Tiruvasakam1.1
மாணிக்க வாசகர் By Manikka Vasakar
Manikkavasakar 8th century Tamil Poet.
G.U.Pope  1820-1908  and Dr. Kausalya Hart

Presented by Veeraswamy Krishnaraj
(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)
தற்சிறப்புப் பாயிரம்   Madurai Project
 Translation by Dr. G.U.Pope   Translation by Dr. Kausalya Hart 

1. நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க         5

ஏகன் அநேகன் = One and many/Not One

Hail, the five letters! Hail, foot of the Lord!

Hail, foot of Him Who not for an instant quits my heart!

Hail, foot of the Guru-pearl that rules in Gōgari!

Hail, foot of Him Who becomes, abides, draws near as the Agamam!

Hail, foot of Him, the One, the Not-One, and the King! (5)

 

Namasivaya vaazka
Let us praise the feet of the lord!
Let us praise the feet of the lord
who does not leave my heart even for the wink of an eye.
Let us praise the feet of the great jewel-like god, the king of Thirukokazhi.
Let us praise the god who is near us and is the Vedas.
He is one and many—let us worship his feet. 5
2. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

Victory to the foot of the King, who soothed my soul's unrest and made me His!

Victory to the jeweled foot of Pinnagan, who severs continuity of birth!

Victory to the flower-foot of Him Who is far from those without!

Victory to the anklets of the King, rejoicing 'mid those that fold adoring hands!

Victory to the anklets of the glorious One, who uplifts those that bow the head! (10)

Let us praise the feet of the lord, the destroyer of our desires.
Let us praise the ornamented feet of Pinnagam that remove our future births.
Let us praise the beautiful feet of the lord
that cannot be reached by any who are not his devotees.
If devotees worship him folding their hands,
he stays happily in their hearts.
Let us praise his ornamented feet.
If his devotees bend their heads and worship him
he makes them famous—let us praise his feet. 10
3. ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15

Praise to the foot of Ican! Praise to my Father's foot!  (= Isan = Siva)

Praise to the foot of the Teacher! Praise to Civan's roseate foot!

Praise to the foot of the Stainless, who in love stood near!

Praise to the foot of the King, who cuts off delusive birth!

Praise to the foot of glorious Perun-turrai's God! (15)

Let us praise the divine feet of our lord Esan. Let us praise the feet of our father. Let us praise the feet of our bright lord. Let us praise the feet of Shiva, our god. Let us worship the faultless lord who loves us. Let us praise the feet of our king who destroys our illusory births.
Let us praise the feet of the god of flourishing Thirupperundurai. 15
4. ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான்.         20

Praise to the Mount, in grace affording pleasures that cloy not!

Because He, Civan, within my thought abides,

By His grace alone, bowing before His feet,

With joyous thought, Civan's 'Ways of Old' I'll tell,

That thus my former 'deeds' may wholly pass. (20)

Let us praise the mountain-like god who give us endless joy. Lord Shiva entered my heart and gave his grace— I bow to his feet and worship them by his grace and I recite the entire Shivapuranam
so that the karma of all will be destroyed. 20
5. கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன்         25

I came, attained the grace the 'Brow-eyed' (Third-eye) showed,

Adored the beauteous foot by thought unreached.

O Thou, Who fill'st the heaven, Who fill'st the earth, art manifested light,

Transcending thought, Thou boundless One! Thy glory great

I, man of evil 'deeds' know not the way to praise! (25)

The three-eyed lord came to me and showed his compassion and I worshiped his matchless ornamented feet. He is the sky, the earth, the bright light that spreads everywhere and he has no limits. I have done bad karma. I do not know how to praise him 25
6. புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள்         30

HIS VARIOUS EMBODIMENTS

Grass was I, shrub was I, worm, tree,

Full many a kind of beast, bird, snake,

Stone, man, and demon. 'Midst Thy hosts I served.

The form of mighty Asuras, ascetics, gods I bore.

Within these immobile and mobile forms of life, (30)

I was born as a blade of grass, a bhutam, a worm, a tree, many animals, a bird, a snake, a stone, a human, a demon one of the ganas, a strong Asura, a sage, a god and all creatures that act or do not act. 30
7. எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே         35

In every species born, weary I've grown, great Lord!

HE FOUND THE MASTER

Truly, seeing Thy golden feet this day, I've gained release.

O Truth! as the OngAram (Omkāram) dwelling in my soul,

That I may 'scape. O spotless one! O Master of the bull!

Lord of the Vēdas! Rising, sinking, spreading, subtile One! (35)

I was born as all things on this earth and I am tired.
O lord, I found your golden feet and reached moksha.
You stay in my mind as “Om” and protect me.
O lord, you are the truth, the faultless one, the rider on a bull,
and you are deep and wide yet small like an atom.
The Vedas praise you saying, “You are our master!” 35
8. வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே         40

Thou art the heat! and Thou the cold! the Master Thou, O spotless One!

Thou cam'st in grace, that all things false might flee,

True Wisdom, gleaming bright in splendor true,

To me, void of all wisdom, blissful Lord!

O Wisdom fair, causing unwisdom' self to flee far off! (40)

O faultless lord, you are heat and cold,
the true wisdom that removes all the false deeds of your devotees,
a shining bright light and excellent knowledge that give us grace.
O lord, you are my joy!
I am not wise, and you are the good knowledge
that removes my ignorance. 40
9. ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே         45

CIVAN'S FIVE OPERATIONS

Thou know'st no increase, measure, end! All worlds

Thou dost create, protect, destroy, enrich with grace,

Release. Thou causest me to enter 'mid Thy servant band.

More subtile Thou than fragrance. Thou'art afar, art near.

Thou art the Mystic word, transcending word and thought. (45)

You have no beginning or end and you cannot be measured.
You create the whole world, protect and destroy it,
you give your grace to the world, take creatures of the world
to your world and make them worship you.
You stay far and near and you are the fragrance in all things.
You are the lord of the Vedas, filled with knowledge. 45
.
10. கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை         50

As when are mingled milk, sweet juice of cane and butter,

Thou dost distil, like honey, in the thought of glorious devotees,

And cuttest off the continuity of births - our mighty One!

HUMAN EMBODIMENT AND ENLIGHTENMENT BY GRACE

Thou hast the colours five! While heavenly ones extolled

Thou didst lie hid, our mighty Lord! In the strong grasp of deeds, (50)

You stay in the hearts of your dear devotees
like honey mixed with fresh milk, sugar and ghee.
O great lord, remove the future births of your devotees.
O lord with five colors,
you hid when the gods in the sky searched for you 50
11. மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய,         55

I lay, hidden amid illusion's shrouding gloom.

Thou binding with rare cords of virtue and of sin,

Didst clothe with outer skin, enveloping with worms and filth, -

Within my nine-gated dwelling foul bewildered,

By the five senses sore deceived, - (55)

 

You gave me a body to me that is a hut filled with dirt
and that has done bad and good karma.
Its inside is bound by virtue and sin
and its outside is covered with skin.
The five senses do wicked things
and my body wants to do everything that my senses
want it to do.  55
12. விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத்         60

To me, mean as I was, with no good thing, Thou didst grant grace,

That I, with mind erewhile embruted, - pure one! - should

Become commingling love, in soul-subduing rapture melt!

Thou cam'st in grace on this same earth, didst show Thy mighty feet

To me who lay mere slave, - meaner than any dog, - (60)

O faultless one, my heart melts with love for you.
Even though I am like an animal my heart melts with love for you,
and have not done any good.
You came to this earth, showed me your ornamented body
and gave me your grace to me who am lower than a dog.60
13. தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப்         65
   ஆரியனே = of Aryan race = Venerable one

Essential grace more precious than a mother's love!

EPITHETS OF PRAISE

Spotless splendour! Brightness of full-blown flower!

O Teacher! Honied ambrosia! Lord of Civa-town!

O venerated One, Guardian, Looser of PAcam's tie,

Working in grace of love, that in my mind delulsion may die out! (65)

O lord, you, the truth, showed me love more than a mother.
You are a faultless light, a blooming bright flower,
our bright lord, our friend and sweet honey.
You, the god of Shivapuram,
removed my bond with the earth,
you protect me and give me your loving grace. 65
14. பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே         70

Great river of exceeding tenderness, with ceaseless flow!

Ambrosia that satiates not! Infinite, almighty Lord!

Light unseen that lurks within the souls that sought Thee not!

Thou Who abidest in my soul, till melting waters flow!

Thou Who art without pleasure or pain, Who yet hast both! (70)

O lord, you, a flood of compassion,
removed the wickedness from my mind,
You are our nectar that is always sweet.
O limitless lord, you do not appear
before those who do not think of you.
You melted my heart
and stay in my heart giving me life.  70
15. அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில்         75

Loving to loving ones! Effulgent One, Who all things art,

And their negation too! Great Master, whom no darkness gathers round!

First One, Thou'rt End and Midst, and art devoid of these!

Father, Lord, Who drew'st, and mad'st me Thine!

Eye of the minds that see by keenest glance of wisdom true, (75)

Though you have no happiness or sorrow,
you can be happy or sorrowful.
O lord, friend of those who think of you as their friend,
you are everything and you are nothing,
you are brightness and darkness, and you were never born.
You, the ancient one, are the end and middle yet you are neither.
O father, you took me to you and made me yours. 75
16. நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய்         80
  ஆற்றின்ப = River of Ecstacy, வெள்ளமே = flood, inundation

Hard (rare) to be eyed! Subtle understanding, none can scrutinize!

Holy! Who comest not, nor goest, nor mingling liv'st!

Guardian who guardest us! Great Light whom none can see!

Flood of delight! Father! Light of all passing splendours

That appear! Unutterably subtle Intellect! (80)

Even those wise ones who know many things do not know you.
O lord, virtuous one, you are not born on the earth
and you do not leave it.
O lord, light that no one can see,
you are our protector and take care of us.
You are the joyful flood of a river,
O lord, you are light that will never diminish,
and the deep feeling in our hearts  80
17. மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று         85

Of all that in this world diverse pronounced as truth

Is known, Thou art the knowledge sure! Full certitude!

Precious ambrosia, fountain welling up within! My Owner Thou!

PASSIONATE INVOCATION

I can't endure, our Guru, in this changing straitened frame to 'bide.

Aran! All Thy saints made true invoke Thee, (85)

O lord, faultless wisdom on his earth, knowledge, clarity,
nectar that springs in the hearts of your devotees,
you made me yours.
Your devotees praise you saying,
“My body is becoming weak and I will not be able to bear it.”
You are my chief, O Shiva, save me. 85
18. போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே         90

Worshipping abide, and praising Thee, from falsehood freed,

Hither return no more! That deeds and birth cling not,

To sever bonds of this deceitful sensuous frame the might is Thine!

Lord who dost dance, trampling dense darkness down! 

Dancer in Thillai! Dweller in the Southern Pāndi land! (90)

Your devotees praise you
and ask for the boon of not being born on the earth.
You destroy our false bodies
and our births so we will not be born and suffer.
O lord, king of southern Pandya country,
you dance in the golden hall in Thillai at midnight. 90
19. அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து.         95

அல்லல் = Affliction, distress
அல்லல் பிறவி அறுப்பானே = Thou who cuts
affliction prone births.

Thou Who dost cut off evil birth! - Adoring ever, Thee they name,

Whom words declare not; then 'NEATH THY SACRED FEET

THEY LEARN THE MEANING OF THEIR SONG. The blessed ones

In Civan's town who dwell, - full many a one, - beneath

The feet of Civan, lowly bending utter praise. (95)

You destroy the births that give us sorrow.
Devotees worship you and say you cannot be described,
as they exclaim, “O king of the southern Pandya country,
dancer in the golden hall of Thillai,
you destroy the births that give us sorrow.”
Those who sing your praise in songs and know their meaning
will reach Shivapuram and abide beneath your feet
where all other devotees will praise them and bow to them. 95