Tiruvasakam1.19
19. திருத்தசாங்கம் - அடிமை கொண்ட முறைமை
(தில்லையில் அருளியது -நேரிசை வெண்பா)
Source: Madurai Project
Hymn XIX- tiruththa saangam    Source: Shaiva.org  Translation: G.U. Pope
THE SACRED TEN SIGNS: THE ROYAL INSIGNIA
ஏரார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் - ஆரூரன்
செம்பெருமான் வெண்மலாரான் பாற்கடலான் செப்புவபோல்
எம்பெருமான் தேவர்பிரான் என்று. 4

I. The Name of the King.
'Parrot fair and tender! soothly tell the glorious Name
Of Perun-turrai's King!'- 'Lord of Arur,- the ruddy Prince,-
The White-flower-god,-and he of the milky sea praised Him thus:
Name we our Peruman, the PRINCE OF GODS!' (4)

ஏதமிலா இன்சொல் மரகதமே ஏழ்பொழிற்கும்
நாதன்மை ஆளுடையான் நாடுரையாய் - காதலவர்க்கு
அன்பாண்டு மீளா அருள்புரிவான் நாடென்றும்
தென்பாண்டி நாடே தெளி. 8
II. King Civan's Land. 
'O Emerald, whose blameless speech is sweet! The LAND declare
Owned by the Lord of all the sevenfold world, Whose own we are.'
'He rules His loving ones in love, and gives unfailing grace,
His LAND is aye the southern PANDI realm! (8)
தாதாடு பூஞ்சோலைத் தத்தாய் நமையாளும்
மாதாடும் பாகத்தான் வாழ்பதியென் - கோதட்டிப்
பத்தரெல்லாம் பார்மேற் சிவபுரம்போற் கொண்டாடும்
உத்தர கோசமங்கை யூர். 12
III. The city of the King. 
'O babbling bird, dweller in flowery grove with fragrance filled!
What is the TOWN where dwells our Lord, the partner of the Queen?'
'The CITY Uttara-koca-mangai named by men devout
And true, as Civa-town on earth is prais'd! (12)
செய்யவாய்ப் பைஞ்சிறகிற் செல்வீநஞ் சிந்தைசேர்
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறுரையாய் - தையலாய்
வான்வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்திழியும்
ஆனந்தங் காணுடையான் ஆறு. 361

IV. The King's River
'Red-mouth'd, green-wing'd bright bird! Tell us the RIVER of the Sire
Who makes His home within our heart, great Perun-turrai's King!' 
'O maid, the Master's RIVER is the rapture sent from heaven, 
Come down, the foulness of our mind to cleanse.' (16)
கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துறைக்கோன்
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய் - நெஞ்சத்து
இருளகல வாள்வீசி இன்பமரும் முத்தி
அருளுமலை என்பதுகாண் ஆய்ந்து. 20
V. The Mountain of the King. 
'O parrot purple-mouth'd! Tell me the ever-during MOUNT'
Of Perun-turrai's King, that hides its head in clouds.' -'O maid,
Behold and study well,-His MOUNT is bliss of sweet "RELEASE"; 
Where the soul's darkness flees, and light shines forth.' (20)
இப்பாடே வந்தியம்பு கூடுபுகல் என்கிளியே
ஒப்பாடாச் சீருடையான் ஊர்வதென்னே - எப்போதும்
தேன்புரையுஞ் சிந்தையராய்த் தெய்வப்பெண் ணேத்திசைப்ப
வான்புரவி யூரும் மகிழ்ந்து. 24
VI. The King's Courser.
'Come hither, parrot mine! and tell, before thou sek'st thy cage, 
The Lord of matchless glory, what rides He?'-'He joyous rides
Upon the COURSES of the sky;- with honied thought the maids 
Divine attending chaunt melodious praise!' (24)
கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில் பெருந்துறைக்கோள்
மாற்றாறை வெல்லும் படைபகராய் - ஏற்றார்
அழுக்கடையா நெஞ்சுருக மும்மலங்கள் பாயுங்
கழுக்கடைகாண் கைக்கொள் படை. 28
VII. The King's Weapon.
'Parrot whose words are honey from the bough! What WEAPON pray
O'ercomes the foes of Perun-turrai's blameless King?'
'The triple WEAPON that He wields, transfixes threefold sin, 
Causing the souls from malice free to melt.' (28)
இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறைக்கோள்
முன்பால் முழங்கும் முரசியம்பாய் - அன்பாற்
பிறவிப் பகைகலங்கப் பேரின்பத் தோங்கும்
பருமிக்க நாதப் பறை. 32
VIII. The King's Drum.
'Parrot, whose words as milk are sweet, tell me the martial DRUM
That awful sounds before our Perun-turrai's King!'-' In love
It bids the foe of "birth" confounded flee,- and makes arise
All bliss of heaven: the joyous NATHA-DRUM.' (32)
ஆய மொழிக்கிள்ளாய் அள்ளூரும் அன்பர்பால்
மேய பெருந்துறையான் மெய்த்தாரென் - தீயவினை
நாளுமணு காவண்ணம் நாயேனை ஆளுடையான்
தாளிஅறு காம் உவந்த தார். 36
IX.The King's Garland.
'Parrot, whose word is music, say what is the GARLAND worn 
By Perun-turrai's LORD, Who dwells in hearts where love wells up?'-
'Who owns me, worthless cur, and daily wards off "evil deeds,"-
He wears as WREATH the Tali-arrugu.' (36)
சோலைப் பசுங்கிளியே தூநீர்ப் பெருந்துறைக்கோன்
கோலம் பொலியுங் கொடிகூறாய் - சாலவும்
ஏதிலார் துண்ணென்ன மேல்விளங்கி ஏர்காட்டும்
கோதிலா ஏறாம் கொடி. 40
X. The King's Banner.
'Green parrot of the grove declare, what BANNER glorious waves
Above the King of Perun-turrai's waters pure?'- 'Aloft
The stainless BANNER of the bull resplendent gleams 
In beauty manifest, while foes flee far.' (40)