Tiruvasakam1.30
Manikkavasakar 8th century Tamil Poet.
G.U.Pope  1820-1908
Prepared by Veeraswamy Krishnaraj
30. திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் - குரு தரிசனம் (திருக்கழுக்குன்றத்தில் அருளியது -
ஏழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)  Madurai Project
Hymn XXX- tiru kazhukundra pathicam  THE LYRIC OF THE 'EAGLE-MOUNT.' 
THE SIGHT OF THE 'GURU.'   Shaivam. org.  Translation: G.U.Pope
This is one of the places which the Sage is said to have visited before seeing Cithambaram. It would appear that here he had some peculiar manifestation of the god, who had revealed himself to him in Perun-turrai. It is open to conjecture that the Guru, whom he regarded as Civan manifested in the flesh, resided there, or at least was a constant visitant. The place itself is a renowned Caiva shrine, and has its own legend, a considerable poem of 832 quatrains. This is of recent origin, and, I should suppose, of small authority. It states that the original name of the hill was Veda-giri, or the hill of the Veda. It is said to have four hills clustered together, each being one of the four Vedas, while the central peak, which is of basaltic formation, is Civan Himself in the form of the Lingam. It is curiously stated that 'in Arur the god dwells for the first watch of the night, and in Cithambaram for the midnight watch; but in Veda-giri he is always to be formed.' The name of the hill of the Veda was changed to that of the hill of the Eagle, because two eminent persons, having disputed an order of Civan, were sentenced to perform penance there.
468. பிணக்கிலாத பெருந்துறைப்பெரு மான் உன்நாமங்கள் பேசுவார்க்
கிணக்கிலாததோர் இன்ப மேவுருந் துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கிலாததோர் வித்துமேல்யிளை யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக்கோலம் நீவந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 4

I. O peaceful Perun-turrai's mighty Lord! 

to those whose talk is of Thy thousand names
One even stream of matchless pleasure flows. 

My Lord, Who once didst wipe away sore griefs, 
When good and evil deeds were balanced,- 

(for aftermath of ill no living seed),- 
In sacred glories countless didst Thou come, 

AND SHOW THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (4)

469. பிட்டுநேர்பட மண்சுமந்த பெருந் துறைப்பெரும் பித்தனே
சட்டநேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்டனே சிவலோகனேசிறு நாயினுங்கடையாய வெங்
கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான்வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 8

II. Thou Who for hire of cakes didst carry earth! 

Thou madman great, of the great haven's shrine! 
While I, who knew no law of right, to Thee, 

through ignorant delusion drew not near, 
O Best of Beings, Lord of Civa-world, 

me, lower than the meanest cur, a man 
Of evils sore, Thou cam'st to make Thine own, 

AND SHOW'DST THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (8)

470. மலங்கினேன் கண்ணின்நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துறை
விலங்கினேன் வினைக்கேடனேன் இனி மேல் விளைவதறிந்திலேன்
இலங்குகின்றநின்சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே
கலங்கினேன் கலங்காமலேவந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 12

III. In wilderment I strayed from Perun-turrai far, 

where tears were changed to joy, and foulness purged; 
By sinful deeds to ruin brought, henceforth 

I sinner knew not what should after grow. 
Reft of the home where Thy bright feet once stood, 

a prey to dire perplexity, I dwelt.
To save me from confusion sore Thou cam'st 

AND SHOW'DST THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (12)

471. பூணொணாததொரன்பு பூண்டு பொருந்திநாள்தொறும் போற்றரும்
நாணொணாததொர்நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்திநான்
பேணொணாதபெருந்துறைப்பெருந் தோணிபற்றியுகைத்தலுங்
காணொணாத்திருக்கோலம் நீவந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 16

IV. That I the matchless ornament might wear 

of love unique,- draw nigh, and daily praise,- 
Abashed with awe of reverence,- the shame 

that knows no shame,- sinking amid the sea; 
Of Perun-turrai, dear beyond compare, 

the glorious ship I seized and climbed theren; 
Straightway, in splendour no eye sees, Thou cam'st 

AND SHOW'DST THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (16)

472. கோலமேனிவராக மேகுணமாம் பெருந்துறைக்கொண்டலே
சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி
ஞாலமேகரியாக நானுனை நச்சி நச்சிட வந்திடுங்
காலமேஉனை ஓதநீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 20

V. In glorious form displayed, Thou teeming cloud 

of perfect good, in Perun-turrai seen! 
O matchless Gem, Who putt'st Thyself within 

the thought of me, who naught of virtue knew! 
The world itself shall witness bear that I 

desired Thee eagerly, and then Thou cam'st,-
That when I called Thee, then Thou cam'st,- 

AND SHOW'DST THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (20)

473. பேதம் இலாததொர் கற்பளித்த பெருந்துறைப் பெருவெள்ளமே
ஏதமேபல பேசநீஎனை ஏதிலார் முனம் என்செய்தாய்
சாதல் சாதல்பொல் லாமையற்ற தனிச்சரண் சரணாமெனக்
காதலால் உனைஓதநீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 24


VI. Great flood of Perun-turrai's shrine, Thou didst 

the love that knows no change bestow; 
When foes with many an impious speech stood round, 

what didst Thou unto me before them all? 
Thy Foot shall be my only refuge still, 

from every death, and every various ill,- 
And, therefore, when in love I called, Thou cam'st, 

AND SHOW'DST THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (24)

இயக்கி மாரறு பத்து நால்வரை எண்குணம்செய்த ஈசனே
மயக்க மாயதொர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும்
துயக்கறுத்தெனை ஆண்டுகொண்டு நின் தூய்மலர்க்கழல் தந்தெனக்
கயக்க வைத்தடி யார்முனேவந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 474

VII. O Ican, Who the four and sixty demons mad'st 

to share the eightfold qualities divine,- 
When I had sunk in evil deeds,- the fruit 

of triple foulness that confusion brings,- 
Thou didst the bands of clinging sorrow loose; 

mad'st me Thine own; gav'st me Thy feet's pure flower; 
In presence of Thy servant-band didst come 

AND SHOW THYSELF UPON THE EAGLE'S HILL (28)