Tiruvasakam1.21
மாணிக்க வாசகர் By Manikka Vasakar
Presented by Veeraswamy Krishnaraj

21. கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் - அநாதியாகிய சற்காரியம்

Source Madurai Project

Hymn XXI- koyin muutha tirupathikam THE ANCIENT SACRED TEMPLE-SONG
or  'ETERNAL REALITY.'  Source Shaivam. Org. Translation G.U.Pope
உடையாள் உன்தன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப்புரி யாய் பொன்னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே. 4
I. The Mistress dwells in midmost of Thyself;
within the Mistress centred dwellest Thou;
Midst of Thy servant if Ye Both do dwell, 
to me Thy servant ever give the grace
Amidst Thy lowliest servants to abide;
our Primal Lord, Whose Being knows no end, 
Who dwellest in the sacred golden porch, 
still present to fulfil my heart's intent! (4)
முன்னின் றாண்டாய் எனை முன்னம் யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன் பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று போந்தி டென்னா விடில் அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே. 8
II. I have not swerved E'erwhile in presence here Thou mad'st me Thine; and I even so to be with effort strain: I follow Thee, and Thy behests fulfil; but still I here behind am left, great Lord! If Thou appear not now in grace, and bid me come, will not Thy servants doubting say, 'And who was he that stood erewhile with Thee,' Who joyest in the golden hall to dance? (8)
உகந்தானே அன்புடை அடிமைக் குருகாவுள்ளத் துணிர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன் பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலே. 12
III. 'He joy'd erewhile in loving service done,'-
if I, with heart of feeling reft made hard
By grief, complain, for all the world to know,- 
will they not say, 'This is no fitting thing?'
Thy faithful ones, the sacrifice performed, 
now dwell in bliss with Thee, and Thou with them.
If Thou Thy face to me turn not, I die,
life's Source, Who dwellest in the golden court! (12)
முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும் மூவர்க்கும் என்தனக்கும்
வழிமுதலேநின் பழவடி யார் திரள்வான் குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்தி ருக்கஇரங்குங்கொல்லோ என்று
அழுமதுவேயன் றிமந்றென் செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே. 16
IV. Thou Source of All! Guide to the senses five;
and to the Three; to me, too, in life's way! 
Thine ancient servants' thronging multitude
is gathered now within the heavenly courts.
Fount of all brightness! Thou hast given them grace; 
shall I not cry, 'To me show pity too?'
And so I weep,- what other can I do?- 
Thou King of Tillai's sacred court of gold! (16)
அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும் அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல் ஏசற்றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக் காட்சி கொடுத்துன் அடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப் பேசா திருந்தால் ஏசாரோ. 20
V. 'King, Dancer in the golden court, 
Ambrosia,' - looking for Thy grace,- I cry.
Like patient heron watching for its prey, 
by night and day, I drooping 'bide and mourn
Thy saints have reached the shore,- in joy they shine; 
to me if Thou deny that vision bright,-
Like butter hidden in the curdled milk,;(br>
still silent, will not they reproach? (20)
ஏசா நிற்பர் என்னைஉனக் கடியா னென்று பிறரெல்லாம்
பேசா நிற்பர் யான்தானும் பேணா நிற்பேன் நின்னருளே
தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்குந் திருவோ லக்கஞ் சேவிக்க
ஈசா பொன்னம் பலத்தாடும் எந்தாய் இனித்தான் இரங்காயே. 24
VI. Even they will heap reproach upon my name,
revile, and scoffing point me out as Thine; 
While others all will utter various speech; 
but I will cherish yearnings for Thy grace. 
Teacher!- that I amid Thy loving ones 
may render service in the sacred hall,- 
Father!- Who dances in the golden court,- 
henceforth, O ruler, pity show to me! (24)
இரங்கும் நமக்கம் பலக்கூத்தன் என்றென் றேமாந்திருப்பேனை
அருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டாய் ஆள்வா ரிலிமா டாவேனோ
நெருங்கும் அடியார் களும்நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும்
மருங்கே சார்ந்து வரஎங்கள் வாழ்வே வாவென்றருளுவாயே. 28
VII. 'Show pity, Dancer in the golden court,' 
with ever-yearning soul I pray. Of old, 
Rare teaching didst Thou give, and mad'st me Thine! 
Shall I become mere beast, with none to own?
Thy saints around Thee throng, where Thou and they, 
in happy sport commingled, ever dwell.
That I may thither rise to join the band, 
our only Bliss, in grace O bid me come! (28)
அருளா தொழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பர் ஆர்இங்குப்
பொருளா என்னைப் புகுந்தாண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக்கூத்தா
மருளார் மனத்தோ டுனைப்பிரிந்து வருந்து வேனை வாவென்றுன்
தெருளார் கூட்டங் காட்டாயேல் செத்தே போனாற் சிரியாரோ. 32
VIII. Whom have I save Thee?
Grace if Thou show not to Thy servant, who
is here to bid me cast away my fears?
All gold, Thou entering here, mad'st me Thine own,
as thing of worth; Dancer in court of gold!
Me, from Thee severed, with bewildered mind, 
and troubled sore, ah! bid to come to Thee.
If Thou show not Thy glorious fellowhip,
I die; and then will not men scoff? (32)
சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டுதிரண்டுன் திருவார்த்தை
விரப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமம்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
தரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே. 36
IX. The joys of Civan's paradise.
They smile, they joy, honied delights they quaff, 
in thronging crowds Thy words expound and hear, 
And loud extol. Then each apart repeats
the saving mystery of Thy sacred Name.
'Our Head, Who dancest in the golden court,'
they cry. before these blessed ones, shall I
Like dog, that jackals chase and scare, remain?
My Teacher, even now bestow Thy grace!  36
நல்கா தொழியான் நமக்கென்றுன் நாமம் பிதற்றி நயனநீர்
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்துருகிப்
பல்கால் உன்னைப் பாவித்துப் பரவிப் பொன்னம் பலமென்றே
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கிரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே. 40
X. Let not my trust be vain! 
'He will not cease to pour on us His gifts,'-
thus have I raving named Thy Name,
My eyes with tears were fill'd,- my praising mouth
falter'd,- I bow'd, - in thought with melting soul
Many a time Thine image I recalled,
and uttering praises named the golden court.
My Master, grant Thy grace to me, and oh! 
have pity on the soul that pines for Thee! (40)