Tiruvasakam1.23
Presentation by Veeraswamy Krishnaraj
23. செத்திலாப் பத்து
சிவானந்தம் - அளவறுக்கொணாமை
(தில்லையில் அருளியது- எண் சீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)
Source Madurai Project
Hymn XXIII- sethila pathu  WEARINESS OF LIFE
(THE INFINITY OF BLISS IN CIVAN.)  I. Sever'd from Thee I cannot live.
Source: Shaivam.Org   Translation by G.U.Pope
398. பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமுதூறும்
புகுமலர்க்கழலிணையடி பிரிந்தும்
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ
விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்
ஐயனே அரனே அருப்பெருங் கடலே
அத்தனே அயன் மாற்கறி யொண்ணாச்
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 4
I, false, am sever'd from the flowr'y feet that, entering here,
made my soul melt, distilling nectar sweet.
Yet I, poor wretch, die not as yet; but, in a waking dream,
the inner purpose of my soul I've lost.
O Teacher,- King, - Great Sea of grace, - Father,- Whose roseate form
Ayan and Mal could never come to know,-
I know not what to do, O CIVAN, Thou Who didst draw near
IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE TO DWELL! (4)
399. புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே
உண்டி யாய் அண்ட வாணரும் பிறரும்
மற்றியாரும் நின்மலரடி காணா
மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப்
பற்றினாய் பதையேன் மனமிக உருகேன்
பரிகிலேன் பரியாவுடல் தன்னைச்
செற்றிலேன் இன்னுந் திரிதருகின்றேன்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 8 
II. Still I wander here.
Ant-hills were they, and trees were they; water and air
their food; thus heavenly ones, and others too,
Were sore distress, but none Thy flow'ry feet beheld,
O King! Me, mastered with a single word,
Thou held'st erewhile. I pant not now, nor melt in mind subdued;
I feel no love devout; this loveless frame
I've not subdued; I wander yet, CIVAN, Who didst draw near
IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE TO DWELL! (8)
400. புலைய னேனையும் பொருளென நினைந்துன்
அருள்புரிந்தனை புரிதலுங் களித்துத்
தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாகா
சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கெல்லாம்
நிலையனே அலைநீர்விடமுண்ட நித்தனே
அடையார்புர மெரிந்த
சிலையனே யெனைச் செத்திடப் பணிவாய்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 12
III. Where are my old joys?
Ev'n me, the meanest one, Thou didst as thing of worth regard,
and gav'st Thy grace; and giving mad'st me glad.
I trod on air, O Rider of the Steed! _Author of good!
To all heaven's countless hosts the Dwelling-place!
Eternal One! Who atest poison from the billowy sea!
The cities of Thy foes Thou didst consume!
Bowman! -Command that I should die,- CIVAN, Who didst draw near
AND DWELL'ST IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE! (12)
401. அன்பராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்
அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்
என்பராய் நினைவார் எனைப்பலர்
நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் கண்டாய்
வன்பராய் முருடொக்கும் என்சிந்தை
மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது
தென்பராய்த் துறை யாய் சிவலோகா
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 16
IV. Why didst Thou make me Thine?
Thy loving ones, and those who wrought hard deeds of penitence,
Ayan and Mal too, joyous, melted then
Like wax before the fire, thinking on me; while many a one
here stood around! Why didst Thou make me Thine?
My mind was like the gnarl'd and knotted tree; like senseless wood
my eye; harder than iron my dull ear.
Thou rul'st the south-shore! Lord of Civa-world, Who didst draw near
IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE TO DWELL! (16)
402. ஆட்டுத்தேவர் தம் விதியொழிந் தன்பால்
ஐயனே என்றுன் அருள்வழி யிருப்பேன்
நாட்டுத்தேவரும் நாடரும் பொருளே
நாதனே உனைப் பிரிவறா அருளைப்
காட்டித்தேவநின் கழலிணை காட்டிக்
காயமாயத்தைக் கழிந்தருள் செய்யாய்
சேட்டைத்தேவர்தந் தேவர்பிரானே
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 20
V. I know no other gods but Thee.
I've left the law of 'sportive gods.' In love I neared Thee, named
Thee 'Teacher';- in Thy gracious way I'll 'bide.
O Being rare,- Whom ev'n the 'earth-born gods' find out,- that Thee
I may not quit, O Ruler, show me grace!
Show me Thy jewell'd feet, O God; body's illusions all
be by Thy grace for ever swept away.
Lord of the gods that rule the 'evolving gods'! CIVAN, our God
WHO DWELL'ST IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE! (20)
403. அறுக்கிலேன் உடல்துணிபடத்தீப்புக்
கார்கிலேன் திருவருள் வகையறியேன்
பொறுக்கிலேன்உடல் போக்கிடங் காணேன்
போற்றி போற்றியென் போர்விடைப் பாகா
இறக்கிலேன் உனைப்பிரிந்தினிதிருக்க
எனசெய்கேன்இது செய்க என்றருளாய்
சிறக்கணே புனல் நிலவிய வயல்சூழ்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 24
VI. I cannot endure this severance
I loose not body's bonds, nor enter fire to end the strife;
nor know the method of Thy sacred grace.
I cannot bear this 'frame'; yet way to 'scape I none discern.
Praise, praise, Thou Rider on the warlike bull!
I die not yet! sever'd from Thee what pleasure can I take?
In grace vouchsafe to bid me, 'This do thou!'
CIVAN, Who didst draw near where waters flood the fertile fields,
AND DWELL'ST IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE! (24)
404. மாயனேமறிகடல்விடம் உண்ட
வானவாமணி கண்டந்தெம் அமுதே
நாயினேன் உனைநினையவும் மாட்டேன்
நமச்சிவாய என் றுன்னடி பணியாய்
பேயன் ஆகிலும் பெருநெறி காட்டாய்
பிறைகுலாஞ்சடைப் பிஞ்ஞகனேயோ
சேயனாகிநின்றலறுவ தழகோ
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 28
VII. I am not worthy, yet hear my voice!
Illusionst; Who at'st the poison from the refluent sea;-
heaven's Lord; our azure-throated Balm of life!
A cur, I cannot ponder Thee, nor bow me at Thy foot,
'Nama-Civaya' humbly breathing out!
Vile as a demon I, - show me Thy mighty way, Thou o'er
Whose braided lock wanders the crescent moon,-
Beseems it far from Thee I roaming weep? CIVAN, Who cam'st
IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE TO DWELL! (28
405. போது சேரயன் பொருகடற் கிடந்தோன்
புரந்த ராதிகள் நிற்கமற்றென்னைக்
கோதுமாட்டிநின் குரைகழல் காட்டிக்
குறிக்கொள் கென்றுநின்தொண்டரிற் கூட்டாய்
யாது செய்வதென் றிருந்தனன் மருந்தே
அடியனேன் இடர்ப்படுவதும் இனிதோ
சீதவார்புனல் நிலவிய வயல்சூழ்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 32
VIII. Can my sufferings be pleasing to Thee?
Ayan who in the lotus dwells, the Sleeper on the warring sea,
Purandaran, and all the rest, stood round.
From dregs of ill Thou mad'st me clean, showing Thy jewell'd feet;
didst give the sign, and with Thy servants join!
Then sore amazed I knew not what to do. Balm of my soul,
and is it sweet Thy servant suffer pain?
CIVAN, Who didst draw nigh where cooling waters flow around the fields,
AND DWELL'ST IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE! (32)
406. ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்
நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர்கொண்ட பூங்கழலாய்
கங்கை யாய் அங்கி தங்கிய கையாய்
மாலும் ஓலமிட்டலறும் அம்மலர்க்கே
மரக்க ணேனேயும் வந்திடப் பணியாய்
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 36
IX. Is there no place for me among Thy saints?
Indra, the Four-faced, and the heavenly Ones stood round,- on earth
with tender sweetness then Thou mad'st me Thine,-
Thou of the flow'ry Foot, that took the life from Death;
Ganga is Thine; the fire burns in Thy hand;
And Mal, in triumph-songs, to that same flower-foot sings;
command me too, whose eye sees not, to come!
Bright flow the flow'ry streams around the fields where CIVAN came.
IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE TO DWELL! (36)
407. அளித்துவந்தெனக் காவஎன்றருளி
அச்சந்தீர்த்தநின் அருட்பெருங்கடலில்
திளைத்துந்தேக்கியும் பருகியும் உருகேன்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
வளைக்கை யானொடு மலரவன் அறியா
வான வாமலை மாதொரு பாகா
களிப்பெலாம் மிகக் கலங்கிடு கின்றேன்
கயிலை மாமலை மேவிய கடலே. 40
X. I languish thinking on heavenly joys
In tender grace Thou cam'st and bad'st me come, didst banish fear;
then in Thy grace's mighty sea I plunged.
I drank, was sated; now I melt no more, - CIVAN, Who cam'st
IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE TO DWELL!
He who the armlet wears, and flowery Ayan know Thee not,
heaven's Lord, sole Partner of the Mountain-Maid!
I wilder'd stand, while rising swells the mighty joy, - O SEA
WHOSE WATERS REST ON KAILAI'S LOFTY HILL! (40