (impure);

Thus the Five Letters, five relations denote;

As you chant with Si first (that is as Si Va Ya Na Ma)

You are of Karmas freed;

Births no more will be

You shall Para-Siva become.

2712. ஓதிய நம்மலம் எல்லாம் ஒழித்திட்டு அவ்

ஆதி தனைவிட்டு இறையருள் சத்தியால்

தீதில் சிவஞான யோகமே சித்திக்கும்

ஓதும் சிவாயமலமற்ற உண்மையே. 4

2712: Siva-Jnana Comes of Si Va Ya

Rid of malas denoted by "Na" and "Ma"

And the primordial Anava too,

By the Grace of Siva-Sakti

Siva-Jnana pure will be;

Repeated chant Si Va Ya;

There verily is Truth of Mala-riddance.

2713. நமாதி நனாதி திரோதாயி யாகித்

தம்ஆதிய தாய்நிற்கத் தான்அந்தத் துற்றுச்

சமாதித் துரியம் தமதுஆகம் ஆகவே

நமாதி சமாதி சிவமாதல் எண்ணவே. 5

2713: How Through Na Ma Si Va Ya Union in Jiva Occurs in Samadhi

Na Ma and the rest (Na Ma Si Va Ya)

Pervading Jiva in his five states of Consciousness

Waking, dreaming and the rest,

Stand forth as Tirodayi, the Sakti of Obfuscation (Verily)

And She in turn leads to the Pure Sakti that leads to Grace,

Then does Jiva reach the Final state of Turiya in Samadhi;

Thus meditating on Na Ma and the rest,

The Jiva unites in Siva.

2714. அருள்தரும் ஆயமும் அத்தனும் தம்மில்

ஒருவனை ஈன்றவர் உள்ளுறும் மாயை

திரிமலம் நீங்கிச் சிவாயஎன்று ஓதும்

அருவினை தீர்fப்பதும் அவ்வெழுத் தாமே. 6

2714: Chant Si Va Ya

The Sakti that Grace confers,

And the Lord with Her inseparate,

Together as Siva-Sakti roused Jiva to life;

When you contemplate on Si Va Ya;

Then the Maya within and the rest of Malas three are rid;

That Si Va Ya destroys the hard Karmas too.

2715. சிவசிவ என்றே தெளிகிலர் ஊமர்

சிவசிவ வாயுவும் தேர்ந்துள் அடங்கச்

சிவசிவ ஆய தெளிவின் உள் ளார்கள்

சிவசிவ ஆகும் திருவருள் ஆமே. 7

2715: Chant Siva Siva and Receive Grace

They who chant not "Siva Siva,"

Are from ignorance freed not

Verily are they beings dumb;

Do say "Siva Siva"

Unintermittent and spontaneous,

In the depths of your heart;

They who thus chant

Are in Siva Jnana Pure;

Theirs shall be the Grace Divine.

2716. சிவசிவ என்கிலர் தீவினை யாளர்

சிவசிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்

சிவசிவ என்றிடத் தேவரும் ஆவர்

சிவசிவ என்னச் சிவகதி தானே. 8

2716: "Siva Siva" Leads to Siva State

They chant not "Siva Siva,"

Verily are they of evil Karma;

Chant "Siva Siva"

Your evil karmas per a Deva become;

Yours shall be the Siva-State too.

2717. நவமென்னும் நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கிச்

சிவமென்னும் நாமத்தைச் சிந்தையுள் ஏற்றப்

பவமது தீரும் பரிசும்அது அற்றால்

அவதி தீரும் அறும்பிறப்பு அன்றோ. 9

2717: Chant Na Ma Si Va and End Birth

Hold the letters, "Na Ma" in the tongue

Take the letters "Si Va" into your thought;

No more shall you be in existence entangled;

Your goal too shall be reached;

Ignorance will end,

And with it the whirl of births too.

7. அதிசூக்கும பஞ்சாக்கரம்

7 ATI-SUKSHMA (SUPER SUBTLE) PANCHAKSHARA

2718. சிவாய நமவெனச் சித்தம் ஒருக்கி

அவாயம் அறவே அடிமைய தாக்கிச்

சிவாய சிவசிவ என்றென்றே சிந்தை

அவாயம் கெடநிற்க ஆனந்தம் ஆமே. 1

2718: Bliss From Si Va Ya Siva Siva

Saying Si Va Ya Na Ma,

Center your thoughts,

All perils your vassals will be;

Let the words Si Va Ya Siva Siva

Fill your thoughts unceasing;

Conquering all perils,

Bliss there shall be.

2719. செஞ்சுடர் மண்டலத்து ஊடுசென்று அப்புறம்

அஞ்சண வும்முறை ஏறிவழிக் கொண்டு

துஞ்சும் அவன்சொன்ன காலத்து இறைவனை

நெஞ்சென நீங்கா நிலைபெற லாகுமே. 2

2719: Five-Lettered Holy Word Leads to Samadhi

Penetrating the fiery Sphere of Sun

And passing beyond into the sphere of cloud-laden Meru

By the Adhara Way,

He (the yogi) there in Samadhi slumbers;

And then articulating the Holy Word

He sees the Lord

And is forever absorbed in His thought.

2720. அங்கமும் ஆகம வேதமது ஓதினும்

எங்கள் பிரான்எழுத்து ஒன்றில் இருப்பது

சங்கைகெட்டு அவ்எழுத்து ஒன்றையும் சாதித்தால்

அங்கரை சேர்ந்த அருங்கலம் ஆமே. 3

2720: Chant "Si" and Cross the River of Life

All that is spoken in Vedas, Vedangas and Agamas

Are in my Lord's One Letter contained

Freed of doubts,

If that One letter "Si" is consummated,

The boat of life reaches the lovely shore across.

2721. பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே

விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை

எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்

எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே. 4

2721: The Five Letters Unwrites Fate's Letters

Ripe they hang

The Letters Five

In Vedas ancient;

They know not the Way

To Slumber-in-Waking;

"Letters we know," they say

Witless are they;

They know not the Letter

That their Fate's Letter unwrites.

8.1 திருக்கூத்து தரிசனம்

8 DARSHAN OF HOLY DANCE

2722. எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசத்தி

எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம்

எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும்

தங்கும் சிவனருள் தன்விளை யாட்டதே. 1

2722: Siva's Sport Divine

Everywhere is the Holy Form;

Everywhere is Siva-Sakti;

Everywhere is Chidambaram;

Everywhere is Divine Dance;

As everywhere Siva is,

Everywhere Siva's Grace is

All, all, His Sport Divine.

2723. சிற்பரஞ் சோதி சிவானந்தக் கூத்தனைச்

சொற்பத மாம்அந்தச் சுந்தரக் கூத்தனைப்

பொற்பதிக் கூத்தனைப் பொன்தில்லைக் கூத்தனை

அற்புதக் கூத்தனை யார்அறி வாரே. 2

2723: Siva's Five Dances

He is Chit-Para of Divine Light,

He dances the Dance of Bliss (Ananda Dance);

He is Nada that is "Aum"

He dances the Dance of Beauty (Sundara Dance);

He dances in Golden Hall (Golden Dance);

He dances in the Golden Tillai (Golden Tillai Dance);

He dances the Dance Wondrous (Atbudha Dance);

Who knows Him ever?

8.2 சிவானந்தக் கூத்து

4 SIVANANDA (SIVA-BLISS) DANCE

2724. தான்அந்தம் இல்லாச் சதானந்த சத்திமேல்

தேன்உந்தும் ஆனந்த மாநடம் கண்டீர்

ஞானம் கடந்து நடஞ்செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு

ஆனந்தக் கூத்தாட ஆடரங்கு ஆனதே. 3

2724: Ananda Dance is Honey-Sweet

Endless is She,

Sakti of abiding Bliss;

With Her He dances the Ananda Dance

Honey-sweet it is;

You have witnessed it;

And having witnessed it,

Dance transcending knowledge all;

You, then, become the arena

For Lord's Ananda Dance to perform.

2725. ஆனந்தம் ஆடரங்கு ஆனந்தம் பாடல்கள்

ஆனந்தம் பல்லியம் ஆனந்தம் வாச்சியம்

ஆனந்தம் ஆக அகில சராசரம்

ஆனந்தம் ஆனந்தக் கூத்துஉகந் தானுக்கே. 4

2725: It is Bliss

Bliss is His Dance Arena;

Bliss the Song's melody;

Bliss the music's refrain;

Bliss the musical organs;

Bliss for the creation entire,

Bliss too for Lord,

Who the Ananda Dance dances.

2726. ஒளியாம் பரமாம் உளதாம் பரமும்

அளியார் சிவகாமி யாகும் சமயக்

களியார் பரமும் கருதுறை யந்தக்

தெளிவாம் சிவானந்த நட்டத்தின் சித்தியே. 5

2726: It is End of Jnana

The Param that is Light

The Param that Jiva unites in,

The Param that is Sivakami

Who as Sakti in Grace abounds;

And the bliss of faiths all,

-Are all attained,

When Sivananda Dance witnessed,

The Dance that is the end of Knowledge Pure.

2727. ஆன நடம்ஐந்து அகள சகளத்தர்

ஆன நடமாடி ஐங்கரு மத்தாக

ஆன தொழில்அரு ளால்ஐந் தொழில்செய்தே

தேன்மொழி பாகன் திருநட மாடுமே. 6

2727: Through Five Dances Siva Performs Five Acts

Five are the dances

That He the Form-Formless performs;

The Five dances He dances

The Five acts to perform;

The Five acts He performs

With Sakti-Grace in Him;

And so the Lord dances with Sakti

That is of honey-speech.

2728. பூதாண்ட பேதாண்ட போகாண்ட யோகண்ட

மூதாண்ட முத்தாண்ட மோகாண்ட தேகாண்ட

தாகாண்ட ஐங்கரு மாத்தாண்ட தற்பரத்து

ஏகாந்த மாம்பிர மாண்டத்த என்பவே. 7

2728: Siva's Cosmic Sway

The Universe of Elements Five,

The Universe of Elements Other,

The Universe of Bhoga,

The Universe of Yoga,

The Universe of Time,

The Universe of Mukti,

The Universe of Passions

The Universe of Appetites

-Over these universes

That He created,

Siva His sway holds,

The Five Acts performing;

Alone Seated as Tatpara,

In the Cosmos Entire-Brahmanda.

2729. வேதங்கள் ஆட மிகுஆ கமம் ஆடக்

கீதங்கள் ஆடக் கிளர்அண்டம் ஏழாடப்

பூதங்கள் ஆடப் புவனம் முழுதாட

நாதம்கொண் டாடினான் ஞானாந்தக் கூத்தே. 8

2729: Jnana-Ananda Dance

The Vedas danced, the Agamas danced;

The melodies danced, the seven universes danced;

The elements danced, and the worlds entire danced;

With Nada Sakti the Lord danced,

The Dance of Divine Knowledge-Bliss (Jnana-Ananda).

2730. பூதங்கள் ஐந்தில் பொறியில் புலன்ஐந்தில்

வேதங்கள் ஐந்தின் மிகும்ஆ கமந்தன்னில்

ஓதும் கலைகாலம் ஊழியுடன் அண்டப்

போதங்கள் ஐந்தில் புணர்ந்தாடும் சித்தனே. 9

2730: Siddha-Lord Dances

In the elements Five,

In the senses Five,

In the sense organs Five,

In the Vedas and Agamas together Five,

(In Kala, and Kala (Time's Eternity))

In the Higher Siva Tattvas Five,

(Suddha Vidya, Iswaram, Sadakyam, Sakti, Sivam)

In all these, intermingling

The Great Siddha-Lord dances.

2731. தேவர் சுரர்நரர் சித்தர்வித் தியாதரர்

மூவர்கள் ஆதியின் முப்பத்து மூவர்கள்

தாபதர் சத்தர் சமயஞ் சராசரம்

யாவையும் ஆடிடும் எம்மிறை யாடவே. 10

2731: When the Lord Danced

The Devas, Asuras, Humans, Siddhas and Vidyadharas,

The Primal Three, the Three-and-thirty gods,

The Rishis seven, the Faiths several,

And the creation all, movable and immovable,

-All these danced,

When my Lord danced.

8.3 சுந்தரக் கூத்து

4 SUNDARA (BEAUTY) DANCE

2732. அண்டங்கள் ஏழினிக்கு அப்புறத்து அப்பால்

உண்டென்ற சத்தி சதாசிவத்து உச்சிமேல்

கண்டம் கரியான் கருணை திருவுருக்

கொண்டுஅங்கு உமைகாணக் கூத்துஉகந் தானே. 11

2732: Dance in the Beyond as Compassion Embodied

Beyond, beyond, the universes seven,

High above Sakti and Sadasiva,

The dark-throated Lord,

As compassion embodied,

Danced in rapture

For Uma there to witness.

2733. கொடிகட்டி பாண்டுரங் கோடுசங் காரம்

நடம் எட்டோ டு ஐந்துஆறு நாடியுள் நாடும்

திடம்உற்று ஏழும்தேவ தாருவும் தில்லை

வடம் உற்ற மாவனம் மன்னவன் தானே. 12

2733: The Dances of Siva, Eight and Five-Witnessed in Six Adharas

Kodukkotti, Pandarangam, Kodu, Samharam and others,

-These Eight dances He danced,

The Five dances too He danced,

All these you witness in the Nadis (Adharas) six;

In the yogic way;

He danced too in the forests of Deva-daru,

And in Tillai and in Alavanam

-He the King Supreme.

2734. பரமாண்டத்து ஊடே பராசத்தி பாதம்

பரமாண்டத்து ஊடே படரொளி ஈசன்

பரமாண்டத்து ஊடே படர்தரு நாதம்

பரமாண்டத்து ஊடே பரன்நடம் ஆடுமே. 13

2734: Siva Dances Through Cosmos

At the crest of Cosmos of galaxies vast (Paramandam)

Are the Holy Feet of Parasakti;

At the crest of Cosmos

Is the radiant Light of Isa

Permeating the Cosmos

Is the expansive Nada;

There through the Cosmos vast

Does the Paran dance unceasing.

2735. அங்குசம் என்ன எழுமார்க்கம் போதத்தில்

தங்கிய தொந்தி எனும்தாள ஒத்தினில்

சங்கரன் மூலநா டிக்குள் தரித்தாடல்

பொங்கிய காலம் புகும்போகல் இல்லையே. 14

2735: He Dances in Sushumna and in Jnana that Arises in Yoga

In Yoga

That unto elephant goad subdues the senses,

Is Bodha (Jnana);

There arises in rhythmic cadence

The drum-beat of Thom-Theem;

To that, Sankaran, in accord, dance

Within the central Sushumna Nadi;

When He thus dances, He enters in you,

And there abides, never to leave ever after.

2736. ஆன்நந்தி யாடிபின் நவக் கூத்தாடிக்

கான்நந்தி யாடிக் கருத்தில் தரித்தாடி

மூனச் சுழுனையுள் ஆடி முடிவில்லா

ஞானத்துள் ஆடி முடித்தான் என் நாதனே. 15

2736: Siva Danced Away From Within Jiva to Jnana

He danced, Jivas to delight;

He danced nine dances,

The nine Saktis to delight;

He danced in forests;

He danced in the thoughts of His devotees;

He danced in the junction of Sushumna within;

He danced in Jnana Endless;

Thus He danced away,

He, my Lord.

2737. சத்திகள் ஐந்தும் சிவபேதம் தான்ஐந்தும்

முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும்

சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான்எட்டும்

சுத்திகள் எட்டுஈசன் தொல்நடம் ஆடுமே. 16

2737: Other Places Where He Danced

Saktis Five, Siva forms Five,

Muktis Eight, Primal States Eight,

Siddhis Eight, Siva States Eight,

Suddhis Eight

-In all these Lord dances

His ancient dance.

2738. மேகங்கள் ஏழும் விரிகடல் தீவேழும்

தேகங்கள் சூழும் சிவபாற் கரன் ஏழும்

தாகங்கள் ஏழும் சாந்திகள் ஏழும்

ஆகின்ற நந்தி அடிக்கீழ் அடங்குமே. 17

2738: Categories at the Feet of Dancing Siva

The clouds seven, the sea-girt continents seven,

The bodies seven, the Siva-Suns seven,

The appetites seven, the alleviations (Santis) seven,

All these contained are,

At the Feet of (Dancing) Nandi.

8.4 பொற்பதிக் கூத்து

GOLDEN HALL DANCE

2739. தெற்கு வடக்குக் கிழக்குமேற்கு உச்சியில்

அற்புத மானதோர் அஞ்சு முகத்திலும்

ஒப்பில்பே ரின்பத்து உபய உபயத்துள்

தற்பரன் நின்று தனிநடம் செய்யுமே. 18

2739: The Uncreated Being Dances

In south, north, east, west and crest

In the five faces wondrous therein,

In the void within void of peerless Bliss,

The Tat-Para dances the dance rare.

2740. அடிஆர் பவரே அடியவர் ஆமால்

அடியார்பொன் அம்பலத்து ஆடல்கண்டாரே

அடியார் அரனடி ஆனந்தம் கண்டோ ர்

அடியார் ஆனவர் அத்தருள் உற்றோர். 19

2740: He Dances, for His Devotees to Witness

Holy Devotees are they,

Who bliss of Hara's Feet attained;

Holy Devotees are they,

Who in Hara entered;

Holy Devotees are they,

Who to Siva's Holy Feet cling;

Holy Devotees are they,

Who witnessed true

The Lord's dance in golden Hall (of the astral sphere).

2741. அடங்காத என்னை அடக்கி அடிவைத்து

இடம்காண் பரானநத்தத் தேஎன்னை இட்டு

நடந்தான் செயும்நந்தி நன்ஞானக் கூத்தன்

படம்தான்செய்து உள்ளுள் படிந்திருந் தானே. 20

2741: Effect of Witnessing Siva Dance in Golden Hall

Uncontrolled was I;

He controlled me;

He blessed me with His Holy Feet;

He immersed me in Transcendental Bliss immense

Thus He dances, Our Nandi,

The goodly dancer of Jnana Dance;

Unto a picture He made me sit still

And in me abided.

2742. உம்பரில் கூத்தனை உத்தமக் கூத்தனைச்

செம்பொன் திருமன்றுள் சேவகக் கூத்தனைச்

சம்பந்தக் கூத்தனைத் தற்பரக் கூத்தனை

இன்புற நாடிஎன் அன்பில்வைத் தேனே. 21

2742: In Golden Hall He Dances in Intimacy of Jiva

In High Heaven He dances;

In Excellence He dances;

In the Red-Gold Hall

The Valiant Sentinel dances,

In the intimacy of Jiva He dances;

As Tat-Para He dances;

Him I sought in rapture divine

And in love adored.

2743. மாணிக்கக் கூத்தனை வண்தில்லைக் கூத்தனைப்

பூணுற்ற மன்றுள் புரிசடைக் கூத்தனைச்

சேணுற்ற சோதிச் சிவானந்தக் கூத்தனை

ஆணிப்பொற் கூத்தனை யாருரைப் பாரே. 22

2743: Siva-Bliss Dance Beyond Description

He dances as a Red Ruby within,

He dances in the flourishing Tillai;

He dances in the Jewelled Hall,

He dances with matted locks;

He dances in the distant Light Divine;

He dances in Sivananda Bliss;

He dances the Pure Gold dance;

Who shall describe Him indeed that thus dances.

2744. விம்மும் வெருவும் விழும்எழும் மெய்சோரும்

தம்மையும் தாமறி யார்கள் சதுர்கெடும்

செம்மை சிறந்த திருஅம் பலக்கூத்துள்

அம்மலர்ப் பொற்பாதத்து அன்புவைப் பார்கட்கே. 23

2744: Dance Emotions of Devotees

They sob, they fear, they fall, they rise'

Their body exhausted,

Themselves they are unaware of,

Their powers lost;

Thus are they in the Holy Temple dance;

They who in love adore

The Holy Feet of Lord,

Flower-like and golden.

2745. தேட்டறும் சிந்தை திகைப்பறும் பிண்டத்துள்

வாட்டறும் கால்புந்தி யாகி வரும்புலன்

ஓட்டறும் ஆசை அறும்உளத்து ஆனந்த

நாட்ட முறுக்குறும் நாடகங் காணவே. 24

2745: When They Witness Holy Dance

World-seeking you no more hanker after;

No more bewildered are your thoughts;

Sorrows harass not your body within;

Your breath will be trained in the Yogic way;

Your senses controlled from straying away;

All desires are rid;

The heart elates in bliss-seeking;

Thus it is,

When the Holy Dance they witness.

2746. காளியோடு ஆடிக் கனகா சலத்துஆடிக்

கூளியோடு ஆடிக் குவலயத் தேஆடி

நீடிய நீர்தீகால் நீள்வான் இடையாடி

நாளுற அம்பலத் தேயாடும் நாதனே. 25

2746: How He Dances in Golden Hall

He dances with Kali;

He dances in the Golden Hall;

He dances with Demons;

He dances in the world;

He dances in water, fire, wind and sky

He dances in the Temple Holy day after day

He, the Lord Supreme.

2747. மேரு நடுநாடி மிக்கிடை பிங்கனல்

கூரும்இவ் வானின் இலங்கைக் குறியுறும்

சாரும் திலைவனத் தண்மா மலயத்தூடு

ஏறும் கழுமுனை இவைசிவ பூமியே. 26

2747: Siva's Spheres of Dance Within

The central spinal column that is Meru

The Nadis, Ida (Left) and Pingala (Right),

The Jiva's delta-shaped Muladhara

The Sushumna Cavity that is unto Tillai Forest

Where the cool (southerly) breeze from Mount Malaya wafts

All these alike are Siva's Spheres of Dance.

2748. பூதல மேருப் புறத்தான தெக்கணம்

ஓதும் இடைபிங் கலைஒண் சுழுமுனையாம்

பாதி மதியோன் பயில்திரு அம்பலம்

ஏதமில் பூதாண்டத்து எல்லையின் ஈறே. 27

2748: Mystic Frontiers of our Universe

The Land of Mount Meru,

And the Land of South that lies beyond it

Are the Ida, Pingala;

The Holy Hall where the Lord of Crescent Moon dances,

Is the Sushumna

-Thus lie the frontiers of this universe vast.

8.5 பொற்றில்லைக்கூத்து

GOLDEN TILLAI DANCE

2749. அண்டங்கள் ஓரேழும் அம்பொற் பதியாகப்

பண்டைஆ காசங்கள் ஐந்தும் பதியாகத்

தெண்டினில் சத்தி திருஅம் பலமாகக்

கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்துகந் தானே. 28

2749: Inner Meaning of Golden Tillai Dance

The seven universes as His golden abode,

The five elements, sky and the rest as pedestal

The central Kundalini Sakti as Divine Hall

Thus in rapture He danced,

He that is Cosmic Light.

2750. குரானந்த ரேகையாய்க் கூர்ந்த குணமாம்

சிரானந்தம் பூரித்துத் தென்திசை சேர்ந்து

புரானந்த போகனாய்ப் பூவையும் தானும்

நிரானந்த மாகி நிருத்தஞ் செய் தானே. 29

2750: Dance in the South

In the Center the Guru indicated,

Within the head, He as Bliss danced;

Then moving South

In renewed ecstasy espousing Sakti,

He with Her in Eternal Bliss danced.

2751. ஆதி பரன்ஆட அங்கைக் கனலாட

ஓதும் சடையாட உன்மத்த முற்றாடப்

பாதி மதியாடப் பாரண்ட மீதாட

நாதமோடு ஆடினான் நாதாந்த நட்டமே. 30

2751: Nadanta Dance

The Primal Para danced;

The Fire in His hand danced;

The Holy matted lock danced;

In intoxication of joy He danced;

The crescent moon danced;

The heavenly orbs danced;

Merging in Nada He danced,

The Dance of Nadanta, heavenly.

2752. கும்பிட அம்பலத்து ஆடிய கோன்நடம்

அம்பரன் ஆடும் அகிலாண்ட நட்டமாம்

செம்பொருள் ஆகும் சிவலோகம் சேர்ந்துற்றால்

உம்பரம் மோனஞா ஞானந்தத்தில் உண்மையே. 31

2752: Dance Cosmic

There in the Holy Hall the Lord danced,

The Jivas to adore;

The dance He dances,

Is the Dance Cosmic;

It is the dance that takes you

To Truth of Siva's realm;

There verily is the limit of Mauna Jnana Bliss.

2753. மேதினி மூவேழ் மிகும்அண்டம் ஓரேழு

சாதக மாகும் சமயங்கள் நூற்றெட்டு

நாதமொடு அந்தம் நடானந்தம் நாற்பதம்

பாதியோடு ஆடிடும் பரன்இரு பாதமே. 32

2753: Dance Ensemble

The universes seven;

The worlds thrice seven;

The religions a hundred and eight

-That the path to God show;

The heavenly states of Bliss four,

-Nada, Nadanta, Natana, Natananta-

The Sakti that is His Half;

With them all,

Para's Holy Feet danced and danced.

2754. இடைபிங் கலைஇம வானோடு இலங்கை

நடுநின்ற மேரு நடுவாம் சுழுமுனை

கடவும் திலைவனம் கைகண்ட மூலம்

படர்பொன்றி என்னும் பரமாம் பரமே. 33

2754: Pervasive Dance in the Mystic Centers

Idakalai,* Pingalai,*

The delta-shaped Muladhara

The Central spinal column Meru,

Where (Kundalini) Sakti is

The Sushumna cavity within

That is unto the Tillai Forest

-In all these the Primal One pervaded,

He that is Paraparam.

2755. ஈறான கன்னி குமரியே காவிரி

வேறாம் நவதீர்த்தம் மிக்குள்ள வெற்புஏழுள்

பேறான வேதா கமமே பிறத்தலான்

மாறாத தென்திசை வையகம் சுத்தமே. 34

2755: South the Holy Land

At the Land's End is KanyaKumari;

And then the Kaveri

And other holy waters

The nine "theerthas" comprise;

And the seven sacred hills too;

In that land are born the Veda-Agamas;

Thus blessed,

The South is the Holy Land indeed.

2756. நாதத்தினில் ஆடி நாற்பதத் தேயாடி

வேதத்தில் ஆடித் தழல் அந்தம் மீதாடி

போதத்தில் ஆடி புவனம் முழுதாடும்

தீதற்ற தேவாதி தேவர் பிரானே. 35

2756: Where He Dances Solo

He dances in Nada

He dances in the States Four*

He dances in Veda

He dances on the Fire's top

He dances in Bodha,

He dances in worlds all

He the Blemishless One,

The Lord of Celestials countless.

2757. தேவரோடு ஆடித் திருஅம்பலத்து ஆடி

மூவரோடு ஆடி முனிசனத் தோடு ஆடிப்

பாவினுள் ஆடிப் பராசத் தியில் ஆடிக்

கோவினுள் ஆடிடும் கூத்தப் பிரானே. 36

2757: He Dances in Holy Ensemble

He dances with the Celestials,

He dances in the Holy Temple,

He dances with the Gods Three,

He dances with the assemblage of Munis,

He dances in song,

He dances in Parasakti

He dances in Jivas

He, the Lord of Dances.

2758. ஆறு முகத்தில் அதிபதி நான்என்றும்

கூறு சமயக் குருபரன் நானென்றும்

தேறினர் தெற்குத் திருஅம்ப லத்துளே

வேறின்றி அண்ணல் விளங்கிநின் றானே. 37

2758: Guru Para Dance in Holy Temple

"I am the Lord of Six Ways to God,

I am the Guru Supreme, religions speak of,"

Thus saying,

He chose the Holy Temple in South*;

And there in resplendence dances,

With peer none to compare.

2759. அம்பலம் ஆடரங் காக அதன்மீதே

எம்பரன் ஆடும் இருதாளின் ஈரொளி

உம்பர மாம்ஐந்து நாதத்து ரேகையுள்

தம்பத மாய்நின்று தான்வந் தருளுமே. 38

2759: Siva-State

The Spaces Vast are His dance arena,

Upon that my Paran dances;

The radiance of His twin Feet

Ascendes to heavens high,

And reaches to Five-lettered Nada's point;

He does descend to you and bless you,

His Siva-State confer on you.

2760. ஆடிய காலும் அதிற்சிலம்பு ஓசையும்

பாடிய பாட்டும் பலவான நட்டமும்

கூடிய கோலம் குருபரன் கொண்டாடத்

தேடியு ளேகண்டு தீர்ந்தற்ற வாறே. 39

2760: Varied Dances

And the dances varied,

With it the foot-work

And the jingle of the anklets

And the songs sung

And the Forms He assumed,

-So, the Guru Para dances;

Seek that dance within

And your birth's cycle forever end.

2761. இருதயம் தன்னில் எழுந்த பிராணன்

கரசர ணாதி கலக்கும் படியே

அரதன மன்றினில் மாணிக்கக் கூத்தன்

குரவனயாய் எங்கணும் கூத்துகந் தானே. 40

2761: He Dances as Prana

As Prana that in heart arises

To permeate your hands and feet,

And sense organs all,

-Thus He dances

In the arena of nine gems,

He the Red-Ruby Dancer;

As the Holy Guru He danced in rapture

In places all.

8.6 அற்புதக் கூத்து

ATBUDHA (WONDER) DANCE

2762. குருவுரு வன்றிக் குனிக்கும் உருவம்

அருவுரு வாவது அந்த அருவே

திரிபுரை யாகித் திகழ்தரு வாளும்

உருவரு வாகும் உமையவள் தானே 41

2762: Dance of the Form-Formless (Sadasiva)

The Form that dances

Is Guru's Form,

It is in sooth Formless;

That Formless One shines

As Sakti Tiripurai as well;

She verily is Uma

That is Form-Formless.

2763. திருவழி யாவது சிற்றம் பலத்தே

குருவடி வுள்ளாக்குனிக்கும் உருவே

உருஅரு வாவதும் உற்றுணர்ந் தோர்க்கு

அருள்வழி யாவதும் அவ்வழி தானே. 42

2763: The Form-Formless Dancer is Gurupara

The Holy Way is Form-Formless

In the Holy Temple of Chittambala,

The Form that dances there

Is the Form of Guru within,

They who full know,

He is Form-Formless

They receive His Grace Divine

That Jnana Way.

2764. நீரும் சிரிசிடைப் பன்னிரண்டு அங்குலம்

ஓடும் உயிர்எழுந்து ஓங்கி உதித்திட

நாடுமின் நாதாந்த நம்பெரு மான்உகந்து

ஆடும் இடந்திரு அம்பலந் தானே. 43

2764: Nadanta Dance in Prana Source

From within the head

In twelve finger-measure

The Prana breath rises high,

That highway you seek;

That the Place where

Our Lord of Nadanta dances;

That verily is the Holy Temple.

2765. வளிமேகம் மின்வில்லு வானகஓசை

தெளிய விசும்பில் திகழ்தரு மாறுபோல்

களிஒளி ஆறும் கலந்துடன் வேறாய்

ஒளியுரு வாகி ஒளித்துநின் றானே. 44

2765: Light-Form of the Divine Dancer

The wind, the cloud, lightning, rainbow, sky and thunder

All these in space arise;

Unto it,

Within the rapturous rays blended of Adharas six,

And without them too, separate,

He as Form of Light stands,

In body concealed.

2766. தீமுதல் ஐந்தும் திசை எட்டும் கீழ்மேலும்

ஆயும் அறிவினுக்கு அப்புறம் ஆனந்தம்

மாயைமா மாயை கடந்துநின் றார்காண

நாயகன் நின்று நடஞ்செய்யும் ஆறே. 45

2766: Dance Witnessed by Those Who Transcend Maya and Mamaya

In the elements five, and directions eight,

And above and below,

Beyond the intelligent senses

Is Bliss Divine;

For them to witness

That transcends Maya and Mamaya

The Lord stands and ever dances.

2767. கூத்தன் கலந்திடும் கோல்வளை யாளொடும்

கூத்தன் கலந்திடும் கோதிலா ஆனந்தம்

கூத்தன் கலந்திடும் கோதிலா ஞானத்துக்

கூத்தனும் கூத்தியும் கூத்ததின் மேலே. 46

2767: In Dance Siva Blends

The Dancer blends in Sakti of charming bracelets,

The Dancer blends in blemishless Bliss,

The Dancer blends in blemishless Jnana,

The Dancer and His consort in Dance Blend.

2768. இடம்கொண்ட சத்தியும் எந்தை பிரானும்

நடங்கொண்டு நின்றமை நானும் அறிந்தேன்

படங்கொடு நின்றஇப் பல்லுயிர்க் கெல்லாம்

அடங்கலும் தாமாய்நின்று ஆடுகின் றாரே. 47

2768: Dance for Jiva's Redemption

My Lord and His Sakti

That His Half took

Stood dancing;

That I witnessed;

For the countless Jivas

That are veiled by Maya;

As Redemption He stands,

Dancing, dancing eternal.

2769. சத்தி வடிவு சகல ஆனந்தமும்

ஒத்த ஆனந்தம் உமையவள் மேனியாம்

சத்தி வடிவு சகளத்து எழுந்துஇரண்டு

ஒத்த ஆனந்தம் ஒருநட மாமே. 48

2769: Bliss of Siva-Sakti Pair Dance

The Form of Sakti is Bliss-All;

Of equal Bliss is Uma's Form;

Sakti's Form rising in Siva's Form

As one merged and one dance performed;

That peerless dance is bliss Perfect.

2770. நெற்றிக்கு நேரே புருவத்து இடைவெளி

உற்றுற்றுப் பார்க்க ஒளிவிடு மந்திரம்

பற்றுக்குப் பற்றாற்ப் பரமன் இருந்திடம்

சிற்றம் பலமென்று சேர்ந்துகொண் டேனே. 49

2770: Ajna Center is Astral Temple of Lord

Straight within the fore-head

Between the eye-brows

Is the astral space vast;

Peer, peer within there

The luminous Mantra (Aum) will be;

The place where they in yearning sought Him

Is the place where He in yearning is;

That verily is the Holy Temple of Chittambalam

And there did I firm sit.

2771. அண்டங்கள் தத்துவ மாகிச் சதாசிவம்

தண்டினில் சாத்தவி சாம்பவி ஆதனம்

தெண்டினில் ஏழும் சிவாசன மாகவே

கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்துகந் தானே. 50

2771: Seven Pedestals of Siva's Dance

The universe vast,

The Tattvas numerous,

The Sadasiva,

The Sushumna central,

The Sakti Sathavi,

The Sakti Sambhavi

The Sakti Kundalini

(That in Muladhara Plexus is)

-These seven are Siva's pedestals;

On them He dances

He, the Being Transcendental.

2772. மன்று நிறைந்த விளக்கொளி மாமலர்

நன்றிது தான்இதழ் நாலொடு நூறவை

சென்றுஅது தான்ஒரு பத்திரு நூறுள

நின்றது தான்நெடு மண்டல மாமே. 51

2772: The Light of Astral Flower in the Dance Theatre

The shedding light

Of that Astral Flower Within,

Illumines the Dance Arena entire;

Wondrous indeed that Flower is;

Its petals four (in Muladhara)

Into a hundred petals blossomed (in Sahasrathala)

And into ten and two hundred worlds expanded,

In the interminable spaces vast.

2773. அண்டம் எழுகோடி பிண்டம் எழுகோடி

தெண்டிரை சூழ்ந்த திசைகள் எழுகோடி

எண்டிசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழுகோடி

அண்ட நடஞ்செயும் ஆலயம் தானே. 52

2773: Septenary Centers of Cosmic Dance

Seven Crores are the universes vast,

Seven Crores are the life forms varied,

Seven Crores the continents of the sea-girt world,

Seven Crores the Lingas in directions eight

These the Temples where His Cosmic Dance performed are.

2774. ஆகாச மாம்உடல் அங்கார் முயலகன்

ஏகாச மாம்திசை எட்டும் திருக்கைகண்

மோகாய முக்கண்கள் மூன்றொளி தானாக

மாகாய மன்றுள் நடஞ்செய்கின் றானே. 53

2774: Dance in Space

The Space is His Body;

The Muyalaka (Demon) is the Darkness in that space;

The Directions eight are His spreading Hands,

The loving eyes three

Are the lights three (Sun, Moon and Fire);

Thus He dances

In the space arena,

That is Body Cosmic.

2775. அம்பல மாவது அகில சராசரம்

அம்பல மாவது ஆதிப் பிரானடி

அம்பல மாவது அப்புத்தீ மண்டலம்

அம்பல மாவது அஞ்செழுத் தாமே. 54

2775: Holy Dance Theatre

The Holy Dance arena is the creation countless;

The Holy Dance arena is the Holy Feet of Lord;

The Holy Dance arena is the sphere of Water and Fire,

The Holy Dance arena is the Letter-Five, verily.

2776. கூடிய திண்முழ வம்குழல் ஓமென்று

ஆடிய மானுடர் ஆதிப் பிரான் என்ன

நாடிய நற்கணம் ஆரம்பல் பூதங்கள்

பாடிய வாறுஒரு பாண்டரங் காமே. 55

2776: Pandaranga Dance at the End of Dissolution

The drums beat, the pipes played,

"Aum", they hummed;

The men danced,

"My Primal Lord!" they said;

The crowd of Ganas in serried ranks praised;

The numerous Bhootas sang

-Thus He danced the Pandaranga,

-The Dance of Dissolution

At end of Tiripurai* conflagration.

2777. அண்டத்தில் தேவர்கள் அப்பாலைத் தேவர்கள்

தெண்டிசை சூழ்புவிக் குள்ளுள்ள தேவர்கள்

புண்டரி கப்பதப் பொன்னம் பலக்கூத்துக்

கண்டுசே வித்துக் கதிபெறு வார்களே. 56

2777: Who Witnesses Golden Temple Dance

The Celestials in the universe

And the Celestials Beyond,

And the holy ones in the sea-girt world

All, all, witnessed the Golden Temple dance

Of the Lord of Lotus Feet,

And that adoring

Reached Siva-State.

2778. புளிக்கண்ட வர்க்குப் புனலூறு மாபோல்

களிக்கும் திருக்கூத்துக் கண்டவர்க்கு எல்லாம்

துளிக்கும் அருட் கண்ணீர் சோர்நெஞ் சுருக்கும்

ஒளிக்குள்ஆ னந்தத்து அமுதூறும் உள்ளத்தே. 57

2778: Rapturous Experience Flowing From Witnessing Holy Dance

At the sight of tamarind

Water in mouth wells up;

As unto it,

Are all those who witness the Holy Dance;

They shed tears of joy;

They melt in love of Lord;

In their hearts,

Ambrosial bliss of Divine Light wells up.

2779. திண்டாடி வீழ்கை சிவானந்த மாவது

உண்டார்க்கு உணவுண்டால் உன்மத்தம் சித்திக்கும்

கொண்டாடு மன்றுள் குனிக்கும் திருக்கூத்துக்

கண்டார் வருங்குணம் கேட்டார்க்கும் ஒக்குமே. 58

2779: So too: They Who Hear of It

They stagger, their sense lost,

Drunk of Sivananda Bliss;

They who still retain their senses,

Frenzied become;

Thus are they,

Who the Divine Dance witnessed,

In the Holy Arena praised by all;

Even those who hear of it

Are unto those who witness it;

-All rapture is theirs too.

2780. அங்கி தமருகம் அக்குமா லைபாசம்

அங்குசம் சூலம் கபாலம் உடன்ஞானம்

தங்குஉ பயந்தரு நீல மும்உடன்

மங்கையோர் பாகமாய் மாநடம் ஆடுமே. 59

2780: He Dances With Sakti

With fire and drum,

With Rudraksha garland and noose cord,

With elephant's goad, trident and skull,

With frightening blue throat where Jnana is,

With Sakti for His inseparate partner,

He dances the Dance Mighty.

2781. ஆடல் பதினோர் உறுப்பும் அடைவாகக்

கூடிய பாதம் சிலம்புகைக் கொள்துடி

நீடிய நாதம் பராற்பர நேயத்தே

ஆடிய நந்தி புறம்அகந் தானே. 60

2781: He Dances Inside and Outside the Heart

With the accompaniments eleven

That dance has,

With anklet feet and drum in hand,

The Nada reverberated,

And reached unto Para-Para in High Heaven;

The Holy Nandi that thus danced,

Is verily inside your heart and outside too.

2782. ஒன்பதும் ஆட ஒருபதி னாறுஆட

அன்புறு மார்க்கங்கள் ஆறும் உடனாட

இன்புறும் ஏழினும் ஏழுஐம்பத் தாறுஆட

அன்பதும் ஆடினான் ஆனந்தக் கூத்தே. 61

2782: Dance of Divine Bliss

The nine danced,

The sixteen danced,

The loving Faiths six danced,

The seven melodies danced;

The twenty and eight rhythmic beats danced;

The Love (Sakti) too danced;

He danced the Dance of Divine Bliss.

2783. ஏழினில் ஏழாய் இகழ்ந்தெழுந்து ஏழதாய்

ஏழினில் ஒன்றாய் இழிந்துஅமைந்து ஒன்றாகி

ஏழினில் சன்மார்க்கம் எங்கள் பரஞ்சோதி

ஏழிசை நாடகத் தேஇசைந் தானே. 62

2783: Dance of Seven Melodies

As seven subtle melodies within the seven articulated,

As the seven letters they denote,

As one harmony in the seven musical notes,

He descended and pervaded;

In the seventh state beyond the six adharas

That Jnana yoga crosses

Is Aum Paranjothi, (the Divine Light)

In the dance of seven melodies He danced.

2784. மூன்றினில் அஞ்சாகி முந்நூற்று அறுபதாய்

மூன்றினில் ஆறாய் முதற்பன்னீர் மூலமாய்

மூன்றின்இலக்கம் முடிவாகி முந்தியே

மூன்றிலும் ஆடினான் மோகாந்தக் கூத்தே. 63

2784: Dance of Triple Pasa-Riddance-Mohanta Dance

The three letters A, U and M (Aum)

The five letters Na, Ma, Si, Va, Ya became;

And as three hundred and sixty rays they became;

Commencing from Muladhara that the waters hold

In through the centers six (Adharas) and spheres three (Sun, Moon, Fire)

That the triple Karanas their end may see,

He in ancient Pasas Triple danced

The Dance of Mohanta (Impurity-riddance).

2785. தாமுடி வானவர் தம்முடி மேலுறை

மாமணி ஈசன் மலரடித் தாளினை

வாமணி அன்புடை யார்மனத் துள்ளெழுங்

காமணி ஞாலம் கடந்துநின் றானே. 64

2785: He is Kalpaka Tree that Grants All Wishes

Above jewelled crowned heads of Celestials,

Are the flowery Feet of Lord,

A precious Jewel is He;

He adorns the rising heart of His loving devotees;

He is Tree Divine (Kalpaka Tharu)

Of Heavenly glades;

He transcends worlds all.

2786. புரிந்தவன் ஆடில் புவனங்கள் ஆடும்

தெரிந்தவன் ஆடும் அளவுஎங்கள் சிந்தை

புரிந்தவன் ஆடில்பல்பூதங்கள் ஆடும்

எரிந்தவன் ஆடல்கண்டு இன்புற்ற வாறே. 65

2786: When Creator Dances All Creation Dances

When the Creator dances

The Worlds He created dances;

To the measure He dances in our knowledge,

Our thoughts too dance;

When He in heart endearing dances,

The elements several too dance;

Flaming as Divine Five He dances,

That we witnessed in rapture surpassing.

2787. ஆதி நடஞ்செய்தான் என்பர்கள் ஆதர்கள்

ஆதி நடஞ்செய்கை யாரும் அறிகிலர்

ஆதி நடமாடல் ஆரும் அறிந்தபின்

ஆதி நடமாட லாம் அருட் சத்தியே. 66

2787: Primal Dance

"The Primal Dance He danced"

Thus say the holy ones;

None saw Him dance

That Primal Dance of yore;

When that Primal Dance they witness,

They dance indeed in the Grace

Of that Primal Sakti.

2788. ஒன்பதோடு ஒன்பதாம் உற்ற இருபதத்து

அன்புறு கோணம் அதிபதந்து ஆடிடத்

துன்புறு சத்தியுள் தோன்றிநின்று ஆடவே

அன்புறு எந்தை நின்று ஆடலுற் றானே. 67

2788: He Danced in Asi Pada State

In the nine centers mystic within

The ninth state (Turiyatita) attained;

In the center that is love

His twin feet in Asi-Pada danced;

And as the anguished Sakti within Him danced,

My loving Father together with Her in rapture danced.

2789. தத்துவம் ஆடச் சதாசிவம் தானாடச்

சித்தமும் ஆடச் சிவசத்தி தானாட

வைத்த சராசரம் ஆட மறையாட

அத்தனும் ஆடினான் ஆனந்தக் கூத்தே. 68

2789: Dance of Ananda (Bliss)

The Tattvas danced; Sadasiva danced;

The Thought danced; Siva-Sakti danced;

The creation vast danced; the Vedas danced;

The Lord too danced,

The Dance of Ananda (Divine Bliss).

2790. இருவருங் காண எழில்அம் பலத்தே

உருவோடு அருவோடு ஒருபர ரூபமாய்த்

திருவருள் சத்திக்குள் சித்தன்ஆ னந்தன்

அருளுரு வாகிநின்று ஆடலுற் றானே. 69

2790: He Danced for Rishis Patanjali and Vyagrapada

In the splendorous Temple (of Chidambaram)

He danced,

For the two Rishis* to witness

He danced, Form, Formless and as Cosmic Form,

Within the Divine Grace of Sakti

He danced,

He the Siddha, the Ananda;

As Form of Grace

He stood and danced.

2791. சிவமாட சத்தியும் ஆடச் சகத்தில்

அவமாட ஆடாத அம்பரம் ஆட

நவமான தத்துவம் நாதாந்தம் ஆடச்

சிவமாடும் வேதாந்தச் சித்தாந்தத் துள்ளே. 70

2791: He Danced in Vedanta-Siddhanta Truth

Siva danced, Sakti danced,

The worldly desires danced;

The space that dances not danced;

The Tattva-Nadanta wondrous danced;

When Siva danced inside of Truth,

That indeed is Vedanta-Siddhanta.

2792. நாதத்தின் அந்தமும் நாற்போத அந்தமும்

வேதத்தின் அந்தமும் மெய்ச்சிவா னாந்தமும்

தாதற்ற நல்ல சதாசிவா னந்தத்து

நாதப் பிரமம் சிவநாட மாமே. 71

2792: Siva Natana

Nadanta that is end of Nada, (Principle of Sound)

Bodhanta that is end of Bodha (Jnana)

Vedanta that is end of Vedas

Sivananda that is Bliss of Siva,

Sadasivananda that is without end,

In all these, He dances the Siva Natana

He that is Nada Brahmam (Lord within the Sound-Principle).

2793. சிவமாதி ஐவர்திண் டாட்டமும் தீரத்

தவமார் பசுபாசம் ஆங்கே தனித்துத்

தவமாம் பரன்எங்கும் தானாக ஆடும்

தவமாம் சிவானந்தத் தோர் ஞானக் கூத்தே. 72

2793: Jnana Dance

The perplexities of the Five Gods

Rudra and the rest to end,

The Jiva bonds standing afar,

In prayer to depart

The Holy Para by Himself dances everywhere;

Holy indeed is the Jnana Dance

That Sivananda Bliss fills.

2794. கூடிநின் றானொடு காலத்துத் தேவர்கள்

வீடநின் றான்விகிர் தா என்னும் நாமத்தைத்

தேடநின் றான்திக ழுஞ்சுடர் மூன்றொளி

ஆடநின் றான்என்னை ஆட்கொண்ட வாறே. 73

2794: Dance in the Three Lights

As One Supreme He stood in times of yore,

Redeeming the Celestials countless,

He earned the name of Lord (Vikirtha)

He danced in the luminous Lights Three,

He accepted me in His Grace.

2795. நாதத் துவம்கடந்து ஆதி மறைநம்பி

பூதத் துவத்தே பொலிந்தின்பம் எய்தினர்

நேதத் துவமும் அவற்றோடு நேதியும்

பேதப் படாவண்ணம் பின்னிநின் றானே. 74

2795: He is Tattvas and Their Goal

The Lord is the beginning of Vedas

He is beyond Nada Tattvas;

(Knowing this not,)

They sought the pleasures of this world

And in them revelled;

He is the Tattvas in order placed

And their Lord too at once;

In that in separateness

He commingling stood.

2796. ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்பர் அறிவிலர்

ஆனந்த மாநடம் ஆரும் அறிகிலர்

ஆனந்த மாநடம் ஆரும் அறிந்தபின்

தான் அந்தம் அற்றிடம் ஆனந்த மாமே. 75

2796: Dance of Bliss is Union in Siva

"Bliss Bliss," they say;

Witless are they;

None know the Dance of Bliss;

Having witnessed the Dance of Bliss,

The Jiva its separateness ends,

And in Divine Bliss unites.

2797. திருந்துநல் சீஎன்று உதறிய கையும்

அருந்தவர் வாஎன்று அணைத்த மலர்க்கையும்

பொருந்த அமைப்பில் அவ்வென்ற பொற்கையும்

திருந்தநல் தீயாகும் திருநிலை மவ்வே. 76

2797: Signification of Five-Lettered Mantra in Siva Dance

"Leave this, be reformed,"

-Thus to Jivas, gestures one hand in letter "Si;"

"Come unto me, Be united in me"

-Thus to Tapasvins gestures another flower-like hand in letter "Va;"

"Be in, Deva, fear not."

Thus to Celestials gestures, the golden hand in letter "Ya."

The hand that holds fire

Gestures the letter "Na;"

The foot on earth planted in dance

Gestures the letter "Ma;"

(Thus is the entire Five-Letter Mantra

"Si Va Ya Na Ma"

In Divine Dance denoted.)

2798. மருவும் துடியுடன் மன்னிய வீச்சு

மருவிய அப்பும் அனலுடன் கையும்

கருவின் மிதித்த கமலப் பதமும்

உருவில் சிவாய நமவென வோதே. 77

2798: Further Signification of Dance-Form in Relation to Five Letter Mantra

The hand that holds the drum, (Si)

The hand that sways, (Va)

The hand that offers Refuge, (Ya)

The hand that holds the blazing Fire, (Na)

The lotus-foot, firm, on Anava Mala planted, (Ma)

-Thus of the Divine Dance Form

Si Va Ya Na Ma denotes.

2799. அரன்துடி தோற்றம் அமைத்தல் திதியாம்

அரன் அங்கி தன்னில் அறையிற் சங் காரம்

அரன் உற்று அணைப்பில் அமரும் திரோதாயி

அரனடி என்றும் அனுக்கிரகம் என்னே. 78

2799: Symbolism of Siva Dance

Hara's drum is creation;

Hara's hand gesturing protection is preservation;

Hara's fire is dissolution;

Hara's foot planted down is Obfuscation (Tirodayi)

Hara's foot, raised in dance, is Grace (Redemption) abiding.

2800. தீத்திரன் சோதி திகழ்ஒளி உள்ஒளி

கூத்தனைக் கண்டஅக் கோமளக் கண்ணினள்

மூர்த்திகள் மூவர் முதல்வன் இடைசெல்லப்

பார்த்தனன் வேதங்கள் பாடினள் தானே. 79

2800: Sakti Witnesses Trinity Dance of Siva

The flaming fire is He;

The sparkling light within is He;

The Sakti of youthful eyes saw Him dance;

She saw the Three Gods merge

Into the One Primal Being;

In rapture She sang Vedas all.

2801. நந்தியை எந்தையை ஞானத் தலைவனை

மந்திரம் ஒன்றுள் மருவி அதுகடந்து

அந்தர வானத்தின் அப்புறத்து அப்பர

சுந்தரக் கூத்தனை என்சொல்லு மாறே. 80

2801: Para Sundara Dance in the Beyond

Nandi, My Father, Lord of Jnana,

In the one-letter mantra Aum, He entered,

Transcending it,

In the spaces beyond He dances,

In comeliness surpassing,

How shall I describe that Para Sundara Dance!

2802. சீய குருநந்தி திருஅம்ப லத்திலே

ஆயுறு மேனியை யாரும் அறிகிலர்

தீயுறு செம்மை வெளுப்பொடும் அத்தன்மை

ஆயுறு மேனி அணைபுக லாமே. 81

2802: Form of Siva

A lion-hearted Guru is Nandi,

In the Holy Temple He does dance;

None know His Form divine;

Fiery red smeared white it is;

They who see His Form

Reach the haven of Refuge.

2803. தானான சத்தியும் தற்பரை யாய்நிற்கும்

தானாம் பரற்கும் உயிர்க்கும் தரும் இச்சை

ஞானாதி பேதம் நடத்தும் நடித்தருள்

ஆனால் அரனடி நேயத்த தாமே. 82

2803: Sakti's Grace Dance

Sakti in the Lord

Stands as Tat-Parai;

She forges the bond between Para and Jiva;

Standing as Iccha, Jnana and Kriya

She many acts performs;

And when She, Her Grace lends

You reach Hara's loving Feet.

9. ஆகாசப் பேறு

49 ATTAINMENT OF AKASA (SPACE) WITHIN

2804. உள்ளத்துள் ஓம்என்ற ஈசன் ஒருவனை

உள்ளத்து ளேயங்கி யாய ஒருவனை

உள்ளத்து ளேநீதி யாய ஒருவனை

உள்ளத்து ளேயுடல் ஆகாய மாமே. 1

2804: How Siva is Within

The Lord is in our heart,

As Aum is He there,

As Fire is He there,

As Order is He there,

As Space in body is He there,

He, the One Being.

2805. பெருநில மாய் அண்ட மாய்அண்டத்து அப்பால்

குருநில மாய்நின்ற கொள்கையன் ஈசன்

பெருநில மாய்நின்று தாங்கிய தாளோன்

அருநிலை யாய்நின்ற ஆதிப் பிரானே. 2

2805: How Siva is Without

As the Earth vast,

As the Universe vast,

As the Void Beyond,

-Thus is the Lord pervasiveness all;

Vast indeed is His benevolence,

His Feet support the world entire;

Yet invisible is His Form,

He the Primal Lord.

2806. அண்ட ஒளியும் அகண்ட ஒளியுடன்

பிண்ட ஒளியால் பிதற்றும் பெருமையை

உண்ட வெளிக்குள் ஒளிக்குள் ஒளித்தது

கொண்ட குறியைக் குலைத்தது தானே. 3

2806: Siva's Light Merges in Jiva's Light

He is the Light Cosmic,

He is the Light Beyond,

He is the Light that mingles in the Light within;

In the spreading light of space,

That swallows Immensity Vast,

My body-light merged;

Shattering Existence's land-marks, all.

2807. பயனறு கன்னியர் போகத்தின் உள்ளே

பயனுறும் ஆதி பரஞ்சுடர்ச் சோதி

அயனொடு மால்அறி யாவகை நின்றிட்டு

உயர்நெறி யாய்ஒளி ஒன்றது வாமே. 4

2807: He as Light is Immanent in Brahma and Vishnu

In the delight of the maiden's union

Is the sparkling light of the Primal One;

Immanent in Brahma and Vishnu it was,

Yet they knew it not (and contending stood);

Then He revealed Himself to them

As Light Divine,

Flaming from earth to heaven.

2808. அறிவுக்கு அறிவாம் அகண்ட ஒளியும்

பிறிவா வலத்தினில் பேரொளி மூன்றும்

அறியாது அடங்கிடும் அத்தன் அடிக்குள்

பிறியாது இருக்கில் பெரும்காலம் ஆமே. 5

2808: When Siva's Light is Reached

The Light Transcendental

Is knowledge beyond knowledge;

When in it merge in silentness

In the Lights Three (within) that are mighty,

Then is Siva reached;

If His Feet there you leave not,

Long, long may you be.

2809. ஆகாச வண்ணன் அமரர் குலக்கொழுந்து

ஏகாச மாசுணம் இட்டுஅங்கு இருந்தவன்

ஆகாச வண்ணம் அமர்ந்துநின்று அப்புறம்

ஆகாச மாய்அங்கி வண்ணனும் ஆமே. 6

2809: He Fills Space and Outer-Space

He fills the space;

He is the darling of Celestials;

He wears the serpent;

Having filled the space

He stands as outer-space

He the Fire-Hued.

2810. உயிர்க்கின்ற வாறும் உலகமும் ஒக்க

உயிர்க்கின்ற உள்ளொளி சேர்கின்ற போது

குயில்கொண்ட பேதை குலாவி உலாவி

வெயில்கொண்டு என்உள்ளம் வெளியது ஆமே. 7

2810: In Kundalini Yoga Jiva's Thought Merges in Space

As you breathe in the Yogic Way,

You reach the Inner Light,

That is the breath of worlds all;

The Damsel in the Muladhara

Then rises and upward ascends,

Spreading Her day-light brilliance,

And thus uplifted,

My thoughts in space within merged.

2811. நணுகில் அகல்கிலன் நாதன் உலகத்து

அணுகில் அகன்ற பெரும்பதி நந்தி

நணுகிய மின்னொளி சோதி வெளியைப்

பணியின் அமுதம் பருகலும் ஆமே. 8

2811: Drink of Ambrosia in Space

Move close to Lord,

He leaves you not;

Move close to world,

He leaves you alone;

He the Supreme Lord Nandi;

Move close to the Flashing Light

Within the (mystic) astral space,

And there adore;

You may drink of Ambrosia Divine.

2812. புறத்துளா காசம் புவனம் உலகம்

அகத்துளா காசம்எம் ஆதி அறிவு

சிவத்துளா காசம் செழுஞ்சுடர் சோதி

சகத்துளா காசம் தானம்ச மாதியே. 9

2812: The Cosmic Space of Samadhi

In the Outer Space is universe and the world,

In the Inner Space is Primal Jnana,

In the Space where Siva is is Light Resplendent

In the Space that composes the Cosmos

Is Samadhi's destination.

10. ஞானோதயம்

10 JNANODAYAM (DAWN OF JNANA)

2813. மனசந் தியில்கண்ட மனநன வாகும்

கனவுற ஆனந்தம் காண்டல் அதனை

வினவுற ஆனந்தம் மீதொழிவுஎன்ப

இனமுற்றான் நந்தி ஆனந்தம் இரண்டே. 1

2813: Bliss in Sushupti and the Lord of Bliss in Turiya

In the conjunction of Mind is the Waking State,

Then the Dream, where bliss experienced be;

Beyond it, is (sushupti) where Bliss experience certain is;

Ascend still, there is the Void (Turiya)

Where are only Two-Bliss and Lord of Bliss.

2814. கரியட்ட கையன் கபாலம்கை யேந்தி

எரியும் இளம்பிறை சூடும்எம் மானை

அரியன் பெரியன் என்று ஆட்பட்டது அல்லால்

கரியன்கொல் சேயன்கொல் காண்கின்றி லேனே. 2

2814: Adore Lord as "Rare" and "Great"

With His hands He peeled the elephant hide,

In His hands He held the skull,

On His crest He adorned the crescent moon,

That Lord I adored;

"Rare; Great is He;"

Beyond that I knew nothing;

Is He black or red?

I have not seen.

2815. மிக்கார் அமுதுண்ண நஞ்சுண்ட மேலவன்

தக்கார் உரைத்த தவநெறியே சென்று

புக்கால் அருளும் பொன்னுரை ஞானத்தை

நக்கார் சுழல்வழி நாடுமின் நீரே. 3

2815: Enter Within and Follow Guru's Way

When the Celestials above consumed ambrosia,

He consumed poison;

Follow the Way of Tapas, the holy men taught,

And enter within;

He will give you Jnana, that is pure gold;

So, Siva's Feet do seek.

2816. விளக்கைப் பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி

விளக்கினுக் குள்ளே விளக்கினைத் தூண்டி

விளக்கில் விளக்கை விளக்கவல் லார்க்கு

விளக்குடை யான்கழல் மேவலும் ஆமே. 4

2816: Kindle Light Within Light

Break open the Kundalini Light

Light the Lamp within;

Kindle the Light within that Light

They who can thus brighten,

The Light within the Light

May reach the Feet of Him,

Who is lustrous Lamp of Jnana.

2817. தத்துவம் எங்குண்டு தத்துவன் அங்குண்டு

தத்துவம் எங்கில்லை தத்துவன் அங்கில்லை

தத்துவ ஞானத்தின் தன்மை அறிந்தபின்

தத்துவன் அங்கே தலைப்படுந் தானே. 5

2817: Know Truth of Tattva Jnana

Where Tattvas are, the Lord of Tattvas is;

Where Tattvas are not, the Lord of Tattvas is not;

When you know the truth of Tattva Jnana,

The Lord of Tattvas will there appear.

2818. விசும்பொன்று தாங்கிய மெய்ஞ்ஞானத் துள்ளே

அசும்பினின்று ஊறியது ஆர்அமுது ஆகும்

பசும்பொன் திகழும் படர்சடை மீதே

குசும்ப மலர்க்கந்தம் கூடிநின் றானே. 6

2818: Lord Stands in Astral Sphere of the Head

In the astral space that holds Jnana True,

Is the ambrosia that wells up from the fleshly body-mire;

With the spreading matted locks of lustrous golden hue,

With the haunting perfume of the ruddy (astral) flower, He stood.

2819. முத்தின் வயிரத்தின் முந்நீர்ப் பவளத்தின்

கொத்தும் பசும்பொன்னின்தூவொளி மாணிக்கம்

ஒத்துஉயிர் அண்டத் துள் அமர் சோதியை

எத்தன்மை வேறென்று கூறுசெய் வீரே. 7

2819: Brilliance of Lord's Light

Pearl, diamond, coral of three waters,

Gold of purest fineness and gems,

Into the brilliance of all these blended

Is the Light of Lord that in heaven is;

How else to describe that Divine Resplendence!

2820. நான்என்றும் தான்என்றும் நாடினேன் நாடலும்

நான்என்றும் தான்என்றும் இரண்டில்லை என்பது

நான்என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான்

நான்என்ற நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே. 8

2820: Lord Himself Removed "I" and "He" Distinction

As I and He, I separate sought;

And as I thus sought,

"I and He are separate are not;"

-Thus the Lord of Primal Jnana Himself granted,

And then no more was the thought of I and He.

2821. ஞானத்தின் நன்னெறி நாதாந்த நன்னெறி

ஞானத்தின் நன்னெறி நானென்று அறிவோர்தல்

ஞானத்தின் நல்யோக நன்னிலை யேநிற்றல்

ஞானத்தின் நன்மோக நாதாந்த வேதமே. 9

2821: Jnana Way is the Truth

The Jnana Way is the Nadanta Way,

The Jnana Way is the Knowledge of Self,

The Jnana Way of yoga is to center on Siva,

The Jnana Way of Silentness

Is the Veda Truth of Nadanta.

2822. உய்யவல் லார்கட்கு உயிர்சிவ ஞானமே

உய்யவல் லார்கட்கு உயிர்சிவ தெய்வமே

உய்யவல் லார்கட்கு ஒடுக்கம் பிரணவம்

உய்யவல் லார்அறி வுள்அறி வாமே. 10

2822: Jnana is the Way to Liberation

For them who seek liberation,

Siva Jnana is the life-breath;

For them who seek liberation,

Siva God is the life-breath;

For them who seek liberation

Pranava is the center of divine union;

The Lord is the Knowledge within Knowledge,

Of those who liberation seek.

2823. காணவல் லார்க்குஅவன் கண்ணின் மணியொக்கும்

காணவல் லார்க்குக் கடலின் அமுதொக்கும்

பேணவல் லார்க்கப் பிழைப்பிலன் பேர்நந்தி

ஆணவல் லார்க்கே அவன்துணை யாமே. 11

2823: Lord is the Support Unfailing

For those who can see Him

He is the light of their eyes;

For those who can see Him

He is the ambrosia of the Oceans;

Them who adore Him

The Mighty Nandi never fails;

To them alone who yearn for Him

He stands as Support unfailing.

2824. ஓம்என்றும் எழுத் துள்நின்ற ஓசைபோல்

மேல்நின்ற தேவர் விரும்பும் விழுப்பொருள்

சேய்நின்ற செஞ்சுடர் எம்பெரு மானடி

ஆய்கின்ற தேவர் அகம்படி யாமே. 12

2824: Even Celestials Are His Vassals

Unto the sound within the one-letter word "Aum" is He

He is the Great Truth the Celestials long for,

He is the Flaming Light that shines afar,

He is Our Lord,

The Immortals who adore His Feet

Are but beings to His inner service dovoted.

11. சத்திய ஞானானந்தம்

411 SATYA JNANANANDAM (SAT-CHIT-ANANDA)

2825. எப்பாழும் பாழும் யாவுமாய் அன்றாகி

முப்பாழும் கீழுள முப்பாழும் முன்னியே

இப்பாழும் இன்னாவாறு என்பதில்லா இன்பத்துத்

தற்பரஞா னானந்தர் தானது வாகுமே. 1

2825: In the Seventh Void is Siva-Knowledge-Bliss

All voids as void

As all and nothing,

The three Voids below,

And the three Voids above,

Seeking them,

And knowing not what this Void is like,

In that Supreme Bliss

Is the Tat-Para Jnanananda;

Siva-Knowledge-Bliss

In that He and I one become.

2826. தொம்பதம் தற்பதஞ் சொன்ன துரியம்போல்

நம்பிய மூன்றாம் துரியத்து நன்றாகும்

அம்புவி யுன்னா அதிசூக்கம் அப்பாலைச்

செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர்நந்தி தானே. 2

2826: Beyond Three Turiyas and the States They Lead to

In the Turiya First is Thom-Pada State,

In the Turiya Second is Tat-Pada State,

In the Turiya Third is Asi-Pada State,

Beyond is the Subtlety

Immense that transcends Space

There, the Holy Truth of Nandi, verily, is.

2827. மன்னும் சத்தியாதி மணியொளி மாசோயை

அன்னதோடு ஒப்பம் இடல்ஒன்றா மாறது

இன்னிய உற்பலம் ஒண்சீர் நிறமணம்

பன்னிய சோபை பகர்ஆறும் ஆனதே. 3

2827: The Fourth State of Bliss-A Blend of Six Attributes (Satya-Jnana-Ananda)

Peerless the Bliss that in Satya-Jnana is,

Incomparable is it to the light of pure gem's rays and the like;

Unto Lily Blue, Purity, Beauty, Color, Fragrance and Radiance

-These six, together blended, is

That Bliss-State of Satya-Jnana.

2828. சத்தி சிவன்பர ஞானமும் சாற்றுங்கால்

உய்த்த அனந்தம் சிவமுயர் ஆனந்தம்

வைத்த சொருபத்த சத்தி வருகுரு

உய்த்த உடல்இவை உற்பலம் போலுமே. 4

2828: Sakti is Sat, Para Jnana is Chit and Siva is Ananda

To speak of Sakti, Siva and Parajnana-Bliss

Thus are they:

Infinite high is Siva's Bliss (Ananda)

Manifestness (Svarupa) is Sakti (Sat);

Parajnana is that the Holy Guru to Jiva imparts (Chit);

-All three together are unto the Flower

Blended with Six attributes above (Sat-Chit-Ananda).

2829. உருஉற் பலநிறம் ஒண்மணம் சோபை

தரநிற்ப போல்உயிர் தற்பரன் தன்னில்

மருவச் சிவம்என்ற மாமுப் பதத்தின்

சொரூபத்தின் சத்தியாதி தோன்றநின் றானே. 5

2829: Satya-Jnana-Bliss is Above the Three States

Unto the Blue Lily blossom that is blended

With Color, Purity, Beauty, Fragrance and Radiance,

It is,

When Jiva into Tat-Para blends;

Then is the State of Siva-Manifestness (Svarupa)

That is of the three States exalted,

And in Him arose Satya-Jnana-Ananda.

2830. நினையும் அளவில் நெகிழ வணங்கிப்

புனையில் அவனைப் பொதியலும் ஆகும்

எனையும் எங்கோன்நந்தி தன்னருள் கூட்டி

நினையும் அளவில் நினைப்பித் தனனே. 6

2830: Lord is in the Farthest Stretches of Thought

Think of Him as far as your thoughts stretch,

Adore Him in melting love,

Praise Him in songs melodious,

Well may you envelop Him in your heart;

Me too,

My Lord Nandi, His Grace extending,

Led to think of Him

To the farthest reaches of my thought.

2831. பாலொடு தேனும் பழத்துள் இரதமும்

வாலிய பேரமு தாகும் மதுரமும்

போலும் துரியம் பொடிபடி உள்புகச்

சீல மயிர்க்கால் தொறும்தேக் கிடுமே. 7

2831: Sweetness of Satya-Jnana-Bliss

Milk, honey, juice of fruit

In ambrosial sweetness mixed;

Unto it is when the triple States of Turiya-is crossed,

And Jiva enters in Satya-Jnana-Ananda;

It is a sweetness that permeates

Every root of body's hair.

2832. அமரத் துவம்கடந்து அண்டம் கடந்து

தமரத்து நின்ற தனிமையன் ஈசன்

பவளத்து முத்தும் பனிமொழி மாதர்

துவளற்ற சோதி தொடர்ந்துநின் றானே. 8

2832: Satya-Jnana-Ananda is Transcendental

Transcending spheres of immortal Celestials,

Transcending Cosmic Spaces,

Transcending sphere of Nada,

He stood, all by Himself-the Lord;

Sakti with coral lips, pearly teeth and dewy-cool speech,

And the unflickering Light of Parajnana

Following,

He stood (in Satya Jnana Ananda).

2833. மத்திமம் ஆறாறு மாற்றி மலநீக்கிச்

சுத்தம தாகும் துரியத் துரிசற்றுப்

பெத்த மறச்சிவ மாகிப் பிறழ்வுற்றும்

சத்திய ஞா னானந்தம் சார்ந்தனன் ஞானியே. 9

2833: How Jnanis Reach Satya-Jnana-Ananda

The Tattvas six times six

That in Eye-brow Center stand

In Waking State,

They left behind;

They rid themselves of Malas;

Were purified in Turiya that is Pure (Suddha);

Freed of the bondage condition (Pedda)

They became Siva;

Beyond that they ascended into

Satya-Jnana-Ananda (Truth-Knowledge-Bliss that is Sat-Chit-Ananda).

They, the Jnanis True.

2834. சிவமாய் அவமான மும்மலம் தீரப்

பவமான முப்பாழைப் பற்றறப் பற்றத்

தவமான சத்திய ஞானானந் தத்தே

துவமார் துரியம் சொரூபம் தாமே. 10

2834: Svarupa (Manifestness) is in the Fourth Turiya State

Jiva having become Siva

And the triple Malas extinguished,

Ascending into the Triple Voids

In Desire and Not-desire ceased

Pass into the holy state of

Satya-Jnana-Ananda Bliss;

There in that farthest Turiya of Jiva,

The Self-illuminating Manifestness (Svarupa) is.

12. சொரூப உதயம்

412 SVARUPA UDAYAM (DAWN OF MANIFESTNESS)

2835. பரம குரவன் பரம்எங்கு மாகித்

திரமுற எங்கணும் சேர்ந்துஒழி வற்று

நிரவும் சொரூபத்துள் நீடும் சொரூபம்

அரிய துரியத்து அணைந்துநின் றானே. 1

2835: Parsivam is Immanent in Svarupa State

The Holy Master, Parama Guru,

As Para constant pervades interminably all;

In that immanent state,

Extends His Self-illuminating Manifestness;

When Jiva the Final Turiya* State attains.

2836. குலைக்கின்ற நீரின் குவலய நீரும்

அலைக்கின்ற காற்றும் அனலொடு ஆகாசம்

நிலத்திடை வானிடை நீண்டகன் றானை

வரைந்து வலம்செயு மாறுஅறி யேனே. 2

2836: Parasivam is Pervasive

In that primordial Flood of Waters

(At the time of Dissolution)

As Waters of the earth, the tempestuous Winds

The Fire, the Sky and Earth

He interminably extended in Space;

I know not how to limit Him

And thus adore Him.

2837. அங்குநின் றான்அயன் மால்முதல் தேவர்கள்

எங்குநின் றாரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர்

தங்கிநின் றான்தனிநாயகன் எம்இறை

பொங்கிநின் றான்புவ னாபதி தானே. 3

2837: Parasiva is Immanent in All Gods

As thus He stood,

The Gods Brahma, Vishnu and others

Who wherever stood

Praise Him as Lord Supreme;

In them all He immanent stood, my peerless Lord,

And beyond them too, He stood,

He, the Lord of Worlds all.

2838. சமயச் சுவடும் தனையறி யாமல்

சுமையற்ற காமாதி காரணம் எட்டும்

திமிரச் செயலும் தெளிவுடன் நின்றோர்

அமரர்க்கு அதிபதி யாகிநிற் பாரே. 4

2838: When Jnana Supreme is Attained

Knowing not the foot-prints of Faith's Way,

They the eight causal sins of greed, lust and others commit;

They are egoity possessed;

They who transcend these,

And Jnana attain,

Verily become Lord of Immortals in High Heavens.

2839. மூவகைத் தெய்வத்து ஒருவன் முதல்உரு

வாய்அது வேறாம் அதுபோல் அணுப்பரன்

சேய சிவமுத் துரியத்துச் சீர்பெற

ஏயும் நெறியென்று இறைநூல் இயம்புமே. 5

2839: Svarupa Siva is of the Triple Turiyas and Beyond

The three gods, Brahma, Vishnu, Rudra

Are of the Primal One;

Yet is He from them separate;

Unto it, the Lord stands

In the Turiyas triple-

Jiva, Para and Siva

(One and yet separate,)

Thus say the scriptures sacred.

2840. உருவன்றி யேநின்று உருவம் புணர்க்கும்

கருவன்றி யேநின்று தான்கரு வாகும்

அருவன்றி யேநின்ற மாயப