Tiruvasakam1.35
Manikkavasakar 8th century Tamil Poet.
Translation by G.U.Pope  1820-1908 and Dr. Kausalya Hart
Prepared by Veeraswamy Krishnaraj

35. அச்சப்பத்து - ஆனந்தமுறுத்தல்

(தில்லையில் அருளியது -
அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)
Manikkavasakar  Madurai Project

Hymn XXXV- achchap pathu THE DECAD OF DREAD
or
'ABSORPTION IN DIVINE KNOWLEDGE.' Dr. G.U.Pope

 

35. Accap patthu 35. Accap patthu

Translation by Dr. Kausalya Hart
516. புற்றிள்வாள் அரவும் அஞ்சேன் பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்
கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றும்ஓர் தெய்வந் தன்னை உண்டென நினைந்தெம் பெம்மாற்கு
அற்றிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 4
I. Heretics. 
Not the sleek snake in anthill coil'd I dread
nor feigned truth of men of lies,- 
As I, in sooth, feel fear at night of those 
who have not learnt the Lofty-One 
To know; who near the Foot of the Brow-Ey'd,- 
our Lord, crown'd with the braided-lock,- 
Yet think there's other God. When these unlearn'd we see,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (4)
1. I am not afraid of the snake that lives in the snake pit,
I am not afraid of liars even when they tell the truth,
but when I see ignorant people
who even after approaching the feet of the highest lord
with a third eye and thick jata
still think there are other gods and worship them,
O my lord, I am afraid. [516]
517. வெருவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன்
இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரா னாம்
திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவரெத் தேவ ரென்ன
அருவரா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.  8
II. False teachers. 
I shudder not, though evil yearnings rise; 
nor fear, though sea of deeds o'erwhelm!   (= Karmic deeds)
Beside His sacred Form, our Lord of lords,- 
in which the Two no change discerned, 
When name of other gods,- what'er they be,- 
by lips profane is but pronounc'd:
If I see those, who loathe not such discourse,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (8)
2. Even if my desires increase I am not afraid.
Even if the ocean of my karma increases I am not afraid.
But if I see people worshiping gods other than the divine form of my god
whom Brahma and Thirumal could not see
and if they do not feel disgust and ask, “Are these gods?”
O my lord, I am afraid. [517]
518. வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன்
என்பெலாம் உருக நோக்கி அம்பலத் தாடுகின்ற
என்பொலா மணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா
அன்பிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 12 
III. The unloving. 
I dread not mighty jav'lin, dripping gore; 
nor glance of maids with jewell'd arms! 
But those that will not sweetly taste His grace,- 
Whose glance can melt the inmost soul,- 
Who dances in the hallow'd court,- my Gem 
unstain'd and pure,- nor praise His Name:- 
Such men of loveless hearts when we behold,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (12)
3. I am not afraid of spears smeared with flesh,
I am not afraid of the glances of women wearing bracelets,
but if I see people who do not worship
my jewel-like faultless lord who dances in the hall in Thillai
and do not realize his grace and love him,
O my lord, I am afraid. [518]
519. கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர்கிறி முறுவல் அஞ்சேன்
வெளியநீ றாடும் மேனி வேதியன் பாதம் நண்ணித்
துளியுலாம் கண்ணராகித் தொழுதழு துள்ளம் நெக்கிங்கு
அளியிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 16
IV. The unfeeling. 
I dread not chatter vain of parrot-tongues; 
nor fear their guileful wanton smile! 
If, drawing nigh the Vethian's feet, Whose Form 
the sacred ashes white displays, 
Men's souls nor melt, nor weep they worshipping, 
their eyes with gushing teardrops fill'd: 
If these, of tender feeling void, we see,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (16)
4. I am not afraid of the parrot-like speech of women,
I am not afraid of their seductive smiles,
but if I see people who do not love the lord,
worshiping, crying and melting in their hearts,
shedding tears and approaching the feet
of the lord of the Vedas adorned with white ashes,
O my lord, I am afraid. [519]
520. பிணியெலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோ டிறப்பும் அஞ்சேன்
துணிநிலா அணியினான்தன் தொழும்பரோடழுந்தி அம்மால்
திணிநிலம் பிளந்துங் காணாச் சேவடி பரவி வெண்ணீறு
அணிகிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 20
V. The undevout. 
I fear not, though diseases all should come; 
nor dread I birth with death conjoin'd! 
The crescent moon as ornament He wears, 
yet men praise not His roseate Feet, 
(Which Mal, though the firm ground He clave, saw not,) 
nor join His worshippers devout! 
If those that wear not ashes white we see,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (20)
5. I am not afraid of sickness,
I am not afraid of birth and death,
but if I see someone who does not worship
and praise the feet of the lord adorned
with the crescent moon and white ashes,
whom Thirumal could not find when he dug up the earth,
O my lord, I am afraid. [520]
521. வாளுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரைபுரண் டிடினும் அஞ்சேன்
தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்புதம் கடந்த அப்பன்
தாளதா மரைகளேத்தித் தடமலர் புனைந்து நையும்
ஆளலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 24
VI. Not real worshippers. 
I dread not angry flash of gleaming fires; 
nor fear, though mountains on me roll ! 
His shoulders ashes wear, Lord of the Bull, 
Sire, passing utterance of speech,- 
Yet men praise not His lotus Feet, nor bow, 
nor crown them with the full-blown flower! 
If those hard hearts, that yield not to His power we see,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (24)
6. I am not afraid of blazing fire,
I am not afraid even if mountains fall down,
but if I see cowards who do not cry and worship
the lovely lotus feet of my father,
the bull rider adorned with ashes who cannot be described,
O my lord, I am afraid. [521]
522. தகைவிலாப் பழியும் அஞ்சேன் சாதலை முன்னம் அஞ்சேன்
புகைமுகந் தெரிகை வீசிப் பொலிந்த அம்பலத்து ளாடும்
முகைநகைக் கொன்றைமாலை முன்னவன் பாதமேத்தி
அகம்நெகா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 28
VII. Devoid of enthusiasm. 
Not guilt unseemly that swift vengeance brings; 
nor stroke of instant death I dread! 
He dances in the beauteous court, and waves 
'mid smoking clouds His fiery axe; 
The cassia-wreath, all bright with jewell'd buds, 
He wears, of beings First! Yet men 
Praise not His Foot! If these, unmov'd by grace we see,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (28)
7. I am not afraid when people blame me for things I have not done,
I am not afraid if I die young,
but if I see people who do not melt
and worship the feet of the ancient lord
adorned with a budding kondrai garland,
holding fire in his hand
and dancing in the shining hall of Thillai,
O my lord, I am afraid. [522]
523. தறிசெறி களிறும் அஞ்சேன் தழல்விழி உழுவை அஞ்சேன்
வெறிகமழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நண்ண மாட்டாச்
செறிதரு கழல்கள் ஏத்திச் சிறந்தினி திருக்கமாட்டா
அறிவிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 32
VIII. No high aspirations. 
I fear not elephant to pillar chain'd; 
nor tiger fiery-eyed I dread! 
The Sire, whose crest sweet fragrance sheds,- His Feet 
that heav'nly ones may not approach,- 
Men praise not, nor with triumph haste 
within His shrine to sweetly live ! 
If we behold these men of wisdom reft,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (32)
8. I am not afraid of elephants that break their posts,
I am not afraid of tigers with fiery eyes,
but if I see ignorant people who do not calmly worship
the fragrant feet of my father
adorned with precious ornaments and fragrant jata,
whom even the gods in the sky could not reach,
O my lord, I am afraid. [523]
524. மஞ்சுலாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோ டுறவும் அஞ்சேன்
நஞ்சமே அமுத மாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய்ச்
செஞ்செவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்ட மாட்டாது
அஞ்சுவா ரவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 36
IX. False shame. 
I fear not thunderbolt from out the cloud; 
nor changing confidence of kings! 
Our Lord of lords the very poison made 
Ambrosia, by His gracious act; 
He makes us His in way of righteousness; 
yet men smear not the sacred ash! 
If those who from His side shrink thus we see,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (36)
9. I am not afraid of thunder roaring in the sky,
I am not afraid being involved with kings,
but if I see people afraid to touch the sacred ashes of the lord
who made me his and changed the poison from the milky ocean to nectar,
O my lord, I am afraid. [524]
525. கோணிலா வாளி அஞ்சேன் கூற்றவன் சீற்றம் அஞ்சேன்
நீணிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகி நெக்கு
வாணிலாங் கண்கள் சோர வாழ்ந்தநின்றேத்த மாட்டா
ஆணலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 40
X. Men that worship not. 
I dread not arrow that unswerving flies; 
nor wrath of death's dread King, I fear ! 
Him Whose adornment is the mighty moon 
men praise not, nor with hymns adore; 
They ponder not eith souls subdued, while tears 
from brighty beaming eyes pour forth. 
These thankless men,- not men !- if we behold,- 
AH ME! WE FEEL NO DREAD LIKE THIS! (40)
10. I am not afraid of arrows readied for shooting,
I am not afraid of Yama’s anger,
but if I see cowards who do not ponder, suffer,
melt, shed tears from their bright eyes and worship
the lord adorned with the crescent moon,
O my lord, I am afraid. [525]