Text

Description automatically generated

Divyaprabhandam44-63.html

Translation by Srirama Bharati  and Kausalya Hart.

Divyaprabhandam contents, verse numbers and Tamil- English Translation

Divyaprabhandam44-63

Lullaby - Thalaṭṭupparuvam. Yashoda sings a lullaby to Kaṇṇan.
பெரியாழ்வார் திருமொழி தாலப் பருவம்

Talelo = thalelo = தாலேலோ = குலதிலகன் = one who adorns a family

44. மாணிக்கம் கட்டி வயிரம் இடை கட்டி
ஆணிப் பொன்னால் செய்த வண்ணச் சிறுத்தொட்டில்
பேணி உனக்குப் பிரமன் விடுதந்தான்
மாணிக் குறளனே தாலேலோ
வையம் அளந்தானே தாலேலோ    1
44. O, Naked manikin, Talelo, óBrahma has sent you this little golden cradle studded with rubies and diamonds, ó You measured the Earth, Talelo. Srirama Bharati 
44. Nanmuhan made a beautiful gold cradle
studded with rubies and diamonds and sent it to you with love.
You went to Mahabali in the form of a dwarf.
Thalelo, you measured the world, thalelo.  
  Dr.Hart

45. உடையார் கனமணியோடு ஒண் மாதுளம்பூ
இடை விரவிக் கோத்த எழிற் தெழ்கினோடும்
விடை ஏறு காபாலி ஈசன் விடுதந்தான்
உடையாய் அழேல் அழேல் தாலேலோ
உலகம் அளந்தானே தாலேலோ         (2)
  விடை = male of an animal, esp. bull

45. The buffalo-rider Siva has sent you this girdle of golden beads alternating with beautiful pear shaped drops, perfectly befitting your waist. O, My Master, donít cry, donít cry, Talelo. You measured the Earth, Talelo.  Srirama Bharati 
45. Kabali, Shiva who rides a bull,
sent you a golden ornament
studded with precious diamonds for your waist
and a beautiful garland that was tied together
with pomegranate flowers for a waistband.
You are the god who holds all lives within you.
Do not cry, do not cry. thalelo,
you measured the world for Mahabali, thalelo. Dr.Hart

46. என்தம்பிரானார் எழிற் திருமார்வற்குச்
சந்தம் அழகிய தாமரைத் தாளற்கு
இந்திரன் தானும் எழில் உடைக் கிண்கிணி
தந்து உவனாய் நின்றான் தாலேலோ
தாமரைக் கண்ணனே தாலேலோ         (3)
46. For my master of radiant chest and beautiful lotus feet, Indira gave these ankle-bells, and stands betwixt, Talelo. O, Lotus-eyed Lord, Talelo.  Srirama Bharati 
46. O dear god,
the goddess Lakshmi stays on your beautiful chest.
The king of the gods Indra brought musical anklets
for your lovely fragrant lotus feet,
gave it to you and stood nearby, thalelo.
Your eyes are as beautiful as lotuses, thalelo. Dr.Hart

47. சங்கின் வலம்புரியும் சேவடிக் கிண்கிணியும்
அங்கைச் சரிவளையும் நாணும் அரைத்தொடரும்
அங்கண் விசும்பில் அமரர்கள் போத்தந்தார்
செங்கண் கருமுகிலே தாலேலோ
தேவகி சிங்கமே தாலேலோ         (4)
47. Gods of the wide sky have sent these jewels of dextral conch, anklets, bangles, chains and waist thread. O, Red-eyed cloud-hued Lord, Talelo. O. Devakiís lion cub, Talelo.
Srirama Bharati 
47. Your body is dark as a cloud.
Your eyes are beautiful.
The gods in the sky came and gave you
a valampuri (dextrorotatory) conch, musical kolusu (anklet) for your divine feet,
round bangles for your beautiful hands,
a sacred thread for your chest and a waistband.
O you lion-like son of Devaki,
thalelo, thalelo. Dr.Hart

48. எழில் ஆர் திருமார்வுக்கு ஏற்கும் இவை என்று
அழகிய ஐம்படையும் ஆரமும் கொண்டு
வழு இல் கொடையான் வயிச்சிரவணன்
தொழுது உவனாய் நின்றான் தாலேலோ
தூமணி வண்ணனே தாலேலோ         (5)
48. The generous Vaisravana, lord of the Northern Quarter stands betwixt with folded hands, offering a necklace of charms shaped like Vishnu's five weapons, ó conch, discus, dagger, mace and bow, ó befitting your radiant chest, Talelo. O, Faultless gem-hued Lord, Talelo Srirama Bharati 

48. As Vaishravanan, Kuberan
who gives generously to all without discriminating,
thought that a beautiful aimbaḍaithali (Vishnu's five weapons,)
and a necklace would be suitable
for your beautiful chest where Lakshmi stays.
He brings them, stands away from you
and worships you.
Thalelo, your body is as beautiful as a blue sapphire, thalelo. Dr.Hart

49. ஓதக் கடலின் ஒளிமுத்தின் ஆரமும்
சாதிப் பவளமும் சந்தச் சரிவளையும்
மா தக்க என்று வருணன் விடுதந்தான்
சோதிச் சுடர் முடியாய் தாலேலோ
சுந்தரத் தோளனே தாலேலோ         (6)
49. Varuna has sent a perfectly matching set of bangles and bracelets set with prized corals and a string of lustrous pearls from the deep ocean. O, Radiant-crowned Lord. Talelo. Lord with beautiful arms, Talelo.Srirama Bharati 

49. Varuṇan thought that a necklace
made of shining pearls born in a roaring ocean,
precious high quality coral,
and bangles made of singing conches
would be suitable for you and sent them to you.
You are decorated with a shining crown, thalelo!
You have handsome arms, thalelo.  Dr.Hart

50. கான் ஆர் நறுந்துழாய் கைசெய்த கண்ணியும்
வான் ஆர் செழுஞ்சோலைக் கற்பகத்தின் வாசிகையும்
தேன் ஆர் மலர்மேல் திருமங்கை போத்தந்தாள்
கோனே அழேல் அழேல் தாலேலோ
குடந்தைக் கிடந்தானே தாலேலோ         (7)
50. Goddess Lakshmi seated on a nectared lotus has sent a garland of fresh Tulasi sprigs, and a wreath of Karpakam flowers picked from bowers rising sky-high. My Liege, donít cry, donít cry, Talelo. Lord reclining in Kudandai, Talelo. Srirama Bharati 

50. The divine Lakshmi who stays on a lotus that drips honey
sent you a garland of forest Thulasi
and a garland of karpaga flowers
that bloomed in the fertile grove in the sky
to tie around your forehead.
O king, do not cry, do not cry, thalelo,
you sleep on Adishesha in Kuḍandai, thalelo.  Dr.Hart

51. கச்சொடு பொற்சுரிகை காம்பு கனகவளை
உச்சி மணிச்சுட்டி ஒண்தாள் நிரைப் பொற்பூ
அச்சுதனுக்கு என்று அவனியாள் போத்தந்தாள்
நச்சுமுலை உண்டாய் தாலேலோ
நாராயணா அழேல் தாலேலோ         (8)
51. Goddess Earth has sent a golden diaper pin, golden bangles, a jewel- studded forehead pendant, and a hairpin with flowers of gold marked, ĎFor Achyuta'. O, Child who sucked the poisoned breast, Talelo. Narayana, donít cry, Talelo. Srirama Bharati 

51. O Achuda! The earth goddess sent a dress,
a small golden sword with a handle, golden bangles,
a diamond ornament for your forehead
and a shining golden flower on a stalk for you.
You drank the poison
from the breast of Puthana, thalelo.
O Narayaṇa! Do not cry, thalelo. Dr.Hart

52. மெய் திமிரும் நானப் பொடியொடு மஞ்சளும்
செய்ய தடங்கண்ணுக்கு அஞ்சனமும் சிந்துரமும்
வெய்ய கலைப்பாகி கொண்டு உவளாய் நின்றாள்
ஐயா அழேல் அழேல் தாலேலோ
அரங்கத்து அணையானே தாலேலோ         (9)
52. The deer-riding-goddess Parvati stands betwixt, with gifts of refreshing bath-fragrance and turmeric powder, collyrium for your large lotus eyes and vermillion power. O, Sir donít cry, donít cry, Talelo. Lord reclining on a serpent in Tiru-Arangam, Talelo.  Srirama Bharati 
52. Durga, the goddess who rides on a heroic deer
sent you fragrant powder to put on your body,
turmeric for your bath,
kohl for your beautiful large eyes
and red kumkum to decorate your forehead.
O dear child, do not cry, do not cry.,
Thalelo, you sleep on a snake bed in Srirangam, thalelo. Dr.Hart

53. வஞ்சனையால் வந்த பேய்ச்சி முலை உண்ட
அஞ்சன வண்ணனை ஆய்ச்சி தாலாட்டிய
செஞ்சொல் மறையவர் சேர் புதுவைப் பட்டன் சொல்
எஞ்சாமை வல்லவர்க்கு இல்லை இடர்தானே         (10)
53. This decad by Pattarbiran of Puduvai fame, where pure-tongued Vedic seers live, recalls the Talattu of Yasoda sung for the dark-hued lord who drank the deceitful ogress Putanaís breast. Those who recite it without a fault will have no sorrow. (10) Srirama Bharati 

53. The Paṭṭan of Puduvai composed lullaby songs
that Yashoda sang for kohl-colored Kaṇṇan
who drank milk from the breast of the cunning Puthana
when she came to kill him.
The lives of the devotees
who learn these poems well and recite them
will be free of all difficulties. Dr.Hart

5. Ambulipparuvam - Yashoda calls the moon to come and play with Kaṇṇan
பெரியாழ்வார் திருமொழி அம்புலிப் பருவம்
54. தன்முகத்துச் சுட்டி தூங்கத் தூங்கத் தவழ்ந்து போய்ப்
பொன்முகக் கிண்கிணி ஆர்ப்பப் புழுதி அளைகின்றான்
என்மகன் கோவிந்தன் கூத்தினை இள மா மதீ
நின்முகம் கண்ணுள ஆகில் நீ இங்கே நோக்கிப் போ (1)
54. O, Tender Moon! If you have eyes on your face, come and see my child Govindaís pranks as he crawls, kicking up dust. His forehead pendant sways, his golden anklet jingles.  Srirama Bharati 
54. As he crawls and plays in the sand making himself dirty,
the chuṭṭi ornament on his forehead swings around
and the golden kiṇgiṇi bells (anklets) on his feet ring loudly.
O young beautiful moon! If you have eyes on your face,
come here and see the mischievous play of my son Govindan. Dr.Hart

55. என் சிறுக்குட்டன் எனக்கு ஒர் இன்னமுது எம்பிரான்
தன் சிறுக்கைகளால் காட்டிக் காட்டி அழைக்கின்றான்
அஞ்சன வண்ணனோடு ஆடல் ஆட உறுதியேல்
மஞ்சில் மறையாதே மா மதீ மகிழ்ந்து ஓடி வா (2)
55. O, Great Moon! My dark hued little child, my sweet ambrosia, my master calls and beckons to you with his wee hands. If you wish to play with him, do not hide behind the clouds. Come running here happily.  Srirama Bharati 
55. He is my small child!
He is my dear child and he is sweet nectar for me.
He calls you with his small hands
pointing to you again and again.
If you really want to play with the dark-colored one
do not hid in the clouds.
O lovely moon, come running happily to play with him. Dr.Hart
56. சுற்றும் ஒளிவட்டம் சூழ்ந்து சோதி பரந்து எங்கும்
எத்தனை செய்யிலும் என்மகன் முகம் நேரொவ்வாய்
வித்தகன் வேங்கட வாணன் உன்னை விளிக்கின்ற
கைத்தலம் நோவாமே அம்புலீ கடிது ஓடி வா (3)
56.
O, Bright Moon with rounds of halo spreading light everywhere! With all that, you are no match for mv sonís face. The wonder lord, resident of Venkatatam, calls. Come running quickly, lest you cause pain to his hand.  Srirama Bharati 
56. Even though you are surrounded by a shining wheel of light
and you spread light everywhere,
whatever you do, you cannot match the beauty of my sonís face.
He is clever.
The god of Venkaṭam hills calls you.
O lovely moon, come quickly. Donít make him keep pointing at you and hurt his hands.
O lovely moon, come running happily to play with him. Dr.Hart
57. சக்கரக் கையன் தடங்கண்ணால் மலர விழித்து
ஒக்கலைமேல் இருந்து உன்னையே சுட்டிக் காட்டும் காண்
தக்கது அறிதியேல் சந்திரா சலம் செய்யாதே
மக்கட் பெறாத மலடன் அல்லையேல் வா கண்டாய் (4)
57.
O, Full Moon! The discus-wielding lord with his large eyes opened wide, seated on my waist, points at you alone. Know what is proper, and do not deceive him. If you are not a childless sterile, take note and come.  Srirama Bharati 
57. As I hold him on my waist,
my son opens his flower-like eyes wide
and calls you as he points to you with his sweet fingers.
O bright moon,
if you know what is good for you, donít try to fool us.
You arenít someone who doesnít know
how precious a child is. Come and see him. Dr.Hart

58. அழகிய வாயில் அமுத ஊறல் தெளிவுற
மழலை முற்றாத இளஞ்சொல்லால் உன்னைக் கூகின்றான்
குழகன் சிரீதரன் கூவக் கூவ நீ போதியேல்
புழையில ஆகாதே நின்செவி புகர் மா மதீ (5)
58
. O, Big bright Moon! The adorable Sridhara with spittle dripping from his beautiful mouth, blabbers indistinctly, coos and calls to you. If you go on ignoring his calls, would it not mean that your ears are without a bore (ear canal)?  Srirama Bharati 
58. He calls you loudly with his prattling words
that come from his beautiful nectar-filled mouth.
You move without stopping,
even when the beautiful one, Sridharan,
the god who is in all, calls you again and again.
Does that mean that your ears are stopped up
and you cannot hear if someone calls you?
Tell me, O wonderful shining moon.  Dr.Hart
59.  தண்டொடு சக்கரம் சார்ங்கம் ஏந்தும் தடக்கையன்
கண் துயில்கொள்ளக் கருதிக் கொட்டாவி கொள்கின்றான்
உண்ட முலைப்பால் அறா கண்டாய் உறங் காவிடில்
விண்தனில் மன்னிய மா மதீ விரைந்து ஓடி வா (6)
59.
O, Big Moon set in the wide sky! The lord with mighty arms that hold the mace, discus and bow yawns as he goes to sleep. If he does not sleep, the breast-milk he drank will not be digested, see! So come quickly! Make haste and come.  Srirama Bharati 
59. He is the god who carries a club, a discus
and a conch in his strong hands.
He wants to sleep and yawns.
If he does not sleep
he cannot digest the milk that he drank.
O lovely moon, you are merely wandering in the sky.
Run and come quickly to him.  Dr.Hart

60. பாலகன் என்று பரிபவம் செய்யேல் பண்டு ஓர் நாள்
ஆலின் இலை வளர்ந்த சிறுக்கன் அவன் இவன்
மேல் எழப் பாய்ந்து பிடித்துக்கொள்ளும் வெகுளுமேல்
மாலை மதியாதே மா மதீ மகிழ்ந்து ஓடி வா (7)
60.
O, Big Moon! Do not think he is a mere child. Then in the past, he swallowed the Universe and slept on a fig leaf, know it. If he gets angry he can easily leap up and catch you. So cast aside your self-esteem and come on your own accord.   Srirama Bharati 
60. Donít ignore him thinking that he is just a little boy.
He is the same crazy one who slept on a banyan leaf
in an ancient time.
If he gets mad at you, he will jump on you and catch you.
Donít disrespect him. He is the god Maal.
O lovely moon, run and quickly come happily. Dr.Hart

61. சிறியன் என்று என் இளஞ் சிங்கத்தை இகழேல் கண்டாய்
சிறுமையின் வார்த்தையை மாவலியிடைச் சென்று கேள்
சிறுமைப் பிழை கொள்ளில் நீயும் உன் தேவைக்கு உரியை காண்
நிறைமதீ நெடுமால் விரைந்து உன்னைக் கூகின்றான் (8)
61.
O Full Moon! Do not trifle with my lion-cub for his small size. Go and learn from Mahabali what smallness can do. If you too show regret for trifling him, you too can secure his grace. The lord of the Universe calls, make haste.   Srirama Bharati 
61. Donít ignore him thinking that he is a small child.
See, he is like a young lion.
Go and ask the king Mahabali
about the few words that the god has spoken to him.
If you make a mistake and think
that he is not strong,
you will soon be needing his help.
O full moon, Neḍumaal calls you to come to him soon.  Dr.Hart

62. தாழியில் வெண்ணெய் தடங்கை ஆர விழுங்கிய
பேழை வயிற்று எம்பிரான் கண்டாய் உன்னைக் கூகின்றான்
ஆழிகொண்டு உன்னை எறியும் ஐயுறவு இல்லை காண்
வாழ உறுதியேல் மா மதீ மகிழ்ந்து ஓடி வா (9)
62. 
O Big Moon! Look, my master who lowered his long arms into the pot and filled his bulging belly with butter calls you. He will spin his discus on you, there is no doubt. If you wish to live, come running willingly.  Srirama Bharati 
62. He is our god who took butter
from the pots with his small hands
and swallowed as much as he wanted.
His stomach is full and looks like a pot.
He is calling you loudly.
If you donít come
he will throw his discus at you,
there is no doubt about it.
O lovely moon, if you want to survive,
run and come happily. Dr.Hart

63. மைத்தடங் கண்ணி யசோதை தன்மகனுக்கு இவை
ஒத்தன சொல்லி உரைத்த மாற்றம் ஒளிபுத்தூர்
வித்தகன் விட்டுசித்தன் விரித்த தமிழ் இவை
எத்தனையும் சொல்ல வல்லவர்க்கு இடர் இல்லையே (10)
63.
This decad of sweet Tamil songs by Vishnuchitta, resident of bright Puduvai, recalls the words of bright collyrium-eyed Yasoda, spoken on her sonís behalf. Those who can recite it in any manner will have no despair.  Srirama Bharati 
63. Yashoda's large eyes are decorated with kohl (Collyrium for the eye).
She called the moon to come to play with her son.
Vishṇuchithan, the poet of flourishing Villiputhur
composed these Tamil poems
that describe what Yashoda said.
No trouble will come to those
who recite all these poems. Dr.Hart