Tiruvasakam1.34
Manikkavasakar 8th century Tamil Poet.
Translation by G.U.Pope  1820-1908 and Dr. Kausalya Hart
Prepared by Veeraswamy Krishnaraj
34. உயிருண்ணிப்பத்து - சிவனந்தம் மேலிடுதல்
(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது - கலிவிருத்தம்)
By Manikkavasakar  Madurai Project

Hymn XXXIV- uyir unnip pathu 'MY SOUL IS CONSUMED.' RAPTURE OF LIFE IN CIVAN  Translation by G.U.Pope Shaivam.org

 

34. Uyirunnippatthu 34. Uyirunnippatthu
 
Translation by Dr. Kausalya Hart.  Madurai Project
506. பைந்நாப் பட அரவேரல்குல் உமைபாகம் தாய் என்
மெய்ந்நாள்தொறும் பிரியா வினைக்கேடா விடைப்பாகா
செந்நாவலர் பசும்புகழ்த் திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எந்நாட்களித் தெந்நாள் இறுமாக்கேன் இனியானே. 4
I. His praises. 
Partner of Umai's loveliness! Destroyer of the 'deeds'
That to this frame cling fast! Thou Guardian of the Bull! Who dwell'st
In Perun-turrai's sacred shrine by well-skilled bards extolled! 
When shall I joy, O when exulting sing, henceforth, I too? (4)
1. You gave half of your form to Uma
whose waist is as thin as a snake.
You are never apart from my body.
O bull rider, destroyer of my karma,
you stay in famous Thirupperundurai
praised by poets with famous poems.
O sweet one, when will I go there,
see you and join you happily? [506]
507. நானாரடி அணைவானொரு நாய்க்குத் தவிசிட்டிங்கு
ஊனாருடல் புகுந்தான்உயிர் கலந்தான் உளம்பிரியான்
தேனார்சடை முடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான்
வானோர்களும் அறியாததோர் வளமீந்தனன் எனக்கே. 8
II. His condescending love. 
And who am I would reach His foot? To me, mere cur, a throne 
He gave; enter'd my flesh; mixed with my life; leaves not my soul. 
With crown of honey-dripping-locks, blest Perun-turrai's Lord 
On me a gracious boon bestow'd, that heavenly ones know not! (8)
2. I am not fit to join the feet of the lord,
but as if placing a dog on a throne,
he entered my body and mixed with my life.
He will not be separated from my heart.
The lord with jata swarming with singing bees
stays in Thirupperundurai always.
He gave me a precious place
that even the gods in the sky have not received. [507]
508. எனைநானென்ப தறியேன்பகல் இரவாவதும் அறியேன்
மனவாசகங் கடந்தான் எனை மத்தோன்மத்தனாக்கிச்
சினமால்விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன் னெனைச் செய்தபடி றறியேன் பரஞ் சுடரே. 12
III. Sacred enthusiasm. 
I know myself no more; nor day's nor night's recurrence; He 
Who mind and speech transcends with mystic madness madden'd me; 
He owns the angry mighty Bull;- blest Perun-turrai's Lord; 
The Brahman used to me wiles I know not,- O Beam divine! (12)
3. I do not know who am I or what is mine.
I do not know night from day.
He, the crazy lord who crossed beyond the minds and words of all,
has made me crazy.
The rider on a ferocious bull stays in Thirupperundurai.
I do not know what wrong I have done.
O lord, you are the highest light. [508]
509. வினைக்கேடரும் உளரோபிறர் சொல்லீர் வியனுலகில்
எனைத்தான்புகுந் தாண்டான்என் தென்பின்புரை யுருக்கிப்
பினைத்தான்புகுந் தெல்லே பெருந்துறையில் உறைபெம்மான்
மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறு மாற்றத்திடை யானே. 16
IV. None like to Him. 
And are there other sin-destroyers, say! in this wide world? 
Ent'ring me too, He made me His, melting my very bones! 
He bound me fast, O joy! Lord, Who in Perun-turrai dwells, 
He fills my mind, in eye enshrin'd, midmost in every word! (16)
4. Is there anyone in this wide world
who can destroy our karma like him? Tell me.
He entered my heart and made me his.
He made me weak with devotion and joined me.
The great god of Thirupperundurai
stays in my heart, my eyes and in my words. [509]
510. பற்றாங்கவை அற்றீர்பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி
நற்றாங்கதி அடைவோமெனிற் கெடுவீரோடி வம்மின்
தெற்றார்சடை முடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைசீர்    ( sporter of dense braided lock)
கூற்றாங்கவன் கழல்பேணின ரோடுகூடுமின் கலந்தே. 20
V. Cling to Him with reverent love. 
Ye who are freed from clinging ties, cling ye where man should cling! 
If ye desire the blissful goal to reach, swift hasten on! 
Learn ye the glory of the King, Who crowned with braided lock 
In Perun-turrai dwells; join ye with those who cherish there His foot! (20)
5. O people, because you have not destroyed
the desires of this world, you are destroying yourselves.
If anyone says, “True desire is holding to the lord,”
you will not listen to him.
Hurry and come to Thirupperundurai
where the lord with lovely jata stays
and join the devotees who worship the feet
of the destroyer of births. [510]
511. கடலின்திரையதுபோல் வரு கலக்கம்மலம் அறுத்தென்
உடலும்என துயிரும்புகுந் தொழியாவண்ணம் நிறைந்தான்
சுடருஞ்சுடர் மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உறையும்
படருஞ்சடை மகுடத்தெங்கள் பரன்தான் செய்த படிறே. 24
VI. I am His, body and soul. 
Foulness that heaves like billows of the sea He all destroy'd; 
My soul and body ener'd,- tills, and quits no more. He Who 
In Perun-turrai dwells, with crown of spreading braided locks, 
Wreath'd with the moon's bright beams, our Lord Supreme. This is His wile! (24)
6. He removed the karma
that comes to me like waves on the ocean,
entered my body and my life, and, staying there, filled them.
This is the mischief of my highest lord of Thirupperundurai
on whose crowned head the shining moon floats. [511]
512. வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம்
வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப் பிறப்புச்சிவம் வேண்டார் தமைநாளும்
தீண்டேன்சென்று சேர்ந்தேன்மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைதாள்
பூண்டேன்புறம் போகேன் இனிப் புறம்போகலொட் டேனே. 28
VII. The goal reached. 
Glory I ask not; nor desire I wealth; not earth or heaven I crave; 
I seek no birth or death; those that desire not Civan nevermore 
I touch. I've reach'd the foot of sacred Perun-turrai's King, 
And crown'd myself! I go not forth! I know no going hence again! (28)
7. I do not want fame, I do not want wealth,
I do not want life on earth or in heaven,
I do not want birth and death.
I will not touch those who do not want to be devotees of the lord.
I worship the divine feet of the lord of Thirupperundurai.
and will not go away from him.
I will not allow him to be separated from me. [512]
513. கோற்றேன்எனக் கென்கோகுரை கடல்வாய் அமுதென்கோ
ஆற்றேன்எங்கள் அரனே அருமருந்தே என தரசே
சேற்றார்வயல் புடைசூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உறையும்   அரன் = Siva
நீற்றார்தரு திருமேனிநின் மலனே உனையானே. 32
VIII. Honey or nectar? 
Shall I name Thee 'honey from the branch'? 'nectar from the sounding sea'? 
Our Aran! precious Balm! my King! No powers have I to sing Thy praise, 
Who dwell'st in Perun-turrai's shrine, by loamy rice-fields girt, 
Thou Spotless One, Whose sacred Form the holy ash adorns! (32)
8. O lord, should I call you honey hanging from the branches
or should I call you the nectar in the sounding ocean.
I cannot wait to reach you, our lord, my king and my remedy.
You stay in Thirupperundurai surrounded with wet flourishing fields.
O faultless one, your divine body is smeared with sacred ash. [513]
514. எச்சம் அறிவேன்நான்எனக் கிருக்கின்றதை அறியேன்
அச்சோ எங்கள் அரனே அரு மருந்தே எனதமுதே
செச்சைமலர் புரைமேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவான்
நிச்சம்என நெஞ்சில்மன்னி யானாகிநின் றானே. 36
IX. Withdrawal of comfort. 
Thee I know I need: and all I need I yet know not; 
Ah me! our Aran, precious Balm, Ambrosia, Thou Whose Form is like 
The crimson flower, Who dwell'st in sacred Perun-turrai's shrine, 
And still remain'st, the very self within my soul! (36)
9. You are our god, our remedy and our nectar.
You, the god of Thirupperundurai,
have a body as beautiful as a vetchi flower.
I am you and you stay in my heart always.
I only know what I have now,
but I do not know what my future will be. [514]
515. வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய அவமே
ஊன்பாவிய உடலைச் சுமந்தடவிமர மானேன்
தேன்பாய்மலர்க் கொன்றைமன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
நான்பாவியன் ஆனால் உனை நல்காயென லாமே. 40

Made of flesh, bearing the burdensome body I became the forest tree. (Krishnaraj)
X. Prayer permitted still. 
While dwellers in the heavenly world do holy deeds, in vain 
Bearing a frame of flesh compact, I stand like forest tree: 
Thou dwell'st in Perun-turrai's shrine, where honey-dripping cassia blooms; 
Though I'm a sinner, yet I may implore, 'give grace to me!' (40)
10. Your devotees of this world who went to heaven
performed tapas always and worshipped you,
but my body is a burden
and I stay in this world as if I were a forest tree.
You abide in everlasting Thirupperundurai
where kondrai trees bloom with flowers that drip honey.
If I become a sinner, won’t people say
that you do not give your grace to your devotees
and take care of them. [515]