Tiruvasakam1.49
Manikkavasakar 8th century Tamil Poet.
Translation by G.U.Pope  1820-1908 and Dr. Kausalya Hart
Prepared by Veeraswamy Krishnaraj
49. திருப்படை ஆட்சி - சீவஉபாதி ஒழிதல்
(தில்லையில் அருளியது -சிவ உபாதி ஒழித்தல் -
பன்னிரு சீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்) Madurai Project
Author Manikkavakar
Hymn XLIX.- tirupadai yatchi THE MARSHALLING OF THE SACRED HOST.
[THE CESSATION OF LIFE'S EXPERIENCES.]  Translation: Dr. G.U.Pope
Shaivam.org
49. Thiruppadai aatchi 49. Thiruppadai aatchi
Translation: Dr. Kausalya Hart  Madurai Project
49. Thiruppadai aatchi 49. Thiruppadai aatchi
It was no easy taks to work out a version of this lyric, the rhythmic beauty of which is very remarkable. I have striven, at the risk of sundry irregularities in metre, to imitate the flow of the original; but the numberless allusions in a poem, which sums up the whole Caivite idea of the blessedness of Civan's final manifestation to the emancipated soul, will give the reader trouble, if he is at all to enter into its spirit. The metre itself is very unusual, resembling somewhat that of the Attys of Catullus, and is much admired by those who use the poem in their temple service. My rendering is, I believe, strictly and almost literally exact; but it differs in some respects from the Tamil paraphrases. The intense mystic fervour of the song must take itself felt !
கண்களிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்விலென் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே

மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறி மறந்திடும் ஆகாதே

மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாதே

பண்களி கூர்தரு பாடலொ டா(ஆ)டல் பயின்றிடும் ஆகாதே

பாண்டிநன்னாடுடை யான்படை யாட்சிகள் பாடுதும் ஆகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்துவெளிப்படும் ஆகாதே

மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே. 635
I. His appearing.
Eyes the twain His jewell'd Feet beholding shall be glad;- SHALL IT NOT BE?
Joy amid joys of damsels beautiful shall cease to lure;- SHALL IT NOT BE?
The round of birth in earthly worlds shall in oblivion pass; -SHALL IT NOT BE?
Twin flow'ry Feet that Mal knew not adoring shall we bow; -SHALL IT NOT BE?
To sing with gladsome melody, and dance our endless task; -SHALL IT NOT BE?
The warriors of the fair Pandi-land's Lord we shall sing; -SHALL IT NOT BE?
The mystic change for which the heav'ns are glad will come; -SHALL IT NOT BE?
If He who cast the net-the Woodman,- come, in grace made manifest to me? (8)
1. My eyes will be happy to see his ornamented feet,
my life will no longer be soiled by being involved with women,
I will not be born on the earth again,
I will be able to worship the lotus feet of the lord
that even Thirumal could not find,
and I will be able to sing and praise him with music and dance.
I will praise the devotees of the lord, the king of the Pandya country,
and the things that make the gods happy will come to the earth also.
 If the god who disguised himself as a fisherman and caught fish
comes and appears before me,  [635]
ஒன்றினொ டொன்றுமோ ரைந்தினொ டைந்தும் உயிர்ப்பது மாகாதே
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த கணக்கது வாகாதே
காரணமாகும் அனாதி குணங்கள் கருத்தறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம் நடந்தன வாகாதே
நாமுமெ லாமடி யாருட னேசெல நண்ணினு மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே. 636
II. One with one, and five with five,- the life shall last; -SHALL IT NOT BE?
Thy servants' servants' servants made, we shall be free; -SHALL IT NOT BE?
The Mother thinks on her young, and rising hastes; so shall He come; -SHALL IT NOT BE?
The casual qualities that no beginning own shall fill the thought; -SHALL IT NOT BE?
At 'this is good,' and 'this is ill,' no more shall trembling shake; -SHALL IT NOT BE?
We too to join Thy saints above shall onward pass; -SHALL IT NOT BE?
Th' Ambrosia supreme that fills my loving thought we then shall gain; -SHALL IT NOT BE?
If the bull's Lord, my Master, Whose I am, within my soul shall entering come? (16)
2. If the lord, my master, comes riding on a bull and makes me his and enters my heart,
my five senses and their actions will no longer hurt me,
199
I will escape from all the troubles that have kept me from joining his devotees,
I will remain before the god like a calf before its mother,
all my good qualities will not go away,
I will no longer worry about good and bad on the earth,
I will join all his good devotees,
and I will receive the nectar of the lordís grace filled with love. [636]
பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடு மாகாதே
பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த பராவமு தாகாதே
அந்த மிலாத அகண்டமும் நம்முள் அகப்படு மாகாதே
ஆதி முதற்பா மாய பரஞ்சுடர் அண்ணுவ தாகாதே
செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை சிந்திடு மாகாதே
சேலன கண்கள் அவன்திரு மேனி திளைப்பன வாகாதே
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித்துய ரேகுவ தாகாதே
என்னுடைய நாயக னாகியஈசன் எதிர்ப்படு மாயிடிலே. 637
III. Bonds, changes, qualities, all loos'd and cast aside shall fall away; -SHALL IT NOT BE?
Within my mind, erewhile with fancies fill'd Ambrosia supreme shall flow; -SHALL IT NOT BE?
The Endless, Indivisible shall in us dwell; -SHALL IT NOT BE?
The heav'nly Light, from endless days supreme shall then appear; -SHALL IT NOT BE?
The pains from silly ones with crimson lips shall be dispell'd; -SHALL IT NOT BE?
The sparkling eyes His sacred form shall then embrace; -SHALL IT NOT BE?
Sorrow of grief-ful birth, that from illusions springs, shall all depart; -SHALL IT NOT BE?
If I can, my own loving Lord, in presence meet me here? (24)
3. If my master, lord Esan, comes before me,
I will be able to end my relationship with the world,
be rid of my bad qualities,
change the prayers in my mind to divine nectar,
see the whole world in my heart,
approach the ancient lord, the bright divine light,
and no longer love and suffer
for women with coral mouths and fish-shaped eyes,
but be happy thinking only of the lordís divine body.
As if he were using Indraís magic, the lord will destroy my future births. [637]
என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும் நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும் அறியாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான் அருள் ஈசன் எழுந்தரு ளப்பே றிலே. 638
IV.
The bliss to rest within His lov'd embrace shall we enjoy; -SHALL IT NOT BE?
In mercy's vast and boundless sea sweetly this day shall we disport; -SHALL IT NOT BE?
The mystic music of the beauteous gems, within my soul shall thrilling sound; -SHALL IT NOT BE?
The sacred ashes that the Lord for aye adorn shall we approach; -SHALL IT NOT BE?
'Mid steadfast loving ones foremost in service there shall I abide; -SHALL IT NOT BE?
The flow'ry Feet, to even the mystic scrolls unknown, shall we adore; -SHALL IT NOT BE?
The sweet red water-lily Flower my head shall crown; -SHALL IT NOT BE?
If Peruman, the gracious, -Ican, He Who owns, arise to visit me ? (32)
4. If my lord who made me his comes before me and gives his grace,
my ornamented chest will embrace his chest and feel happy,
I will plunge into his ocean of endless compassion and dance,
my heart will sing precious songs and praise the lord,
I will wear the divine ashes of the lord every day,
I will be the first devotee to serve him,
I will worship his lotus feet that the wonderful Vedas could not find,
and I will feel as if sengazuneer blossoms were being sprinkled on me. [638]
மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கறு மாகாதே
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாகாதே
கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வந்த கலக்கறு மாகாதே
காதல்செயும் அடியார்மனம் இன்று களித்திடு மாகாதே
பெண்ணலி ஆணென நாமௌ வந்த பிணக்கறு மாகாதே
பேரறி யாத அனேக பவங்கள் பிழைத்தன ஆகாதே
எண்ணிலி யாகிய சித்திகள் வந்தெனை எய்துவ தாகாதே
என்னையுடைப் பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப் பெறிலே. 639
V. Fond fancies all, that valued earth's illusions vain, shall cease; -SHALL IT NOT BE?
Before the flow'ry Foot to heavenly ones unknown we'll bow; -SHALL IT NOT BE?
The perturbations all from blindness sprung shall cease; -SHALL IT NOT BE?
The mind of loving saints this day shall greatly joy; -SHALL IT NOT BE?
Entanglement of 'sex diverse,' and self shall now be loos'd; -SHALL IT NOT BE?
States manifold, their very names unknown, we'll'scape; -SHALL IT NOT BE?
Innumerous mystic powers my soul shall then possess; -SHALL IT NOT BE?
If Peruman, the gracious Ican, He who owns, arise to visit me? (40)
5. If the lord who made me his appears before me,
I will not be confused with all the illusions of this earth,
I will worship his lotus feet that even the gods in the sky could not find,
I will no longer suffer, plunging into the darkness of egoism,
200
I will rejoice, being with the devotees who love the lord,
the doubt I have whether he is a man, woman or both will go away,
I will have no future births,
and I will achieve many siddhis that I have not attained. [639]
பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு பொலிந்திடு மாகாதே
பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பொழிந்திடு மாகாதே
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கருத்து வெளிப்படுமாகாதே
வீணை முரன்றெழும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடு மாகாதே
தன்னடி யாரடி என்தலை மீது தழைப்பன ஆகாதே
தானடி யோம் உடனேயுயவந் தலைப்படு மாகாதே
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக இயம்பிடு மாகாதே
என்னைமுன் ஆளுடை ஈசன்என் அத்தன் எழுந்தரு ளப்பெறிலே. 640
VI. The ashes white upon His sacred golden form all beauteous shine; -SHALL IT NOT BE?
A rain of flowers adoring hands of mighty saints shall shower; -SHALL IT NOT BE?
The heart's intent of damsels bright with slender form shall then appear; -SHALL IT NOT BE?
The sounds from smitten lyre that rise shall multiply delights; -SHALL IT NOT BE?
His servants' feet upon my head shall flourish then; -SHALL IT NOT BE?
Himself to set His servants free shall forthwith come; -SHALL IT NOT BE?
Sweet instruments of music duleet strains shall everywhere rehearse; -SHALL IT NOT BE?
If Ican, Whose of old I am, my Sire, in grace arise to visit me (48)
6. If Esan, my lord who made me his, appears before me,
my body smeared with divine ashes will shine like gold,
the sages who did great tapas will fold their hands in reverence
and sprinkle flowers on me,
I will no longer think of women with waists as slender as lightning,
I will be happy hearing music,
the feet of my lordís devotees will be placed on my head and make me flourish,
I will join his devotees and they will protect me
and I will hear the sweet music of lovely musical instruments everywhere. [640]
சொல்லிய லாதெழு தூமணி யோசை சுவைதரு மாகாதே
துண்ணென என்னுளம் மன்னியசோதி தொடர்ந்தெழு மாகாதே
பல்லியல் பாயப் பரப்பற வந்த பராபர மாகாதே
பண்டறி யாதப ரானுப வங்கள் பரந்தெழு மாகாதே
வில்லியல் நன்னுத லார்மயல் இன்று விளைந்திடு மாகாதே
விண்ணவரும் அறியாத விழுப்பொருள் இப்பொரு ளாகாதே
எல்லையி லாதன எண்குண மானவை எய்திடு மாகாதே
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்திரு ளப் பெறிலே. 641
VII. The pure gems' wordless music then shall rapture yield; -SHALL IT NOT BE?
The light that hides within my soul sudden shall rise and burn; -SHALL IT NOT BE?
That manifold phenomena may cease the Deity shall come; -SHALL IT NOT BE?
Experiences divine unknown before shall unfolding rise; -SHALL IT NOT BE?
Distraction caused by those whose lovely brows are bows shall cease this day; -SHALL IT NOT BE?
The Essence excellent that even heavenly ones know not shall be with us; -SHALL IT NOT BE?
The eightfold qualities that know no bound shall we attain; -SHALL IT NOT BE?
If He, Whose crest the crescent moon adorns, to make us His in grace arise? (56)
7. If the lord with the crescent moon in his hair appears
to make us his and give us his grace,
I will hear the faultless sound of the music that cannot be described,
I will have the bright presence of the lord in my heart always,
I will have divine experiences that I never knew before,
I will no longer be involved in passion with women with eyebrows like bows,
I will reach the precious lord whom even the gods could not find
and I will receive the grace of the lord who has eight attributes. [641]
சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை தழைப்பன ஆகாதே
சாதிவி டாதகுணங்கள் நம்மோடு சலித்திடு மாகாதே
அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை அடங்கிடு மாகாதே
ஆசைஎலாம் அடியாரடியோய் எனும் அத்தனை யாகாதே
செங்கயல் ஒண்கண்மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பன ஆகாதே
சீரடியார்கள் சிவானுப வங்கள் தெரித்திடு மாகாதே
எங்கும் நிறைந்தமு தூறு பரஞ்சுடர் எய்துவ தாகாதே
ஈற்றி யாமறை யோன் எனைஆள எழுந்தரு ளப் பெறிலே. 642
VIII. From shell that music breathes the sounds shall then burst forth; -SHALL IT NOT BE?
The qualities that quit not earthborn race shall fret no more; -SHALL IT NOT BE?
Delusion that declares this good, or that, shall all die down; -SHALL IT NOT BE?
Our whole desire shall ask to serve His servants 'neath His feet; -SHALL IT NOT BE?
The thought of damsels bright of eye shall then rejoice; -SHALL IT NOT BE?
The bliss of Civan shared by glorious saints we then shall know; -SHALL IT NOT BE?
The heavenly all-pervasive Light Ambrosial shall we gain; -SHALL IT NOT BE?
If He, the endless Vedic Lord, to make me His in grace arise (64)
8. If the lord of the endless Vedas appears and makes me his,
I will hear the happy sound of conches that come from the roaring waves,
the qualities I was born with will no longer hurt me,
I will no longer become confused wondering whether this or that is good,
my highest desire will be to be a devotee of the devotees of the lord,
my mind will no longer be plunged into desire for women with fish-shaped eyes,
I will know the experience of Shiva that good devotees have,
201
and I will reach the god, the highest light, the omnipresent one and sweet nectar. [642]