HOME PAGE = www.bhagavadgitausa.com

Bhagavadgita Pages, Chapters 1 to 18

BG01 BG02 BG03 BG04 BG05 BG06 BG07 BG08  BG09 BG10 BG11 BG12 BG13 BG14 BG15 BG16 BG17 BG18

Veeraswamy Krishnaraj

www.bhagavadgitausa.com/Nammalvar and God.htm

 

Nammalvar (நம்மாழ்வார் 8th Century CE) was born Sadagopan (Māran, Kārimāran, Parāṅkusan = மாறன், காரிமாறன், பராங்குசன்), one of the twelve Alvars of SriVaishnava sect. It is widely known that Ramanuja's Siddhanta was the product of Nammalvar's treasure house of spiritual wisdom. He is the head of the Sri Vaishnava family. His writings are the Tamil Vedas. He is preeminent among the Alvars in the temple and household worship.  நம்மாழ்வார் = Our own alvar.  Alvar = ஆழ்வார் = One who is deep in meditation on the attributes of the Supreme Being.

He was born in Tirukkur in Tamil Nadu in a Sudra family of Vellalars (வேளாளர்), who have caste names such as Gounder, Mudaliar and Pillai. Nammalvar is the most prolific poet-saint, who experienced the presence of Krishna in his heart and visions. He has given the detailed Arciradi pathway to Vaikuntam (taking the path of Light to SriVaishnava heaven). He had visions of and merged with the Lord during his life on earth.  Much of his biography is steeped in the mist and myth of time. One account says that he was born in a peasant caste (Vellala) and lived from 880 to 930 AD. A mythical account says that he was abandoned at birth, crawled into a hole in the trunk of a Tamarind tree, meditated there during his first sixteen years of life, was discovered by a Brahmana Madurakavi Alvar and sang his devotional poetry in the second sixteen years of his life. Because of his prolific Bhakti poetry and documentation of visions of Vishnu in His many manifestations in his poetry, some saw it fit in their mind that his birth should be elevated to a princely birth, though he was born a Sudra. He is the prince among poets: that much we know. He is a realized soul: this elevates him to Sarupyam -- likeness to God, having gone through all stages of realization and liberation: Salokhya, Sarsti, Samipya and Sarupya. (the world of Krishna, having opulence; being near Vishnu, and having the same appearance as Vishnu). His compositions dwell on Lord Vishnu in His many forms, the soul, the means to attain Him, the end of his spiritual pursuit-- Vaikuntam, and the impediments in the spiritual pursuit.

In South Indian Vaishnava temples, Nammalwar is given a status equal to that of Hindu god Vishnu and has images and festivals associated with him. The Garudasevai festival in Nava Tirupathi, the nine Vishnu temples in Thoothukudi region and the Araiyar Sevai during the Vaikunta Ekadesi festival in Sri Ranganathaswamy Temple, Srirangam are dedicated to him.--Wikipedia. Araiyar Sevai = Priestly Service = Priests in some Viṣṇu temples whose duty it is to chant the Divya Prabandhas.-Tamil Lexicon.

His composition consists of Tiruvoimozi, Tiruviruttam, Tiruvaciriyam and Periya Tiruvandādhi (திருவாய்மொழி, திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி) .

                                                        

 3321. Nammalvar Cannot wait to serve at the feet of Krishna in Vaikuntam.
  கொண்டாட்டும் குலம் புனைவும்  தமர் உற்றார், விழு நிதியும்,
 வண்டு ஆர் பூங் குழலாளும்  மனை ஒழிய உயிர் மாய்தல்,
 கண்டு ஆற்றேன் உலகு இயற்கை கடல்வண்ணா! அடியேனைப்
 பண்டேபோல் கருதாது உன் அடிக்கே கூய்ப் பணிகொள்ளே. 4.9.3 நம்மாழ்வார்

Festivity, Family pride, friends, relatives, great wealth, women with flowers swarming with bees in the coiffures, wife...: we have to leave all at death; that, I have witnessed and find no comfort. That is the nature of the world, O Lord of the color of ocean! Please do not consider me as in the past; call me to (serve at) Your Feet. 4.9.3 Nammalvar

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

                                                        

3217. Nammalvar speaks to the Lord.

ஆயே! இவ் வுலகத்து நிற்பனவும் திரிவனவும்

நீயே மற்று ஒருபொருளும் இன்றி நீ நின்றமையால்,

நோயே மூப்பு இறப்பு பிறப்புப பிணியே என்று இவை ஒழிய,

கூயேகொள் அடியேனை கொடு உலகம் காட்டேலே. 4.9.7 Tiruvaimozi

O My Lord, You are the Immobile and the mobile of the world. You stand alone without support. Banishing disease, old age, birth, death, birth, and attachment, call me, the Adiyen in and don't show me this world of misery. 4.9.7 திருவாய்மொழி--நம்மாழ்வார்.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3241. God merges with Nammalvar.

ஆவார்  ஆர் துணை? என்று அலை நீர்க் கட லுள் அழுந்தும்

நாவாய் போல்,பிறவிக் கடலுள் நின்று நான் துளங்க,

தேவு ஆர் கோலத்தொடும் திருச் சக்கரம் சங்கினொடும்,

ஆஆ என்று அருள் செய்து அடியேனொடும் ஆனானே. 5.1.9

"Who is our savior?" so say they who are on board the capsizing ship in the stormy sea. Likewise, I stood and shuddered in the ocean of birth. In the guise of god holding the sacred discus and conch, He uttering 'Oh Oh', conferred Grace on me the Adiyen and merged with me. 5.1.9 திருவாய் மொழி--நம்மாழ்வார்.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3242. The Lord became one with Nammalvar completely.
ஆனான் ஆளுடையான் என்று அஃதே கொண்டு உகந்து வந்து,
தானே  இன்-அருள்செய்து என்னை முற்றவும் தான் ஆனான்,
மீன் ஆய் ஆமையும் ஆய் நரசிங்கமும் ஆய் குறள் ஆய்,
கான் ஆர் ஏனாமும் ஆய் கற்கி ஆம் இன்னம்-கார் வண்ணனே. 5.1.10     

"Emperuman will take me as His slave" I said, which He accepted whole-heartedly. He conferred Grace on me, and became completely one with me. Fish He became; Tortoise He became; Narsimha He became; Manikin (Vamana, the Dwarf) He became; the Boar He became; Kalki He will become, O my Blue-black Lord. 5.1.10 திருவாய் மொழி, நம்மாழ்வார்.

Nammalvar in his verses (5.2.1 to 5.2.11) has vision of the Lord and perfect joy. One verse will exemplify his joy.                      Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3244. Visions of Nammalvar.
பொலிக பொலிக பொலிக. போயிற்று வல் உயிர்ச் சாபம்,
நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கு இங்கு யாது ஒன்றும் இல்லை,
கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்,
மலியப் புகுந்து இசை பாடி ஆடி உழிதரக் கண்டோ ம். 5.2.1
Cheers! Cheers! Cheers!  Gone is the strong curse of life, worn out by suffering and hell. The Lord of Death, Yama has nothing to do here (anymore on this earth). Kali Yuga will end. Take a look-see. The spirits of ocean-colored Lord have come to earth in droves, singing, dancing and wandering here and there.  5.2.1 திருவாய் மொழி, நம்மாழ்வார். 
Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

                                                                                                                                                                                                                                                         

3713. Nammalvar obtains visions of Krishna.

உருவு ஆகிய ஆறு சமயங்கட்கு எல்லாம்,

பொரு ஆகி நின்றான் அவன் எல்லாப் பொருட்கும்,

அரு ஆகிய ஆதியை தேவர்கட்கு எல்லாம்,

கரு ஆகிய கண்ணனைக கண்டுகொண்டேனே. 9.4.8 திருவாய் மொழி, நம்மாழ்வார்

He stands as the hypostasis of all six religions. He is the formless and the beginning. He is the womb of all deities. That Kannan (Krishna), I saw.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3714. Nammalvar is joyous at visions of Krishna.

கண்டுகொண்டு என் கண் இணை ஆரக் களித்து,

பண்டை வினையாயின பற்றோடு அறுத்து,

தொண்டர்க்கு அமுது உண்ணச் சொல்-மாலைகள் சொன்னேன்-

அண்டத்து அமரர் பெருமான் அடியேனே. 9.4.9 திருவாய் மொழி, நம்மாழ்வார்

Sight of Him gave plenitudinous joy to my eyes. I severed and expunged the ancient Karma. For the devotees of Kannan, I composed ambrosial garland of words for their consumption. I am the Adiyen of Lord of the gods of the world.

 

3838. Nammalvar crosses the Vraja River thus acquiring subtle body.

அருள் பெறுவார் அடியார் தம் அடியனேற்கு ஆழியான்

அருள்தருவான் அமைகின்றான்; அது நமது விதிவகையே;

 இருள் தரு மா ஞாலத்துள் இனிப் பிறவி யான்வேண்டேன்;

மருள் ஒழி நீ மட நெஞ்சே! வாட்டாற்றான் அடி வணங்கே. 10.6.1

I am the servitor (அடியேன்) of the servitors who obtained Grace (of the Lord); thus the discus Bearer is bound to confer Grace on me. That is my destiny. I do not desire to take birth in this world of ignorance. O ignorant heart, get rid of confusion. Worship at the feet of Vattarran. 

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3839. Nammalvar attains the likeness of Narayana in Vaikuntam.

 வாட்டாற்றான் அடி வணங்கி மா ஞாலப் பிறப்பு அறுப்பான்

கேட்டாயே மட நெஞ்சே! கேசவன் எம் பெருமானைப்

பாட்டு ஆய பல பாடிப் பழவினைகள் பற்று அறுத்து

நாட்டாரோடு  இயல்வு ஒழிந்து நாரணனை நண்ணினமே. 10.6.2

By worshipping the Lord of Vattaru, I broke the cycle of birth in this great world. Did you hear that ignorant mind! By eulogizing my Emperuman, Kesava by these verses, I have expunged all my karmic deeds, attained His nature and the feet of Narayana.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3840. Narayana offers Vaikuntam to Nammalvar.

நண்ணினம் நாரணனை நாமங்கள் பலசொல்லி;

மண் உலகில் வளம் மிக்க வாட்டாற்றான் வந்து இன்று

விண் உலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் விதிவகையே;

எண்ணினவாறு ஆக இக் கருமங்கள் என் நெஞ்சே! 10.6.3                

I attained Narayana by reciting many names of His. The Lord of Vattaru has come to this prosperous world and hastens to offer us the higher world. These acts did not occur as feared, O mind!

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3842. Nammalvar obtains the path to liberation.

வான் ஏற வழி தந்த வாட்டாற்றான் பணிவகையே

நான் ஏறப் பெறுகின்றென் - நரகத்தை நகு நெஞ்சே!

தேன் ஏறு மலர்த் துளவம் திகழ் பாதன், செழும் பறவை

தான் ஏறித் திரிவான தாள் - இணை என் தலைமேலே. 10.6.5

The Lord  of Vattaru has given me the way to go to Vaikuntam. I obtained the privilege to go there. Laugh at hell, O mind!  His feet are graced by honey-filled flowers and Tulsi. He wanders riding on the beautiful Garuda. I rest His feet on my head. Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3843. Nammalvar attains the feet of Narayana.

தலை மேல் தாள் இணைகள்; தாமரைக்கண் என் அம்மான்

நிலைபேரான் என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும்; எம்பெருமான்

மலை மாடத்து அரவு - அணைமேல் வாட்டாற்றான், மதமிக்க

கொலை யானை மருப்பு ஒசித்தான், குரை கழல்கள் குறுகினமே. 10.6.6

Emperuman's feet rest on my head. My Amman (God) with lotus eyes abides steadily in my heart and mind. The Lord of Vattaru reclines on the cosmic serpent. He broke the tusk and killed the rutted elephant with it. I attained (the feet with) tinkling anklets.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3844. Govinda abides in Nammalvar.

குரை கழல்கள் குறுகினம்; நம் கோவிந்தன் குடிகொண்டான்

திரை குழுவு கடல் புடை சூழ் தென் நாட்டுத் திலதம் அன்ன

வரை குழுவு மணிமாட வாட்டாற்றான் மலர் அடிமேல்,

விரை குழுவு நறும் துளவம் மெய்ந்நின்று கமழுமே. 10.6.7

I attained (the Lord's feet with) tinkling anklets. Our Govinda abides in me. The south country surrounded by ocean with waves is graced by Tilaka of jeweled mansions of the Vattaru. The Tulasi (sacred Basil) from lotus feet of the Lord of Vattaru will rest on my body and exude fragrance.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3845. Nammalvar gets vision of the Lord with discus.

மெய்ந்நின்று கமழ் துளவ விரை ஏறு திருமுடியன்

கைந்நின்ற சக்கரத்தன் கருது இடம் பொருது புனல்

மைந்நின்ற வரை போலும் திருஉருவ வாட்டாற்றாற்கு

எந் நன்றி செய்தேனா என் நெஞ்சில் திகழ்வதுவே? 10.6.8

The body of the Lord is fragrant from Tulasi perched also on His sacred lock.  Bhagavan's body is like the black mountain of the color of the ocean, holding the discus after its victory of completion of His will. What have I done by way of gratitude to Tiruvattarran with His sacred form who abides in my heart and mind?                    Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3846.  Nammalvar gets vision of Vishnu with the discus, Sri and Garuda.

திகழ்கின்ற திருமார்பில் திருமங்கை தன்னோடும்

திகழ்கின்ற திருமாலார் சேர்விடம் தண் வாட்டாறு;

புகழ்கின்ற புள் ஊர்தி போர் அரக்கர் குலம் கெடுத்தான்

இகழ்வின்றி என் நெஞ்சத்து ப்பொழுதும் பிரியானே. 10.6.9

On His radiant holy chest, He holds the sacred dame. The splendorous Tirumal abides in cool Vattaru. He is the rider of praise-worthy Garuda. He destroyed the warring family of Asuras. Without disdain for me, He remains inseparable from my mind and heart.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3847.  Nammalvar gets vision of Narasimha killing Hiranyan and Vishnu reclining on the cosmic snake.

பிரியாது ஆட்செய் என்று பிறப்பு அறுத்து ஆள் அறக்கொண்டான்

அரியாகி இரணியனை ஆகம் கீண் டான் அன்று ;

பெரியார்க்கு ஆட்பட்டக்கால், பெறாதபயன் பெறுமாறு

வரி வாள் வாய் அரவு அணைமேல் வாட்டாற்றான் காட்டினனே. 10.6.10.

The Lord is inseparable from me, enslaved me, severed the bonds of rebirth and took me as His slave. He was Hari (=Narasimha) who split the body of Hiranyan. He showed that upon becoming a slave to the elder (the Lord), one becomes eligible for unobtainable grace. He appears as vattarran reclining on the serpent.                    Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3848. Nammalvar gets vision of the anklets of the Lord.

 காட்டித் தன் கனை கழல்கள் கடு நரகம் புகல் ஒழித்த

வாட்டாற்று எம் பெருமானை வளங் குருகூர்ச்  சடகோபன்

பாட்டாய தமிழ்மாலை ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்

கேட்டு ஆரார் வானவர்கள் செவிக்கினிய செஞ்சொல்லே. 10.6.11       

By showing His heroic anklets, He precluded my passage to terrible hell. Sadagopan of famous Kurukur praises Vattaru Em Peruman (Narayana) in his ten poems from among the one thousand in the form of Tamil garland, whose beautiful words are sweet to the ears and insatiable even to the celestials.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3957. The Lord, thief and illusionist enters Nammalvar and becomes his mind and soul.

செங்சொல் கவிகாள்! உயிர் காத்து ட் செய்ம்மின்; திருமாலிருஞ் சோலை

வஞ்சக் கள்வன், மா மாயன் மாயக் கவியாய் வந்து என்

நெஞ்சும் யிரும் ள் கலந்து நின்றார் அறியா வண்ணம் என்

நெஞ்சும் யிரும் அவை ண்டு தானே கி நிறைந்தானே. 10.7.1

O poets, with beautiful words! Be on Guard for your souls. The Lord of TirumalirumSolai is a thief full of deceit. He is a great illusionist. He comes as deluding poet, becomes one with the mind and soul, without my knowledge consumes my mind and soul and abides as Himself.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3959. The Lord engulfs Nammalvar's body, mind and soul; Is there grace better than His?

என்னை முற்றும் உயிர் ண்டு  ன் மாய ஆக்கை தனுள் புக்கு

என்னை முற்றும் தானே ய் நின்ற மாய அம்மான் சேர்

தென் ன் திருமாலிருஞ்சோலைத் திசை கை கூப்பிச் செர்ந்த

யான் இன்னும் போவேனேகொலோ? எங்கொல் அம்மான் திரு ருளே? 10.7.3

He engulfed me (soul) completely. He took residence in my maya-born body. I became Him completely. That is the deluding Amman (the Lord). I joined my hands in adoration facing the direction of mountain of Tirumalirumsolai. Is there any Grace better than that of Amman?  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3962. Nammalvar enjoys vision of Vishnu and attains Grace and His feet.

திருமாலிருஞ்சோலையானே ஆகி, செழு மூவுலகும் தன்

ஒருமா வயிற்றின் உள்ளேவைத்து ஊழி ஊழி தலையளிக்கும்

திருமால் என்னை ஆளு மால் சிவனும் பிரமனும் காணாது

அருமால் எய்தி அடிபரவ அருளை ஈந்த அம்மானே. 10.7.6

You became the Lord of the Malirumsolai, devoured the three worlds and kept them safe in your abdomen during the deluge. Not visible even to Siva and Brahma, Tirumal reins over me, making Himself visible to me, letting me hold on to his feet with devotion, and conferring grace on me.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3979. Nammalvar receives adulatory welcome on his passage on the Arciradi path to Vaikuntam.

சூழ்விசும்பு அணி முகில் தூரியம் முழக்கின;

ஆழ் கடல் அலை திரை கை எடுத்து  ஆடின;

ஏழ் பொழிலும் வளம் ஏந்திய என் அப்பன்     

வாழ் புகழ்  நாரணன் தமரைக் கண்டு உகந்தே. 10.9.1

The clouds in the sky sounded drums. The ocean waves clapped their hands. The seven worlds stood bearing gifts to the devotee of my Annal (அண்ணல் = Father God), the famous Narayana and express joy at his (Nammalvar's) return back home.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

                                                        

 

3980. நாரணன் தமரைக் கண்டு உகந்து நல் நீர்முகில்

பூரண பொன் குடம் பூரித்தது உயர் விண்ணில்;

நீர் அணி கடல்கள் நின்று ஆர்த்தன நெடுவரைத்

தோரணம் நிரைத்து எங்கும  ொழுதனர் உலகே. 10.9.2

The Good rain clouds, on rejoicing the sight of Narayana's devotees, filled the gold pots in the high skies. The oceans replete with waters stood and raised the sound of waves. The residents of the worlds worshipped with mountain-high festoons.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3981. தொழுதனர் உலகர்கள் தூபநல் மலர் மழை

பொழிவனர் பூமி அன்று அளந்தவன் தமர் முன்னே;

எழுமின் என்று இருமருங்கு இசைத்தனர் முனிவர்கள்

வழி இது வைகுந்தர்க்கு என்று வந்து எதிரே. 10.9.3

The Munis of the worlds came before the devotee of the Lord who measured the world, wafted fragrant incense smoke, showered rains of flowers and worshipped them. They came before the devotee, said, "This is the way to Vaikuntam," and welcomed them standing on either side.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3982. The devotee's progress in the Empyreal Highway to Vaikuntam

எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர்;

கதிரவர் அவர் அவர் கைந்நிரை காட்டினர்;

அதிர்குரல் முரசங்கள் அலை கடல் முழக்கு ஒத்த

மது விரி துழாய் முடி மாதவன் தமர்க்கே. 10.9.4

The celestials arranged the way stations. The sun and the moon showed the way by their hands. Reverberating drums rolled like the ocean in recognition of the devotee of the Lord who wears nectar-laden Tulasi on His lock.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

 

3983. The gods offer homage to the devotee of Vishnu on his way to Vaikuntam.

மாதவன் தமர் என்று வாசலில் வானவர்

போதுமின், எமது இடம் புகுதுக என்றலும்

கீதங்கள் பாடினர் கின்னரர் கெருடர்கள்

வேத நல் வாயவர் வேள்வி உள் மடுத்தே. 10.9.5

The deities stood in their respective front entrance and invited the devotee of Madhava to enter their households. Kinnars and Garudas sang songs. The Vedic Scholars offered the benefits of fire oblations.                Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

 

3984. The devotee receives honor due for the Lord.

வேள்வி உள் மடுத்தலும் விரை கமழ் நறும் புகை,

காளங்கள், வலம்புரி கலந்து எங்கும் இசைத்தனர்;

ஆள்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று

வாள் ஓண் கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே. 10.9.6

They offered the benefits of fire sacrifice. Some wafted the fragrant incense smoke. Some blew the trumpets and conches. Some beseeched the devotee of the Lord to rule the skies. The celestial women with sparkling eyes blessed the devotee with happiness.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3985. Maruts, Vasus and celestial women utter Stotras and offer blessings.

மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும்

தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் தொடு கடல்

கிடந்த எம் கேசவன் கிளர் ஒளி மணிமுடி

குடந்தை எம் கோவலன் குடி அடியார்க்கே. 10.9.7

The celestial women offered blessings to the family of servitors of our Kovalan (Gopalan) who is the ocean-dwelling Kesava with lock bearing the lustrous gem. Maruts and Vasus subsequently everywhere uttered Stotras (in honor of the servitor-devotee).

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

 

3986. The servitor of the devotees of the Lord appears as Krishna in Vaikuntam.

குடி அடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கு என்று

முடிய உடை வானவர் முறை முறை எதிர்கொள்ள,

கொடி அணி நெடு மதிள் கோபுரம் குறுகினர்    

வடிவு உடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே. 10.9.8

He is the one belonging to the family of servitors of Govinda. The gods with coiffure-locks in a ceremonial welcome approached and climbed on the flagged and festooned high walls of the tower to witness the servitor (Nammalvar) enter Vaikuntam in the form of Madhavan (Krishna).

                          Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3987. Munis and gods admire the man with earned privilege entering Vaikuntam.

வைகுந்தம் புகுதலும் வாசலில் வானவர்

வைகுந்தன் தமர் எமர் எமது இடம் புகுத என்று

வைகுந்தத்து அமரரும் முனிவரும் வியந்தனர்    

வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே. 10.9.9

As the devotee entered the doorway (gates) of Vaikuntham, the gods and the Munis welcomed them, offered him their places; gods and munis expressed their admiration, saying Mannavar (= earthling = human being) entering Vaikuntham earned his privilege.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3988. Celestial women extend welcome to the devotee normally accorded to gods.

விதிவகை புகுந்தனர் என்று நல் வேதியர்

பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர்;

நிதியும் நறல் சுண்ணமும் நிறை குட விளக்கமும்

மதிமுக மடந்தயர் ஏந்தினர் வந்தே. 10.9.10.

The Vedic celestials, saying that it was their fortune that the devotees entered Vaikuntham, washed their feet.  Moon-faced young girls welcomed them with footrests, Tiruchunnam (sacred dust for sprinkling over guests), sacred lamp, Purna Kumbha (ceremonial water-pot)....3988

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3989. The devotee-servitor appears before Vishnu.

வந்து அவர் எதிர் கொள்ள மா மணி மண்டபத்து

அந்தம் இல் பேரின்பத்து அடியரோடு இருந்தமை

கொந்து அலர் பொழில் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்

சந்தங்கள் ஆயிரத்து இவை வல்லார் முனிவரே. 10.9.11

The servitor-devotee appeared before Bhagavan inside the Jeweled hall and attained great joy in the company of gods. The ones who master the blossoming rhythmic words of these one thousand verses are bound to become Munis.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

2620: Krishna is all-pervasive; He is who, what, and which in this universe.
 அவன் ஆம் இவன் ஆம் உவன் ஆம், மற்று உம்பர்
 அவன் ஆம் அவன் என்று இராதே,-அவன் ஆம்
 அவனே எனத் தெளிந்து கண்ணனுக்கே தீர்ந்தால்,
 அவனே எவனேலும் ஆம்.

One says, Yes, it is He (near); Yes, it is He (far off); Yes, it is He (in between); Yes, He is the God high up there: do not entertain any doubts (about Him). Yes, He is all-pervasive; that is Kannan (Krishna); know it for sure. Yes, He is who, what and which. (He is all.)

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

2664:  Kaivalyam is beyond birth, death, old age, and disease.

பிறப்பு இறப்பு மூப்புப் பிணி துறந்து, பின்னும்
 இறக்கவும் இன்புடைத்தா மேலும்,-மறப்பு எல்லாம்
 ஏதமே ன்று அல்லால் எண்ணுவனே, மண்ளந்தான்
 பாதமே த்தாப் பகல்?

After removal of birth, death, old age, and disease, one may attain the joy of life, Kaivalyam; this state, I would not aspire for, if I were to forget to eulogize the feet of the One who measured the earth. I would not think otherwise because my life and days would be a waste.

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj

 

3999. The Great Effulgence-Knowledge-Bliss merges with Nammalvar.

சூழ்ந்துகன்றுழ்ந்து யர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழே; ஓ

சூழ்ந்துதனில் பெரிய பர நல் மலர்ச் சோதீ; ஓ   

சூழ்ந்துதனில் பெரிய சுடர் ஞான ன்பமே; ஓ

சூழ்ந்துதனில் பெரிய என் வா அறச் சூழ்ந்தாயே.  10.10.10.

O the all-pervasive, the wide, the deep, the highest, the endless. Expanding greater than that, you are the great Radiant Flower. O Expanding greater than that, You are Effulgence-Knowledge-Bliss. O Expanding greater than that, You satiating my desire, merged with me. 10.10.10

Copyright: Veeraswamy Krishnaraj