Tiruvasakam1.22
Presentation by Veeraswamy Krishnaraj

22. கோயில் திருப்பதிகம் - அனுபோக இலக்கணம்

(தில்லையில் அருளியது - எழுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)

Source: Madurai Project

 Hymn XXII- koyitr trirupathikam  THE SACRED TEMPLE-LYRIC. [AN ANAPHORETIC DECAD.]

'THE CHARACTERISTICS OF SACRED ENJOYMENT.

Source: Shaivam.org.    Translation by G.U.Pope

388. மாறிநின்றென்னை மயங்கிடும் வஞ்சப்
புலனைந்தின் வழியடைத் தமுதே
ஊறிநின்றென்னுள் எழுபரஞ்சோதி
உள்ளவா காணவந்தருளாய்
தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையும் கடந்த
இன்பமே என்னுடை அன்பே. 4
I. Show me Thy Face. 
With changing wiles the senses five bewilder me:
their course Thou dost close up, Ambrosial Fount! 
Come, Light Suprene, that ever springing fill'st my soul! 
and give me grace to see Thee as Thou art. 
Essential Sweetness pure! O mighty Civa-Peruman, 
Who dwell'st in Perun-turrai's sacred shrine! 
O Thou, the bliss all endless happy stations yield, 
transcending far, my Pleasure and my LOVE! (4)
389. அன்பினால் அடியேன் ஆவியோ டாக்கை
ஆனந்த மாய்க் கசிந்துருக
என்பாம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய்
யானிதற் கிலனொர்கைம்மாறு
முன்புமாய்ப் பின்னும் முழுதுமாய்ப்
பரந்த முத்தனே முடிவிலா முதலே
தென்பெருந்துறையாய் சிவபெருமானே
சீருடைச் சிவபுரத்தரைசே.  8
II. Praise for grace imparted 
In LOVE, Thy servant's soul and body thrilling through, 
and melting all my heart with rapturous bliss
Thou hast bestowed sweet grace beyond my being's powers;- 
and I for this have no return to give! 
Thou art before! Thou art behind! Thou art the Free, 
through all diffus'd! Thou First, without and end! 
South--Perun-turrai's Lord! O CIva-Peruman! 
Civa-Puram's ever-glorious KING! (8)
390. அரைசனே அன்பர்க் கடியனே னுடைய
அப்பனே ஆவியோ டாக்கை
புரைபுரை கனியப் புகுந்துநின்றுருக்கிப்
பொய்யிருள் கடிந்த மெய்ச்சுடரே
திரைபொரா மன்னும் அமுதத் தெண்கடலே
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
உரையுணர் விறந்துநின்றுணர்வதோர் உணர்வே
யானுன்னை உரைக்குமா றுணர்த்தே. 12
III.Inspire me to feel and utter the very truth regarding Thee.
O KING, the slave of Thine own loving ones am I. 
Father! not soul alone but body too, 
Thou enterest melting, and with sweetness fill'st each pore.
Thou dost disperse false darkness, O true Light! 
Ambrosial Sea, whose clearness knows no ruffling wave! 
Civan, Who dwell'st in Perun-turrai's shrine! Thou Thought unique, thinking what passes word and thought! 
teach me to KNOW the way to speak of Thee! (12)
391. உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோ டொழிந்தார்
உணர்வுக்குந் தெரிவரும் பொருளே
இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே
எனைப் பிறப் பறுக்கும் எம்மருந்தே
திணிந்ததோர் இருளில் தெளிந்ததூ வெளியே
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
குணங்கள் தாமில்லா இன்பமே உன்னைக்
குறுகினேற் கினியென்ன குறையே. 16
IV.Sages that KNOW all else; the heav'nly ones and all
the others, scarce can KNOW Thee, Being rare!
Life of all lives, with none confused! My healing Balm, 
that from 'Embodiments' my spirit frees! 
Pure Light, clear shining 'mid the darkness dense! 
Civan, Who dwell'st in Perun-turrai's shrine! 
O Bliss, of qualities devoid! Henceforth to me, 
who have to Thee drawn nigh, what can there LACK? (16)
392. குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே
ஈறிலாக் கொழுஞ்சுடர்க் குன்றே
மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்தேன்
மனத்திடை மின்னிய மன்னே
சிறைபெறா நீர்போல் சிந்தைவாய்ப்பாயும்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
இறைவனே நீயென் உடலிடங் கொண்டாய்
இனியுன்னை யென்னிரக் கேனே. 20
V. Fulness, that knows no LACK; ambrosial Essence pure! 
O unscaled mount of ever-blazing light! 
Thou art the Veda,- Thou the mystic Veda's sense.
Within my mind Thou coming, 'bid'st its Lord! 
As torrents burst their bounds, Thou rushest through my soul! 
Civan, Who dwell'st in Perun-turrai's shrine!
O King, my body hast Thou made Thine home; henceforth 
what blessings shall Thy suppliant ASK of Thee? (20)
393. இரந்திரந் துருக என்மனத் துள்ளே
ஏகின்ற சோதியே இமையோர்
சிரந்தனிற் பொலியுங் கமலச்சே வடியாய்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
நிரந்தஆகாயம் நீர்நிலம் தீகால்
ஆயவை அல்லையாய் ஆங்கே
கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக்
கண்ணுறங் கண்டுகொண்டின்றே. 24
VI.That I may ever ASK and melt, within my mind, 
O Light, Thou dost arise! In beauty shines 
On heavenly heads the lotus of Thy roseate feet! 
Civan, who dwell'st in Perun-turrai's shrine! 
The boundless ether, water, earth, fire, air;- all these 
Thou art; and none of these Thou art; but dwell'st 
In these conceal'd, O formless One! My heart is glad 
that with these eves THIS DAY I've seen Thee clear! (24)
394. இன்றெனக் கருளி இருள்கடிந்துள்ளக்
தெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
நீயலால் பிறிது மற்றின்மை
சென்றுசென்றுணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந்தொன்றாம்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
ஒன்றும் நீயல்லை அன்றியொன் றில்லை
யாருன்னை அறியகிற்பாரே. 28
VII. THIS DAY on me in grace Thou risest bright, a Sun, 
bidding from out my mind the darkness flee! 
That thought may cease upon Thy nature manifest, 
I think. Beside Thee all that is is nought,- 
Moving ever,- as atoms ever wasting,- Thou art One! 
Civan, Who dwell'st in Perun-turrrai's shrine! 
Thou art not anything; without Thee nothing is; 
who are they that can know Thee as Thou art? (28)
395. பார்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்துப்
பரந்ததோர் படரொளிப் பரப்பே
நீருறு தீயே நினைவதேல் அரிய
நின்மலா நின்னருள் வெள்ளச்
சீருறு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
ஆருற வெனக்கிய காரய லுள்ளார்
ஆனந்தம் ஆக்குமென் சோதி. 32
VIII. Expanse of light, that everywhere through every world, 
o'er earth and heaven springs forth and spread alone ! 
Thou Fire in water hid! O Pure One, if of Thee
we think, Thou'rt hard to reach. Fountain of grace
Upsprining in the thought devout, as honey sweet! 
Civan, in Perun-turrai's sacred shrine
Who dwell'st,- who are my kindered here, and strangers who?
my LIGHT. Thou changest all to rapturous joy! (32)
396. சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே அருவாம்
ஒருவனே சொல்லுதற் கரிய
ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம்
அறுக்கும் ஆனந்தமா கடலே
தீதிலா நன்மைத் திருவருட்குன்றே
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
யாதுநீ போவதோர் வகையெனக்கருளாய்
வந்துநின் இணையடி தந்தே. 36
IX. O Form, beheld in radiant LIGHT made manifest; 
Thou only Mystic Ones Who wear'st no form; 
Thou First! Thou Midst! Thou Last! Great Sea of rapturous joy! 
Thou that dost loose our being's bonds!
Thou sacred Hill of grace and good, from evil free! 
Civan in sacred Perun-turrai's shrine 
Who dwell'st! There is no way for Thee to part from me! 
Come, GIVE to me worship at Thy feet! (36)
397தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே. 40
X. What Thou hast GIVEN is THEE; and what hast gained is ME: 
O Cankara, who is the knowing one? 
I have obtained the rapturous bliss that knows no end; 
yet now, what one thing hast Thou gained from me? 
Our Peruman, Who for Thy shrine hast ta'en my thought!
Civan, Who dwell'st in Perun-turrai's courts! 
My Father, and my Master! Thou hast made this frame 
Thine home; for this I know no meet return! (40)