Tiruvasakam1.44
Manikkavasakar 8th century Tamil Poet.
Translation by G.U.Pope  1820-1908 and Dr. Kausalya Hart
Prepared by Veeraswamy Krishnaraj
44. எண்ணப்பதிகம் - ஒழியா இன்பத்துவகை
(தில்லையில் அருளியது - எழுசீர்க் கழினெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)
Author Manikka Vasakar.  Madurai Project.
Hymn XLIV.- ennap pathikam DEVOUT MUSINGS.[JOYOUS EMOTION.]
This poem expresses his intense longing to rejoin at once the Master and His disciples.  Translation  Dr. G.U.Pope   Shaivam. org
44. Ennap padikam.  Translation Dr. Kausalya Hart    Madurai Project
பாருரு வாய பிறப்பறவேண்டும் பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே செங் கமல மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் னார முதேஉன் அடியவர் தொகை நடுவே
ஓருருவாய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே. 599
I. Longings for endless joy.
Would birth in earthly forms might cease, devoted love so might I gain !
O Civa-Peruman, Whose form is beauteous like red lotus-flower;
Thou art my rare Ambrosia; midst the assembly of Thy saints
Thy sacred grace unique show Thou; be gracious, take me too and save (4)

1. I should not be born in the world again,

and if I am born I should be devoted only to you.

O lord Shiva with a lovely form,

you are like the red lotus and sweet nectar.

Come and stay among your devotees with your divine form

and give us your grace and save us. [599]

உரியேன் அல்லேன் உனக் கடிமை உன்னைப் பிரிந்திங் கொருபொழுதும்
தரியேன் நாயேன் இன்னதென்று அறியேன் சங்கரா கருணையினாற்
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள் என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப்
பிரியேன் என்றென் றருளிய அருளும் பொய்யோ எங்கள் பெருமானே. 600
II. He pleads the promise.
I'm not my own, Thy slave am I; sever'd from Thee no moment can
I live; a cur, I nothing know,- O Cankaran! In pitying grace
Thou Mighty said'st to me, 'Behold,' and showed'st Thy jewell'd feet. Our Lord,
And was the promise false that said, 'I sever nevermore from Thee?' (8)

2. Even though I am not to fit to be your slave,

I cannot live on this earth even for one day separated from you.

I am a dog and do not know what to do.

O Sankara, is it not true that you came to me,

showed me your ornamented feet and gave me your grace, saying,

“I will not be separated from you!”?

Are you not my dear lord? [600]

என்பே உருகநின் அருள்அளித்துன் இணைமலர் அடி காட்டி
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவர் முனிவர் முழுமுதலே
இன்பே அருளி எனையுருக்கி உயிருண் கின்ற எம்மானே
நண்பே யருளாய் என்னுயிர் நாதா நின்னருள் நாணாமே 601
III. Love that 'maketh not ashamed.'
Melting my frame, granting Thy grace, showing to me Thy flow'ry feet,
Erewhile Thou madest me Thine own, O Sage, O First of sages all !
My Bliss, Thou didst dissolve my soul, and dost my life consume.
Grant me Thy love, King of my soul; that so Thy grace from shame may shield ! (12)

3. You gave me your grace melting my bones

and showed me your lotus feet.

O highest sage, you made me yours,

gave me joy, melted my heart and saved my life.

You are my close friend and dear as life.

Give me your grace without hesitating. [601]

பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன் உயர்ந்தபைங் கழல் காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும் பிறப்பறுப்பாய எம்பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே முதல்வ னேமுறை யோஎன்று
எத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை இனிப்பிரிந் தாற்றேனே. 602
IV. He laments his deadness of soul.
Of piety I'm void, nor bow at vision of Thy golden feet;
My heart is dead, my lips are seal'd;- yet cause this 'birth' to cease, our Lord !
Pearl-like Thou art, gem-like Thou art ! First One, I utter my complaint:
So oft I've follow'd Thee, henceforth apart from Thee I bear not life ! (16)

4. Even though I do not have devotion for you,

even though I do not worship you blissfully

as I gaze at your precious beautiful feet,

even though I do not prattle your names,

still you take away my future births.

O great lord, you are a pearl. a jewel,

and the first one of the world.

Wherever I am, I cannot live separated from you. [602]

காணும தொழிந்தேன் நின்திருப் பாதம் கண்டு கண் களிகூரப்
பேணும தொழிந்தேன் பிதற்றம தொழிந்தேன் பின்னைஎம் பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின்னினைந் துருகுந் தன்மைஎன் புன்மைகளால்
காணும தொழிந்தேன் நீயினி வரினுங் காணவும் நாணுவனே. 603
தாணு  = Swayambhu. Permanent or deathless object
V. Spiritual declension.
I see Thy gracious feet no more, which seeing erst mine eyes were glad;
I've ceased to cherish Thee; I've ceased to utter childlike praise; and thus
Tanu, my mighty Lord, I'm lost; the state, that melting thinks on Thee,
By meannesses I've ceas'd to know; 'twere shame to me to see Thee come ! (20)

5. I lost the desire to see you with my eyes,

and joyfully join your divine feet,

and I did not desire to prattle your names.

O great lord, Thanu, I am destroyed.

Because I have no goodness,

I have lost the desire to melt in my heart and think of you.

If you come to see me, I will be ashamed. [603]

பாற்றிரு நீற்றெம் பரமனைப் பரங்கரு ணையோடு எதிர்த்து
தோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுரை யளிக்குஞ் சோதியை நீதி யிலேன்
போற்றியென் அமுதே என நினைந் தேத்திப் புகழ்ந்தழைத் தலறியென் னுள்ளே
ஆற்றுவனாக உடையவ னேஎனை ஆவஎன் றருளாயே. 604
VI. Supplication.
Thee, Lord supreme, with milk-white ash adorn'd, meeting with grace superne
Thy servants true,
Who dost appear, and show the hav'n of grace,- Thee, glorious Light, I, void
of righteousness,
Extol as my Ambrosia, praising Thee,- praise, glorify, invoke with weepings loud !
Master, thus working in me mightily, in grace O speak, in pity speak ! (24)

6. O lord, highest one, smeared with divine ashes as white as milk,

bright light, you appear with compassion

before your true devotees, giving us your grace.

Even though I am immoral,

still I praise you, saying, “You are my nectar!”

and I call you, crying.

Won't you come to me and give me your grace,

comfort me, and make me yours? [604]